לונ    {יא} בפר בן בקר זה    אבינו אבר'        על  שום ואל הבקר

מינ    {יא} פר         בזכות       אברהם               ואל הבקר

פריז   {יא} בפר בן בקר את    אבינו אברהם       על  שום ואל הבקר

דפוס   {יא} בפר בן בקר זה          אברהם       על  שום ואל הבקר

ירו1   {יא} בפר בן בקר בזכות אבינו אברהם       ע"ש     ואל הבקר

ירו2   {יא} בפר בן בקר בזכות       אברהם אבינו ע"ש     ואל הבקר

או3    {יא} בפר בן בקר בזכות       אברהם אבי'  ע"ש     ואל הבקר

או51   {יא} בפר בן בקר בזכות אבינו אברהם       ע"ש     ואל הבקר

ששון   {יא} בפר בן בקר בזכות       אברהם אבי'  ע"ש     ואל הבקר

--------------------------------------------------------------------

לונ             איל  לעולה                        על  שום

מינ    רץ אברהם איל        בזכות       יצחק               וירא

פריז   רץ אברהם ואיל לעולה בזכות       יצחק       על  שום

דפוס   רץ אברהם איל  לעולה זה          יצחק       על  שום

ירו1   רץ אברהם ואיל לעולה בזכות אבינו יצחק       ע"ש

ירו2   רץ אברהם ואיל לעולה בזכות       יצחק אבי'  ע"ש

או3    רץ אברהם ואיל לעולה בזכות       יצחק אבינו ע"ש

או51   רץ אברהם ואיל לעולה בזכות       יצחק       ע"ש

ששון   רץ אברהם ואיל לעולה בזכות אבי'  יצחק       ע"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    והנה איל אחר נאחז בסבך

מינ    והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו          שני שעירי (ע) שעירי

פריז        איל אחר נאחז בסבך בקרניו      וג'

דפוס   והנה איל אחר נאחז בסבך

ירו1   והנה איל אחר נאחז בסבך

ירו2   והנה איל אחר נאחז

או3    והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו

או51   והנה איל אחר נאחז בסבך בקר(ה)[ניו]

ששון   והנה איל אחר נאחז וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עז   בזכותו       שליעקב       דכ'   לך נא אל הצאן וק'

מינ    עזים בזכות        יעקב               לך נא אל הצאן וקח

פריז   עד   בזכות        יעקב         שנ'   לך נא אל הצאן וקח

דפוס   עז   בזכותו של    יעקב         דכתי'               וקח

ירו1   עז   בזכות  אבינו יעקב         ע"ש   לך נא אל הצאן וקח

ירו2   עז   בזכות        יעקב               לך נא אל הצאן וקח

או3    עז   בזכות        יעקב   אבינו       לך נא אל הצאן וקח

או51   עז   בזכות        יעקב         ע"ש   לך נא אל הצאן וקח

ששון   עזים בזכות        יעק'   אבי'        לך נא אל הצאן וקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי משם שני גדיי עזים טובים   מהו טובים ר'  ברכיה בש'

מינ    לי משם שני גדיי עזים טובים   מהו טובים א"ר ברכיה

פריז   לי משם שני גדיי עזים טובים   מהו טובים ר'  חלבו  בשם

דפוס   לי משם שני גדיי עזים טובים             ר'  ברכיה בשם

ירו1   לי משם שני גדיי עזים טובים   מאי טובים ר'  ברכיה בש"ר

ירו2   לי משם שני גדיי עזים טובים   מאי טובים ר'  ברכיה בש"ר

או3    לי משם שני גדיי עזים טובים   מאי טובים ר'  ברכיה בש"ר

או51   לי משם שני גדיי עזים טו<..>ם מהו טובים ר'  ברכיה בש"ר

ששון   לי משם שני גדיי עזים טובים   מאי טובים ר'  ברכיה בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חלבו                  טובים לך וטובים        לבניך טובים

מינ                 אמרה לו אמו                        בני   טובים

פריז   ר' ברכיה א'              טובים לך וטובים        לבניך טובים

דפוס   ר' לוי   אמ'             טובים לך טובים         לבניך טובים

ירו1      חלבו  אמ'             טובים לך טובים         לבניך טובים

ירו2      חלאבו אמ'             טובים לך וטובים        לבניך טובים

או3       חלאבו אמ'             טובים לך וטובים        לבניך טובים

או51      חלאבו אמ'             טובים לך וטובים        לבניך טובים

ששון      חלאבו אמ'             טובים לך וטובי' וטובים לבניך טובים

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך                      שעל     ידיהן את  מקבל סימן ברכות

מינ    לך טובים לבניך טובים לך שעל     ידיהם את  מקבל      ברכה

פריז   לך                      שבזכותן       את  מקבל את   הברכות

דפוס   לך                      שעליהם            תקבל      הברכות

ירו1   לך                      שעל     ידיהם אתה מקבל      ברכות

ירו2   לך                      שעל     ידיהם אתה מקבל      הברכות

או3    לך                      שעל     ידיהן אתה מקבל      ברכות

או51   לך                      שעל     ידיהם אתה נוטל      הברכות

ששון   לך                      שעל     ידיהם אתה מקבל      ברכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    טובים  לבניך שעל    ידיהן הוא מתכפר   להן ביום הכיפורים

מינ    טובים  לבניך שעל    ידיהן     מתכפר   להן ביום הכפורי'

פריז   טובים  לבניך שעל    ידיהן     מתכפר   להן ביום הכיפורים

דפוס   טובים  לבניך שעליהם           מתכפר   להם ביום הכפורים

ירו1   טובים  לבניך על     ידיהם     מתכפרים     ביום הכפורים

ירו2   וטובים לבניך שעל    ידיהם     מתכפרים     ביום הכפורים

או3    טובים  לבניך שעל    ידיהן     מתכפרין     בי"ה

או51   וטובים לבניך שעל    ידיהם     מתכפרין     ביום הכפורים

ששון   טובי'  לבניך ע"י              מתכפרין     בי"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם                ואין לי

מינ                                               ואין לי

פריז   שנ'  כי ביום הזה יכפר עליכם                אין  לי

דפוס   הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם                אין  לי

ירו1   הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' ואין לי

ירו2   הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' אין  לי

או3    הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם      ואין לי

או51   הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם      ואין לי

ששון   הה"ד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם      ואין לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא      אבות       אמהות  מנ'   תל  לו' בד   בבד

מינ             אבות       אמהות  מניין ת"ל     בד   בד

פריז   אלא      אבות       אימהות מנין  ת"ל     בד   בבד

דפוס   אלא      אבות       אמהות  מנין  ת"ל     בד   בבד יהיה

ירו1   אלא זכות אבות זכות  אימהות מנין  ת"ל     בד   בבד

ירו2   אלא זכות אבות זכות  אמהות  מנין  ת"ל     בד   בבד

או3    אלא זכות אבות זכות  אמהות  מנין  ת"ל     בד   בבד יהיה

או51   אלא      אבות בזכות אמהות  מנין  ת"ל     [בד] בבד יהיה

ששון   אלא      אבות       אימהות מנין  ת"ל     בד   בבד יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בד בד  ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייה בר  אבא

מינ    בד בד  ר' ברכיה ור' ירמיה בשם  ר' חייא בר  אבא       כתונת

פריז          ר' ברכיה ור' ירמיה בשום ר' אחא  בר  אבא א'

דפוס          ר' ברכיה ור' ירמיה בשם  ר' חייא         אמ'

ירו1          ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייא בר  אבא

ירו2          ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייא ב"א     אמרי'

או3    בד בבד ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייא בר  אבא [אמרי

או51          ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייא בר  אבא אמ'

ששון          ר' ברכיה ור' ירמיה בש"ר    חייא בר  אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                            בש?ו?רות    שלמעלן כך שירות

מינ    בד קדש ילבש             כשירות   של מעלה   כך שירות של

פריז                           כשורות   של מעלה   כך שורות של

דפוס                           כשורות   של מעלן   כך שורות של

ירו1                           כשירות      מעלה   כך שירות

ירו2                           כשירות      מעלה   כך שירות

או3                מהו בד בבד] כשירות      מעלה   כך שירות

או51               מהו בד בבד  כשורות      מעלה   כך שורות

ששון                           כשירות      מעלה   כך שירות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלמטן  מה שירות         שלמעלן איש  אחד בתוכם לבוש בדים

מינ    מטה    מה               למעלה  איש      בתוכם לבוש בדים

פריז   מטה    מה שורות      של מעלה   איש  אחד בתוכם לבוש בדים

דפוס   מטן    מה שורות      של מעלן   ואיש אחד בתוכם לבוש בדים

ירו1   מטה    מה שירות         מעלה   ואיש א'  בתוכם לבוש הבדים

ירו2   מטה    מה שירות         מעלה   ואיש א'  בתוכם לבוש בדים

או3    [ל]מטה מה שירות         מעלה   ואיש אחד בתוכם לבוש בדים

או51   מטה    מה שורות         מעלה   איש  אחד בתוכם לבוש הבדים

ששון   מטה    מה שירות (א') של מעלה   איש  אחד בתוכם לבוש הבדים

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך שירות    שלמטן כתנת  בד קודש

מינ    אף          למטה  כתנת  בד קדש   ילבש

פריז   כך שורות של מטה   כתנת  בד קדש   ילבש ולבשם ובלו שם

דפוס   כך       של מטן   כתנת  בד קדש   ילבש

ירו1   כך שירות    מטה   כתונת בד קדש   ילבש

ירו2   כך שירות    מטה   כתונת בד קדש

או3    כך שירות    מטה   כתונת בד [קדש] ילבש

או51   כך שורות    מטה   כתנת  בד קדש   ילבש

ששון   כך שירות    שלמטה כתונת בד קדש   ילבש