לונ     {ג} ר'

וטי     {ג} ר'

מינ     {ג} ר'

פריז    {ג} ר'

דפוס    {ג} ר'

ירו1    {ג} ר'

ירו2    {ג} ר'

או3     {ג} ר'

או51    {ג} ד"א אחרי מות שני בני אהרן הה"ד לשחוק אמרתי מהולל ר'

ששון    {ג} ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אבא בר  כהנא פתח לשחוק אמרתי  מהולל

וטי     אבא בר  כהנא פתח לשחוק אמרוני מהולל

מינ     אבא בר  כהנא פתח לשחוק אמרתי  מהולל ולשמחה מה זו  עושה

פריז    אבא בר  כהנא פתח לשחוק אמרתי  מהולל

דפוס    אבא בר  כהנא פתח לשחוק אמרתי  מהולל

ירו1    אבא ב"כ      פתח לשחוק אמרתי  מהולל ולשמחה מה זו  עושה

ירו2    אבא ב"כ      פתח לשחוק אמרתי  מהולל וגו'

או3     אבא          פתח לשחוק אמרתי  מהולל ולשמחה מה זאת עושה

או51    אבא בר  כהנא אמ'

ששון    אבא בר  כהנ' פתח לשחוק אמרתי  מהולל ולשמחה מה זאת עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לשחוק אמרתי מהולל    מעורבב הוא השחוק שאומות העולם שוחקי'

פריז

דפוס

ירו1                      מה מעורבב הוא שחוק  שאומו' העולם שוחקין

ירו2                      מה מעורבב סוא שחוק  שאומו' העולם שוחקי'

או3                       מה מעורבב הוא השחוק שא"ה         משחקים

או51                         מעורבב     השחוק שאומות העולם משחקין

ששון                      מה מעורבב הוא שחוק  שאומו' העו'  שוחקין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בבתי תיאתראות  ובבתי קרקסאות   שלהן ולשמחה מה זו  עושה

פריז

דפוס

ירו1    בבתי טראטריאות ובבתי קרקרסיאות שלהם ולשמחה מה זו  עושה

ירו2    בבתי טרטיאות   ובתי  קרקסיאות  שלהם ולשמחה מה זו  עושה

או3     בבתי תרטיאות   ובבתי קרקסיאות  שלהם ולשמחה מה זאת עושה

או51    בבתי תרטייאות  ובבתי קרקיסאות       ולשמחה מה זו  עושה

ששון    בבתי תטריאות   ובבתי קרקרסיאות שלהם ולשמחה מה זאת עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מה טיבן של    תלמידי חכמ'                 { ד"א

פריז

דפוס

ירו1    מה טיבן שלת"ח              להיות עושין שם

ירו2    מה טיבן של    ת"ח          להיות       שם

או3     מה טיבן של    ת"ח          להיות עושין שם

או51    מה טיבן של    תלמידי חכמים להיות עושים שם

ששון    מה טיבן של    ת"ח          להיות עושין שם   ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לשחוק אמרתי מהולל א"ר אחא אמ' שלמה דברים שצחקה בהן   מדת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    לשחוק אמרתי מהולל א"ר אחא     שלמה דברי' ששחקה עליהם מדת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הדין עירבבתים     הרבה לו נשים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    הדין כתי'     ולא ירבה לו נשים וכתי' ויהיו לו נשים ת"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                               הרבה לו סוסים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    ופילגשים ג' מאות כתי' ולא ירבה לו סוסים וכתי' ויהי לשלמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                       הרבה לו כסף וזהב הרבה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    ארבעים אלף וגו' כתי' וכסף וזהב לא ירבה לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לו כסף וזהב מניין ויתן המלך את הכסף וגו'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                וכתי' ויתן      את הכסף כאבני' בירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וכי לא  היו נגנבות א"ר יוסי בר' חנינא אבני           עשר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון        ולא היו נגנבות א"ר יוסי בר  חני'  אבני' שלמות של עשר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמות ואבני שמונה אמות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    אמות ושל   ק'    אמות אין כסף נחשב תני רשב"י אפי' משקולות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                                 הרבה לו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    שהיו בימי שלמה של זהב היו ולזהב מה זאת עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     סוסים מניין ויהי לשלמה ארבעים אורוות סוסים לרכבתו הרבה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לו נשים מניין והמלך שלמה אהב נשים נכריות וגו' מן הגוים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אשר אמר וגו' חנניה בן חמי ר' יהושע אמ' לאהבה ממש לזנות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ר' שמעון בן יוחי אמ' על שום לא תתחתן בם ר' אליעזר בנו של

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ר' יוסי הגלילי אמ' גם אותו החטיאו הנשים הנכריות שהיו בועלי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     נדות ולא היו מודיעות א"ר יוסי ב"ר חלפתא לחיבן לגירן להכניסן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     תחת כנפי השכינה נמצא אתה אומר חנניה בן חמי ר' יהושע ור'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שמעון בן יוחי ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמרו דבר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אחד ור' יוסי בר חלפתא פליג על תלתיהון ולשמחה מה זו עושה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמ' לו הקב"ה לשלמה שלמה מה כתר  זה עשה  בראשך רד מכסאי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    א'     הב"ה             מה עטרה זו עושה       רד מכסאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     באותה שעה ירד מלאך בדמותו         וישב על כסאו והיה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    באותה שעה ירד מלאך בדמותו של שלמה וישב על כסאו והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שלמה מחזר על כל פתחי בתי ישראל                      ואמ'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    שלמה מחזר על         בתי כנסיות ובתי (כנסיו) מדרשו' ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אני קהלת      הייתי מלך על   ישראל בירושלם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    אני קהלת (אנ) הייתי מלך וגו'               והם או' שלמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                         והיו דוחין אותו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    המלך יושב על כסאו ואתה או' אני קהלת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ואמרו לו שלמה יושב על כסאו ואת מבזה אותו אני קהלת שלמה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     המלך ומה היו עושין לו היו מכין אותו בקנה ונותנין לפניו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון         מה  היו עושין לו היו מכין אותו      ונותנין לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     קערה של גריסין באותה שעה אמ' זה היה חלקי מכל עמלי מאן דאמ'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    קערה של גריסין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     קודיה מאן דאמ' קנייה מאן דאמ' קושותיה באותה שעה אמ'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                                          באותה שעה אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שלמה הבל הבלים אמ' קהלת } ד"א לשחוק אמרתי  מהולל

פריז

דפוס

ירו1                              ד"א לשחוק אמרתי  מהולל

ירו2                              ד"א לשחוק אמרתי  מהולל

או3                               ד"א לשחוק אמררתי מהולל

או51                              ד"א לשחוק אמרתי  מהולל לי

ששון         הבל הבלי' אמר קהלת   ד"א לשחוק אמרתי  מהולל

--------------------------------------------------------------------

לונ         אם         הדין דועכא    מעורבב

וטי         אם   (אני) הדין דועכא    מערבב

מינ                    הן   דגוחנה   מערביב

פריז        אם         הדין רועלא    מעורבב

דפוס        אם         הדין דוחכא    מעורב

ירו1        אם         הדין חוכא     מעורב

ירו2        אם         הדין חונא     מעורב

או3         אם         הדין חוכא     מעורב

או51    א"ר יצחק       איך  דחו(ר)כא מעורבב

ששון        אם         הדין חוכה     מעורב

--------------------------------------------------------------------

לונ     מה חדוותא    מהנייא           מעשה

וטי     מה חדוותא מה נורא             מעשה

מינ        חדותה  מה עבדא   א"ר פינחס מעשה

פריז    מה חדוותא    מהכא             מעשה

דפוס    מה חדותא     מהנייא           מעשה

ירו1    מה חדותא     מהנייא           מעשה

ירו2    מה חדוותא    מהני             מעשה

או3     מה חדוותא    מהניא            מעשה

או51    מה חדותא     עבדא             מעשה

ששון    מה חדוותא    מהניא            מעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ          באחד    מגדולי כבול  שהיה   משיא את בנו        וברביעי

וטי          באחד    מגדולי בבל   שהיה   משיא את בנו        וברביעי

מינ          באחד    מגדולי בבל   שהיה   משיא את בנו        וברביעי

פריז         באחד    מגדולי כבול  שהיה   משיא את בנו        וברביעי

דפוס         באחד    מגדולי כבו   שהיה   משיא את בנו        וברביעי

ירו1         באחד    מגדולי כבול  שהשיא       את בנו        וברביעי

ירו2         בא'     מגדולי כבול  שה<..>      את בנו        ובד'

או3          באחד מן גדולי  כבול  שהשיא       את בנו        וברביעי

או51    באדם אחד     מגדולי [בבל] שהיה   משיא את בנו [וביום ד'

ששון    א'           מגדולי כבול  שהשיא       את בנו        וברביעי

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלו                       זימן  אצלו אורחים       משאכלו

וטי     שלו                       זימן  אצלו אורחים    מי שאכלו

מינ                     עשה סעודה וזימן את   האורחין

פריז    שלו                       זימן  אצלו אורחים       מישאכלו

דפוס    שלו                       זימן  אצלו אורחים       משאכלו

ירו1    שלו                       זימן       אורחים       משאכלו

ירו2    שלו                       זימן       אורחים       משאכלו

או3     שלו                       זימן       אורחים       משאכלו

או51    שלו (עשה סעו')] עשה סעודה            לשושבינין    משאכלו

ששון    שלו                       זימן       אורחי'       משאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושתו והטיבו  את לבם אמ' לבנו עלה והביא לנו חבית

וטי     ושתו והטיבו  את לבם אמ' לבנו עלה והביא לנו חבית אחד

מינ                         אמ' לבנו עלה והבא  להן

פריז    ושתו והטיבו  את לבם א'  לבנו עלה והבא  לנו חבית אחד

דפוס    ושתו והטיבו  את לבם אמ' לבנו עלה והבא  לנו חבית אחד

ירו1    ושתו והטיב      לבם אמ' לבנו עלה והביא לנו חבית

ירו2    ושתו והטב       לבם אמ' לבנו עלה והבא  לנו חבית

או3     ושתו והט[י]ב    לבם אמ' לבנו עלה והביא לנו חבית

או51    ושתו                אמ' לבנו עלה והביא לנו חבית

ששון    ושתו והטיב      לבם אמ' לבנו עלה והבא  לנו חבית

--------------------------------------------------------------------

לונ        שליין     מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין

וטי        שליין     מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין

מינ        יין       מן העלייה כיון שעלה  נשכו  נחש ומת       מן

פריז    של יין       מן העליה  כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין

דפוס                 מן העליה  כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין לו

ירו1       יין       מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתן

ירו2       יין       מן העלייה כיון ש<..> הכישו נחש ומת המתין

או3        יין   אחת מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין

או51       יין   אחת מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת

ששון       יין   אחת מן העלייה כיון שעלה  הכישו נחש ומת המתין

--------------------------------------------------------------------

לונ            לירד ולא ירד אמ'   אין אני עולה ורואה  מה טיבו

וטי            לירד ולא ירד אמ'   אין אני עולה ורואה  מה טיבו

מינ     דחמתון              אמרון         ניסק וניחמ' מה עבידא

פריז           לירד ולא ירד א'    אין אני עולה ורואה  מה טיבו

דפוס           לירד ולא ירד אמ'       אני עולה ורואה  מה טיבו

ירו1    אביו   לירד ולא ירד אמ'           אעלה ואראה  מה טיב

ירו2    אביו   לירד ולא ירד אמ'           אעלה ואראה  מה טיב

או3     אביו   לירד ולא ירד אמ'           אעלה וארד   מה טיב

או51

ששון    אביו   שירד ולא ירד אמ'           אעלה ואראה  מה טיב

--------------------------------------------------------------------

לונ        שלבני      עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

וטי        שלבני      עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

מינ        בטליא כיון שעלו מצאוהו            מת     ונחש כרוך

פריז    של בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

דפוס    של בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

ירו1       בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

ירו2       בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומ<..>

או3        בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

או51

ששון       בני        עלה  ומצאו  שהכישו נחש ומת

--------------------------------------------------------------------

לונ              והוא מוטל  בין החביות המתין עד שגמרו סעודתן

וטי                   ומוטל בין החביות המתין עד שגמרו סעודתן

מינ     על עקיבו                       שתק   עד שאכלו ושתו   לאחר

פריז                  ומוטל בין החביות המתין עד שגמרו סעודתן

דפוס                  ומוטל בין החביות המתין עד שגמרו סעודתן

ירו1                                   המתין עד שגמרו סעודתן כיון

ירו2                                   המתין עד שגמרו סעודתן

או3                                    המתין עד שגמרו סעודתן

או51                                   המתין עד שגמרו סעודתם [כיון

ששון                                   המתין עד שגמרו סעודתן כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ' להן רבותיי לא  לברך את   בני ברכת חתנים

וטי                   א'  להן רבותיי לא  לברך את   בני ברכת חתנים

מינ     שאכלו ושתו    אמ' להן רבותי  למה באתם לומר לי  ברכת חתנים

פריז                  א'  להן רבותי  לא  לברך          ברכת חתנים

דפוס                  אמ' להם רבותי  לא  לברך את   בני ברכת חתנים

ירו1    שגמרו סעודתן  אמ'     רבותי  לא  לברך      בני ברכת חתנים

ירו2                  אמ' להם רבותי  לא  לברך      עלי ברכת חתנים

או3                   אמ' להם רבותי  לא  לברך          ברכת חתנים

או51    שגמרו סעודתם] א"ל     רבותי  לא  לברך          ברכת חתנים

ששון    שגמרו סעודתן  אמ' להם רבותי  לא  לברך      בני ברכת חתנים

--------------------------------------------------------------------

לונ     באתם      ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס את בני לחופה

וטי     באתם      ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס את בני לחופה

מינ          לבני אמרו      ברכת אבלים לא     להכניס את בני לחופתו

פריז    באתם      ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס את בני לחופה

דפוס    באתם אלא  ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס את בני לחופה

ירו1    באתם      ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס    בני לחופה

ירו2    באתם      ברכו עלי  ברכת אבלים לא     להכניס    בני לחופה

או3     באתם      ברכו עלי  ברכת אבלים לא     להכניס    בני לחופה

או51    באתם אלא  לברך      ברכת אבלים לא לבי הכניס     בני לחופה

ששון    באתם      ברכו עליו ברכת אבלים לא     להכניס    בני לחופה

--------------------------------------------------------------------

לונ     באתם      הכניסוהו  לקבר  הפטיר עליו ר' זכיי דמן כבול

וטי     באתם      הכניסוהו  לקברו הפטיר עליו ר' זכיי דמן כבול

מינ          בואו והכניסוהו לקברו על         ר' זכאי

פריז    באתם      הכניסוהו  לקברו הפטיר עליו ר' זכאי מן  כבול

דפוס    באתם באו  והכניסוהו לקברו הפטיר עליו ר' זכאי דמן כבול

ירו1    באתם      הכניסוהו  לקברו הפטיר עליו ר' זכאי דמן כבול

ירו2    באתם אלא            לקברו הפתיר עליו ר' זכאי דמן כבול

או3     באתם אלא  להכניסו   לקברו הפטיר עליו ר' זכאי דמן כבול

או51    באתם אלא  הכניסוהו  לקברו הפטיר עליו ר' זכאי דמן מבול

ששון    באתם      הכניסוהו  לקברו הפטיר עליו ר' זכאי דמן כבול

--------------------------------------------------------------------

לונ                לשחוק אמרתי מהולל

וטי                לשחוק אמרתי מהולל

מינ     ואפטר עליה לשחוק אמרתי מהולל מעורבב הצחוק

פריז               לשחוק אמרתי מהולל

דפוס               לשחוק אמר'  מהולל

ירו1               לשחוק אמרתי מהולל              ולשמחה

ירו2               לשחוק אמרתי מהולל

או3                לשחוק אמרתי מהולל

או51               לשחוק אמרתי מהול

ששון               לשחוק אמרתי מהולל              ולשמחה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                   שצחקה       מדת  הדין על

פריז

דפוס

ירו1    מה זו  עושה לשחוק אמרתי מהולל ששחקה  עליו מדת  הדין על

ירו2                                  ששחקה       מדת  הדין על

או3                                   ששחקה       מידת הדין על

או51                                  לששחקה      מדת  חדין על

ששון    מה זאת עושה לשחוק אמרתי מהולל ששחקה       מדת  הדין על

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            הנער   הזה ולשמחה מה זו  עושה שנהפכ' שמחתו

פריז

דפוס

ירו1    אותו              ולשמחה מה זו  עושה שנהפכה שמחתו

ירו2    או<..> הנער       ולשמחה מה זאת עושה שנהפכה שמחתו

או3     אותו   ה?נ?ער     ולשמחה מה זאת עושה שנהפכה שמחתנו

או51    אותו   הנער       ולשמחה מה זו  עושה שנהפכה שמחתו

ששון    אותו   הנער       ולשמחה מה זאת עושה שנהפכה שמחתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לאבל  < ד"א לשחוק אמרתי מהולל א"ר אחא אמ' שלמה דברים

פריז

דפוס

ירו1    לאבלו

ירו2    לאבל

או3     לאבל

או51    לאבל

ששון    לאבל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שצחקה בהן מדת הדין עירבבתים הרבה לו נשים הרבה לו סוסים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הרבה לו כסף וזהב הרבה לו כסף וזהב מניין ויתן המלך את הכסף

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וגו' וכי לא היו נגנבות א"ר יוסי בר' חנינא אבני עשר אמות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ואבני שמונה אמות הרבה לו סוסים מניין ויהי לשלמה ארבעים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אורוות סוסים לרכבתו הרבה לו נשים מניין והמלך שלמה אהב נשים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     נכריות וגו' מן הגוים אשר אמר וגו' חנניה בן חמי ר' יהושע

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמ' לאהבה ממש לזנות ר' שמעון בן יוחי אמ' על שום לא תתחתן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בם ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמ' גם אותו החטיאו הנשים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הנכריות שהיו בועלי נדות ולא היו מודיעות א"ר יוסי ב"ר חלפתא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לחיבן לגירן להכניסן תחת כנפי השכינה נמצא אתה אומר חנניה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בן חמי ר' יהושע ור' שמעון בן יוחי ור' אליעזר בנו של ר'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     יוסי הגלילי אמרו דבר אחד ור' יוסי בר חלפתא פליג על תלתיהון

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ולשמחה מה זו עושה אמ' לו הקב"ה לשלמה שלמה מה כתר זה עשה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בראשך רד מכסאי באותה שעה ירד מלאך בדמותו וישב על כסאו והיה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שלמה מחזר על כל פתחי בתי ישראל ואמ' אני קהלת הייתי מלך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     על ישראל בירושלם והיו דוחין אותו ואמרו לו שלמה יושב על

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כסאו ואת מבזה אותו אני קהלת שלמה המלך ומה היו עושין לו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     היו מכין אותו בקנה ונותנין לפניו קערה של גריסין באותה שעה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמ' זה היה חלקי מכל עמלי מאן דאמ' קודיה מאן דאמ' קנייה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מאן דאמ' קושותיה באותה שעה אמ' שלמה הבל הבלים אמ' קהלת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     > דא' לשחוק אמרתי מהולל    מעורבב הצחוק     שצחקה

פריז

דפוס

ירו1      ד"א לשחוק אמרתי מהולל מה מעורבב הש()[ח]וק ששחק

ירו2      ד"א לשחוק אמרתי מהולל מה מעורבב השחור     ששחקה

או3       ד"א לשחוק אמרתי מהולל מה מערבב  השחוק     ששחקה

או51      ד"א לשחוק אמרתי מהולל    מעורבב השחוק     ששחקה

ששון      ד"א לשחוק אמרתי מהולל מה מעורבב השחוק     ששחקה עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מידת הדין על דור המבול

פריז

דפוס

ירו1    מדת  הדין על דור המבול שנא' שורו עבר  ולא יגעיל תפלט

ירו2    מדת  הדין על דור המבול שנא' שורו עיבר ולא יגעיל תפלט

או3     מדת  הדין על דור המבול שנא' שורו עיבר ולא יגעיל תפלט

או51    מדת  הדין על דור המבול שנ'  שורו עיבר ולא יגעיל תפלט

ששון    מדת  הדין על דור המבול שנ'  שורו עבר  ולא יגעיל תפלט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    פרתו ולא תשכל  שורו עבר ולא  יגעיל ישאו בתוף וכנור

ירו2    פרתו ולא תשכל  שורו עבר וגו'       ישא  בתוף וכנור וגו'

או3     פרתו ולא תשכל                      ישאו בתוף וכנור וגו'

או51    פרתו ולא תשכיל                     ישאו בתוף וכנור

ששון    פרתו ולא תשכל                      ישאו בתוף וכנור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    יבלו בטוב   ימיהם        ושניהם בנעימי' כיון שנתגאו ואמרו

ירו2    יבלו בטוב   ימיהם                       כיון שנתגאו ואמרו

או3     יבלו        ימיהים בטוב  ושניהם בנעימים כיון שנתגאו ואמרו

או51    יבלו [בטוב] ימיהם  וברגע שאול   יחתו    כיון שנתגאו ואמרו

ששון    יבלו בטוב   ימיהם  וגו'                 כיון שנתנאו ואמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    מה שדי כי נעבדנו אמ' להם   ולשמחה מה זו  עושה  חייכם אמחה

ירו2    מה שדי כי נעבדנו אמ' להם   ולשמחה מה זו  ע<..> חייכם אמחה

או3     מה שדי כי נעבדנו אמר להם   ולשמחה מה זאת עושה  חייכם אמחה

או51    מה שדי כי נעבדנו אמ' [להם] ולשמחה מה זו  עושה  חייכם שאמחה

ששון    מה שדי כי נעבדנו אמ' להם   ולשמחה מה זאת עושה  חייכם אמחה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    אתכם מן העולם וימח את כל היקום אשר על פני האדמה

ירו2    אתכם מן העולם וימח את כל היקום אשר על פני האדמה

או3     אתכם מן העולם וימח את כל היקום אשר על פני האדמה

או51    אתכם מן העולם וימח את כל היקום אשר על פני האדמה

ששון    אתכם מן העו'  וימח את כל היקום אשר על פני האדמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     למה נאמר בהן זרעם כמו לפניהם שנ' וצאצאהם לעיני' ר' לוי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ורבנן ר' לוי אמ' שלשה ימים היתה אשה נאמר כאן נכון ונאמר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     להלן והיו נכונים ליום השלישי מה נכון האמור להלן שלשת ימים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אף נכון האמור כאן שלשת ימים רבנן אמ' יום אחד היתה אשה מתעברת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ויולדת נאמ' כאן נכון ונאמ' להלן והיה נכון לבקר מה נכון

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     האמור להלן יום אחד אף נכון האמור כאן יום אחד וצאצאהם לעיניהם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שהיו רואים בניהם ובני בניהם בחייהן ולשמחה מה זו עושה שנהפכה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שמחתו לאבל וימח את כל היקום אשר על פני האדמה ד"א לשחוק

פריז

דפוס

ירו1                                                 ד"א לשחוק

ירו2                                                 ד"א לשחוק

או3                                                  ד"א לשחוק

או51                                                 ד"א לשחוק

ששון                                                 ד"א לשחוק

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמרתי מהולל    מעורבב הצחוק שצחקה מדת הדין על סדומיים

פריז

דפוס

ירו1    אמרתי מהולל מה מעורבב השחוק ששחקה מדת הדין על סדומיים

ירו2    אמרתי מהולל מה מע<..  ...

