לונ              {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  כב  {א} איש איש מבית ישראל אשר ישחט וגו'

דפוס   פרשה  כב  {א} איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור  או כשב או

ירו1   פרשתא כ"ג {א}

ירו2   פרשתא כ"ג {א}

או3    פרשת  כ"ד {א}

או51   פרשתא כ"ג {א} איש איש מבית ישראל אשר ישחט וגו'

ששון   פרשתא כ"ג {א} איש אשר                ישחט

--------------------------------------------------------------------

לונ            ויתרון ארץ בכל    הוא

מינ            ויתרון ארץ בכל    הוא                    מלך

פריז      הה"ד ויתרון ארץ בכל    הוא

דפוס   עז הה"ד ויתרון ארץ בכל    היא

ירו1           ויתרון ארץ בכל    היא

ירו2           ויתרון ארץ בכלהיא

או3            ויתרון ארץ בכל    הוא

או51      הה"ד ויתרון ארץ בכל    היא

ששון      הה"ד ויתרון ארץ בבל    היא ויתרון ארץ בבל היא

--------------------------------------------------------------------

לונ              ר' יהודה ור'  נחמיה       ר'  יהודה  א'   אפילו

מינ    לשדה נעבד ר' יהודה ור'  נחמיה ורבנן ר'  יהודה  אמ'  אפי'

פריז             ר' יהודה ור'  נחמיה       ר'  יהודה  או'  אפלו

דפוס             ר' יהודה ור'  נחמיה       ר'  יהודה  אמ'  אפי'

ירו1             ר' יהודה ור'  נחמיה       ר'  יהודה  אומ' אפי'

ירו2             ר' יהוד' ור'  נחמיה       ר'  יהוד'  אומ' אפי'

או3              ר' יהודה ור'  נחמיה       ר'  יהודה  אומ' אפי'

או51             ר' יהודה [ור' נחמיא       ר'  יהודה] אומ' אפי'

ששון             ר' יהו'  ור'  נחמי'       ר"י        או'  אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברים שאת  רואה אותם          ויתרון  לעולם

מינ    דברים שאת  רואה אותן כאילו הן מיותרין בעולם

פריז   דברים שאתה רואה               יתרון   לעולם  אף הן

דפוס   דברי' שאתה רואן               יתרון   לעולם  אף הן בכלל

ירו1   דברים שאתה רואה אותם כאלו  הם יתרים   בעולם

ירו2   דברי' שאתה רואה אותן כיאלו הם יתרים   בע<..>

או3    דברים שאתה רואה אותן כאלו  הן יתרין   בעולם

או51   דברי' שאתה רואה אותם כאלו  הם יתרים   בעולם  אף הם

ששון   דברי' שאתה רואה אותם כאלו  הם יתרים   בעו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                       כגון סיכא   למעבד חבליא  סיכיא למסוך

מינ                       כגון סיבא   למעבד חבלין  סיגא  למיסג

פריז   המון   של עולם  הן בגין סוביא  למעבד חבלייא סבייא למסור

דפוס   הנייתו של עולם  הן      סיבא   למעבד חבלא   סיבוא למסוך

ירו1                      כגון סיבא   למעבד חבליא  סיכיא לסמוך

ירו2                      כגון סיבא   למעבד חבליא  סיביא לסמוך

או3                       כגון ס[י]בא למעבד חבליא  סיכיא לסמוך

או51   המון      העולם    כגו' סיבא   למעבד חבלא   סיכיא לסמוך

ששון                      כגון סיבא   למעבד חבליא  סיבא  למסוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    גופא    אף הן                  הנייתו    שלעולם   הן מלך

מינ    גינין   אף הן בכלל אף הן נבראו הנאה      לעולם       מלך

פריז   גופא                                                 מלך

דפוס   ניניא                                                מלך

ירו1   גופנייא אף הם בכלל             הנייתו של עול()[ם] הן מלך

ירו2   גפניא   אף הן בכלל             הנייתו של עולם        מלך

או3    גפניא   אף הן בכלל             הנייתו של עולם     הן מלך

או51   גפניא   אף הם בכלל             הנייתו של עולם        מלך

ששון   גניא    אף הם בכלל             הניית  של עולם     הם מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשדה נעבד אפילו     מלך והוא שליט  מסוף העולם ועד סופו

מינ    לשדה נעבד אפי'      מלך      שולט  מסוף העולם ועד סופו

פריז   לשדה נעבד

דפוס   לשדה נעבד אפי'  הוא מלך והוא שליט  מסוף העולם ועד סופו

ירו1   לשדה נעבד אפי'      מלך      שליט  בכל  העולם

ירו2   לשדה נעבד אפי'               שליט  בכל  העולם

או3    לשדה נעבד אפי'      מלך      דשליט בכל  העולם

או51   לשדה נעבד אפי'      מלך      שליט  בכל  העולם

ששון   לשדה נעבד אפי'      מלך      שליט  בכל  העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשדה נעבד            עבדת ארעא עבדת לא עבדת    ארעא לא

מינ    לשדה נעבד שאיל  ואמ' עבדת ארעא      לא עבדא    ארעא

פריז                        עבד  ארעא עבד  לא עבד     ארעא לא

דפוס   לשדה נעבד            עבדת ארעא עביד לא עבדת    ארעא ולא

ירו1   לשדה נעבד שאילו אמ'  עבדת ארעא      לא עבדת

ירו2   לשדה נעבד שאיל  ואמ' עבדא ארעא      לא עבדת

או3    לשדה נעבד שאיל  ואמ' עבדת ארעא      לא עבד<..>

או51   לשדה נעבד שאיל  ואמר עבדת ארעא או   לא עבדת

ששון   לשדה נעבד שאילו אמ'  עבדת ארעא עבדת לא עבדת    ארעא לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבדת כלום לפיכך               אהב  כסף לא ישבע כסף

מינ              לפיכך               אהב  כסף לא ישבע כסף

פריז        כלום לפיכך               אוהב כסף לא ישבע כסף

דפוס        כלום לפי'                אוהב כסף לא ישבע כסף

ירו1             לפי'           נעבד אוהב כסף לא ישבע כסף

ירו2             לפי'  מלך לשדה נעבד אוהב כסף לא ישבע כסף

או3              לפי'           נעבד אוהב כסף לא ישבע כסף

או51             לפי'           נעבד אוהב כסף לא ישבע כסף

ששון   עבדת      לפי'                אוהב כספ לא ישבע כספ

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהב  ממון לא אינו שבע  ממון

מינ    אוהב ממון לא      ישבע ממון ומי אוהב בהמון לו תבואה גם

פריז   אוהב ממון לא      ישבע ממון

דפוס   אוהב ממון לא      ישבע ממון

ירו1   אוהב ממון לא      ישבע ממון מי  אוהב בהמון

ירו2   אוהב ממון לא      ישבע ממון מי  אוהב בהמון

או3    אוהב ממון לא      ישבע ממון מי  אוהב בהמון

או51   אוהב ממון לא      ישבע ממון מי  אוהב בהמון

ששון   אוהב ממון לא      ישבע ממון מי  אוהב בהמון

--------------------------------------------------------------------

לונ           שכל מי שהוא            הומה  ומהמה    אחר ממון

מינ    זה הבל     מה                 שחאמי ומחמי    אחר הממון

פריז          שכל מי שהוא            מהומה ומהמה    אחר ממון

דפוס          שכל מי שהומה           ומהמה          אחר הממון

ירו1              מי שהוא            הומה  ומהמה    אחר ממון

ירו2              מי שהוא  אוהב ממון הומ'  ומהמה    אחר ממון

או3               מי שהוא            הומה  ומהמ<..> אחר הממון

או51              מי שהוא            הומה  ומהמה    אחר ממון

ששון              מי שהוא            הומ'  ומהמה    אחר ממון

--------------------------------------------------------------------

לונ            וקרקע אין לו מה הנאה     לו ר'   ישמעאל  בר

מינ    ואין לו קרקע         מה הנאה  יש לו דא"ר ישמעאל  בר

פריז           וקרקע אין לו מה הנאה  יש לו ר'   ישמעאל  ב"ר

דפוס           וקרקע אין לו מה הנאה  יש לו ר'   ישמעאל  בר'

ירו1           וקרקע אין לו מה הנייה יש לו ר'   ישמעאל  בר

ירו2           וקרקע אין לו מה הנייה יש לו ר'   ישמעאל  בר'

או3            וקרקע אין לו מה הנייה יש לו              ר'

או51           וקרקע אין לו מה הנאה  יש לו ר'   [ישמעאל ביר']

ששון           וקרקע אין לו מה הנאה  יש לו ר'   ישמע'   ב"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    תנחום            ר'  נתן  בריה דר' ברכיה        בש"ר

מינ    תנחום אמ"ר יוחנן ור' יונה בריה דר' ברכיה בצראיא בשם  ר'

פריז   תנחום            ר'  נתן  בריה דר' ברכיה        בשם  ר'

דפוס   תנחום            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בשם  ר'

ירו1   תנחום            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בש"ר

ירו2   תנחום            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בש"ר

או3    תנחום            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בש"ר

או51   תנחום            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בש"ר

ששון   תנחו'            ור' חנין בריה דר' ברכיה        בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירמיה     כת'  וירדו מאניותיהם

מינ    ירמיה     כת'  וירדו מאמותיהם  כל   תפשי  משוט והמלחים

פריז   ירמיה     כתוב וירדו מאניותיהם

דפוס   ירמיה     כתי' וירדו מאניותיהם

ירו1   ירמיה     כתי' וירדו מאניותיהם כל   תופשי משוט מלחים

ירו2   ירמיה אמ' כתי' וירדו מאניותיהם כל   תופשי משוט מלחים

או3    ירמיה     כתי' וירדו מאניותיהם כל   תופשי משוט מלחים

או51   ירמיה     כתיב וירדו מאניותיהם כל   תופשי      מלחים

ששון   ירמיה     כתי' וירדו מאניותיהם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ואין אנו יודעין שעל הארץ

מינ                 על הארץ יעמודו וכי   אינן     יודעי' שעל הארץ

פריז                על הארץ יעמדו        אין  אנו יודעין שעל הארץ

דפוס                על הארץ יעמודו וכי   אין  אנו יודעין שעל הארץ

ירו1   כל חובלי הים על הארץ יעמודו וכי   אין  אנו יודעי' שעל הארץ

ירו2   כל חובלי הים על הארץ יעמודו וכי   אין  אנו יודעים שעל הארץ

או3    כל חובלי הים על הארץ יעמודו וכי   אין  אנו יודעין שעל הארץ

או51   כל חובלי הים על הארץ יעמודו [וכי] אין  אנו יודעין שעל הארץ

ששון                על הארץ יעמודו וכי   אין  אנו יודעין שעל הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן  עומדין אלא                     הרי ששקעה ספינתו

מינ        יעמודו אלא שהיה מפרש בים הגדול     וטבעה ספינתו

פריז       יעמדו  אלא                     הרי שטבעה ספינתו

דפוס   היו עומדין אלא                     הרי ששקעה ספינתו

ירו1   הם  עומדי' אלא                     הרי ששקעה ספינתו

ירו2   הם  עומדין אלא                     הרי ששקעה ספינתו

או3    הן  עומדין אלא                     הרי ששקעה [ס]פינתו

או51       יעמודו אלא                     הרי שטבעה ספינתו

ששון   הם  עומדין אלא                     הרי ששקעה ספינתו

--------------------------------------------------------------------

לונ        של אחד  מהן בים    ויש לו קרקע על הארץ יעמדו

מינ                    בים אם יש  לו קרקע    קרקע מעמדתו

פריז       של אחד      בים    ויש לו קרקע על הארץ יעמדו

דפוס       של אחד      בים    ויש לו קרקע על הארץ יעמוד      אם

ירו1                   בים    ויש לו קרקע    בארץ יעמודו

ירו2          שלא' מהם בים                   בארץ עמדו

או3    בים של א'   מהם        ויש לו קרקע    בארץ יעמדו

או51       של א'   מהם בים    ויש לו קרקע    בארץ [י]עמ[ו]דו

ששון   בים של א'   מהם        ויש לו קרקע על הארץ יעמודו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין לו  קרקע אין לך הבל מזה גדול     ר'  נחמיה אמ'

מינ    ואם לאו      גם  זה הבל              ר'  נחמיה אמ'

פריז   אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר'  נחמיה אומ'

דפוס   אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר'  נחמיה אמר

ירו1   אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר'  נחמיה אמ'

ירו2   אין לו  קרקע אין לך אבל     גדול מזה ר'  נחמי' אמ'

או3    אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר'  נחמיה אמ'

או51   אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר'  נחמיא אמ'

ששון   אין לו  קרקע אין לך הבל     גדול מזה ר"נ       או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויתרון ארץ

מינ                       אפי' דברים שאת  רואה אותן כאילו הן מיותרין

פריז                      אפלו דברים שאתה רואה אותן          יתרון

דפוס   ויתרון ארץ בכל היא אפי' דברים שאתה רואה אותן          יתרון

ירו1   ויתרון ארץ בכל היא אפי' דברי  שאתה רואה אותם

ירו2   ויתרון ארץ בכל הוא אפי' דברים שאתה רואה אותם          יתרון

או3    ויתרון ארץ בכל היא אפי' דברים שאתה רואה אותם          יתרון

או51   ויתרון ארץ בכל היא אפי' דברים שאתה רואה אותם          יתרון

ששון   ויתרון ארץ בבל היא אפי' דברי' שאתה רואה אותם          יתרון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ         בתורה       כגון תוספת של ר' ותוספת של ר' (ינתנן)

פריז   למתן תורה        כגון

דפוס   למתן תורה        כגון

ירו1   למתן תורה  יתרון כמו

ירו2   למתן תורה        כגון

או3    למתן תורה        כגון

או51   למ"ת             כגון

ששון   למתן תורה        כגון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     אף הן

מינ    יונתן גרים תפילין וציצית                         אף הן

פריז                     ציצית          מזוזה   ותפלין  אף הן

דפוס                     ציצית  תפילין  ומזוזה          אף הן

ירו1                     ציצית  ותפילי' ומזוזו'         אף

ירו2                     ציצית  ותפלין  ומזוזות         אף הן

או3                      ציצית  ותפילין ומזוזות         אף הן

או51                     ציצית  ותפלין  ומזוזות         אף הם

ששון                     ציצית          מזוזה   ותפילין אף הן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכלל מתן  תורה           ויתן יי אלי   את שני     לוחות

מינ    בכלל

פריז   בכלל      תורה     הה"ד  ויתן יי לי       שני שני לוחות

דפוס   בכלל מתן  תורה     שנאמ' ויתן יי אלי   את שני     לוחות

ירו1   בכלל מ"ת        הן שנא'  ויתן    אלי   את שני     לוחות

ירו2   בכלל מתן  תורה     שנא'  ויתן    אלמשה    שני     לוחות

או3    בכלל מתן  תורה     שנא'  ויתן    אלי   את שני     לוחות

או51   בכלל [מתן תורה]    שנא'  ויתן יי אלי   את שני     לוחות

ששון   בכלל מתן  תורה  הם הה"ד  ויתן יי אלי      שני     לוחות

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ                                               אף הן ניתנו

פריז   האבנים

דפוס   האבנים כתובים באצבע אלים ועליהם ככל הדברים

ירו1   וגו'

ירו2

או3    וגו'

או51

ששון   אבנים

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    לו למשה בסיני ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'     יהושע בן לוי א'                    עליהם   (ע)ועליהם

מינ

פריז   ר'     יהושע בן לוי אמ'                           ועליהם

דפוס   ר'     יהושע בן לוי אמר                           ועליהם

ירו1   ריבל"א                                    עליהם   ועליהם

ירו2   ריב"ל               אמ'                   עליהם   ועליהם

או3    ריב"ל               אמ'                   עליהם   ועליהם

או51   ריב"ל               אמ'                   [עליהם] ועליהם

ששון   ריב"ל               אמ' ועליהם ככל הדברים עליהם   ועליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל  בכל  דברים   הדברים מצוה   כל       מצוה מקרא משנה

מינ

פריז       ככל  הדברים  דברים  מצוה   כל   וכל מצוה מקרא ומשנה

דפוס       ככל  הדברים         מצוה   כל       מצוה מקרא משנה

ירו1   כל  בכל  דברים   הדברי' מצוה   כל       מצוה מקרא משנה

ירו2   כל  ככל  דב<..>  הדברים מצוה   [על]     מצוה      משנה

או3    כל  ככל  דברים   הדברים מצוה   כל       מצוה מקרא משנה

או51   [כל כ]כל [דברים] הדברים [מצוה] כל       מצוה מקרא משנה

ששון   כל  ככל  דברים   הדברים מצוה   כל       מצוה מקרא משנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלמוד       תוספת   הגדה   ואפילו        תלמיד  חדש  הוא

מינ

פריז   תלמוד       תוספות  והגדה  דאלו      דבר שתלמיד

דפוס   תלמוד       תוספות  אגדות  ואפי'     מה  שתלמיד ותיק

ירו1   תלמוד       תספות   הגדות  ואפי'     מה  שתלמוד ותיק

ירו2   תלמוד הלכות תוספות  אגדות  ואפי'     מה  שתלמיד

או3    תלמוד       תוספות  הגדות  ואפי'  כל מה  שתלמיד ותיק

או51   תלמוד       ותוספות הגדות  ואפי'  כל מה  שתלמיד ותיק

ששון   תלמוד       תוספות  והגדות ואפי'     מה  שתלמיד ותיק

--------------------------------------------------------------------

לונ                       חבירו משיב עליו

מינ

פריז   עתיד לחדש לפני רבו וחברו משיב עליו כלן    נאמרו      למשה

דפוס   עתיד לומר לפני רבו                 כלן    נאמר       למשה

ירו1   עתיד לומ' בפני רבו                 כלהון  נאמרו הלכה למשה

ירו2   עתיד לומ' לפני רבו                 כלם    נאמרו      למשה

או3    עתיד לומר לפני רבו                 כולהון נאמרו הלכה למשה

או51   עתיד לומר לפני רבו                 כלהון  נאמרו הלכה

ששון   עתיד לומ' לפני רבו                 כולהון נאמרו הלכה למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז   על הר סיני  שנ' יש דבר שיאמר ראה        חדש הוא   וג'

דפוס         בסיני שנ' יש דבר שיאמ' ראה זה     חדש הוא   חבירו

ירו1         מסיני מ"ט יש דבר שיאמר ראה זה     חדש [הוא] חבירו

ירו2         מסיני מ"ט יש דבר שיאמר ראה זה     חדש הוא   חברו

או3          מסיני מ"ט יש דבר שיאמר     זה     חדש הוא   חברו

או51         מסיני מ"ט יש דבר שיאמר ראה זה דבר חדש הוא   [חבירו

ששון         מסיני מ"ט יש דבר שיאמר ראה זה     חדש הוא   חבירו

--------------------------------------------------------------------

לונ              כבר היה לעולמ'

מינ

פריז

דפוס   משיב עליו כבר היה לעולמים

ירו1   משיב עליו כבר היה לעולמי'

ירו2   משיב עליו כבר היה לעולמים

או3    משיב עליו כבר היה לעולמים

או51   משיב עליו כבר היה לעולמים] כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו

ששון   משיב עליו כבר היה לעולמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

מינ                             מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

פריז                            מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

דפוס                            מלך לשדה      ר' יהודה ור'

ירו1                            מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

ירו2                            מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

או3                             מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

או51   (ואם חבירו משיב כבר היה) מלך לשדה נעבד ר' יהודה ור'

ששון                            מלך לשדה נעבד ר' יהו'  ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חונא  ר'  יהודה          מלך זה בעל תלמוד  בשדה נעבד זה

מינ    נחמיה ר'  יהודה אומ' (ל) מלך זו בעל המשנה  לשדה נעבד זה

פריז   נחמיה ר'  יהודה אומ'     מלך זה בעל תלמוד  לשדה נעבד זה

דפוס   נחמיא ר'  יהודה אומ'     מלך זה בעל תלמוד  לשדה נעבד זה

ירו1   חונא  ר'  יהודה אמ'      מלך זה בעל התלמוד לשדה נעבד זה

ירו2   חונא  ר'  יהודה אומ'     מלך זה בעל תלמוד  לשדה נעבד זה

או3    חונא  ר'  יהודה אמ'      מלך זה בעל תלמוד  לשדה נעבד זה

או51   נחמיא ר'  יהודה אומ'     מלך זה בעל תלמוד  לשדה נעבד זה

ששון   הונא  ר"י       אמ'      מלך זה בעל התלמוד לשדה נעבד זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעל משנה   שהוא סודר  הלכה לפניו           ר'  חונא

מינ    בעל התלמוד שהוא סודר       לפניו את ההלכות ר'  נחמיה

פריז   בעל משנה   שהוא סודר       לפניו           ר'  הונא

דפוס   בעל משנה   שהוא סודר  הלכה לפניו           ר'  נחמיה

ירו1   בעל המשנה       שסידר הלכה לפניו

ירו2   בעל משנה        שסדר  הלכה לפנו

או3    בעל משנה        שסידר הלכה לפניו

או51   בעל משנה        שסידר הלכה לפניו

ששון   בעל משנה        שסודר הלכה לפניו           ר"ח

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'        מלך זה בעל משנה   לשדה נעבד זה    בעל תלמוד

מינ    אמ'        מלך זה בעל התלמוד לשדה נעבד זה    בעל המשנה

פריז   אמ'  איפכא                   לשדה נעבד <...> בעל תלמוד

דפוס   אומ'       מלך זה בעל משנה   לשדה נעבד זה    בעל תלמוד

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   אמ'  איפכא                   לשדה נעבד זה    בעל תלמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא מזבל        הלכה  לפניו לפיכך אוהב כסף  לא ישבע

מינ    שהוא מבין  לו את ההלכה       לפיכך אוהב תורה לא ישבע

פריז   שהוא מקבל        הלכה  לפניו לפיכך אוהב כסף  לא ישבע

דפוס   שהוא מקבל        הלכה  לפניו לפי'  אוהב כסף  לא ישבע

ירו1                                לפי'  אוהב כסף  לא ישבע

ירו2                                לפי'  אוהב כסף  לא ישבע

או3                                 לפי'  אוהב כסף  לא ישבע

או51                                      אוהב כסף  לא ישבע

ששון        שמקבל       הלכה  בפניו לפי'  אוהב כספ  לא ישבע

--------------------------------------------------------------------

לונ    כסף אוהב      תורה אינו שבע       תורה שכל מי שהוא  הומה

מינ                                      תורה     מה       שחאמי

פריז   כסף אוהב דברי תורה אינו שובע דברי תורה שכל מי שהוא  הומה

דפוס   כסף אוהב      תורה לא   ישבע      תורה שכל מי שהומה ומהמה

ירו1   כסף אוהב      תורה לא   ישבע      תורה שכל מי שהוא  הומה

ירו2   כסף אוהב      תורה אינו שבע       תורה שכל מי שהוא

או3    כסף אוהב      תורה אינו שבע       תורה שכל מי שהוא  הומה

או51   כסף אוהב      תורה אינו שבע       תורה שכל מי שהוא  הומה

ששון   כספ אוהב      תורה אינו שבע       תורה שכל מי שהומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומהמה אחר  דברי  תורה        אין  לו           מה הנאה

מינ    ומחמי אחר  התורה             ואין לו   תלמידי' מה הנאה

פריז   ומהמה אחר  דברי  תורה        ואין לו           מה הנאה

דפוס         אחרי תורה       ותלמוד אין  לו           מה הנאה

ירו1   ומהמה אחר  ד"ת        ותלמוד אין  לו           מה הנייה

ירו2   מהמה  אחר  ד"ת        ותלמוד א<.. ...>         מה הנאה

או3    ומהמה אחר  דברי  תורה ותלמוד אין  לו           מה הנייה

או51   ומהמה אחר  ד"ת        ותלמוד אין  לו           מה הנאה

ששון   ומהמה אחר  ד"ת        ותלמוד אין  לו           מה הנייה

--------------------------------------------------------------------

לונ          לו ר'   לעזר   בר  אבינא אמ' בש"ר    אחא

מינ       יש לו דא"ר אלעזר  א"ר אבינא     בשם  ר' אחא

פריז      יש לו ר'   אלעזר  בר  אבינא     בשם  ר' אבא

דפוס      יש לו ר'   אלעזר  בר  אבא       בשם  ר' אחא אומר

ירו1      יש לו ר'   אלעזר  בר  אבינא     בש"ר    אחא

ירו2      יש לו ר'   אלעזר  בר  אבינא     בש"ר    אחא אמ'

או3       יש לו ר'   אליעזר בר  אבינא     בש"ר    אחא

או51      יש לו ר'   אלעזר  בר  אבינא     בש"ר    אחא

ששון   () יש לו ר'   אליעז' בר  אבינא     בש"ר    אחא

--------------------------------------------------------------------

לונ    למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

מינ    למד אדם ולא לימד את     הכל גדול מזה

פריז   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

דפוס   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

ירו1   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

ירו2   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

או3    למד     ולא למד  אין לך הבל גדול מזה

או51   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה

ששון   למד     ולא לימד אין לך הבל גדול מזה