לונ     {ח}           בר קפרא בש'  ר' [ירמיה בן] אלעזר      בשביל

וטי     {ח}           בר קפרא בשם  ר' ירמיה  בן  אלעזר      בשביל

מינ     {ח} תני               בש'  ר' מאיר                  בשביל

פריז    {ח}           בר קפרא בשם  ר' ירמיה  בן  אלעזר      בשביל

דפוס    {ח}           בר קפר  בשם  ר' ירמיה  בן  אלעזר  אמ' בשביל

ירו1    {ח}           בר קפרא בש"ר    ירמיה  בן  אליעזר     בשביל

ירו2    {ח}           בר קפרא בש"ר    ירמיה  בן  אלעזר      בשביל

או3     {ח}           בר קפרא בש"ר    ירמיה  בן  אלעזר  אמ' בשביל

או51    {ח} ר'  אלעזר בר קפרא בש"ר    ירמיה  בן  אלעזר      בשביל

ששון    {ח}           בר קפר' בש"ר    ירמיה  בן  אליעז' אמ' בשביל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ארבעה דברים מתו שני בני        אהרן על הקר?ב?ה <..>ל הקריבה

וטי     ארבעה דברים מתו שני בניו    על אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

מינ     ארבעה דברים מתו     בני        אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

פריז    ארבעה דברים מתו     בניו    של אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

דפוס    ארבעה דברי' מתו     בניו    של אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

ירו1    ד'    דברים מתו שני בני        אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

ירו2    ד'    דברים מתו נדב ואביהוא         על הקרבה   ועל   הקריבה

או3     ד'    דברים מתו שני בני        אהרן

או51    ד'    דברים מתו     בני        אהרן

ששון    ד'    דברי' מתו ב'  בני        אהרן על הקרבה   ועל   הקריבה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ועל אש זרה ועל שלא נטלו עצה  זה מזה            על

וטי     ועל אש זרה ועל שלא נטלו עצה  זה מזה            על

מינ     ועל אש זרא ועל שלא נטלו עיצה זה מזה            ועל

פריז    ועל אש זרה ועל שלא נטלו עצה  זה מזה            על

דפוס    על  אש זרה ועל שלא נטלו עצה  זה מזה            על

ירו1               ועל שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש זרה על

ירו2               ועל שלא נטלו עצה  זה מזה            על

או3                                                    על

או51                                                   על

ששון               ועל שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש זרה על

--------------------------------------------------------------------

לונ     הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           על  הקריבה שהקריבו

וטי     הקרבה    שנכנסו לפניי  לפנים           על  הקריבה שהקריבו

מינ     הקרבה    שנכנסו להקריב קרבן  שלא נצטוו ועל הקריבה שנכנסו

פריז    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           על  הקריבה שהקריבו

דפוס    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           על  הקריבה שהקריבו

ירו1    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           ועל הקריבה ש[ה]קריבו

ירו2    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           ועל הקרבה  שהקריבו

או3     [ה]הקרבה שנכנסו לפני   לפנים           ועל הקריבה שהקריבו

או51    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           ועל הקריבה שהקריבו

ששון    הקרבה    שנכנסו לפני   לפנים           ועל הקריבה שהקריבו

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרבן שלא   נצטוו על  אש זרה אש מבית כירים   הכניסו

וטי     קרבן שלא   נצטוו על  אש זרה אש מבית כירים   הכניסו

מינ     לפני לפנים       ועל אש זרה                 שהכניסוה מן

פריז    קרבן שלא   נצטוו על  אש זרה אש מבית כירים   הכניסו

דפוס    קרבן שלא   נצטוו על  אש זרה אש מבית ?כ?ירים הכניסו

ירו1    קרבן שלא   נצטוו

ירו2    קרבן שלא   נצטוו

או3     קרבן שלא   נצטוו

או51    קרבן שלא   נצטוו

ששון    קרבן שלא   נצטוו

--------------------------------------------------------------------

לונ             על  שלא נטלו עצה זה מזה דכת'                 ויקחו

וטי             על  שלא נטלו עצה זה מזה דכת'                 ויקחו

מינ     הכיריים ועל שלא נטלו עצה זה מזה דתני  ר' חייא ויקחנו ויקחו

פריז            על  שלא נטלו עצה זה מזה דכת'                 ויקחו

דפוס            ועל שלא נטלו עצה זה מזה שנאמר

ירו1            ועל שלא נטלו עצה זה מזה דכתי'                ויקחו

ירו2            ועל שלא נטלו עצה זה מזה דכתי'                ויקחו

או3             ועל שלא נטלו עצה זה מזה דכתי'                ויקחו

או51            ועל שלא נטלו עצה זה מזה דכתי'                ויקח[ו]

ששון            ועל שלא נטלו עצה זה מזה שנ'                  ויקחו

--------------------------------------------------------------------

לונ     שני     אהרן  נדב  ואבי'       איש מחתתו איש מחיתתו

וטי         בני אהרן  נדב  ואבי    הוא איש מחתתו איש מחתתו

מינ     שני בני אהרון נדב  ואהביהו     איש מחתתו איש מחתיתו

פריז        בני אהרן  נדב  ואביהוא     איש מחתתו איש מיחיתותיו

דפוס                                   איש מחתתו איש

ירו1        בני אהרן  נדב  ואביהו      איש מחתתו איש מחיתותיו

ירו2    שני בני אהרן                   איש מחתתו איש מחתיתיו

או3     שני בני אהרן  נדב  ואביהוא     איש מתחתו איש מחיתותיו

או51    שני בני אהרן  [נדב ואביהו]     איש מתחתו איש מח[י]תותיו

ששון    שני בני אהרן  נדב  ואביהו      איש מחתתו איש מתחתו

--------------------------------------------------------------------

לונ     איש               בעצמו עשו שלא נטלו עצה  זה מזה

וטי     איש מיחיתיתין איש מעצמו עשה שלא נטלו עצה  זה מזה

מינ     איש               מעצמו עשה ולא נטלו עיצה זה מזה

פריז    איש               מעצמו עשה שלא נטלו עצה  זה מזה

דפוס                      מעצמו עשו שלא נטלו עצה  זה מזה

ירו1    איש               מעצמו     שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש

ירו2    איש               מעצמו     שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש

או3     איש               מעצמו     שלא נטל  עצה  זה מזה ועל אש

או51    איש               מעצמו     שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש

ששון                                שלא נטלו עצה  זה מזה ועל אש

--------------------------------------------------------------------

לונ                              אמ'  ר'  ירמיה בן  אלעזר בארבעה

וטי                              א'   [ר' ירמיה בן] אלעזר בארבעה

מינ

פריז                             א"ר                אלעזר בארבעה

דפוס                             א"ר      ירמיה בן  אלעזר בד'

ירו1    זרה אש מבית כירים הכניסו א"ר      ירמיה בן  אלעזר בד'

ירו2    זרה אש מבית כירים הכניסו אמ"ר     ירמיה בן  אלעזר בד'

או3     זרה אש מבית כירים הקריבו א"ר      ירמיה ב"ר אלעזר בד'

או51    זרה אש מבית כירים הכניסו א"ר      ירמיה בןר אלעזר בד'

ששון    זרה אש מבית כירים הכניסו א"ר      ירמיה בן  אלעז' בד'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מקומות מזכיר מיתתן               שלבני אהרן ובכולם הוא

וטי     מקומות מזכיר מיתתן               שלבני אהרן ובכולן הוא

מינ

פריז    מקומות מזכיר מיתתן של            בני   אהרן ובכולן הוא

דפוס    מקומות מזכיר מיתתן של (בני אהרן) בני   אהרן ובכלן

ירו1    מקומו' מזכיר מיתת                בני   אהרן ובכלם  הוא

ירו2    מקומות מזכיר מיתת                בני   אהרן ובכלן

או3     מקומות מזכיר מיתת                בני   אהרן ובכולם הוא

או51    מקומות מזכיר מיתת                בני   אהרן ובכולם הוא

ששון    מקומות מזכיר מיתת                בני   אהרן ובכולם הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מזכיר       סירחונן כל   כך למה להודיעך שלא היה בידן

וטי     מזכיר       סורחנן  כל   כך למה להודיעך שלא היה בידן

מינ

פריז    מזכיר       סורחנן  כל   כך למה להודיעך שלא היה בידן

דפוס    מזכיר       סורחנן  כל   כך למה להודיעך שלא היה בידם אלא

ירו1    מזכיר       סרחנם   וכל  כך למה להודיעך שלא היה בידם

ירו2    מזכיר   הוא סורחנן  כל   כך למה להודיעך שלא היה בידם אלא

או3     [מזכיר]     סרחונם  כל   כך למה להודיעך שלא היה בידם

או51    מזכיר       סורחנם  וכל  כך למה להודיעך שלא היה בידם אלא

ששון    אומ'        סרחנן   וכ"כ    למה להודיעך שלא היה בידן

--------------------------------------------------------------------

לונ     עון  אלא     זה  בלבד        ר' לעזר  המודעי בוא וראה כמה

וטי     עוון אלא     זה  בלבד   א'   ר' אלעזר המודעי בוא וראה כמה

מינ                           { אמ'  ר' אלעזר המודע

פריז    עון  אלא     זה  בלבד   א"ר     אלעזר המודעי בא  וראה כמה

דפוס         אלא עון זה  בלבד   א"ר     אלעזר המודעי בא  וראה כמה

ירו1    עון  אלא     זה  בלבד   א"ר     אלעזר המודעי בא  וראה כמה

ירו2         אלא עון הזה בלבד   אמ"ר    אלעזר המודעי בא  וראה כמה

או3     עון  אלא     זה  בלבד   א"ר     אלעזר המודעי בא  וראה כמה

או51         אלא עון זה  בלבד   א"ר     אלעזר המודעי בוא וראה כמה

ששון    עון  אלא     זה         א"ר     אלעז' המודעי בא  וראה כמה

--------------------------------------------------------------------

לונ     קשה מיתתן     שלבני אהרן      לפני המקום שבכל  מקום שהוא

וטי     קשה מיתתן     שלבני אהרן      לפני הקב"ה שבכל  מקום שהוא

מינ                                              כל    מקום

פריז    קשה מיתתן של  בני   אהרן      לפני הקב"ה שבכל  מקום שהוא

דפוס        מיתתן של  בני   אהרן יקרה לפני הקב"ה שכל   מקום

ירו1        מיתת      בני   אהרן קשה  לפני הקב"ה שבכל  מקום שהוא

ירו2        מיתת      בני   אהרן קשה  לפני הקב"ה שבכל  מקום שהוא

או3         מיתת      בני   אהרן קשה  לפני הקב"ה שבכל  מקום שהוא

או51        מיתת  שני בני   אהרן קשה  לפני הב"ה  שבכל  מקום שהוא

ששון        מיתת  ב'  בני   אהרן קשה  לפני הב"ה  שבכ"מ      שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מזכיר  מיתתן     מזכיר סירחונן כל   כך למה כדי

וטי     מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סורחנן  כל   כך למה כדי

מינ     שמזכיר מיתתן שם  מזכיר סורחנו וכל   כך למה כדי

פריז    מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סורחנן  כל   כך למה כדי

דפוס    שמזכיר מיתתן     מזכיר סורחנם  כל   כך למה     להודיעך

ירו1    מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סרחנם   וכל  כך למה כדי

ירו2    מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סרחונם  וכל  כך למה כדי

או3     מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סרחונם  וכל  כך למה כדי

או51    מזכיר  מיתתם     מזכיר סורחנם  וכל  כך למה כדי

ששון    מזכיר  מיתתן הוא מזכיר סורחנם  וכ"כ    למה כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלא יהא  פתחון פה   לכל באי  העולם ל<..> מעשים      מקולקלים

וטי     שלא יהא  פתחון פה   לכל באי  העולם לומר  מעשים      מקולקלין

מינ     שלא ליתן פתחון כה   לכל באי  העולם לומר  מעשיו      מקולקלן

פריז    שלא יהא  פתחון פה   לכל באי  העולם לומר  מעשים      מקולקלין

דפוס    שלא יהא  פתחון פה       לבאי עולם  לומ'  מעשים      מקולקלי'

ירו1    שלא      פתחון פה   לכל באי  עולם  לומ'  מעשים      מקולקלים

ירו2    שלא ליתן פתחון פה   לכל באי  עולם  לומ'  מעשים      מקולקלים

או3     שלא יהא  פתחון [פה]     לבאי עולם  לומר  מעשים      מקולקין

או51    שלא יהא  פתחון פה   לכל באי  עולם  לומ'  מעשים      מקולקין

ששון    שלא יהא  פתחון פה   לכל באי  עולם  לומ'  מעשיהם היו מקולקלין

--------------------------------------------------------------------

לונ     היה בידם   בספר  שעל   ידי   כן מתו

וטי     היו בידן   בספר  שעל   ידיכן    מני (!)

מינ     היו בין    בסתר  לפיכך היו      מתו }

פריז    היו בידן   כספר  שעל   ידיכן    מני

דפוס    היו בידם   בסיני שעל   ידי   כן מתו

ירו1    היו בידם         לפי'           מתו

ירו2    היו בידם         לפי'           מתו

או3     היו בידם         לפי'           מתו

או51    היו בידיהם       לפי'           מתו

ששון        בידם         לפי'           מתו