לונ    {ב} ורבנין אמ'   ויתרון ארץ

מינ    {ב} רבנן   אמרין

פריז   {ב} ורבנין אמרין ויתרון ארץ בכל עשה

דפוס   {ב} ורבנין אמרו  ויתרון ארץ

ירו1   {ב} ורבנין אמרין ויתרון ארץ בכל היא אמ'      הקב"ה

ירו2   {ב} ורבנין אמרי

או3    {ב} ורבנין אמרי

או51   {ב} ורבנ'  אמרי  ויתרון ארץ בכל היא (אמ' להם הב"ה

ששון   {ב} ורבנין אמרין ויתרון ארץ בבל היא

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לנביאים אם אן  אתם עושי' שליחותי אין לי       שלוחים

ירו2

או3

או51   לנביאים אם אין אתם עושים שליחותי אין אחר עושה שליחותי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ירו1   א"ר אחא בכל      עושה הקב"ה שליחותו

ירו2

או3

או51   א"ר אחא בכל הב"ה עושה       שליחותו אפי' ע"י נחש ועקרב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אפילו דברים שאת  רואה אותן

מינ                          אפי'  דברים שאת  רואה אותן כאילו

פריז                         אפלו  דברים שאתה רואה אותן

דפוס                         אפי'  דברים שאתה רואן

ירו1                         אפי'  דברים שאת  רואה

ירו2

או3

או51   וצפרדע אפי' ע"י יתוש) אפי'  דברים שאתה רואה אותם

ששון                         אפי'  דברים שאת  רואה אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ                        כגון זבובים ויתושין ופרעושין

מינ    הן   מיותרי' בעולם  כגון זבובין ויתושין ופרעושין

פריז                       כגון זבובים ויתושין ופרעושים

דפוס                       כגון זבובים         ופרעושים ויתושים

ירו1   שהם  יתרים   בעולם  כגון זבובים         ופרעושים

ירו2

או3

או51   [שהם יתרים   בעולם] כגו' זבובי' ויתושים ופרעושים

ששון   שהם  יתרים   בעו'   כגון זבובים         ופרעושי' ויתושי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף הן      ברי[י]תו    שלעולם                      דכת'

מינ    אף הן בכלל                       ואף הן נבראו הנאה

פריז   אף הן      ברייתו   של עולם   הן

דפוס   אף הן בכלל ברייתו   של עולם                        דכתי'

ירו1   אף הם בכלל בריאת       עולם   הם                   דכתי'

ירו2

או3

או51   אף הם בכלל ברייתו   של עולם   הן

ששון   אף הם בכלל בריאת       העו'                        דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויכולו השמים והא'                 מלך לשדה נע'  מלך

מינ                                      מלך לשדה נעבד מלך

פריז   ויכלו  השמים וג'                  מלך לשדה נעבד מלך

דפוס   ויכולו השמים והארץ וכל  צבאם      מלך לשדה נעבד

ירו1   ויכלו  השמים והארץ                מלך לשדה נעבד מלך

ירו2

או3

או51   ויכולו השמים והארץ וכל  צבאם וגו' מלך לשדה נעבד מלך

ששון   ויכלו  השמים והארץ וגו'           מלך לשדה נעבד מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה                  הקב"ה דכת'  ביה יי מלך גאות לבש

מינ    זה מלך  מלכי המלכים הקב"ה

פריז   זה                  הקב"ה דכת'  ביה יי מלך גאות לבש וג'

דפוס   זה                  הב"ה  דכתי' ביה יי מלך גאות לבש

ירו1   זה מלך  מלכי המלכים       דכתי'     יי מלך גאות לבש

ירו2

או3

או51   זה                  הב"ה  דכתי' ביה יי מלך גאות לבש

ששון   זה ממ"ה             הב"ה  דכתי' ביה יי מלך גאות לבש

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשדה  נעבד זה ציון   דכת'  ציון שדה תחרש

מינ    לשדה  נעבד זה ציון         ציון שדה תחרש וירושלם לעיים

פריז   לשדה  נעבד זה ציון              שדה תחרש

דפוס   לשדה  נעבד זו ציון   דכתי' ציון שדה תחרש

ירו1   לשדה  נעבד זה ציון   דכתי' ציון שדה תחרש

ירו2

או3

או51   [לשדה נעבד זה (ה)ב"ה דכתי' ציון שדה תחרש

ששון   לשדה  נעבד זו ציון   שנ'   ציון שדה תחרש

--------------------------------------------------------------------

לונ                            לפיכך אוהב כסף לא   ישבע כ'

מינ    תהיה והר הבית לבמות יער לפיכך

פריז                           לפיכ' אוהב כסף וגו'           אוהב

דפוס                           לפי'  אוהב כסף לא   ישבע כסף

ירו1                           לפי'  אוהב כסף לא   ישבע כסף

ירו2

או3

או51                                 אוהב כסף לא   ישבע כסף] אוהב

ששון                           לפי'  אהב  כספ לא   ישבע כספ

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אוהב מצות אינו שובע    מצות

מינ                       אוהב מצוה לא   ישבע    מצוה

פריז   ממון אינו שבע ממון אוהב מצות אינו שבע     מצות

דפוס                      אוהב מצות לא   ישבע    מצות

ירו1                      אוהב מצות אינו שבע  מן המצות ומי

ירו2

או3

או51   ממון אינו שבע ממון אוהב מצות אינו שבע     מצות

ששון                      אוהב מצות אינו שבע  מן המצות ומי

--------------------------------------------------------------------

לונ               שכל מי שהוא  הומה  ומהמה אחר מצות          ומצוה

מינ                   מה       שחאמי וחאמי אחר המצוה ואין לו מצוה

פריז              שכל מי שהוא  הומה  ומהמה אחר מצות          ומצוה

דפוס              שכל מי שהומה ומהמה       אחר המצות         ומצוה

ירו1   אוהב בהמון שכל מי שהוא  הומה  ומהמה אחר המצות         ומצוה

ירו2

או3

או51              שכל מי שהומה ומהמה       אחר מצות          ומצוה

ששון   אוהב בהמון שכל מי שהוא  הומה  ומהמה אחר המצות         ומצוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קבועה לדורות אין  לו מה הנאה     לו תדע לך     שהוא

מינ    קבועה                מה הנאה  יש לו תדע

פריז   קבועה לדורות ואין לו מה הנאה  יש לו תדע לך     שהוא

דפוס   קבועה        אין  לו מה הנאה  יש לו תדע לך     שהוא

ירו1   קבועה        אין  לו מה הנייה יש לו תדע לך     שהוא

ירו2

או3

או51   קבועה לדורות אין  לו מה הנאה  יש לה תדע לך שכן הוא

ששון   קבועה        אין  לו מה הנייה יש לו תדע לך     שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן  שהרי משה כמה מצות  וצדקות      עשה        וכמה מעשים

מינ    שכן שהרי     כל  המצות        כולן שסיגל משה

פריז   כן  שהרי משה כמה מצות  וצדקות      עשה        וכמה מעשים

דפוס   כן  שהרי משה כמה מצות  וצדקות      עשה        וכמה מעשי'

ירו1   כן  שהרי         מצות  וצדקו' כמה  עשה   רבי' וכמה מעשי'

ירו2

או3

או51       שהרי משה כמה מצות  וצדקות      עשה        וכמה מעשים

ששון   כן  שהרי         מצות  וצדקות כמה  עשה   משה  וכמה מעשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    טובים היו בידו  ויש לך מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

מינ                    קבע לו מצוה קבועה לדורות      אז יבדיל

פריז   טובים     בידו  ויש לו מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

דפוס   טובים היו בידו  ויש לו מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

ירו1   טובים היו בידו  ויש לו מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

ירו2

או3

או51   טובים     בידו  ויש לו מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

ששון   טובי' היו בידיו ויש לו מצוה קבועה לדורות הה"ד אז יבדיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה

מינ    משה שלש  ערים

פריז   משה וגו'

דפוס   משה

ירו1   משה ג'   ערים

ירו2

או3

או51   ארץ וגו'

ששון   משה וגו'