לונ    {ו} ר' יודן פתר קריה  בכהן גדול                בכניסתו

מינ    {ו} ר' אבן  פתר קרייה בכהן גדול בשעה שכהן גדול נכנס

פריז   {ו} ר' יודן פתר קריא  בכהן גדול                בכניסתו

דפוס   {ו} ר' יודן פתר קרייה בכהן גדול                בכניסתו

ירו1   {ו} ר' יודן פתר קרייה בכ"ג                     בכניסתו

ירו2   {ו} ר' יודן פתר קרייה בכהן גדול                בכניס<..>

או3    {ו} ר' יודן פתר קרייה בכהן גדול                בכניסתו

או51   {ו} ר' יודן פתר קרא   בכהן גדול                בכניסתו

ששון   {ו} ר' יודן פתר קרייה בכ"ג                     בכניסתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבית קדש  הקדשים              חבילות חבילות    שלמצוות

מינ    לבין קדשי הקדשים ביום הכפורים חבילות חבילות של מצות

פריז   לבית קדשי הקדשים              חבילות חבילות

דפוס   לבית קדשי הקדשים              חבילות חבילות של מצות

ירו1   לבית קדשי הקדשי'              חבילות חבילות של מצות

ירו2   לבית קדשי הקדשים              חבילות חבילות של מצות

או3    לבית קדשי הקדשים              חבילות חבילות של מצות

או51   לבית קדשי הקדשים              חבילות חבילות    שלמצות

ששון   לבית קדש  הקדשי'              חבילות חבילו' של מצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש     בידו זכות  התורה וזאת התורה

מינ    נכנסות עמו                         נכנס בזכות מילה נכנס

פריז   יש     בידו זכות  התורה וזאת התורה

דפוס   יש     בידו בזכות התורה וזאת התורה

ירו1   היו    בידו בזכות התורה וזאת התורה

ירו2   יש     בידו בזכות התורה וזאת התורה

או3    יש     בידו בזכות התורה וזאת התורה

או51   יש     בידו בזכות התורה וזאת התורה

ששון   יש     בידו בזכות התורה וזאת התורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בזכות שבת בזכות תורה נכנס בזכות שבטים נכנס בזכות ישראל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    נכנס בזכות יהודה נכנס בזכות קרבנות נכנס בזכות ירושלם נכנס

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזכות  מילה זאת בריתי אשר תשמרו                   בזכות

מינ    בזכות  מילה זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם נכנס בזכות

פריז   ובזכות מילה זאת בריתי אשר תשמרו                   בזכות

דפוס   בזכות  מילה זאת בריתי                             בזכות

ירו1   בזכות  מילה זאת בריתי                             בזכות

ירו2   בזכות  מילה זאת <...>                             בזכות

או3    בזכות  מילה זאת בריתי                             בזכות

או51   בזכות  מילה זאת בריתי                             בזכות

ששון   בזכות  מילה זאת בריתי                             בזכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבת אשרי אנוש יעשה זאת

מינ    שבת אשרי אנוש יעשה זאת                           נכנס בזכות

פריז   שבת אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת

דפוס   שבת אשרי אנוש יעשה זאת

ירו1   שבת אשרי אנוש יעשה זאת

ירו2   שבת אשרי אנוש יעשה זאת

או3    שבת אשרי אנוש יעשה זאת

או51   שבת אשרי אנוש יעשה זאת

ששון   שבת אשרי אנוש יעשה זאת

--------------------------------------------------------------------

לונ         בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות שבטים  וזאת

מינ    תורה                                         וזאת התורה

פריז        בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות שבטים  וזאת

דפוס        בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות שבטים  וזאת

ירו1        בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות שבטים  וזאת

ירו2        בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות השבטים וזאת

או3         בזכות  ירושלם וזאת ירושלם  בזכות שבטים  וזאת

או51        [בזכות ירושלם זאת  ירושלם] בזכות שבטים  וזאת

ששון        בזכות  ירושלם זאת  ירושלם  בזכות השבטי' וזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר דבר           בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות יש'

מינ    אשר דבר להם אביהם                         נכנס בזכות ישר'

פריז   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישר'

דפוס   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישראל

ירו1   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישראל

ירו2   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישראל

או3    אשר דבר להם       בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישראל

או51   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות ישראל

ששון   אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה וזאת ליהודה      בזכות יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    זאת קומתך           בזכות  התרומה וזאת התרומה

מינ    זאת קומתך דמתה לתמר

פריז   זאת קומתך           בזכות  תרומה  וזאת התרומה

דפוס   זאת קומתך           בזכות  תרומה  וזאת התרומה

ירו1   זאת קומתך דמתה לתמר בזכות  התרומה וזאת התרומה

ירו2   זאת קומתך דמתה לתמר בזכות  התרומה וזאת התרומה

או3    זאת קומתך דמתה לתמר בזכות  תרומה  וזאת התרומה  אשר תקחו

או51   זאת קומתך           (בזכות התרומה וזאת התרומה)

ששון   זאת קומתך דמתה לתמר בזכות  תרומה  וזאת התרומה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             בזכות מעשרות

מינ

פריז                            בזכות מעשרות

דפוס                            בזכות המעשרות

ירו1                            בזכות מעשרות  הביאו את כל המעשר

ירו2                            בזכות המעשרות הביאו את    המעשר

או3                             בזכות מעשרות  הביאו את    המעשר

או51   בזכות התרומה וזאת התרומה בזכות מעשרות  הביאו את    המעשר

ששון                            בזכות המעשרות הביאו את כל המעשר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                ובחנוני נא בזאת

מינ                                                נכנס בזכות

פריז                               ובחנוני נא

דפוס                               ובחנוני נא בזאת

ירו1   אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

ירו2   אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

או3    אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

או51   אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

ששון                ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 בזכות קורבנות

מינ    יהודה וזאת ליהודה ויאמר נכנס בזכות קרבנות  בזאת יבא  אהרן

פריז                                בזכות הקרבנות בזאת יבא  אהרן

דפוס                                בזכות קרבנות  בזאת יבא  אהרן

ירו1                                בזכות הקרבנות בזאת יבא  אהרן

ירו2                                בזכות קרבנות  בזאת יבא  אהרן

או3                                 בזכות קרבנות  בזאת יבוא אהרן

או51                                בזכות הקרבנות בזאת יבוא אהרן

ששון                                בזכות הקרבנות בזאת יבא  אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ            נכנס בזכות ירושלם הזאת ירושלם בתוך הגוים שמתיה

פריז

דפוס

ירו1   אל הקדש

ירו2   אל הקדש

או3    אל הקדש

או51   אל הקדש

ששון   אל הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    וסביבותיה ארצות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון