לונ              {א}                              לדוד   יי

וטי    פרשתא כא  {א}                              לדוד   יי

מינ              {א}                              לדוד   יי

פריז   פרשה  כ"א {א} בזאת יבא אהרן אל   הקדש הה"ד לדוד   <...>

דפוס   פרשה  כא  {א} בזאת יבא אהרן           הה"ד לדוד   יי

ירו1   פרשת' כ"ב {א} בזאת יבא אהרן                לדוד

ירו2   פרשתא כ"ב {א} בזאת יבא אהרן                לדוד   יי

או3    פרשת' כ"ג {א} בזאת יבא אהרן וגו'           לדוד   יי

או51   פרשתא כ"ב {א} בזאת יבא אהרן           הה"ד [לדוד] יי

ששון   פרשת' כ"ב {א} בזאת יבא אהרן וגו'           לדוד   יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אורי וישעי  ממי  אירא

וטי    אורי וישעי  ממי  אירא

מינ    אורי וישעי  וגו'                             בקרב עלי מרעים

פריז   אורי וישעי  ממי  אירא

דפוס   אורי וישעי  ממי  אירא

ירו1   אורי וישעי' ממי  אירא וגו'

ירו2   אורי וישעי  ממי  אירא וגו'

או3    אורי וישעי  ממי  אירא יי   מעוז חיי ממי אפחד

או51   אורי וישעי  ממי  אירא

ששון   אורי וישעי  ממי  אירא וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                               ר' לעזר           פתר קרייה

וטי                               ר' אלעזר          פתר קרייה

מינ    וגו' אם תחנה עלי מחנה וגו' ר' שמואל ב"ר נחמן פתר קר[י]א

פריז                              ר' אלעזר          פתר קריא

דפוס                              ר' אלעזר          פתר קרייה

ירו1                              ר' אלעז'          פתר קרייה

ירו2                              ר' אלעזר          פתר קרייה

או3                               ר' אלעזר          פתר קרייה

או51                              ר' אלעזר          פתר קרייה

ששון                              ר' אלעזר          פתר קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ           בים                   ויאר את הלילה ישעי      התיצבעו

וטי                                 ויאר את הלילה ישעי      התיצבו

מינ    (א)    בים   <...> בים       ויאר את הלילה ישעי  בים התייצבו

פריז          בים   אורי            ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

דפוס          בים   אורי  בים   שנ' ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

ירו1   (ביום) [בים] אורי            ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

ירו2          בים   אורי  וישעי     ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

או3           בים   אורי            ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

או51          בים   אורי            ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

ששון          בים   אורי            ויאר את הלילה וישעי     התיצבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וראו את ישועת יי ממי אירא

וטי    וראו את ישועת יי ממי אירא

מינ    וראו את ישועת יי ממי אירא ויאמר משה        אל תיראו יי

פריז   וראו את ישועת יי ממי אירא

דפוס   וראו את ישועת יי ממי אירא

ירו1   וראו את ישועת יי ממי אירא                  אל תיראו יי

ירו2   וראו את ישועת יי ממי אירא                  אל תיראו יי

או3    וראו את ישועת יי ממי אירא                  אל תיראו יי

או51   וראו את ישועת יי ממי אירא ויאמר משה אל העם אל תיראו יי

ששון   וראו את ישועת יי ממי אירא                  אל תיראו יי

--------------------------------------------------------------------

לונ             עזי   וזמרת יה

וטי             עזי   וזמרת יה

מינ    מעוז חיי עזי   וזמרת יה  ממי אפחד תפול עליהם אמתה  ופחד

פריז            עזי   וזמרת יה

דפוס            עזי   וזמרת יה

ירו1   מעוז חיי עזי   וזמרת יה  ממי אפחד תפל  עליהם אימתה ופחד

ירו2   מעוז חיי עזי   וזמרת יה  ממי אפחד תפול עליהם אימתה ופחד

או3    מעוז חיי עזי   וזמרת יה  ממי אפחד תפול עליהם אימתה ופחד

או51   מעוז חיי [עוזי וזמרת יה] ממי אפחד תפול עליהם אימתה ופחד

ששון   מעוז חיי עוזי  וזמרת יה  ממי אפחד תפול עליהם אימתה ופחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקרוב עלי מרעים

וטי    בקרוב עלי מרעים לאכל  את בשרי

מינ    בקרב  עלי מרעים

פריז   בקרב  עלי מרעים

דפוס   בקרוב עלי מרעים

ירו1   בקרוב עלי מרעי'

ירו2   בקרוב עלי מרעים

או3    בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי צרי ואויבי לי המה כשלו

או51   בקרוב עלי מרעים

ששון   בקרוב עלי מרעים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ופרעה הקריב לאכול את

וטי                                      ופרעה הקריב לאכל  את

מינ                         זה פרעה הה"ד ופרעה הקריב לאכל  את

פריז                                     ופרעה הקריב לאכל  את

דפוס                                     ופרעה הקריב לאכול את

ירו1                                     ופרעה הקריב לאכל  את

ירו2                                     ופרעה הקריב לאכול את

או3    ונפלו בקרב עלי מרעים              ופרעה הקריב לאכול את

או51                                     ופרעה הקריב לאכול את

ששון                                     ופרעה הקריב לאכול את

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשרי אמר אויב ארדוף אמ"ר                    שמואל בר

וטי    בשרי אמר אויב ארדוף וג'           א"ר       שמואל בר

מינ    בשרי אמר אויב ארדוף אשיג וגו'     א"ר       שמואל בר

פריז   בשרי אמר אויב                     א"ר       שמו'  בר

דפוס   בשרי אמר אויב ארדוף אשיג          אמ'    ר' שמואל בר

ירו1   בשרי אמ' אויב ארדוף אשיג אחלק שלל א"ר       שמואל בר

ירו2   בשרי אמר אויב ארדוף וגו'          ארשב"ן

או3    בשרי אמ' אויב ארדוף אשיג אחלק שלל א"ר       שמואל בר

או51   בשרי אמ' אויב ארדוף אשיג          ארשב"ן

ששון   בשרי אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמ'  אמ' הקב"ה אין הרשע  הזה יוצא מן העולם עד שהוא מוציא

וטי    נחמני           אין הרשעה זה  יוצא מן העולם עד שהוא מוציא

מינ    נחמן            אין הרשע      יוצא מן העולם עד      שמוציא

פריז   נחמן  א'  הקב"ה אין הרשע  הזה יוצא מן העולם עד שיהא מוציא

דפוס   נחמן            אין הרשע  הזה יוצא מן העולם עד      שמוציא

ירו1   נחמני           אין הרשע      יוצא מן העולם עד      שנוטל

ירו2                   אין הרשע  הזה יוצא מן העולם עד      שנוטל

או3    נחמני           אין הרשע  הזה פוסק מן העולם עד      שנוטל

או51                   אין הרשע  הזה יוצא מן העולם עד      שנוטל

ששון                   אין הרשע  הזה יוצא מן העו'  עד      שנוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    פופסים    שלו                   אמ' אויב ארדף

וטי    פיפוסים   שלו מתוך     פיו      אמר אויב ארדף  ארדף

מינ    אפיפוסית  שלו מתוך     פיו הה"ד אמר      ארדוף

פריז                 איפופסין שלו      אמר אויב נרדף

דפוס   איפופסים      מתוך     פיו      אמר אויב ארדוף

ירו1   איפופסין  שלו מתוך     פיו      אמ' אויב נרדף

ירו2   איפופסין  שלו מתוך     פיו      אמר אויב נרדוף

או3    איפופוסין שלו מתוך     פיו      אמ' אויב נרדוף

או51   איפופסין  שלו מתוך     פיו      אמ' אויב נרדוף

ששון   איפופוסין שלו מתוך     פיו      אמר אויב נרדוף

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשיג אין (כת') כת'  כאן אלא ארדף   אשיג

וטי    אשיג

מינ    אוסג אין       כת'  כאן אלא ארדף   אשיג אחלק נחלק

פריז   נשיג אין       כת'  כאן אלא ארדף   אשיג               ונמלאם

דפוס   וגו'

ירו1   נשיג אין       כתי' כאן                      נחלק שלל

ירו2   נשיג אין       כתי' כאן אלא [ארדוף אש..      ...      תמלאם

או3    נשיג אין       כתי' כאן אלא ארדוף  אשיג      נחלק שלל תמלאם

או51   נשיג אין       כתיב כאן אלא ארדוף  אשיג      נחלק שלל תמלאם

ששון   נשיג אין       כתי' כאן                      נחלק שלל תמלאם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    תמלאם נפשי

וטי

מינ         שלל  אין  כת'  אלא אחלק    שלל             תמלאם נפשי

פריז        אין  כת'  כאן  אלא             תמלאמו נפשי

דפוס

ירו1        אין  כתי' כאן  אלא אחלק        תמלאמו נפשי

ירו2   נפ.. ...       כאן  אלא א?רד?..     ...    נפשי

או3    נפשי אין  כתי' כאן  אלא אחלק    שלל תמלאמו נפשי

או51   נפשי [אין כתי' כאן] אלא [אחלק]      תמלאמו נפשי

ששון   נפשי אין  כתי' כאן  אלא אחלק        תמלאמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו אתן חרבי אין כת' כאן     תמלאומו נפשי

וטי

מינ                  אין כת' כאן אלא תמלאמו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51                                              (ממלאים את נפשם)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממלאם  את נפשם ממנו               אתן   חרבי אין כת'  כאן

וטי

מינ    ממלאים הן נפשם ממני   (אריק)      [אתן] חרבי אין כת'  כאן

פריז   ממלאים את נפשם ממנו                          אין כת'  כאן

דפוס

ירו1   ממלאים את נפשם ממני   אריק   חרבי אתן   חרבי אין כתי' כאן

ירו2   ממלא..         ...    אריק   חרבי ...            כתיב כאן

או3    ממלאים את נפשם ממני   אריק   חרבי אתן   חרבי לא  נאמר

או51   ממלאים את נפשם ממני   אריק   חרבי אתן   חרבי אין כתי' כאן

ששון   ממלאי' את נפשם מחבליו אריק   חרבי אתן   חרבי אין כתי' כאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא  אריק חרבי מוריק אני  את חרבי בהן   תורישם

וטי

מינ    אלא  אריק חרבי אוריק להון    מאני זייני תירשם

פריז   אלא  אריק חרבי אוריק      את חרבי בהן   תורישם

דפוס                                           תורישם

ירו1   אלא  אריק חרבי מוריק אני     חרבי מהם   אורישמו

ירו2   ...] אריק      מוריק אני     חרבי מהם   אורישמו

או3    אלא  אריק      מוריק אני     חרבי מהם   אורישמו

או51   אלא  אריק      מוריק אני     חרבי מהם   אורישמו

ששון   אלא  אריק      מוריק אני     חרבי מהם   אורי    שמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידי   א(ת)[ין] כת'  כאן אלא תורישימו ידי מוריש   אני

וטי

מינ    ידי   אין      כת'  כאן אלא תורישמו      מורישני

פריז   ידי   אין      כת'  כאן אלא תורישמו  ידי מוריש   אני

דפוס   ידי   אינו     אומר     אלא תורישמו      מוריש   אני

ירו1   ידי   אין      כתי' כאן אלא תורישמו      מוריש   אני

ירו2         אין      כתי' כאן אלא תורישמו  ידי מוריש   אני

או3    ידי   אין      כתי' כאן אלא תורישמו      מוריש   אני

או51   [ידי] אין      כתיב כאן אלא תורישמו  ידי מוריש   [אני]

ששון   ידי   אין      כתי' כאן אלא תורישמו      מוריש   אני

--------------------------------------------------------------------

לונ       עשרי  וכבודי להם צרי  ואיבי   לי וניער        פרעה וחילו

וטי

מינ       עושרי וכבודי להן צריי ואויביי לי המה

פריז      עשרי  וכבודי להן צרי  ואויבי  לי המה   מרכבות פרעה וחילו

דפוס      עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי וניער        פרעה וחילו

ירו1   את עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי ונער         פרעה בחילו

ירו2   את עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי וניער        פרעה וחילו

או3    את עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי ונער         פרעה וחילו

או51   את עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי וניער        פרעה וחילו

ששון      עשרי  וכבודי להם צרי  ואויבי  לי ונער         פרעה וחילו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            מיכן ואילך

וטי

מינ                כשלו ונפלו וניער פרעה וחילו מכאן ואילך

פריז   ירה בים                                 מכאן ואילך

דפוס                                           מכאן ואילך

ירו1       בים סוף                             מכאן ואילך

ירו2       בים סוף                             מכאן ואילך

או3        בים סוף                             מכאן ואילך

או51       בים סוף                             מכאן ואילך

ששון       בים סוף                             מכאן ואילך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרו יש'   אם תחנה עלי מחנה    שלמצרים לא   יירא לבי

וטי

מינ    אמרו ישר'  אם תחנה     מחנה של מצרים   לא   יירא לבי

פריז   אמרו ישראל אם תחנה עלי מחנה של מצרים

דפוס   אמ'  ישראל אם תחנה עלי מחנה של מצרים   לא   יירא לבי

ירו1   אמרו ישראל אם תחנה עלי מחנה של מצרים   לא   יירא לבי

ירו2   אמרו ישראל אם תחנה עלי מחנה            וגו'

או3    אמרו ישראל אם תחנה עלי מחנה            לא   יירא לבי

או51   אמרו ישראל אם תחנה עלי מחנה של מצרים   [לא  יירא לבי

ששון   אמרו יש'   אם תחנה עלי מחנה            לא   יירא לבי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          אם תקום עלי מלחמה

וטי

מינ                                          אם תקום עלי מלחמה

פריז

דפוס                                         אם תקום עלי מלחמתן

ירו1                                         אם תקום עלי מלחמה

ירו2

או3                                          אם תקום עלי מלחמה

או51                                         אם תקום עלי מלחמה]

ששון   אם תחנה עלי מחנה של מצרים לא יירא לבי אם תקו' עלי מלחמה

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלמצרים בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתנו בתורה ואמרת יי ילחם

וטי

מינ               בזאת אני בוטח

פריז              בזאת אם       בזאת שהבטחת   בתורה ואמרת יי ילחם

דפוס   של מצרים   בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתני       שנ'   יי ילחם

ירו1              בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתני בתורה ואמרת יי ילחם

ירו2                            בזאת שהבטתני  בתורה ואמרת יי ילחם

או3               בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתני בתורה ואמרת יי ילחם

או51              בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתני בתורה ואמרת יי ילחם

ששון              בזאת אני בוטח בזאת שהבטחתני בתורה ואמרת יי ילחם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם ואתם תחרישון

וטי

מינ                     ר' לוי אמ' בסקנטריין שכתבת לי בתורה יי

פריז   לכם ואתם תחרישון

דפוס   לכם

ירו1   לכם ואתם תחרישון

ירו2   לכם ואתם תחרישון

או3    לכם ואתם תחרישון

או51   לכם ואתם תחרישון

ששון   לכם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ילחם לכם ואתם תחרישון

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון