לונ    {ד} ורבנין פתרין קרייה בראש השנה ויום הכיפורים    אורי

מינ    {ד} רבנן   פתרי  קרייה בראש השנה ויום הכפורים     אורי

פריז   {ד} רבנין  פתרין קרייא בראש השנה ויום הכיפורים    אורי

דפוס   {ד} רבנין  פתרין קרא   בראש השנה ויום הכפורי'     אורי

ירו1   {ד} רבנין  פתרי  קרייה בראש השנה ויום הכפורים  יי אורי

ירו2   {ד} ר<..>  פתרי' קרייה בר"ה      וי"ה          יי אורי

או3    {ד} רבנין  פתרי  קרייה בר"ה      וי"ה          יי אורי

או51   {ד} רבנן   פתרי  קרייה בראש השנה ויום הכפורים  יי אורי

ששון   {ד} רבנין  פתרי  קרייה בר"ה      וי"ה          יי אורי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראש השנה וישעי ביום הכיפורים ממי אירא עזי וזמרת יה

מינ    בראש השנה ישעי  ביום הכפורים

פריז   בראש השנה וישעי ביום הכיפורים ממי אירא עזי וזמרת יה

דפוס   בראש השנה וישעי ביום הכפורים  ממי אירא עזי וזמרת יה

ירו1   בראש השנה וישעי ביום הכפורים  ממי אירא עזי וזמרת יה

ירו2   בר"ה      וישעי בי"ה          ממי אירא עזי וזמרת יה

או3    בראש השנה וישעי ביום הכפורים  ממי אירא עזי וזמרת יה יי

או51   בראש השנה וישעי ביום הכפורים  ממי אירא עזי וזמרת יה

ששון   בר"ה      וישעי כי"ה          ממי אירא עזי וזמרת יה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקרב  עלי מרעים אילו שרי   אומות העו'  לאכל  את בשרי

מינ    בקרב  עלי מרעים אילו שרי   אומות העולם לאכל  את בשרי

פריז   בקרוב עלי מרעים אלו  שרי   אומות העולם לאכל  את בשרי

דפוס   בקרוב עלי מרעים אלו  שרי   אומות העולם לאכול את בשרי

ירו1   בקרב  עלי מרעים אלו  שרי   א"ה         לאכל  את בשרי

ירו2   בקרוב עלי מרעים אלו  ש<..> אומות העולם לאכול את בשרי

או3    בקרוב עלי מרעים אלו  שרי   אומות       לאכול את בשרי

או51   בקרוב עלי מרעים אלו  שרי   אומות העולם לאכול את בשרי

ששון   בקרוב עלי מרעים אלו  שרי   אומו' העו'  לאכול את בשרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפי ששרי אומ'   העו'  א'     מקטרגין    את יש'

מינ        שהן               עתידין לקטרג      את ישראל ולומר

פריז   לפי ששרי אומות  העולם באין   ומקטרגין   את ישר'

דפוס   לפי ששרי אומות  העולם באין   ומקטרגין   על ישראל

ירו1   לפי ששרי אומות  העולם באין   ומקטרגין   על ישראל ואומרי'

ירו2       ששרי אומות  העולם באין   ומקטרגין   על ישראל ואומרי'

או3    לפי      שאומות העולם באים   ומקטרגי[ם] על ישראל ואומרי'

או51   לפי ששרי אומו'  העולם באים   ומקטרגים   על ישראל ואומרי'

ששון   לפי ששרי אומו'  העו'  באין   ומקטרגין   על יש'   ואומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני הקב"ה  וא'   לפניו רבו'         שלעו'   אילו עובדי

מינ    לפני הקב"ה              רבון         העולמים אילו עובדי

פריז   לפני הקב"ה  ואומ' לפניו רבונו    של  עולם    אלו  עובדי

דפוס   לפני הקב"ה  ואומ' לפניו רבונו    של  עולם    אלו  עובדי

ירו1   לפני הקב"ה              רבש"ע                אלו  עובדי

ירו2   לפני הקב"ה              רב<..>נו ש"ע         אלו  עובדי

או3         להקב"ה             רבש"ע                אלו  עובדי

או51   לפני הב"ה               רבש"ע                אלו  עובדי

ששון   לפני הב"ה               רב'      ש"ע         אלו  עובדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבו'  זרה אילו                       מגלי  עריות אילו

מינ    עבודה זרה ואילו עובדי עבודה זרה אילו מגלה  עריות ואילו

פריז   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  בועלי <...> ואלו

דפוס   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלי  עריות ואלו

ירו1   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלי  עריות ואלו

ירו2   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלי  עריות ואלו

או3    ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלה  עריות ואלו

או51   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלי  עריות ואלו

ששון   ע"ז       ואלו  עובדי ע"ז       אלו  מגלי  עריות ואלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגלי  עריות ואילו שופכי דמים ואילו שופכי דמים מפני   מה

מינ    מגלה  עריות אילו  שופכי דמים ואילו שופכי דמים        מה

פריז   בועלי נדות  אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמים

דפוס   מגלי  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמים מפני   מה

ירו1   מגלי  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמים מפני   מה

ירו2   מגלי  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמים מפ<..> מה

או3    מגלה  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמים מפני   מה

או51   מגלי  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמי' מפני   מה

ששון   מגלי  עריות אלו   שופכי דמים ואלו  שופכי דמי' מפני   מה

--------------------------------------------------------------------

לונ         אילו יורדין             ואילו אינן יורד'

מינ    הללו      יורדים     לגיהנם  והללו אינן יורדים

פריז        אלו  יורדין     לגהינם  ואלו       יורדין לגהינם

דפוס        אלו  יורדין     לגהינם  ואלו  אינן יורדין לגהינם

ירו1        אלו  יורדין     לגהינם  ואלו  אינם יורדין לגיהנם

ירו2        אלו  יורדין     לגהינם  ואלו  אינם יורדי' לגהינם

או3         אלו  יורדין     לגהינם  ואלו  אינן יורדין לגהינם

או51        אלו  יורדי'     לגיהינם ואלו  אינם יורדין לגיהינם

ששון             יורדין אלו לגיהנם  ואלו  אינן יורדין לגיהנם

--------------------------------------------------------------------

לונ    צריי ואויבי  לי                את  מוצא  מנין  ימות

מינ    צריי ואויביי לי המה כשלו ונפלו את  מוציא מניין ימות

פריז   צרי  ואויבי  לי                את  מוצא  מנין  ימות

דפוס   צרי  ואויבי  לי                                בימות

ירו1   צרי  ואויבי  לי                את  מונה  מנין  ימות

ירו2   צרי  ואויבי  לי                את  מוצה  מנין  ימות

או3    צרי  ואויבי  לי                אתה מונה  מנין  ימות

או51   צרי  ואויבי  לי                את  מונה  מנין  ימות

ששון   צרי  ואויבי  לי                את  מונה  מנין  ימות

--------------------------------------------------------------------

לונ    החמה שלש  מאות וששים וחמשה ימים ומנין  שמות השטן שלש

מינ    השנה שלש  מאות וששים וחמשה      ומניין ימות השטן שלש

פריז   החמה                                             שלש  (עשרה)

דפוס   החמה שס"ה                  יום

ירו1   החמה שס"ה                  ימים ומנין  שם   השטן שס"ד

ירו2   החמה                                             שס"ד

או3    החמה שלש  מאות וחמשה וששים      ומנין  שם   שטן  שלש

או51   החמה שלש  מאות וששים וה'   ימים ומנין  שם   השטן ג'

ששון   החמה שס"ה                       ומנין  שם   השטן שס"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאות וששים וארבעה      שכל     יום       השנה

מינ    מאות וששים וארבעה הוי  כל      ימות      השנה  יש לו רשות

פריז   מאות וששים וארבעה ימים ?ו?כל   ימות      השנה

דפוס                          שכל     ימות      השנה

ירו1                          שכל     ימות      השנה

ירו2                          שכל<..> (החמ)השנה מקטרג

או3    מאות וששים וארבעה      שכל     ימות      השנה

או51   מאות וששים וד'         שכל     ימות      השנה

ששון                          שכל     ימות      השנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הסטן   מצוי לקטרג     וביום הכיפורים אין  השטן מצוי לקטרג

מינ    לשטן        לקטרג חוץ מיום  הכפורי'  בלבד

פריז   <..>טן מצוי לקטרג     וביום הכיפורים אין  השטן      מקטרג

דפוס   השטן        מקטרג     וביום הכפורים  אינו           מקטרג

ירו1   השטן   מצוי לקטרג     וביום הכפורי'  אין  השטן יכול לקטרג

ירו2          מצוי לקטרג     ובי"ה          אין       מצוי לקטרג

או3           מצוי לקטרג     וביום הכיפורים אין       מצוי לקטרג

או51   [השטן] מצוי לקטרג     וביום הכפורים  אין       מצוי לקטרג

ששון          מצוי לקטרג     ובי"ה          אין       מצוי לקטרג

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'  יש'   לפני הקב"ה אם תחנה        עלי

מינ    מכאן ואילך אמרו ישראל            אם תחנה        עלי

פריז              אמרו ישר'  לפני הקב"ה אם ?תרשו/תחנה? עלי

דפוס              אמרו ישראל לפני הקב"ה אם תחנה        עלי

ירו1              אמרו ישראל לפני הקב"ה אם תחנה        עלי

ירו2              אמרו       לפני הקב"ה אם תחנה        עלי

או3               אמרו ישראל לפני הקב"ה אם תחנה        עלי

או51              אמרו ישראל לפני הב"ה  אם תחנה        עלי

ששון              אמרו יש'   לפני הב"ה  אם תחנה        עלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחנה           שלאומ' העולם

מינ    מחנה של    שרי אומות  העולם לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמתם

פריז   מחנה של        אומות  העולם לא אירא לבי אם  תקום עלי מלחמתן

דפוס   מחנה של        ישראל        לא יירא לבי

ירו1   מחנה של        אומות  העולם לא יירא לבי ואם תקום עלי מלחמת

ירו2   מחנה ש<..>     אומות  העולם לא אירא לבי אם  תקום עלי מחנה

או3    מחנה של        אומות  העולם לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמת

או51   מחנה של        אומות  העולם לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמת

ששון   מחנה של    שרי אומו'  העו'              ואם תקום עלי מלחמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   בזאת אני בטח  במה שהבטחתני

מינ                                   בזאת אני בוטח

פריז   של     אומות העולם לא אירא לבי                   שהבטיחני

דפוס                                                    שהבטחתנו

ירו1      שרי אומות העולם             בזאת אני בוטח במה שהבטחתנו

ירו2   של שרי אומות העולם             בזאת אני בוטח במה שהבט<..>נו

או3       שרי א"ה                     בזאת אני בוטח במה שהבטחתנו

או51      שרי אומות העולם             בזאת אני בוטח במה שהבטחתני

ששון                                  בזאת אני בוטח במה שהבטחתנו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        בזאת   יבא  אהרן

מינ    ר' לוי אמ' בסקנטריין שכתבת לי בתורה בזאת   יבא  אהרן אל

פריז                                       <..>את יבוא אהרן

דפוס                                       בזאת   יבא  אהרן אל

ירו1                                       בזאת   יבא  אהרן אל

ירו2                                       בזאת   יבא  אהרן

או3                                        בזאת   יבא  אהרן אל

או51                                       בזאת   יבוא אהרן אל

ששון                                       בזאת   יבא  אהרן אל

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    הקדש

פריז

דפוס   הקדש

ירו1   הקדש

ירו2   אלהקדש

או3    הקדש

או51   הקדש

ששון   הקדש