לונ     {ה}              ר' אח<..> בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

וטי     {ה}              ר' אחבא   בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

מינ     {ה}              ר' אהבא   בריה דר' זעירא פתח אף לזאת יחרד

פריז    {ה} ד"א אחרי מות ר' אחא    בר'      זעירא פתח אף לזאת יחרד

דפוס    {ה}              ר' אחבא        ור' זעירא פתח אף לזאת יחרד

ירו1    {ה}              ר' אהבה   בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

ירו2    {ה}              ר' אבא    בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

או3     {ה}              ר' חבא    בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

או51    {ה}              ר' אבא    בר       זעירא פתח אף לזאת יחרד

ששון    {ה}     אחרי מות ר' אבא                   פתח אף לזאת יחרד

--------------------------------------------------------------------

לונ     לבי ויתר ממקו'  מהו  ויתר וקפץ   המד"א

וטי         ויתר ממקומו מהוא ויתר וקפץ   כמה           דאת אמך

מינ     לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר מקיפין הה"ד              אמ'

פריז    לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר וקפץ   כד"א

דפוס    לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר יקפץ   כד"א

ירו1    לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר יקפץ   היך      מה   דאת אמר

ירו2    לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר        <..>קפוץ כד"א

או3     לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר ויקפץ  היך      כד"א

או51    לבי ויתר ממקומו מהו  ויתר ויקפץ  היך      כד"א

ששון    לבי ויתר וגו'   מהו  ויתר יקפץ   היך      מד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ     לנתר      בהם על הארץ אמ'           הקב"ה

וטי     לנתר      בהן על הארץ א'            הקב"ה

מינ     לנתר      בהם על הארץ אמ' איוב לפני הקב"ה  רבון העולמים

פריז    לנתר      בהן על הארץ אמ'           הקב"ה

דפוס    לנתר      בהם על הארץ אמר           הקב"ה

ירו1    לנתר      בהם על הארץ אמ'           הקב"ה

ירו2    לנתר      בהם על הארץ אמ'           הקב"ה

או3     לנתר לנתר בהם על הארץ אמ'           הקב"ה

או51    לנתר      בהם על הארץ אמ'           [הב"ה]

ששון    לנתר      בהם על הארץ               אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא היו         בניו [של אהרן]  דדמין למטהו מטהו של אהרן

וטי     לא יהיו        בניו     שלאהרן דומין למטהו מטהו    שלאהרן

מינ     לא היו         ימיו של  אהרן         במטהו מטה     אהרן

פריז    לא יהו         בניו של  אהרן   דומין למטהו מטהו של אהרן

דפוס    לא יהיו        בניו של  אהרן   דומין למטהו

ירו1    לא היו         בני      אהרן   דומין למטהו מטהו

ירו2    לא יהיו        בני      אהרן   דומין למטהו מטהו

או3     לא יהו         בני      אהרן   דומין למטהו מטהו

או51    אל יהו  לא יהו בני      אהרן   דומין למטהו מטהו

ששון    לא יהו         בני      אהרן   דומין למטהו מטהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     נכנס  יבש ויצא לח שנ'  ויוצא   פרח ויצץ ציץ

וטי     נכנס  יבש ויצא לח שנ'  ויוצא   פרח ויצץ ציץ וג'

מינ     נכנס  יבש ויצא לח הה"ד ויצא    פרח ויצץ ציץ

פריז    נכנס  יבש ויצא לח שנ'  ויוצא   פרח ויצץ ציץ וג'

דפוס    שנכנס יבש ויצא לח

ירו1    נכנס  יבש ויצא לח שנא' ויוצא   פרח ויצץ ציץ ויגמל  שקדים

ירו2    נכנס  יבש ויצא לח שנא' <..>וצא פרח ויצץ ציץ וגו'

או3     נכנס  יבש ויצא לח שנא' ויוצא   פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

או51    נכנס  יבש ויצא לח ש"נ  ויוצא   פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

