לונ     {ד}               ר' יודן דמן גליא  פתח [אם] על פיך יגביה

וטי     {ד}               ר' יודן דמן גליא  פתח אם   על פיך יגביה

מינ     {ד}               ר' יודן דמן גלליא פתח אם      פיך יגביה

פריז    {ד} ד"א  אחרי מות ר' יודן דמן גלייא פתח אם   על פיך יגביה

דפוס    {ד}               ר' יודן     גלייא פתח אם   על פיך יגביה

ירו1    {ד}               ר' יודן דמן גלייא פתח אם   על פיך יגביה

ירו2    {ד} <...

או3     {ד}               ר' יודן דמן גליא  פתח אם   על פיך יגביה

או51    {ד} ד"א  אחרי מות ר' יודן דמן גליא  פתח אם   על פיך יגביה

ששון    {ד}               ר' יודן דמן גלייא פתח אם   על פיך יגביה

--------------------------------------------------------------------

לונ     נשר                  אמ' לו    הקב"ה לאהרן אהרן אחיך על

וטי     נשרא                 א'  לו    הקב"ה לאהרן אהרן      על

מינ     נשר  וגו'            אמ' לו    הקב"ה לאהרן      אם   על

פריז    נשר                  א'  לו    הקב"ה לאהרן אהרן      על

דפוס    נשר                  אמר       הקב"ה לאהרן           על

ירו1    נשר  וכי  ירום   קנו אמ' לו    הקב"ה לאהרן           על

ירו2              ..>רים קנו א'  <...> הקב"ה לאהרן אהרן      על

או3     נשר  וכי  ירים   קנו א"ל       הקב"ה לאהרן אהרן      על

או51    נשר  וגו'            אמ'       הב"ה  לאהרן אהרן      [על

ששון    נשר  וכי  ירום   קנו א"ל       הב"ה  לאהרן אהרן      על

--------------------------------------------------------------------

לונ                       מיזמר  פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

וטי                       מימר   פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

מינ     פיך יגביה נשר העל        פיך  אני   משרה שכינתי

פריז                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

דפוס                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

ירו1                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

ירו2                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

או3                       מ[י]מר פומך הייתי משרה שכינתי על  גבי

או51                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי ע"ג

ששון                      מימר   פומך הייתי משרה שכינתי ע"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ     הארון      אי               על מימר   פומך הייתי מסלק

וטי     הארון      או               על מימר   פומך הייתי מסלק

מינ     בארון      וכי יעיר קינו או על        פיך  אני   מסליק

פריז    הארון      או               על מימר   פומך הייתי מסלק

דפוס    הארון      או               על מימר   פומך הייתי מסלק

ירו1    הארון      או               על מימר   פומך הייתי מסלק

ירו2    הארן       או               על מימר   פומך הייתי מסלק

או3     הארון      או               על מ[י]מר פומך הייתי מסלק

או51    הארון      או  על]          על מימר   פומך הייתי מסלק

ששון    האר(ץ)[ון] או               על מימר   פומך הייתי מסלק

--------------------------------------------------------------------

לונ     שכינתי    מעל  גבי הארון מקדש  הראשון סלע   ישכון

וטי     שכינתי    מעל  גבי הארון מקדש  הראשון סלע   ישכון

מינ     שכינתי    מן       הארון מניין הראשון סלע   ישכן

פריז    שכינתי    מעל  גבי הארון מקדש  הראשון סלע   ישכון

דפוס    שכינתי    מעל  גבי הארון              סלע   ישכון מקדש

ירו1    שכינתי    מעל  גבי הארון מקדש  ראשון  סלע   ישכון

ירו2    <..>כינתי מעל  גבי הארן  מקדש  ראשון  סלע   ישכון

או3     שכינתי    מעל  גבי הארון מקדש  ראשון  סלע   ישכון

או51    שכינתי    מע"ג     הארון מקדש  ראשון  [סלע] ישכון

ששון    שכינתי    מע"ג     הארון מקדש  ראשון  סלע   ישכון

--------------------------------------------------------------------

לונ           ויתלונן לינה    אחת מקדש  השיני על  שן סלע   ומצווה

וטי           ויתלונן לינה    אחת מקדש  השיני על  שן סלע   ומצודה

מינ           ויתלונן לינה    אחת בניין השני  על  שן סלע   ומצודה

פריז          ויתלונן לינה    אחת מקדש  השני  על  שן סלע   ומצודה

דפוס    ראשון ויתלונן לינה    אחת מקדש  השני  על  שן סלע   ומצודה

ירו1          ויתלונן לינה    אחת מקדש  שני   ע"ש    סלע   ומצודה

ירו2          ויתלונן לינה    אחת מקדש  ב'    על  שן סלע   ומצודה

או3           ויתלונן לינה    אחת מקדש  שני   על  שן סלע   ומצודה

או51          ויתלונן לינה    אחת מקדש  שני   על  שן [סלע] ומצודה

ששון          ויתלונן (ו)לינה א'  מקדש        על  שן סלע   מצודה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לינות הרבה דתנינן   תמן מי שנטל   ארון             אבן

וטי     לינות הרבה דתנינן   תמן מי שנטל   ארון             אבן

מינ     לינות הרבה          תנן    משנוטל ארון             אבן

פריז    לינות הרבה דתנינן   תמן מי שנטל                    אבן

דפוס    לינות הרבה דתנינן   תמן    משניטל הארון לא היתה שם אבן

ירו1    לינות הרבה דתנינן   תמן    משניטל ארון             אבן

ירו2    לינות הרבה <..>נינן תמן    משניטל ארון             אבן

או3     לינות הרבה דתנינן   תמן    משניטל ארון             אבן

או51    לינות הרבה דתנינן   תמן    משניטל הארון            אבן

ששון    לינות הרבה דתנינן   תמן    משניטל הארון            אבן

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'

וטי     וג'

מינ     היתה שם מימות נביאים  הראשונים שתיה   נקראת וגבוהה מן

פריז    וג'

דפוס    שתיה

ירו1    היתה שם מימות הנביאים הראשוני' ושתייה נקראת גבוהה  מן

ירו2    היתה שם מימות נביאים  הראשונים ושתייה נקראת גבוה   מן

או3     היתה שם מימות נביאים  הראשונים ושתיה  נקראת גבוה   מן

או51    היתה שם מימות נביאים  הראשונים ושתיה  נקראת גבוה   מן

ששון    היתה שם מימות הנביאים הראשוני' ושתייה נקראת וגבוהה מעל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ולמה   נקרא  שמה שתייה

וטי                                    ולמה   נקרא  שמה שתייה

מינ     הארץ ג'  אצבעות ועליה היה נותן

פריז                                   ולמה   נקרא  שמה שתייה

דפוס                                   ולמה   נקראת כן

ירו1    הארץ ג'  אצבעות                ולמה   נקרא  שמה שתייה

ירו2    הארץ ג'  אצבעת                 <..>מה נקרא  שמה שתיים

או3     הארץ שלש אצבעות                ולמה   נקרא  שמה שתייה

או51    הארץ ג'  אצבעות                ולמה   נקרא  שמה שתייה

ששון    הארץ ג'  אצבעות                ולמה   נקרא  שמה שתייה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'   ר' יוסי בר  חלפתא   שממנה הושתה העולם       כת'

וטי     א'    ר' יוסי בר  חלפתא   שממנה הושתה העולם       כת'

מינ     תאני

פריז    א"ר      יוסי בר' חלפתא   שממנה הושתה העולם       כתוב

דפוס    אמ'   ר' יוסי בר' חלפתא   שממנה הושתת העולם       הה"ד

ירו1    א"ר      יוסי בן  חלפתא   שממנה הושתת העולם       שנא'

ירו2    [אמ"ר    יוסי בן  חל<..>] שממנה הושתת העולם       שנא'

או3     א"ר      יוסי בר  חנינא   שממנה הושתת העולם       שנא'

או51    א"ר      יוסי בן  חלפתא   שממנה       העולם הושתת שנ'

ששון    א"ר      יוסי בר' חלפת'   שממנה הושתת העולם       שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מציון מכלל יופי וגו'        כיצד הייתה תפילתו      שלכהן

וטי     מציון מכלל יופי וגו'        כיצד היתה  תפילתו      שלכהן

מינ                                 כיצד היתה  תפלתו  של   כהן

פריז    מציון מכלל יופי וג'         כיצד היתה  תפלתו  של   כהן

דפוס    מציון מכלל יופי             כיצד היתה  תפלתו  של   כהן

ירו1    מציון מכלל יופי אלהים הופיע כיצד היתה  תפלתו  של   כ"ג

ירו2    מציון מכלל יופי אלהים הופיע כיצד היתה  תפילתו של   כהן

או3     מציון מכלל יופי אלהים הופיע כיצד היתה  תפלתו  [של] כ"ג

או51    מציון מכלל יופי אלהים הופיע כיצד היתה  תפלתו  של   כ"ג

ששון    מציון מכלל יופי וגו'        כיצד היתה  תפלתו  של   כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ     גדול ביום הכיפורים בצאתו       מן המקדש      א'   יהי

וטי     גדול ביום הכיפורים בצאתו       מן הקודש      א'   יהי

מינ     גדול ביום הכפורים                            אומר יהי

פריז    גדול ביום הכיפורים בצאתו       מן הקדש            יהי

דפוס    גדול ביום הכפורים  בצאתו       מן הקדש       אומר יהי

ירו1         ביום הכפורי'  בצאתו       מן הקדש       אומ' יהי

ירו2    גדול               בצאתו בשלום מן הקודש      אומ' יהיה

או3          ביום הכפורים  בצאתו בשלום מן הקדש            יהי

או51         ביום הכפורים  בצאתו       מן הקדש  הקדש אומ' יהי

ששון         בי"ה          בצאתו       מן הקדש       אמ'  יהי

--------------------------------------------------------------------

לונ     רצון מלפניך           שתהא שנה                        גשומה

וטי     רצון מלפניך           שתהא השנה זו                    גשומה

מינ     רצון מלפניך יי אלהינו שתהא שנה  זאת הבאה על עמך ישראל

פריז    רצון מלפניך           שתהא השנה הזו                   גשומה

דפוס    רצון מלפניך           שתהא שנה  זו                    גשומה

ירו1    רצון מלפניך יי אלהינו שתהא השנה הזו                   גשומה

ירו2    רצון מלפניך יי אלהינו שתהא שנה  זו                    גשומה

או3     רצון מלפניך יי אלהינו שתהא שנה  זו                    גשומה

או51    רצון מלפניך יי אלהינו שתהא שנה  זו                    גשומה

ששון    רצון מלפניך יי אל'ינו שתהא השנה הזו                   גשומה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שחונה        טלולה  שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

וטי     שחונה        וטלולה שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

מינ     שחונה וגשומה וטלולה שנת רזון שנת                  שובע

פריז    שחונה        וטלולה שנת רצון שנת ברכה שנת זול שנת שובע

דפוס    שחונה        וטלולה שנת רצון שנת ברכה שנת זול שנת שובע

ירו1    שחונה        טלולה  שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

ירו2                 וטלולה שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

או3     שחונה        טלולה  שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

או51    שחונה        וטלולה שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

ששון    שחונה        טלולה  שנת רצון שנת נדבה שנת זול שנת שובע

--------------------------------------------------------------------

לונ     שנת           משא     ומתן                  ואל  יצרכו

וטי     שנת           משא     ומתן                  ואל  יצרכו

מינ     שנת פרנסה שנת משא שנת מתן  שנ' מקח שנת ממכר ואל  יצטרכו

פריז    שנת           משא     ומתן                  ואל  יצרכו

דפוס    שנת           משא     ומתן                  ואל  יצטרכו

ירו1    שנת           משא     ומתן                  ואל  יצטרכו

ירו2    שנת           משא     ומתן                  ואלו יצטרכו

או3     שנת           משא     ומתן                  ואל  יצטרכו

או51    שנת           משא     ומתן                  ואל  יצטרכו

ששון    שנת           משא     ומתן                  ואל  יצטרכו

--------------------------------------------------------------------

לונ            עמו בית יש'   אילו    לאילו

וטי     בה     עמך     יש'   אלו     לאלו

מינ            עמך     ישראל אילו על אילו  ולא לעמי הארץ רבנן

פריז    בה     עמך     ישראל אלו     לאלו

דפוס    בה     עמך     ישראל אלו     לאלו

ירו1           עמך     ישראל אלו     לאלו

ירו2           עמך בית ישראל אלו     לאלו

או3            עמך בית ישראל אלו     לאלו

או51           עמך     ישראל אלו     לאלו

ששון       יש' עמך           אלו     לאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואל  יגביהו שררה עמך יש'        אילו לאילו      ואל

וטי          ואל  יגביהו סררה עמך יש'        אלו  על    אלו  ואל

מינ     אמרי אל   ינהגו       עמך ישראל סררה אילו על    אילו

פריז         ואל  יגביהו      עמך ישראל סררה אלו  על    אלו  ואל

דפוס         ואל  יגביהו          ישראל שררה אלו  על    אלו  ואל

ירו1         ואל  יגביהו      עמך ישראל      זה   על    זה

ירו2                                                         ואל

או3                                                          ואל

או51         [ואל יגביהו      עמך ישראל      אלו  על    אלו] ואל

ששון         ואל  יגביהו          יש'   שררה אלו  על    אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     תפנה         אל תפילת עוברי דרכים  רבנין  דקיסרין אמ'

וטי     תפנה         אל תפילת עוברי דרכים  רבנן   דקיסרין אמרין

מינ

פריז    תפנה         אל תפלת  עוברי דרכים  רבנין  דקסרין  אמרין

דפוס    תפנה            לתפלת עוברי הדרכים רבנין  דקסרין  אמ'

ירו1                                       ורבנין דקסרי   אמ'

ירו2    תפנה         אל תפלת  עוברי דרכי'  <..>נן דקסרין  אמרי

או3     תפנה         אל תפלת  עוברי דרכים  רבנין  דקסרין  אמרין

או51    תפנה (אלולי) אל תפלת  עוברי דרכים  רבנין  דקסרין  אמרין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     על אחינו שבקיסרין שלא יגביהו שררה אילו על אילו רבנן

וטי     על אחינו שבקיסרין שלא יגביהו סררה אלו  על אלו  רבנן

מינ                                                    רבנן

פריז    על אחינו שבקיסרין שלא יגביהו סררה אלו  על אלו  רבנין

דפוס    על אחינו שבקסרין  שלא יגביהו שררה              רבנן

ירו1    על אחינו שבקסרין  שלא יגביהו שררה אלו  על אלו  ורבנין

ירו2    על אחינו שבקסרין  שלא יגביהו שררה אלו  על אלו  רבנן

או3     על אחינו שבקסרין  שלא יגביהו שררה אלו  על אלו  רבנין

או51    על אחינו שבקסרין  שלא יגביהו שררה אלו  על אלו  רבנין  (דרומאה)

ששון                                                   רבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ     דדרומא   אמ'   על אחינו שבשרון שלא יעשה בתיהם קבריהם משם

וטי     דדרומא   אמרין על אחינו שבשרון שלא יעשה בתיהם קבריהם משם

מינ     דדרומא   אמרי  על אחינו שבשרון שלא יהו  בתיהם קבריהם משם

פריז    דדרומא   אמרי' על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

דפוס    דרומא    אמ'   על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהן קבריהן משם

ירו1    דדרומה   אמרין על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

ירו2    דדרומא   אמרי  על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

או3     דדרומא   אמרי  על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

או51    [דדרומא] אמרין על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

ששון    דדרומא   אמרין על אחינו שבשרון שלא יעשו בתיהם קבריהם משם

--------------------------------------------------------------------

לונ         חפר                                  אבל   משם היה

וטי         הפר                         משם  הפר אכל   משם היה

מינ     (א) חפר אוכל למרחוק עיניו יביטו משם

פריז        חפר                                  אוכל  משם היה

דפוס        חפר                                  אוכל  משם היה

ירו1        חפר אכל  למראה  עיניו יביטו משם  חפר אכל   משם היה

ירו2        חפר                                  אוכל  משם היה

או3         חפר אוכל למרחוק עיניו יביטו משם  חפר אוכל  משם היה

או51        חפר אוכל למרחוק עיניו יביטו [משם חפר אוכל] משם היה

ששון        חפר אוכל למרחוק עיניו יביטו משם                היה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מולל    אבל  כל  ימות השנה  ומרחוק עיניו יביטו מראש

וטי     מילל    אבל  כל  ימות השנה  ומרקחו עיניו יביטו מראש

מינ     יליל    אוכל לכל באי  העולם

פריז            אוכל לכל ימות השנה  ומרחוק עיניו יביטו מראש

דפוס    מ?י?ליל אוכל כל  ימות השנה  ומרחוק עיניו יביטו מראש

ירו1    מאכל    של   כל  ימות השנה  למרחוק עיניו יביטו מראש

ירו2    מאכל    אבל  שכל ימות השנה  למרחוק עיניו יביטו <..>"ה

או3     מאכל    אכל  שכל ימות השנה  למרחוק עיניו יביטו מר"ה

או51    מאכל    אוכל שכל ימות השנה  למרחוק עיניו יביטו מר"ה

ששון    מאכל    של   כל  ימות השנה  למרחוק עיניו יביטו מר"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     השנה

וטי     השנה

מינ              תאני בשעה שהכהן גדול נכנס לבית קדשי הקדשים ביום

פריז    השנה

דפוס    השנה

ירו1    השנה ועד                                            יום

ירו2         ועד                                            י"ה

או3          ועד                                            יום

או51         ועד                                            יום

ששון         ועד                                            י"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ             היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

וטי             היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

מינ     הכפורים     יודע מה בשנה  כולה      בשעה שהוא         רואה

פריז            היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

דפוס            היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

ירו1    הכפורי' היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

ירו2            היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה () צופה ורואה

או3     הכפורים היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

או51    הכפורים היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

ששון            היה יודע מה בסופה הא   כיצד בשעה שהיה    צופה ורואה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשן  של מערכה        עולה  למערב היה יודע  שהמערב שובע

וטי     עשן     שלמערבה      עולה  למערב היה יודע  שהמערב שבע

מינ     עשנה של מערכה

פריז    עשן  של מערכה        עולה  למערב היה יודע  שהמערב שבע

דפוס    עשן  של מערכה        עולה  למערב היה יודע  שהמערב שבע

ירו1    עשן     מערב         עולה  למערב היה יודע  שבמערב שובע

ירו2    עשן     מערב    היה  עולה  למערב היה <..>ע שבמערב שובע

או3     עשן     מערב         עולה  למערב היה יודע  שבמערב שובע

או51    עשן     [מעת         עולה  למערב היה יודע] שבמערב שובע

ששון    עשן     מערב    כולו למערב היה       יודע  שבמערב שובע

--------------------------------------------------------------------

לונ     עולה למזרח היה יודע שהמזרח שובע   וכן כל  רוח ורוח עולה

וטי     עולה למזרח היה יודע שהמזרח שבע    וכן כל  רוח ורוח עולה

מינ

פריז    עולה למזרח היה יודע שהמזרח שבע    וכן לכל רוח ורוח עולה

דפוס    עולה למזרח היה יודע שהמזרח שבע    וכן כלם          עולה

ירו1    עולה למזרח היה יודע שבמזרח שובע   וכן לכל רוח      עולה

ירו2    עולה למזרח היה יודע שבמזרח שובע   וכן לכל רוח      עולה

או3     עולה למזרח היה יודע שבמזרח [שובע] וכן לכל רוח      עולה

או51    עולה למזרח היה יודע שבמזרח שובע   וכן לכל רוח      עולה

ששון    עולה למזרח היה יודע שבמזרח שובע   וכן לכל רוח      עולה

--------------------------------------------------------------------

לונ     באמצע רקיע

וטי     באמצע רקיע

מינ                 שנוטה לצפון יודע שצפון כולו שבע לדרום יודע

פריז    באמצע רקיע

דפוס    באמצע הרקיע

ירו1    באמצע רקיע

ירו2    באמצע רקיע

או3     באמצע רקיע

או51    באמצע רקיע

ששון    באמצע רקיע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      יודע שכל    העולם

וטי                                      יודע שכל    העולם

מינ     שדרום כולו שבע לחללו של עולם     יודע שכל    העולם

פריז                                     יודע שכל    העולם  כלו

דפוס                                     יודע        שהעולם כולו

ירו1                                     יודע שבכל   העולם

ירו2                                     יודע <..>כל העולם

או3                                      יודע ש[ב]כל העולם

או51                                 היה יודע ש[ב]כל העולם

ששון                                     יודע שכל    העו'   כולו

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבע  אחר      כל השבע הזה אפרוחיו  יעלעו  דם

וטי     שבע  אחד      כל השנה הזה אפרוחין  יעלעלו דם

מינ     שבע  אחד      כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו  דם

פריז    שבע  אחר      כל השבח הזה ואפרחיו  יעלעלו דם

דפוס    שבע  אחר      כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו  דם

ירו1    שובע אחר      כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו  דם ובאשר

ירו2    שובע אחר      כל השבע     ואפרוחיו יעלעו  דם

או3     שובע אחר  אחר כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו  דם באשר

או51    שובע ואחר     כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו

ששון    שובע אחר      כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו  דם ובאשר

--------------------------------------------------------------------

לונ                  חמי  אפרוחיו מגעגעין באדמה שתק   אמ'

וטי                  חמי  אפרוחין מגעגעין באדמה ושתקן אמ'

מינ                  חאמי גוזליה  מגעגעין בדמא  ושתיק

פריז                 דמי  אפרוחין מגעגעין באדמה ושתק  א'

דפוס                 ראה  אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתק

ירו1    חללים שם הוא חמי  אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתיק אמ' יכול

ירו2                 חמי  אפרוחיו מגעגעים באדמה ושתק      [יכול

או3     חללים שם הוא חמי  אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתיק אמ' יכול

או51                 חמי  אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתיק אמ'

ששון    חללים שם הוא חמי  אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתיק     יכול

--------------------------------------------------------------------

לונ                               באשר    חללים            שם הוא

וטי                           אלא באשר    חללים            שם הוא

מינ                           אלא באשר    חללים            שם הוא

פריז                          אלא באשר    חללים            שם הוא

דפוס                          אלא באשר    חללים נדב ואביהו שם הוה

ירו1    שהשכינה מסתלקת שם     אלא באשר    חללים            שם הוא

ירו2    שהם     מסתלק  ה<..>] אלא <..>אשר חללים            שם הוא

או3     שהשכינה מסתלקת        אלא באשר    חללים            שם הוא

או51                          אלא באשר    חללים            שם הוא

ששון    שהשכינה מסתלקת משם    אלא באשר    חללים            שם הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ             השכינה ר' יודן בש'  ר' יהושע בן  לוי   ר'

וטי             השכינה ר' יודן בשם  ר' יהושע בן  לוי   ר'

מינ     שם היתה שכינה  ר' יודן כשם  ר' יוסי  ב"ר יהודה ור'

פריז            השכינה ר' יודן בשם  ר' יהושע בן  לוי   ור'

דפוס                   ר' יודן בשם  ר' יהושע בן  לוי   ור'

ירו1            השכינה ר' יודן בש"ר    יהושע           ור'

ירו2            השכינה ר' יודן בש"ר    יהושע           ור'

או3             השכינה ר' יודן בש"ר    יהושע           ור'

או51            השכינה ר' יודן בש"ר    יהושע           ור'

ששון            השכינה ר' יודן בש"ר    יהושע           ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ברכיה בש'  ר' חייה בר אבא אמ' <...> שאו  את אחיכם מאת פני

וטי     ברכיה בשם  ר' חייה בר אבא     קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

מינ     ברכיה בשם  ר' חייא בר אבא כת' קרבן  שאו  את אחיכם מאת פני

פריז    נחמיה בשם  ר' אחא  בר אבא     קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

דפוס    ברכיה בשם  ר' חייא בר אבא אמר קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

ירו1    ברכיה בש"ר    חייא בר אבא     קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

ירו2    ברכיה בש"ר    חייא    ב"א     קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

או3     ברכיא בש"ר    חייא בר אבא אמ' קרבו  ושאו את אחיכם מאת פני

או51    ברכיה בש"ר    חייא בר אבא     קרבו  ושאו את אחיכם מאת פני

ששון    ברכיה בש"ר    חייא בר אבא     קרבו  שאו  את אחיכם מאת פני

--------------------------------------------------------------------

לונ                   [ה]ארון אין  כת'          אלא מאת פני הקודש

וטי                   הארון   אין  כת'      כן  אלא מאת פני הקודש

מינ     הקדש מאת  פני הארון   אין  כת'  (א) כאן אלא מאת פני הקדש

פריז    הקדש

דפוס    הקדש מאת  פני הארון   אינו אומר         אלא מאת פני הקדש

ירו1    הקדש מאת  פני הארון   אין  כתי'     כאן אלא מאת פני הקדש

ירו2    הקדש מאת  פני האדון   אין  כתי'     כאן אלא מאת פני הקדש

או3     הקדש ומאת פני הארון   אין  כתי'     כאן אלא מאת פני הקדש

או51    הקדש [מאת פני הארון   אין  כתיב     כאן אלא מאת פני הקדש]

ששון    הקדש מאת  פני הארון   אין  כתי'     כאן אלא מאת פני הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ                           כאדם <...> לחבירו העבר     המת הזה

וטי                           כאדם שאו   לחבירו ויעבר    המת הזה

מינ     ויקרבו וישאום בכתנותם כאדם שאמ'  לחבירו העבר  את המת הזה

פריז                          כאדם האומ' לחברו  העבר     המת הזה

דפוס                          כאדם שאומר לחבירו העבר     המת הזה

ירו1                          כאדם האומ' לחבירו העבר     המת הזה

ירו2                          כאדם האומ' לחבירו העבר     המת הזה

או3                           כאדם האומר לחבירו העבר  את המת הזה

או51                          כאדם שאומ' לחבירו העבר  את המת הזה

ששון                          כאדם האו'  לחבירו העבר     המת הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מאת  פני   האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי במות

וטי     מאת  פני   אבל  הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

מינ     מאת  פני   האבל הזה עד    מתי    האבל הזה מצטער אחרי מות

פריז    [מעל פני]  האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

דפוס    מאת  פני   האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

ירו1    מאת  פני   האבל     עד    מתי זה האבל     מצטער אחרי מות

ירו2    מאת  פני   האבל הזה <...> מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

או3     מאת  פני   האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

או51         מלפני האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער אחרי מות

ששון    מאת  פני   האבל הזה עד    מתי    אבל  זה  מצטער

--------------------------------------------------------------------

לונ     שני בני אהרן

וטי     שני בני אהרן

מינ     שני בני אהרן < אמ' ר' אלעזר המודע כל מקום שמזכיר

פריז    שני בני אהרן

דפוס    שני בני אהרן

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ     מיתתן שם מזכיר סורחנו וכל כך למה כדי שלא ליתן פתחון כה

מינ     לכל באי העולם לומר מעשיו מקולקלן היו בין בסתר לפיכך היו

מינ     מתו > < דתני בשם ר' אליעזר לא מתו שני בני אהרן אלא שהורו הלכה

מינ     בפני משה רבן וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ומעשה ואירע

מינ     בתלמיד אחד שהורה (הלכה) לפני ר' אליעזר ואמ' לאימא שלום

מינ     אשתו תמיהני אם יוציא שבתו ולא ייצאת עליו אותו שבת עד שמת

מינ     נכנסו תלמידיו אצלו ואמרו לו נביא אתה אמ' להן לא נביא אנכי

מינ     ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו

מינ     חייב מיתה דתני >