או3     אמרתי מהולל מה מעורבב השחוק ששחקה מדת הדין על הסדומיים

או51    אמרתי מהולל מה מעורבב השחוק ששחקה מדת הדין על הסדומיים

ששון    אמרתי וג'   מה מעורבב השחוק ששחקה מדת הדין על הסדומיי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         מה נאמר בהן ממנה יצא לחם וגו' מקום ספיר אבניה וגו'

פריז

דפוס

ירו1    ארץ             ממנה יצא לחם      מקם  ספיר אבניה ועפרו'

ירו2

או3     ארץ             ממנה צא  לחם וגו' מקום ספיר אבניה ועפרות

או51    ארץ             ממנה יצא לחם וגו' מקום ספיר אבניה ועפרות

ששון    ארץ             ממנה יצא לחם      מקום ספיר אבניה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            נתיב   לא ידעו עינו וגו'

פריז

דפוס

ירו1    זהב לו נתיב   לא ידעו עינו ולא  שזפתו עין איה וכיון

ירו2           ..>תיב לא <...

או3     זהב לו נתיב   לא ידעו עינו ולא  שזפתו עין איה וכיון

או51    זהב לו נתיב   לא ידעו עיט  ולא  שזפתו עין איה וכיון

ששון           נתיב   לא ידעו עיט                     וכיון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    שנתגאו ואמרו נשכח     הרגל  מבינותינו אמ' להם אני אשכח

ירו2                 ..>נח לא <...>

או3     שנתגאו ואמרו נשכח  את הרגל  מבינותינו אמ' להם אני אשכח

או51    שנתגאו ואמרו נשכח  את הרגל  מבינותינו אמ' להם אני אשכח

ששון    שנתגאו אמרו  נשכח     הרגל  מבינותינו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    אתכם מן העולם פרש נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו  מאנוש

ירו2

או3     אתכם מן העולם פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו  מאנוש

או51    אתכם מן העולם פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו  מאמש

ששון                  פרץ נחל מעם גר הנשכחי' מני רגל וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    נעו

ירו2

או3     נעו

או51    נעו הה"ד ויי המטיר על סדום ועל אמורה גפרית ואש

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ר' לוי בשם ר' יוחנן בר שאונה הדין בר חוריה צופה מאכלו בשמונה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עשר מיל וכמה היא פרוסה טפחיים דברי ר' מאיר אמ' טפח ר' יוסי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אומר' בשתים בשלש אצבעות (וק) וכד הוה קאים ליה על אמבוניא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     דסדום לא הוה יכיל למיחמי לארעא מן חיליהון דאילניא ולשמחה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מה זו עושה שנהפכה שמחתה לאבל ויי המטיר על סדום ועל עמורה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וגו' דא' לשחוק אמרתי מהולל    מעורבב     הצחוק שצחקה מידת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51         ד"א לשחוק אמרתי מהולל מה מעורבב הוא השחוק ששחקה מדת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הדין על אלישבע בת עמינדב                    ראת ד' שמחות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    הדין על אלישבע בת עמינדב (לו לאשה) [אלישבע] ראת ה' שמחות

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    ביום א' ראת בעלה כה"ג ויבמה מלך ו[א]חיה נשיא ושני בניה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                          ואבל אחד כו' ולשמחה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    סגני כהונה [ופנחס בן בנה משוח מלחמה]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מה זו עושה כיון שנכנסו להקריב יצאו  שרופים ונהפכו שמחה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51               כיון שנכנסו להקריב ויצאו שרופים נהפכה  שמחתה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לאבל שנ'             אחרי מות שני בני אהרן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    לאבל [הדה הוא] דכתי' אחרי מות

ששון