ששון    נכנס  יבש ויצא לח שנ'  ויוצא   פרח ויצץ ציץ ויגמל  שקדים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         אילו      נכנסו חיים   ויצאו שרופים

פריז

דפוס

ירו1    אבל בני  אהרן נכנסו להקטיר ויצאו שרופים אימתי אחרי מות

ירו2    אבל בני  אהרן נכנסו להקטיר ויצאו שרופים אימתי אחרי מות

או3     אבל בני  אהרן נכנסו להקטיר ויצאו שרופים אימתי אחרי מות

או51    אבל בני  אהרן נכנסו להקטיר ויצאו שרופים דכתיב אחרי מות

ששון    אבל בני  אהרן נכנסו להקטיר ויצאו שרופי' אימתי אחרי מות

--------------------------------------------------------------------

לונ                  טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו

וטי                  טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו

מינ                  טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי קדשים

פריז                 טיטוס הרשע נכנס לבית קדש  הקדשים וחרבו

דפוס                 טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו

ירו1    שני בני אהרן טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו

ירו2    שני בני אהרן טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו

או3     שני בני אהרן טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו

או51    שני בני אהרן טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו

ששון    שני בני אהרן טיטוס הרשע נכנס לבית קדשי הקדשי' וחרבו

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלופה בידו גידר     את הפרכת  ויצתה  חרבו  מלאה  דם

וטי     שלופה בידו גידר     את הפרכות ויצאתה חרבו  מלאה  דם

מינ                                                         חירף

פריז    שלופה בידו גודר     את הפרכות ויצאתה חרבו  מלאה  דם

דפוס    שלופה בידו גורר     את הפרוכת ויצאתה חרבו  מלאה  דם

ירו1    שלופה בידו גיר?ד/ר? את הפרוכת ויצא   וחרבו מלאה  דם

ירו2    שלופה בידו וגרר     את הפרוכת ויצתה  חרבו  מלאה  דם

או3     שלופה בידו גירר     את הפרוכת ויצאת  חרבו  מליאה דם

או51    שלופה בידו גירד     את הפרוכת ויצאת  חרבו  מלאה  דם

ששון    שלופה בידו גידר     את הפרוכת ויצאת  חרבו  מלאה  דם

--------------------------------------------------------------------

לונ           ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובניו    שלאהרן נכנסו

וטי           ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובניו    שלאהרן נכנסו

מינ     וגידף נכנס  (ל)[ב]שלום ויצא בשלום אילו            נכנסו

פריז          ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובניו של אהרן   נכנסו

דפוס          נכנס  בשלום      ויצא בשלום ובניו של אהרן   נכנסו

ירו1          ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובני     אהרן   נכנסו

ירו2          ונכנס <..>לום    ויצא בשלום ובני     אהרן   נכנסו

או3           ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובני     אהרן   נכנסו

או51          ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובני     אהרן   נכנסו

ששון          ונכנס בשלום      ויצא בשלום ובני     אהרן   נכנסו

--------------------------------------------------------------------

לונ     להקריב        וי?צ?או שרופים        אחרי מות שני  בני אהרן

וטי     להקריב        ויצאו   שרופים        אחרי מות שני  בני אהרן

מינ     חיים          ויצאו   שרופים        אחרי מות שני  בני אהרן

פריז    להקריב        ויצאו   שרופים        אחרי מות שני  בני אהרן

דפוס    להקריב        ויצאו   שרופים הה"ד   אחרי מות שני  בני אהרן

ירו1    להקטיר        ויצאו   שרופים        אחרי מות

ירו2    להקטיר        ויצאו   שרופים        אחרי מות

או3     להקטיר        ויצאו   שרופים [הה"ד] אחרי מות

או51    להקטיר קטורתו ויצאו   שרופים        אחרי מות

ששון    להקטיר        ויצאו   שרופים        אחרי מות וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     וגו'

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון