לונ     {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסיכנין           בש'   ר'

וטי     {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסכני             בשם   ר'

מינ     {ט} ר' מני דשאיב ור'  יהושע דסכני             בשם   ד'

פריז    {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסכנין            בשם   ר'

דפוס    {ט} ר' חני דשאב  ור'  יהושע דסכנין  ור' יוחנן בשם   ר'

ירו1    {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסכנין            בשר"ל

ירו2    {ט} ר' מני דשאב  ור"י       דסכנין            בשר"ל

או3     {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסכנין            בש"ר  לוי

או51    {ט} ר' מני דשאב  ור'  יהושע דסכנין            בשר"ל

ששון    {ט} ר' מני דשאב  ור"י       דסכנין            בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     לוי     בשביל ארבעה דברים מתו שני בני     אהרן

וטי     לוי     בשביל ארבעה דברים מתו שני בניו    שלאהרן

מינ     לוי     בשביל ד'    דברי' מתו     בני     אהרן   על

פריז    לוי     בשביל ארבעה דברים מתו שני בניו של אהרן

דפוס    לוי אמר בשביל ד'    דברים מתו     בני     אהרן

ירו1            בשביל ד'    דברים מתו     בני     אהרן   על

ירו2            בשביל ד'    דברים מתו     בני     אהרן   על

או3             בשביל ד'    דברים מתו שני בני     אהרן   על

או51            בשביל ד'    דברים מתו     בני     אהרן   על

ששון            בשביל ד'    דברי' מתו ב'  בני     אהרן   על

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שנכנסו    שתויי יין ועל שלא     רחצו  ידים ורגלים ועל שנכנסו

פריז

דפוס

ירו1    שהי(ה)[ו] שתויי     ועל שלא היו רחוצי ידים ורגלים ועל שנכנסו

ירו2    שהיו      שתויי יין ועל שלא היו רחוצי ידים ורגלים ועל שנכנסו

או3     שהיו      שתויי יין ועל שלא היו רחוצי ידים ורגלים ועל שנכנסו

או51    שהיו      שתויי יין ועל שלא היו רחוצי ידים ורגלים ועל שנכנסו

ששון    שהיו      שתויי יין ועל שלא היו רחוצי ידי' ורגלי' ועל שנכנסו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ובכולן כת'  כהן

וטי                                           ובכולן כת'  בהן

מינ     מחוסרי בגדים ועל שלא היו להם בנים     וכולן  כת'  בהן

פריז                                          ובכלן  כת'  בהן

דפוס                                          ובכלן  כתוב בהם

ירו1    מחוסרי בגדים ועל שלא היו להם בנים     ובכלן  כתי'

ירו2    מחוסרי בגדים ועל שלא היה להם בנים     ובכלם  כתו' בהם

או3     מחוסרי בגדים ועל שלא היו להם בנים     ובכולן כתי' בהן

או51    מחוסרי בגדים ועל שלא היו להם בנים     ובכולם כתיב בהם

ששון    מחוסרי בגדי' ועל שלא היו להם בנים ועל כולן   כתי' בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ     מיתה על ידי שהיו   שתויי יין וכת'        בהו מיתה

וטי     מיתה על ידי שהיו   שתויי יין וכת'        בהן מיתה

מינ     מיתה על     שנכנסו שתויי יין כת'         בו  מיתה

פריז    מיתה על     שהיו   שתויי יין וכת'        בהן מיתה

דפוס    מיתה על     שהיו   שתויי יין וכתוב       בו  מיתה שנ'

ירו1    מיתה על     שנכנסו שתויי יין כתו'        בו  מיתה

ירו2    מיתה על     שנכנסו שתויי יין כתו'        בו  מיתה שנא'

או3     מיתה על     שנכנסו שתויי יין כתי'        בו  מיתה

או51    מיתה על     שנכנסו שתויי יין כתי'        בהם מיתה

ששון    מיתה על     שנכנסו שתויי יין וכתו' (וכת) בהן מיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ     יין ושבר אל תשת

וטי     יין ושכר אל תשת

מינ     יין ושכר אל תשת וגו'       ועל שלא רחצו ידים ורגלים כת'

פריז    יין ושכר אל תשת וג'

דפוס    יין ושכר אל תשת

ירו1    יין ושכר אל תשת וגו'

ירו2    יין ושכר        וגו'

או3     יין ושכר אל תשת וגו'

או51    יין ושכר אל תשת אתה  ובניך

ששון    יין ושכר אל תשת וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ועל ידי שהיו   מחוסרי בגדים

וטי                                    ועל ידי שהיו   מחוסרי בגדים

מינ     בו מיתה בבואם אל אהל מועד וגו' ועל     שנכנסו מחוסרי בגדי'

פריז                                   ועל ידי שהיו   מחוסרי בגדים

דפוס                                   ועל יד  שהיו   מחוסרי בגדים

ירו1                                   ועל     שנכנסו מחוסרי בגדים

ירו2                                   ועל     שנכנסו מחוסרי בגדים

או3                                    ועל     שנכנסו מחוסרי בגדים

או51                                   ועל     שנכנסו מחוסרי בגדים

ששון                                   ועל     שנכנסו מחוסרי בגדים

--------------------------------------------------------------------

לונ     וכת'  בהו מיתה      והיו על אהרן ועל בניו      מה

וטי     וכת'  בהן מיתה      והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

מינ                                                    מה  היו

פריז    וכת'  בהן מיתה      והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

דפוס    וכתוב בו  מיתה שנ'  והיו על אהרן ועל בניו      ומה היו

ירו1    וכתו' בהם מיתה      והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

ירו2    כתי'  בהם מיתה שנא' והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

או3     כתי'  בהם מיתה שנא' והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

או51    כתי'  בהם מיתה      והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

ששון    וכתו' בהן מיתה      והיו על אהרן ועל בניו וגו' מה  היו

--------------------------------------------------------------------

לונ     חסירים אמ'  ר'         מעיל היו חסירין שכת'  בו מיתה

וטי     חסירים א'   ר' לוי     מעיל היו חסירין שכת'  בו מיתה

מינ     חסרין       ר' לוי אמ' מעיל היו חסרין  וכת'  בו מיתה

פריז    חסרים  א"ר     לוי     מעיל היו חסרים  שכת'  בו מיתה

דפוס    חסרין                  מעיל            שכת'  בו מיתה

ירו1    חסרין  אר"ל            מעיל היו חסרים  שכתוב בו מיתה

ירו2    חס<..> אר"ל            מעיל היו חסרין  שכתו' בו מיתה

או3     חסרין  א"ר     לוי     מעיל היו חסרין  שכתי' בו מיתה

או51    חסרין  אר"ל            מעיל היו חסרין  שכתו' בו מיתה

ששון    חסרין  אר"ל            מעיל היו חסרין  שכתו' בו מיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                         והיו על אהרן לשרת

וטי                         והיה על אהרן לשרת וגו'

מינ          פעמן זהב ורמון והיה על אהרן לשרת וגו'

פריז                        והיה על אהרן לשרת וג'

דפוס    שנ'                 והיה על אהרן לשרת

ירו1                        והיו על אהרן לשרת וגו'

ירו2    שנא'                והיו על אהרן לשרת וגו'

או3     שנא'                והיה על אהרן לשרת וגו'

או51    שנא'                והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו

ששון                        והיה על אהרן לשרת וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ועל ידי שלא נכנסו      רחוצי ידים

וטי                             על  ידי     שנכנסו בלא רחוצי ידים

מינ

פריז                            ועל ידי     שנכנסו בלא רחוצי ידים

דפוס                            ועל ידי     שנכנסו בלא רחיצת ידים

ירו1                            ועל         שנכנסו בלא רחיצת ידים

ירו2                            ועל         שנכנסו בלא רחיצת ידים

או3                             ועל         שנכנסו בלא רחיצת ידים

או51    אל הקדש ובצאתו ולא ימות ועל         שנכנסו בלא רחיצת ידים

ששון                            ועל         שנכנסו בלא רחיצת ידים

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורגלים      ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

וטי     ורגלים      ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

מינ

פריז    ורגלים      ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

דפוס    ורגלים שנא' ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא יותו

ירו1    ורגלים      ורחצו אהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם  ולא ימותו

ירו2    ורגלים שנא' ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

או3     ורגלים שנא' ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

או51    ורגלים שנ'  ורחצו               ידיהם     ורגליהם ולא ימותו

ששון    ורגלי'      ורחצו               ידיהם     ורגליה' ולא ימותו

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו' וכת'  בבאם אל אהל מועד                     ועל ידי

וטי          וכת'  בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו ועל ידי

מינ                                                     ועל

פריז         וכתוב בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו  ועל ידי

דפוס         וכתי' בבאם אל אהל מועד ירחצו מים           ועל ידי

ירו1                                                    ועל

ירו2                                                    ועל

או3                                                     ועל

או51                                                    ועל

ששון                                                    ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלא היו להם בנים וכת'  בו  מיתה ה'    ה'  דכ' וימת נדב

וטי     שלא היו להן בנים וכת'  בן  מיתה הדה   היא     וימת נדב

מינ     שלא היו להם בנים כת'   בו  מיתה               וימת נדב

פריז    שלא היו להם בנים וכת'  בו  מיתה הה"ד          וימת נדב

דפוס    שלא היו להם בנים וכתי' בו  מיתה הה"ד          וימת נדב

ירו1    שלא היו להם בנים וכתוב בו  מיתה שנא'          וימת נדב

ירו2    שלא היה להם בנים                שנא'          וימת נדב

או3     שלא היו להם בנים וכתי' בהם מיתה שנא'          וימת נדב

או51    שלא היו להם בנים דכתי' בהם מיתה דכתי'         וימת נדב

ששון    שלא היו להם בנים וכתו' בהן מיתה               וימת נדב

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואביהוא                                      אבא    חנן

וטי     ואיבהוא                                      אבא    חנין

מינ     ואביהוא לפני יי וגו'                         אבא    חנן

פריז    ואביהוא                                      אבא    חנין

דפוס    ואביהוא                                      אבא    חנין

ירו1    ואביהוא וגו'         ובנים לא היו   להם      אבא    חנין

ירו2    ואביהוא וגו'         ובנים לא ה<..> להם      אבא    חנין

או3     ואביהוא              ובנים לא היו   להם וגו' אבא    חנין

או51    ואביהוא              ובנים לא היו   להם      אבא    חנין

ששון    ואביהו               ובנים לא היו   להם      אבא בר אבין

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  על  ידי שלא היה להם נשים

וטי     א'   על  ידי שלא היה להן נשים

מינ     אומ'         שלא היה להן נשים שאילו היו להן נשים מכפרות

פריז    א'   על  ידי שלא היה להן נשים

דפוס    אומ' על  ידי שלא היה להם נשים

ירו1    אומר ועל ידי שלא היו להם נשים

ירו2    אומ' ע"י     שלא היו להם נשים

או3     אומ' על  ידי שלא היו להם נשים

או51    אומ' ע"י     שלא היו להם נשים

ששון    או'  ע"י     שלא היו להם נשים

--------------------------------------------------------------------

לונ           וכת'   וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו  אשתו

וטי           דכת'   וכפר בעדו ובעד ביתו      זו  אשתו

מינ     עליהן דתנינן וכפר בעדו ובעד ביתו      היא אשתו ועוד

פריז          דכת'   וכפר בעדו ובעד ביתו      זו  אשתו

דפוס          דכתי'  וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו  אשתו

ירו1          שנאמ'  וכפר בעדו ובעד ביתו

ירו2          שנא'   וכפר בעדו ובעד ביתו

או3           שנא'   וכפר בעדו ובעד ביתו

או51          ש"נ    וכפר בעדו ובעד ביתו

ששון          שנ'    וכפר בעדו ובעד ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שהרהרו דברים אחרי משה ואהרן מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וגו' כיצד משה ואהרן מהלכין תחלה ונדב ואיבהוא מהלכין אחריהן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ושבעי' זקנים מהלכין אחריהן אמ' לו נדב ואביהוא למחר שני

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     זקנם הללו מתים ואנו מנהגין את הקהל ר' פינחס אומ' בלבן הרהרו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ר' יודן אומ' בפיהן אמרו זה לזה ר' תנחומא אמ' לה ור' מנחמא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בשם ר' יהושע בן לוי כת' בחוריו אכלה אש בתולותיו לא חוללו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וכל כך למה בשביל בתולותיו לא חוללו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון