לונ     {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב וגו' אמ'   הקב"ה

וטי     {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק             א'    הקב"ה

מינ     {ו} ר' ברכיה פתח    [גם] ענוש לצדיק             אמ'   הקב"ה

פריז    {ו}

דפוס    {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב      אמ'   הקב"ה

ירו1    {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב      אמ'   הקב"ה

ירו2    {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב      אמ'   הקב"ה

או3     {ו} ר' ברכיה פתח גם      ערנש לצדיק לא טוב      אמ'   הקב"ה

או51    {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב      אמ'   הב"ה

ששון    {ו} ר' ברכיה פתח גם      ענוש לצדיק לא טוב      אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אפעלפי ש<..>תי את   אהרן ולקחתי מ?מ?נו שני בניו

וטי     אפעלפי שענשתי  את   אהרן ולקחתי ממנו       שניבניו

מינ     על     שענשתי  אותו צדיק נטלתי         שני בניו    ממנו

פריז

דפוס    אע"פ   שענשתי  את   אהרן ולקחתי        שני בניו    ממנו

ירו1    אע"פ   שענשתי  את   אהרן ולקחתי ממנו   שני בניו

ירו2    אע"פ   שענשתי  את   אהרן ולקחתי ממנו   ב'  בניו

או3     אע"פ   שענשתי  את   אהרן ולקחתי ממנו   שני בניו

או51    אע"פ   שענשתי  את   אהרן ולקחתי ממנו   שני בניו

ששון    אע"פ   שנענשתי את   אהרן ולקחתי ממנו   ב'  בניו

--------------------------------------------------------------------

לונ     <...> טוב אלא                 והכות נדיבים על  יושר

וטי     לא    טוב אלא                 להכות נדיבים על  יושר

מינ     לא    טוב     על אחת כמה וכמה מהכות נדיבים על  יושר

פריז

דפוס    לא    טוב אלא                 להכות נדיבים עלי יושר הה"ד

ירו1    לא    טוב אלא                 להכות נדיבים עלי יושר

ירו2    לא    טוב אלא                 להכות נדיבים עלי יושר

או3     לא    טוב אלא                 להכות נדיבים על  יושר

או51    לא    טוב אלא                 להכות נדיבים עלי יושר

ששון    לא    טוב אלא                 להכות נדיבים עלי יושר

--------------------------------------------------------------------

לונ     אחרי מות   שני  בני אהרן   תני  בש'  ר' ליעזר  לא

וטי     אחרי מות                   תני  בשם  ר' ליעזר  לא

מינ     אחרי מות   שני  בני אהרן { דתני בשם  ר' אליעזר לא

פריז                               תני  בשם  ר' אליעזר לא

דפוס    אחרי מות                   תני  ר'      אליעזר לא

ירו1    אחרי מות                   תניא בש"ר    אליעזר לא

ירו2    אחר  <..>ת                 תניא בש"ר    אליעזר לא

או3     אחרי מות                   תניא בש"ר    אליעזר לא

או51    אחרי מות                   תניא בש"ר    אליעזר לא

ששון    אחרי מות   וגו'            תניא בש"ר    אליעז' לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מתו שני  בני אהרן אלא על  ידי שהורו הלכה לפני משה רבן

וטי     מתו שני  בני אהרן אלא על  ידי שהורו הלכה לפני משה רבן

מינ     מתו שני  בני אהרן אלא         שהורו הלכה בפני משה רבן

פריז    מתו שני  בני אהרן אלא על  ידי שהורו הלכה לפני משה רבן

דפוס    מתו בניו של  אהרן אלא על  ידי שהורו הלכה בפני משה רבן

ירו1    מתו שני  בני אהרן אלא ע"י     שהורו הלכה בפני משה רבן

ירו2    מתו ב'   בני אהרן אלא על      שהורו הלכה לפני משה רבן

או3     מתו שני  בני אהרן אלא ע"י     שהורו הלכה בפני משה רבן

או51    מתו שני  בני אהרן אלא ע"י     שהורו הלכה בפני משה רבן

ששון    מתו ב'   בני אהרן אלא ע"י     שהורו הלכה בפני משה רבן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     ומעשה       בתלמיד אחד שהורה        לפני     ר' ליעזר  רבי

וטי     ומעשה       בתלמיד אחד שהורה        לפני     ר' אליעזר רבו

מינ     ומעשה ואירע בתלמיד אחד שהורה (הלכה) לפני     ר' אליעזר

פריז    ומעשה       בתלמיד אחד שהורה        לפני     ר' אליעזר רבו

דפוס    ומעשה       בתלמיד אחד שהורה        לפני רבו ר' אליעזר

ירו1    ומעשה       בתלמיד א'  שהורה הלכה   לפני     ר' אליעזר רבו

ירו2    ומעשה       בתלמיד א'  שהורה הלכה   לפני רבו ר' אליעזר

או3     ומעשה       בתלמיד אחד שהורה הלכה   בפני     ר' אליעזר רבו

או51    ומעשה       בתלמיד אחד שהורה הלכה   בפני     ר' אליעזר רבו

ששון    ומעשה       בתלמיד א'  שהורה הלכה   לפני     ר' אליעז' רבו

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמרה לו אמה  שלום       אשתו     זה אינו מוציא שבתו לא  באת

וטי     אמ'     לא    משלו      אשתו     זה אינו מוציא שבתו לא  באת

מינ     ואמ'    לאימא שלום      אשתו  תמיהני אם  יוציא שבתו ולא ייצאת

פריז    א'      לא    משלו      אשתו     זה אינו מוציא שבתו לא  באת

דפוס    אמ'     לאימא שלום   אי לאשתו של זה אינו מוציא שבתו לא  באת

ירו1    אמ'     לאימא שלום      אשתו     זה אינו מוציא שבתו לא  באתה

ירו2    אמ'     לאימא שלום      אשתו     זה אינו מוצא  שבתו ולא בא

או3     אמ'     לאימא שלום      אשתו        אינו מוציא שבתו ולא באתה

או51    אמ'     לאימא [שלום]    אשתו     זה אינו מוציא שבתו ולא באתה

ששון    אמ'     לאמא  שלום      אשתו     זה אינו מוציא שבתו לא  באת

--------------------------------------------------------------------

לונ               שבת    עד שנגמר נכנסו חכמים   אצלו אמ'   לו ר'

וטי               שבת    עד שנגמר נכנסו חכמים   אצלו אמרו  לו ר'

מינ     עליו אותו שבת    עד שמת   נכנסו תלמידיו אצלו ואמרו לו

פריז                     עד שנגמר נכנסו חכמים   אצלו אמרו  לו ר'

דפוס              שב?ת?ו עד שמת   נכנסו חכמים   אצלו אמ'   לו

ירו1              שבתו   עד שנגמר נכנסו חכמי'   אצלו אמ'   לו ר'

ירו2              שבתו   עד שנגמר נכנסו החכמים  אצלו אמרו  לו ר'

או3               [שבתו] עד שנגמר נכנסו החכמים  אצלו א"ל      רבי'

או51              שבתו   עד שנגמר נכנסו תלמידיו אצלו אמרו  לו רבינו

ששון              שבתו   עד שנגמר נכנסו חכמי'   אצלו אמרו  לו ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ     נביא     אתה אמ' להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

וטי     נביא     אתה א'  להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

מינ     נביא     אתה אמ' להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

פריז    נביא     אתה א'  להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

דפוס    נביא     אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא      אלא כך

ירו1    נביא     אתה אמ' להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

ירו2    נביא     אתה אמ' להם לא      נביא ולא בן נביא אנכי אלא כך

או3     נביא     אתה אמ' להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

או51    נביא (א) אתה אמ' להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך

ששון    נביא     אתה א"ל     לא נביא      ולא בן נביא אנכי אלא כך

--------------------------------------------------------------------

לונ     אני מקובל                שכל המורה הלכה לפני ר'  חייב מיתה

וטי         מקובל   אני          כל  המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה

מינ         מקובלני              כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה }

פריז        מקובל   אני          כל  המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה

דפוס        מקובלני              כל  המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה

ירו1        מקובלני              כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

ירו2        מקובלני              כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

או3         מקובלני              כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

או51        מקובלני              כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

ששון        מקובלני     מבית אבא כל  המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה