לונ    {ח} דילמ' ר' חנניה בן חכ[י]ניה ור'    שמע'  בן יוחי  היו

מינ    {ח}          חנניה בן חכינאי   ור'    שמעו' בן יוחיי הלכו

פריז   {ח} דילמא ר' חנינה בן חכינאי   ור'    שמע'  בן יוחאי הלכו

דפוס   {ח}       ר' חנינה בן חכינאי   ור'    שמעון בן יוחאי הלכו

ירו1   {ח}       ר' חנניה בן חכינאי   ורשב"י                הלכו

ירו2   {ח} דילמא ר' חנינה בר חכינאי   ורשב"י                הלכו

או3    {ח} דלמ'  ר' חנינא בן חכינאי   ורשב"י                הלכו

או51   {ח} דלמא  ר' חנינא בן חכילאי   ורשב"י                הלכו

ששון   {ח}       ר' חנניה בן חכינאי   ורשב"י                הלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הולכין ללמוד תורה אצל ר' עקיבה בבני ברק שהו    שם שלש

מינ           ללמוד תורה אצל ר' עקיבא בבני ברק ושהו   שם י"ג

פריז          ללמוד תורה אצל ר' עקיבה בבני ברק שהיו   שם שלש

דפוס          ללמוד תורה אצל ר' עקיבא בבני ברק שהו    שם י"ג

ירו1   להם    ללמוד תורה אצל ר' עקיבא בבני ברק שהו    שם שלשה

ירו2   להם    ללמוד תורה אצל ר' עקיבא בבני ברק שהו    שם י"ג

או3           ללמוד תורה אצל ר' עקי'  כבני ברק שהו    שם י"ג

או51          ללמוד תורה אצל ר' עקיבא בבני ברק שהו(א) שם י"ג

ששון   להם    ללמוד תורה אצל ר' עקיבה בבני ברק שהו    שם י"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשרה  שנה ר'    שמעון בן יוחי      משלח      וידע מה בגו

מינ          שנה ר'    שמעון          הוה כתי'

פריז   עשרה  שנה ר'    שמע'  בן יוחאי     משלח      וידע מה גו

דפוס         שנה ר'    שמעון בן יוחאי הוה משלח      וידע מה בגו

ירו1   עשר   שנה רשב"י                    משלח      וידע מה בגו

ירו2         שנה רשב"י                    שלח  והוה ידע  מה בגו

או3    (ברק) שנה רשב"י                    משלח      וידע מה בגו

או51         שנה רשב"י                    משלח      וידע מה בגו

ששון         שנה רשב"י                    משלח      וידע מה בגו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בייתא  ר' חנינה בן  חכיניי לא     שלח  וידע מה בגו  בייתא

מינ    לביתיה                     לא          הוה     חכים לביתיה

פריז   ביתא   ר' חנינא בן  חכינאי לא הוה      ידע     בגו  ביתא

דפוס   ביתיה  ר'           חנינה  לא הוה שלח  וידע מה בגו  ביתיה

ירו1   ביתיה  ר' חנניה בן  חכינאי לא הוה משלח וידע מה בגו  ביתיה

ירו2   ב<..>ה ר' חנינא בן  חכינאי לא הוה שלח  וידע מה בגו  ביתיה

או3    ביתיה  ר' חנינא בן  חכינאי לא הוה שלח  וידע מה בגו  ביתיה

או51   ביתיה  ר' חנינא בן  חכילאי לא הוה שלח  וידע מה בגו  ביתיה

ששון   בייתיה ר' חנני' ב"ח        לא הוה שלח  ונדע מה בגו  בייתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלחה    אשתו ואמ'  לו בתך בגרה בוא והשיאה ואפעלפי כן

מינ    שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בוא והשיאה אע"פ    כן

פריז   שלחה לו אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא  והשיאה אעפ"כ

דפוס   שלחה לו אשתו ואמ'  לו בתך בגרה בא  והשיאה ואעפ"כ

ירו1   שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא  והשיאה ואע"פ   כן

ירו2   שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא  והשיאה ואע"פכ

או3    שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא  והשיאה ואעפ"כ

או51   שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בוא והשיאה ואעפ"כ

ששון   שלחה    אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא  והשיאה ואעפ"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ           צפה  ר' עקיבה ברוח הקודש ואמ' להן כל מי שיש לו בת

מינ    לא הלך יצפה ר' עקיבא            ואמ'     כל מי שיש לו בת

פריז          צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  וא'  להם כל מי שיש לו בת

דפוס          צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  ואמ' להם כל מי שיש לו בת

ירו1   לא הלך צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  ואמר להם כל מי שיש לו בת

ירו2   לא הלך צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  ואמ' להם כל מי שיש לו בת

או3    לא הלך צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  ואמ' להם כל מי שיש לו בת

או51   לא הלך צפה  ר' עקיבא ברוח הקדש  ואמ' להם כל מי שיש לו בת

ששון   לא הלך צפה  ר' עקי'  ברוח הקדש  ואמ'     כל מי שיש לו בת

--------------------------------------------------------------------

לונ    בוגרת ילך וישיאה          ידע מהו                   שמע

מינ    בוגרת ילך וישיאה

פריז   בוגרת ילך וישיאה          ידע מה  הוא               שמע

דפוס   בוגרת ילך וישיאה          ידע מהו אומר

ירו1         ילך וישיאה          ידע מהו      אזל          שמע

ירו2         ילך וישיאה          ידע מהו      ואזל         שמע

או3          ילך וישיאה [לא הוה] ידע מהו      אזל  (ש..קם) [שמע

או51         ילך וישיאה ולא הוה  ידע מהו                   שמע

ששון   בוגרת ילך וישיאה          ידע מהו      אזל          שמע

--------------------------------------------------------------------

לונ    קם       נסב רשותא   ואזל אזל בעי לה בגו בייתא    ואשבחית

מינ

פריז   קם       נסב רשותא   ואזל אזל בעי לה בגו ביתא     ואשכחה

דפוס   קם       נסב רשותא   ואזל אזל בעי לה בגו בייתיה   ואשכחה

ירו1   וקם      וסב רשותא   ואזל     בעי לה בגו ביתיה    ואשכחה

ירו2   קם           <..>ותא ואזל אזל בעי לה בגו ביתיה    ואשכחת

או3    וקם]     נסב רשותא   ואזל אזל בעי לה בגו ביתיה    ואשכחת

או51   [ו]ק(ו)ם נסב רשותא   ואזל אזל בעי לה בגו בי(י)תיה ואשכחה

ששון   קם       נסב רשות'   ואזל אזל בעי לה בגו בייתיה   ואשכחה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפניית לזווית אחרי   מ()[ה] עבד       אזל   ויתב  ליה על

מינ                                          אזל   ויתיב     על

פריז   דפנייה לזווית אוחרי  מה     עבד       אזל   יתיב  ליה על

דפוס   דפניי  לזוית  אחוריה מה     עבד       אזל   ויתב  ליה על

ירו1   דפניית לזוזי  אחרי   מה     עבד       אזל   ויתיב ליה על

ירו2   דפניית לזוזי  אחורי  מה     עבד       אזל   ויתיב ליה על

או3    דפניית לזוזי  אוחרי  מה     עבד       אזל   ויתיב ליה על

או51   דפנייה לזוית  אוחרי  מה     עבד (נטל) [אזל] ויתיב ליה על

ששון   דפנייה לזוית  אחרי   מה     עבד       אזל   ויתיב ליה על

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלויתהון      דנשיא     שמע      קלהון ד(ת)[ט]לייא אמרין

מינ    מלייתא        דנשיא     שמע      נשיא              דאמרן

פריז   מוליתהון      נשיא      ושמע     קלא   דברייתא     אמרין

דפוס   מלויתהן       דנשיא     שמע      קלהון דטלייתא     אמרן

ירו1   מלוותהון      דנשיא     שמע      קלהון             אמרין

ירו2   מליותהון      <..>נשיין שמעקלהון                   אמרין

או3    מלוותהון      דנשייא    שמע      קלהוי             אמרין

או51   מול?ר/ו?ותהון דנשיא     שמע      קלהון             אמרין

ששון   מליותהון      דנשייא    שמע      קלהון             אמרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בת     חכיניי מלאי קולתיך וסוקלין     מה עשה היה מהלך אחריה

מינ    בתו של כינאי  מלאי קולתיך וסאקי   ליך            הילך אחריה

פריז                 מלי  קולתיך וסליקי      מה עשה היה מהלך אחריה

דפוס   בת     חנינא  מלוי קולתיך וסליק   ליך מה עשה     הלך  אחריה

ירו1   בת     חכינאי מלי  קולתיך וסוקליך     מה עשה     הלך  אחריה

ירו2   בת     חכינאי מלי  קולתיך וסוק    ליך מה עשה היה מהלך אחריה

או3    בת     חכינאי מלא  קולתיך וסיק    ליך מה עשה היה מהלך אחריה

או51   בת     חכינאי מלי  קולתיך וסוק    ליך מה עשה היה מהלך אחריה

ששון   בת     חכינאי מלא  קולתיך וסוק    ליך מה עשה היה מהלך אחריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

מינ                          נכנס   לביתו פתאום לא  הספיקה

פריז   עד שנכנסה לתוך ביתה   נכנס   אחריה פתאם  ולא הספיקה

דפוס   עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

ירו1   עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

ירו2   עד שנכנס  לתוך בית<.. ..>כנס אחריה פתאום לא  הספיקה

או3    עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

או51   עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

ששון   עד שנכנסה לתוך ביתו   נכנס   אחריה פתאום לא  הספיקה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשה  לראותו עד שיצתה  נשמתה                          אמ'

מינ    אשתו לראותו עד שיצאת  נשמת' באותה שעה תלה פניו למעלה ואמ'

פריז   אשתו לראותו עד שיצתה  נשמתה                          א'

דפוס   אשתו לראותו עד שיצתה  נשמתה                          אמ'

ירו1   אשתו לראותו עד שיצאתה נשמתה                          אמר

ירו2   אשתו לראותו עד שיצאה  נשמתה                          אמ'

או3    אשתו לראותו עד שיצאתה נשמתה                          אמ'

או51   אשתו לראותו עד שיצאתה נשמתה                          אמ'

ששון   אשתו לראותו עד שיצאתה נשמתה                          אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו       רבו'  שלעו'         ענייה זו      שכרה לאחר

מינ                רבון        העולמי'          זהו  שכרי שאחר

פריז   לפניו       רבונו של    עולם    עניה  זו      שכרה לאחר

דפוס   לפניו       רבונו של    עולם    ענייה זו זו   שכרה לאחר

ירו1   לפני  הקב"ה רבש"ע               ענייה זו זה   שכרה

ירו2   לפני  הקב"ה רבו'  ש"ע           עניה  זו זו   שכרה לאחר

או3    לפני  הקב"ה רבש"ע               עניה  זו [זה] שכרה לאחר

או51   לפני  הב"ה  רבש"ע               עניה  זו זו   שכרה לאחר

ששון   לפני  הב"ה  רב'   ש"ע           עניה  זו זו   שכרה לאחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלש  עשרה שנה

מינ    שלש  עשר' שנה   זהו     שכרה של זו יושבת ומצפה י"ג שנה

פריז   שלש  עשרה שנה

דפוס   י"ג       שנה   שהמתינה לי

ירו1   לשלש עשרה שנה

ירו2   י"ג       שנה

או3    י"ג       [שנה]

או51   י"ג       שנה

ששון   י"ג       שנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    באותה שעה                        חזרה      נפשה  לגופה

מינ    מיד       נתמלא עליה הקב"ה רחמים והחזיר לה נשמתה

פריז   באותה שעה                        חזרה      נשמתה לגופה

דפוס   באותה שעה                        חזרה      נפשה  לגופה

ירו1   מיד                              חזרה      נפשה  לגופה

ירו2   מיד                              חזרה      נפשה  לגופה

או3    מיד                              חזרה      נפשה  לגופה

או51   מיד                              חזרה      נשמתה לגופה

ששון   מיד                              חזרה      נפשה  לגופה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    תאני אל תיכנס לעיר פתאום ואל תיכנס לבית פתאום בתך בגרה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      אמ"ר         שמע'  בן יוחי  ארבעה

מינ    שחרר עבדך ותנה לו תאני   ר'    שמעון בן יוחאי ארבע'

פריז                     א"ר          שמע'  בן יוחי  ארבעה

דפוס                     א"ר          שמעון בן יוחאי ד'

ירו1                     ארשב"י                      ארבעה

ירו2                     ארשב"י                      ד'

או3                      ארשב"י                      ד'

או51                     אמ'    רשב"י                ד'

ששון                     ארשב"י                      ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברים הקב"ה שונאן     ואני      אוהבן          האוחז באמתו

מינ    דברי' הקב"ה שונאן ואף אני  איני אוהבן ואילו הן

פריז   דברים הקב"ה שונאן     ואני איני אוהבן          אוחז  באמתו

דפוס   דברים הקב"ה שונאן אף  אני  איני אוהבן          האוחז באמה

ירו1   דברים הקב"ה שונאן     ואני איני אוהבן          האוחז באמתו

ירו2   דברים הקב"ה שונאן     ואני איני אוהבן          האוחז באמתו

או3    דברים הקב"ה שונאן     ואני איני אוהבן          האוחז באמתו

או51   דברי' הב"ה  שונאן     ואני איני אוהבן          האוחז באמתו

ששון   דברי' הב"ה  שונאן     ואני איני אוהבן          האוחז באמתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומשתין והמשמש   מיטתו ערום                     והא'   דבר

מינ           המשמש    מטתו  ערום והאוחז באמתו ומשתין והמדבר דברים

פריז   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאו'  דברים

דפוס   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאומ' דברים

ירו1   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאומר דבר

ירו2   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאומר דבר

או3    ומשתין והמש[מש] מטתו  ערום                     והאומ' דבר

או51   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאומ' דבר

ששון   ומשתין והמשמש   מטתו  ערום                     והאומ' דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבינו לבין אשתו בפרהסייא והנכנס לתוך ביתו  פתאום

מינ    שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו פתאום

פריז   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו פתאם    וכל

דפוס   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לבית  פתאום

ירו1   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו בפתאום

ירו2   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו פ<..>ום

או3    שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו פתאום

או51   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      לביתו פתאום

ששון   שבינו לבין אשתו בפרהסיא  והנכנס      בביתו פתאום

--------------------------------------------------------------------

לונ        ואינו צריך לומר בתוך ביתו על חבירו רב אמ' אל תיכנס

מינ        ואינו צריך לומר      לבית    חבירו ר'

פריז   שכן                 לתוך ביתו של חבירו רב א'  אל תכנס

דפוס       ואין  צריך לומ' לתוך ביתו של חבירו רב אמ' אל תכנס

ירו1       ואין  צריך לומר      לבית    חבירו רב אמ' אל תכנס

ירו2       ואין  צ"ל            לבית    חבירו ר' אמ' >&

או3        ואין  צריך לומ'      לבית    חבירו ר' אמ' אל תכנס

או51       ואין  צריך לומ'      לבית    חבירו ר' אמ' אל תכנס

ששון       ואין  צרי' לומ'      בבית    חבירו רב אמ' אל תכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעיר פתאום ואל תיכנס לבית פתאום     ביתך בגרה שחרר עבדך

מינ

פריז   לעיר פתאם  ואל תכנס  לבית פתאם      בתך  בגרה שחרר עבדך

דפוס   לעיר פתאום ואל תכנס  לבית פתאום     בתך  בגרה שחרר עבדך

ירו1   לעיר פתאום אל  תכנס  לבית פתאום     בתך  בגרה שחרר עבדך

ירו2   לעיר פתאום אל  תכנס  לבית פתאום     בתך  בגרה שחרר עבדך

או3    לעיר פתאום ואל תכנס  לבית פתאום     בתך  בגרה שחרר עבדך

או51   לעיר פתאום ואל תכנס  לבית פתאום     בתך  בגרה שחרר עבדך

ששון   לעיר פתאום ואל תכנס  לבית פתאום ואל בתך  בגרה שחרר עבדך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותנה  לי ר' יוחנן אמ' כד הוה סליק   למישאל שלמיה  דר' חנינה

מינ                יוחנן     כד הוה סליק   לגב           ר'  חנינא

פריז   ותנה  לו ר' יוחנן     כי הוה סליק   למשאל  שלמיה  דר' חנינא

דפוס   ותנה  לו ר' יוחנן     כד הוה סליק   למשאל  שלמיה  דר' חנינה

ירו1   ותתנה לו ר' יוחנן     כד הוה סליק   למשאל  בשלמיה

ירו2   ותנה  לו ר' יוחנן     כד הוה סליק   למשאל  בשלמיה דר' חנינא

או3    ותנה  לו ר' יוחנן     כד הוה סליק   למישל  בשלמיה דר' חנינא

או51   ותנה  לו ר' יוחנן     כד הוה [סליק] למישאל בשלמיה דר' חנינא

ששון   ותנה  לו ר' יוח'      כד הוה סליק   למשאל  בשלמיא דר' חנינא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוה מבעבע

מינ    הוה מבעבע                והלא דברים קל  וחומ' ומה אם

פריז   הוה מבעבע

דפוס   הוה מבעבע

ירו1   הוה מבעבע                והלא דברים ק"ו

ירו2   הוה מבעבע (ק)            והלא דברים ק"ו

או3    הוה מבעבע                והלא דברים ק"ו

או51   הוה מבעבע                והלא דברים ק"ו

ששון   הוה מבעבע ע"ש ונשמע קולו והלא דברי' ק"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בשר ודם שנכנס לבית חבירו כמוהו צריך לבעבע כהן גדול שנכנס

פריז

דפוס

ירו1           הנכנס לבית חבירו בש"ו  צריך לבעבע כ"ג      שנכנס

ירו2           הנכנס לבית חבירו ב"ו   צריך לבעבע כהן גדול שנכנס

או3            הנכנס לבית חבירו ב"ו   צריך לבעבע כ"ג      שנכנס

או51           הנכנס לבית חבירו       צריך לבעבע כ"ג      הנכנס

ששון           הנכנס לבית חברו  ב"ו   צרי' לבעבע כ"ג      שנכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        על  שום       ונשמע

מינ    לבית קדשי קדשים  על    אחת כמ' וכמה על  שום       ונשמע

פריז                                       על  שום       ונשמע

דפוס                                       על  שום       ונשמע

ירו1   לבית קדשי הקדשים עאכ"ו              ע"ש      שנא' ונשמע

ירו2   לבית קדשי הקדשים עאכ"ו              ע"ש      שנא' ונשמע

או3    לבית קדשי הקדשים עאכ"ו              על  שום       ונשמע

או51   לבית קדשי הקדשים עאכ"ו                  משום      ונשמע

ששון   לבית קדש  הקדשי' עאכ"ו              ע"ש      שנ'  ונשמע

--------------------------------------------------------------------

לונ    קולו

מינ    קולו בבואו אל הקדש

פריז   קולו בבאו  אל הקדש

דפוס   קולו

ירו1   קולו בבואו אל הקדש

ירו2   קולו בבואו אל הקדש

או3    קולו בבואו אל הקדש

או51   קולו בבואו אל הקדש

ששון   קולו