לונ    {ה}                                       כי בתחבולות תעשה

מינ    {ה} { ד"א                                 כי בתחבולות תעשה

פריז   {ה}   ד"א בזאת יבא  אהרן           הה"ד   כי בתחבולות תעשה

דפוס   {ה}       בזאת יבא  אהרן           זש"ה   כי בתחבולות תעשה

ירו1   {ה}                                       כי בתחבולות תעשה

ירו2   {ה}                                       כי בתחבולות תעשה

או3    {ה}                                [הה"ד] כי בתחבולות תעשה

או51   {ה}   ד"א בזאת יבוא אהרן אל   הקדש הה"ד   כי בתחבולות תעשה

ששון   {ה}   ד"א בזאת יבא  אהרן וגו'      הה"ד   כי בתחבולות תעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בש'  ר' סימון      אם

מינ    לך מלחמה                                             אם

פריז   לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בשם  ר' סימון אמ'  אם

דפוס   לך מלחמה ר' נתן ור'          אחאב בשם  ר' סימון אמר  אם

ירו1   לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בש"ר    סימון      אם

ירו2   לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בש"ר    סימון אמרי אם

או3    לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בש"ר    סימון      אם

או51   לך מלחמה        [ר' נתן] ור' אחא  בש"ר    סימון      אם

ששון   לך מלחמה ר' נתן ור'          אחא  בש"ר    סימו'      אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשיתה   חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

מינ    עשית    חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

פריז   עשית    חבילות חבילות של עטרות  עשה כנגדן חבילות

דפוס   עשית    חבילות        של עבירות עשה כנגדן חבילות

ירו1   עשית    חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

ירו2   עשי<..> חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

או3    עשית    חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

או51   עשית    חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

ששון   עשית    חבילות חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות חבילות

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלמצוות עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

מינ    של מצותן   עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

פריז   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

דפוס   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

ירו1   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

ירו2   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות ב<..> עיניך לשון

או3    של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

או51   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות בין   עיניך לשון

ששון   של מצות    עינים רמות והיו לטוטפות             לשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שקר ולמדתם  אתם   את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

מינ    שקר ושננתם  לבניך ודברת בם    ידים  שופכות דם נקי וקשרתם

פריז   שקר ולמדתם  אתם   את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

דפוס   שקר ולמדתם  אותם  את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

ירו1   שקר ולמדתם  אותם              וידים שופכות דם נקי וקשרתם

ירו2   שקר ולמדתם  אותם  את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

או3    שקר ולימדתם אותם  את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

או51   שקר ולמדתם  אותם  את    בניכם וידים שופכות דם נקי וקשרתם

ששון   שקר ולמדתם  אותם              וידים שופכות דם נקי וקשרתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאות על ידך  לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

מינ    לאות על ידך  לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

פריז   לאות על ידיך לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

דפוס   לאות על ידיך לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

ירו1   לאות על ידך  לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

ירו2   לאות על ידך  לב חו<..> מחשבות און והיו הדברים האלה

או3    לאות על ידיך לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

או51   לאות על ידיך לב חורש   מחשבות און והיו הדברים האלה

ששון   לאות על ידך  לב חורש   מחשבות און והיו הדברי' האלה

--------------------------------------------------------------------

לונ                               רגלים  ממהרות לר'  לרעה לעולם

מינ    אשר אנכי מצוך היום על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרע' לעולם

פריז   אשר אנכי מצוך היום על לבבך ורגלים ממהרות לרוץ לרעה לעולם

דפוס                              רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

ירו1   אשר אנכי מצוך היום על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרעה לעולם

ירו2   גו'                על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

או3    אשר אנכי מצוך היום על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

או51                      על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

ששון   אשר אנכי מצוך היום על לבבך רגלים  ממהרות לרוץ לרעה לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           הוי רץ       למילה

מינ                                           הוי רץ       למילה

פריז                                          הוי רץ       למילה

דפוס   הוי רץ                                 אחר          המילה

ירו1   הוי רץ למצוה קלה כמצוה חמורה           הוי רץ למצוה מילה

ירו2   הוי רץ למצוה קלה       כחמור<..>       הוי רץ       למילה

או3    הוי רץ למצוה קלה כמצוה חמורה           הוי רץ       למילה

או51   הוי רץ ל<..> קלה כמצוה חמורה           הוי רץ       למילה

ששון   הוי רץ למצוה קלה כמצוה חמורה     לעולם הוי רץ       למילה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיא נתונה  בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

מינ    שהיא        בין ירכותיו של אדם יפיח כזבים עד שקר

פריז        שניתנה בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

דפוס   שהיא        בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

ירו1   שהיא נתונה  בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

ירו2   שהיא נתונה  בין הברכים         יפיח כזבים עד שקר ואתם

או3    שהיא נתונה  בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

או51   שהיא נתונה  בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

ששון        שניתנה בין ברכים          יפיח כזבים עד שקר ואתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עדי נאם  יי

מינ                         אילו ישראל שהעידו עדות שקר בהקב"ה

פריז   עדי נאם  יי  ואני אל

דפוס   עדי נאם  יי

ירו1   עדי נאם  יי

ירו2   עדי נאם  יי  ואני אל

או3    עדי נאום ייי

או51   עדי נאם  ייי

ששון   עדי נאם  יי

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ומשלח מדנים  בין אחים אמור לחכמה

מינ    ואמרו אילו אלהיך ישראל משלח  מדנים  בין אחים אמר  לחכמה

פריז                          ומשלח מדנים  בין אחים אמור לחכמה

דפוס                          ומשלח מדנים  בין אחים בקש  שלום

ירו1                          ומשלח מדנים  בין אחים אמור לחכמה

ירו2                          ומשלח מד<..> בין אחים אמור לחכמה

או3                           ומשלח מדנים  בין אחים אמור לחכמה

או51                          ומשלח מדנים  בין אחים אמור לחכמה

ששון                          ומשלח מדנים  בין אחי' אמור לחכמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחתי   את   ר' יוחנן   פתר קרייה בקיברניטין

מינ    אחותי  את }                                 כי בתחבולות

פריז   אחותי  את   ר' יוחנן   פתר קריא  בקברניטין

דפוס   ורדפהו      ר' יוחנן   פתר קריה  בקברניטין

ירו1   אחותי  את   ר' יוחנן   פתר קרייה בקברנטין

ירו2   אחותי  את   ר' יוחנן   פתר קרייה בקברנטין

או3    אחותי  את   ר' יוחנן   פתר קרייה בקברנטין

או51   אחותי  את   ר' יוח[נ]ן פתר קרא   בקברנטין

ששון   אחותי  את   ר' יוח'    פתר קרייה בקברנטין

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    תעשה לו מלחמה ר' יוסי בר חנינא פתר קרייה במשמנות הה"ד אם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    חבל תחבל שלמת רעך ר' אחא פתר קרייה בקברניטין הה"ד ויקרב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                 דאמ"ר יוחנן לעולם    יעשה אדם לעצמו קבירניט

מינ    אליו רב החבל דא"ר  יוחנן לעולם    יעשה את  עצמו  קברניט

פריז                דא"ר  יוח'  לעולם    יעשה אדם עצמו  קברניט

דפוס                דא"ר  יוחנן לעולם אם יעשה אדם עצמו  קברניט

ירו1                דא"ר  יוחנן לעולם    יעשה אדם עצמו  קברנט

ירו2                דאמ"ר יוחנן לעולם    יעשה     עצמו  קברניט

או3                 דא"ר  יוחנן לעולם    יעשה אדם עצמו  קברנט

או51                דא"ר  יוחנן לעולם    יעשה אדם עצמו  קברנט

ששון                דא"ר  יוח'  לעו'     יעשה אדם עצמו  קברנט

--------------------------------------------------------------------

לונ    היאך      לעשות        מצוה ר'  יוסי בר' חנינה פתר קרייה

מינ    היאך      לעשות        מצות

פריז   היאך      לעשות        מצוה ר'  יוסי ב"ר חנינה פתר קריא

דפוס   היאך יכול לעשות        מצוה

ירו1   היאך יכול לעשות        מצוה ר'  יוסי בר  חנינא פתר קריה

ירו2   היאך      לעשות        מצוה ר'  יוסי           פתר קרייה

או3    היאך יכול לעשותו       מצוה ר'  יוסי בר  חנינא פתר קרייה

או51   היאך      לעשות?(?ו?)? מצוה ור' יוסי בר  חנינא פתר קרא

ששון   היאך      לעשות        מצוה ר'  יוסי בר  חני'  פתר קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ    במשכונות  אם חבל  תחבל            ר' בנייה פתר קרייה

מינ                                      ר' בנאיה פתר קרייה

פריז   במשכונות  אם חבול תחבול           ר' בנייה פתר קריא

דפוס                                     ר' בנאה  פתר קרייה

ירו1   במשכוניות אם חבל  תחבל  שלמת רעך  ר' בנייה פתר קרייה

ירו2   במשכונות  אם חבול תחבול שלמת רעיך ר' בניה  פתר קרייה

או3    במשכונות  אם חבול תחבול שלמת רעיך ר' ברכיה פתר קרא

או51   במשכונות  אם חבול תחבול שלמת רעך  ר' בנייה פתר קרייה

ששון   בחשבונות  אם חבל  תחבול שלמת רעך  ר' בנייה פתר קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ    במשניות דאמ"ר בנייה לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

מינ    במשנאות דא"ר  בנאיה צריך        אדם לשקע עצמו במשנאות שאם

פריז   במשניות דא"ר  בנייה לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

דפוס   במשניות                                               שאם

ירו1   במשניות דאמ'        לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

ירו2   במשניות דאמ'        לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

או3    במשניות דאמ'        לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

או51   במשניות דא"ר  בנייה לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

ששון   במשניות דאמ'        לעולם ישקיע אדם      עצמו במשניות שאם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירתק  יפתחו לו אם לתלמוד    תלמוד  ואם להגדה הגדה  ר' לעזר

מינ    ירתיק יפתחו לו                                     ר' אלעזר

פריז   ירתיק יפתחו לו אם לתלמוד           אם  לאגדה הגדה  ר' אלעזר

דפוס   ירתק  יפתחו לו אם לתלמוד    לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אליעז'

ירו1   ירתיק יפתחו לו אם לתלמוד    לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אלעזר

ירו2   ירתק  יפתחו לו אם לת<..>    לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אליעזר

או3    ירתק  יפתחו לו אם לתלמוד אם לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אליעזר

או51   ירתיק יפתחו לו אם לתלמוד    לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אלעזר

ששון   ירתוק יפתח  לו אם לתלמוד    לתלמוד אם  להגדה להגדה ר' אלעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר       יהוש' בן     לוי אמ' עמוד ברזל משנה

מינ    בשם     ר' יהושע בן  בן לוי     עמוד ברזל משמו < ד"א

פריז   בשם     ר' יהושע בן     לוי     עמוד ברזל משנה

דפוס   בשם     ר' יהושע בן     לוי אמ' עמוד ברזל משנה

ירו1   בס"ר       יהושע ב"ל            עמוד ברזל משנה

ירו2   בשריב"ל                         עמוד ברזל משנה

או3    בשריב"ל                         עמוד ברזל משנה

או51   בשריב"ל                     אמ' עמוד ברזל משנה

ששון   בריב"ל                          עמוד ברזל משנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    כי בתחבולות תעשה לך מלחמה אם עשית חבילות חבילות של עבירות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    עשה כנגדן חבילות חבילות של מצותן עינים רמות והיו לטוטפות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בין עיניך לשון שקר ושננתם לבניך ודברת בם ידים שופכות דם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    נקי וקשרתם לאות על ידך לב חורש מחשבות און והיו הדברים האלה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    אשר אנכי מצוך היום על לבבך רגלים ממהרות לרוץ לרע' לעולם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    הוי רץ למילה שהיא בין ירכותיו של אדם יפיח כזבים עד שקר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    אילו ישראל שהעידו עדות שקר בהקב"ה ואמרו אילו אלהיך ישראל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    משלח מדנים בין אחים אמר לחכמה אחותי את >

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון