לונ     {יב} אמ'  ר' אבא            מפני      מה נסמכה      מית

וטי     {יב} א'   ר' אבא   בר אבינא מפני      מה נסמכה פרשת מיתת

מינ     {יב} אמ'  רב ביבא  בר אבינא למה          נסמכה      מיתת

פריז    {יב} א"ר     אבא   בר כהנא  מפני      מה נסמכה פרשת מיתת

דפוס    {יב} אמ'  ר' אבא   בר אבינא מפני      מה נסמכה פרשת מיתת

ירו1    {יב} א"ר     אבא   בר אבינא מפני      מה נסמכה      מיתת

ירו2    {יב} אמ"ר    אלעזר          מפני      מה נסמכה      מיתת

או3     {יב} א"ר     אבא   בר חנינא מפני מפני מה נסמכה      מיתת

או51    {יב} א"ר     אבא   בר אבינא מפני      מה נסמכה      מיתת

ששון    {יב} אמ'  ר' אבא   בר אבינא מפני      מה נסמכה      [בני]

--------------------------------------------------------------------

לונ     מרים לאפר  פרה        אלא מלמד    שכשם שאפר פרה  מכפר

וטי     אהרן לאפר  הפרה       אלא מלמד    שכשם אפר  הפרה מכפר

מינ     מרים לאפר  פרה            לומר לך שכשם שאפר פרה  מכפר

פריז    מרים לפרש' פרה  אדומה אלא מלמד    כשם  שאפר הפרה מכפר

דפוס    מרים לאפר  פרה        אלא מלמד    שכשם שאפר הפרה מכפר

ירו1    אהרן לאפר  פרה            מלמד    שכשם שאפר פרה  ומכפר

ירו2    אהרן לאפר  פרה            מלמד    שכשם שאפר פרה  מכפר

או3     אהרן לאפר  פרה            מלמד    שכשם שאפר פרה  מכפר

או51    אהרן [לאפר פרה            מלמד    שכשם שאפר פרה  מכפר

ששון    אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ     כך מיתת מרים    מכפרת אמ'  ר' יודן מפני מה נסמכה מיתת

וטי     כך מיתת מרים    מכפרת א'   ר' יודן מפני מה נסמכה מיתת

מינ     כך מיתת צדיקים  מכפרת א"ר     יודן למה     נסמכה מית

פריז    כך מיתת הצדיקים מכפרת א"ר     יודן מפני מה נסמכה מיתת

דפוס    כך מיתת הצדיקים מכפרת א"ר     יודן מפני מה נסמכה מיתת

ירו1    כך מיתת הצדיקי' מכפרת א"ר     יודן מפני מה נסמכה מיתת

ירו2       מיתת הצדיקים מכפרת אמ"ר    יודן מפני מה נסמכה מיתת

או3     כך מיתת הצדיקים מכפר  א"ר     יודן מפני מה נסמכה מיתת

או51    כך מיתת הצדיקים מכפר' א"ר     יודן מפני מה נסמכה מיתת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         אהרן           לשברי      לוחות  אלא מלמ'  שכשם שהיה

וטי         אהרן           לשיבור     לוחות  אלא מלמד       שהיה

מינ         אהרן           לשיכור     לוחות  אלא ללמדך

פריז        אהרן           לשיבור     הלחות  אלא מלמד       שהיא

דפוס        אהרן           לשבירת     לוחות  אלא מלמד       שהיה

ירו1        אהרן           לשבור      לוחות      מלמד       שהיתה

ירו2        אהרן           לשבירת     הלוחות     מלמד       שהיתה

או3     בני אהרן           לשבור  שני לוחות      מלמד       שהיתה

או51        אהרן (לשיבור)] לשיבור     הלוחות     מלמד       שהיתה

ששון                       לשיבור     הלוחות     מלמד       שהיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   קשה    לפני הקב"ה מיתתו    שלאהרן כשברי

וטי                   קשה    לפני הקב"ה מיתתו של אהרן   כשיבור

מינ                   שקשה   לפני הקב"ה                 כשיבור

פריז                  קשה    לפני הקב"ה                 כשיבור

דפוס                  קשה    לפני הב"ה  מיתתו של אהרן   כשיבור

ירו1    מיתת     אהרן קשה    לפני הקב"ה                 כשבור

ירו2                  <..>שה לפני הקב"ה מיתת     אהרן   כשבירת

או3     מיתת בני אהרן קשה    לפני הקב"ה                 כשבור

או51    מיתת     אהרן קשה    לפני המקום                 כשיבור

ששון    מיתת בני אהרן        לפני הב"ה                  כשבירת

--------------------------------------------------------------------

לונ     לוחות  אמ'  ר' יודן בר  אבא    באחד בניסן מתו שני בני

וטי     הלוחות א'   ר' חייא בר  אבא    באחד בניסן מתו שני בניו

מינ     לוחות  א"ר     חייא בר  אבא    באחד בניסן מתו     בני

פריז    הלוחות      ר' חייא בר  אבא א' באחד בניסן מתו     בניו

דפוס    לוחות  א"ר     חייא בר  אבא    באחד בניסן מתו     בניו

ירו1    לוחות  א"ר     חייא בר  אבא    בא'  בניסן מתו שני בני

ירו2    הלוחות אמ"ר    חייא ב"א        בא'  בניסן מתו ב'  בני

או3     לוחות  א"ר     חייא בר  אבא    באחת בניסן מתו     בני

או51    הלוחות א"ר     חייא בר  אבא    בא'  בניסן מתו     בני

ששון    הלוחות א"ר     חייא בר  אבא         בניסן מתו     בני

--------------------------------------------------------------------

לונ        אה'  ולמה    הוא    מזכיר  מיתתן ביום      הכיפורים

וטי     של אהרן ולמה    הוא    מזכיר  מיתתן ביום      הכיפורים

מינ        אהרן                ומזכיר מיתתן ביום      הכפורי'

פריז    של אהרן מפני מה הוא    מזכיר  מיתתן ביום      הכיפורים

דפוס    של אהרן ולמה           מזכיר  מיתתן ביום      הכפורי'

ירו1       אהרן ולמה    הוא    מזכיר  מיתתן בי"ה

ירו2       אהרן ולמה    <..>וא מזכיר  מיתתן ביום      הכפורים

או3        אהרן ולמה    הוא    מזכיר  מיתתן ביום      הכפורים

או51       אהרן ולמה    הוא    מזכיר  מיתתן ביום ביום הכפורים

ששון       אהרן ולמה           מזכיר  מיתתן בי"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא       שכשם שהיום הכיפורים מכפר כך מיתתן    שלצדיקים

וטי     אלא  מלמד שכשם שיום  הכיפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים

מינ     לומ' לך   שכשם שיום  הכפורים  מכפר כך מיתה     צדיקים

פריז         מלמד שכשם שיום  הכיפורים מכפר כך מיתת     הצדיקים

דפוס    אלא  מלמד שכשם שיום  הכפורים  מכפר כך מיתתן של צדיקי'

ירו1         מלמד שכשם שיום  הכפורי'  מכפר כך מיתת     הצדיקי'

ירו2         מלמד שכשם שיום  הכפורים  מכפר כך מיתת     הצדיקים

או3          מלמד שכשם שיום  הכפורים  מכפר אף מיתת     הצדיקים

או51         מלמד שכשם שיום  הכפורים  מכפר כך מיתת     הצדיקים

ששון         מלמד שכשם שי"ה           מכפר כך מיתתן    שלצדיקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מכפרת ומנין  שיום הכיפורים מכפר      כי ביום הזה יכפר עליכם

וטי     מכפרת ומנין  שיום הכיפורים מכפר      כי ביום הזה יכפר עליכם

מינ     מכפרת ומניין שיום הכפורים  מכפר שנ'  כי ביום הזה יכפר עליכם

פריז    מכפרת ומנין  שיום הכיפורי' מכפר דכת' כי ביום הזה יכפר עליכם

דפוס    מכפרת ומנין  שיום הכפורים  מכפר שנ'  כי ביום הזה יכפר עליכם

ירו1    מכפרת ומנין  שיום הכפורי'  מכפר שנא' כי ביום הזה יכפר וגו'

ירו2    מכפרת מנין   שיום הכפורים  מכפר שנא' כי ביום הזה יכפר עליכם

או3     מכפרת ומנין  שיום הכיפורי' מכפר שנא' כי ביום הזה יכפר עליכם

או51    מכפרת ומנין  שיום הכיפורים מכפר שנא' כי ביום הזה יכפר עליכם

ששון    מכפרת ומנין  שי"ה          מכפר שנ'  כי ביום הזה יכפר עליכם

--------------------------------------------------------------------

לונ               ומנין  מיתתן  של צדיקים  מכפרת         ויקברו

וטי     וגו'      ומנין  שמיתתן של צדיקים  מכפרת         ויקברו

מינ     וגו'      ומניין שמיתת     צדיקים  מכפרת   שנ'   ויקברו

פריז              ומנין  שמיתתן של צדיקים  מכפרת   דכת'  ויקברו

דפוס    לטהר אתכם ומנין  שמיתתן של צדיקים  מכפרת   דכתיב ויקברו

ירו1              ומנין  שמיתת     הצדיקי' מכפרת   שנא'  ויקברו

ירו2    לטהר אתכם ומנין  שמיתת     הצדיקי' <..>פרת שנא'  ויקברו

או3               ומנין  שמיתת     הצדיקים מכפרת   שנא'  ויקברו

או51              ומנין  שמיתת     הצדיקים מכפרת   שנא'  ויקברו

ששון    וג        ומנין  שמיתת     הצדיקי' מכפרת   שנ'   ויקברו

--------------------------------------------------------------------

לונ     את עצמות שאול וגו'

וטי     את עצמות שאול וגו'

מינ     את עצמות שאול ויהונתן בנו      בצלע   בקבר קיש אביו ויעשו

פריז    את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימין בקבר קיש אביו ויעשו

דפוס    את עצמות שאול

ירו1    את עצמות שאול וגו'

ירו2    את עצמות שאול וגו'

או3     את עצמות שאול וגו'

או51    את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימין בקבר קיש אביו ויעש

ששון    את עצמות שאול וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ויעתר יי    לארץ מאחרי   כן

וטי                             ויעתר יי    לארץ מאחריכן

מינ     ככל אשר ציוה המלך       ויעתר אלהי  לארץ אחרי    כן סליק

פריז    ככל אשר צוה  המלך       ויעתר אלהים לארץ אחרי    כן

דפוס                      וכתי' ויעתר אלי'ם לארץ אחרי    כן

ירו1                            ויעתר יי    לארץ מאחרי   כן

ירו2                            ויעתר יי    לארץ אחרי    כן

או3                             ויעתר יי    לארץ מאחרי   כן

או51    ככל אשר צוה  המלך       ויעתר אלהים לארץ אחר     כן

ששון                            ויעתר י"י   לארץ מאחרי   כן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     פרשתא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון