לונ    {ד}       ויתרון ארץ

וטי    {ד} <...>

מינ    {ד}                          < א"ר אחא אמ' להם הקב"ה

פריז   {ד} ד"א   ויתרון ארץ

דפוס   {ד} ד"א   ויתרון ארץ

ירו1   {ד} ד"א   ויתרון ארץ בכל היא

ירו2   {ד} ד"א   ויתרון ארץ בכל הוא

או3    {ד} ד"א   ויתרון ארץ בכל היא

או51   {ד} ד"א   ויתרון ארץ בכל היא

ששון   {ד} ד"א   ויתרון ארץ בכל היא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לנביאים מה אתם סבורים אם אי אתם הולכין בשליחותי אין לי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שליח א"ר אחא בכל הוא מלך בכל הקב"ה עושה שליחותו ואפי' על

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                ר'   תנחומא

וטי

מינ    ידי נחש ואפי' על ידי עקרב ואפי' ע"י צפרדע >

פריז                                               ר'   תנחומא

דפוס

ירו1                                               ר'   תנחומא

ירו2                                               <... ..>נחום

או3                                                ר'   תנחומא

או51                                               ר'   תנחומא

ששון                                               ר'   תנחו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לה ר'  מנחמא  ור' ברכיה ור' חלבו  ור' אחא מתני

וטי

מינ

פריז                                                 מתני

דפוס

ירו1          ור' מנחמא  ור' ברכיה ור' חלאבו ור' אחא מתנו

ירו2          ור' מנחמא  ור' ברכיה ור' חלאבו ור' אחא חתנו

או3           ור' מנחמא  ור' ברכיה ור' חלאבו ור' אחא מתנו

או51          ור' מנחמא  ור' ברכיה ור' חלאבו ור' אחא מתנו

ששון          ור' מנחמי' ור' ברכי' ור' מלאכי ור' אחא מתנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עובדא הוה חד  גבר  דהוה קאים על  גב נהרא וחמא חד  אידרעא

וטי

מינ

פריז   עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים בחד    נהרא וחמא חדא ערדעא

דפוס   עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים על  גב נהרא וחמא חדא אורדען

ירו1   עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים על  גב נהרא וחמא חד  אורדען

ירו2   עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים ע"ג    נהרא וחמא חד  עורדען

או3    עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים על  גב נהרא וחמא חד  עורדען

או51   עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים על  גב נהרא וחמא חד  עורדען

ששון   עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים על  כפ נהרא וחמא     עורדענא

--------------------------------------------------------------------

לונ    טענא   חדא עקרבא מגיזיתיה           נהרא  אמ' זו מוכנת

וטי

מינ

פריז   טענא   חד  עקרבא מגיותיה            לנהרא     זו מוכנת

דפוס   טענא   חדא עקרב  מגזתיה             נהרא  אמ' זו מוכנת

ירו1   טענה   חד  עקרבא מגיזתיה            נהרא  אמר זו מוכנת

ירו2   טענא   חד  עקרבא מגיזתיה       מעבר נהרא  אמ' זו מוכנת

או3    טע[י]ן חד  עקרבא מגיז     יתיה מעבר נהרא  אמ' זו מוכנת

או51   טען    חד  עקרבא ומגיז    יתיה      נהרא  אמ' זו מוכנה

ששון   טענא   חד  עקרבא מגיזתיה            לנהרא אמ' זו מוכנת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות שליחותיה    אגיזותיה נהרא ואזלת ועבדת שליחותיה  ואתת

וטי

מינ

פריז   לעשות שליחותיה    אגיותיה  נהרא       ועבדת שליחותיה  ואתת

דפוס   לעשות שליחותא     אגיזתה   נהרא ואזלת ועבדת שליחותא

ירו1   לעשות שליחותה     אגיזתיר  נהרא אזלת  ועברת

ירו2   לעשות שליחות   הא גיזתיה   נקרא אזלת  ועבדת

או3    לעשות שליחותא     מגיזתיה  נהרא אזלת  עבדת  [שליחותא] ואתת

או51   לעשות שליחותה     אגיזתיה  נהרא אזלת  ועבדת שליחותה   ואתת

ששון   לעשות שליחותא     אגיזתיה  נהרא אזלת  ועבדת שליחותיה  ואתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחזרת  יתיה לאתריה

וטי

מינ

פריז   חזרת   יתיה לאתריה

דפוס   וחזרת  יתה  לאתרה   ונשמע קול יללה בעיר פלוני נשכו עקרב

ירו1   ואהדרת יתיה לאתרה

ירו2   ואהדרת יתיה לאתריה

או3    ואהדרת יתיה לאתריה

או51   ואהדרת יתה  לאתר?ה?

ששון   חזרת   יתיה לאתריה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ומעשה בצפרדע אחת שהלכה ועשתה שליחותה וחזרה ועבר'

פריז

דפוס   ומת

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את הירדן א"ר חנן דציפורי מעשה בעקרב אחד שהלך לעשות שליחותיה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בעבר הירדן זימן לו הקב"ה צפרדע אחת והלך ועשה שליחותו וחזרה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                     דר' פינחס בש"ר    יוחנן דציפורי

וטי

מינ    והעביר' את הירדן ר'  פנחס  בשם  ר' חנין  דציפורי

פריז                    ר'  פנחס  בשם  ר' יוחנן דצפרין

דפוס                    ר'  פנחס  בשם  ר' חנין  דצפורי

ירו1                    ר'  פינחס בש"ר    יוחנן דציפורי

ירו2                    ר'  פנחס  בש"ר    יוחנן דכפורי

או3                     ר'  פנחס  בש"ר    יוחנן

או51                    ר'  פנחס  בש"ר    יוחנן דציפורי

ששון                    ר'  פנח'  בש"ר    יוח'  דציפורי

--------------------------------------------------------------------

לונ        עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים וחצר  בהדא

וטי

מינ

פריז   א'  עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים וחציד בחדא  מן

דפוס   אמר עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים וחצד  בהדא

ירו1       עובדא הוה בחד גבר  דהוה קאים וחצד  בההיא

ירו2   אמ' עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים וחצד  בההיא

או3        עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים וחצד  בההיא

או51       עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים וחצר  בההוא

ששון       עובדא הוה בחד גברא דהוה קאים וחציד בחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקעת בית שיפא  חמא חד עשב   ולקט     יתיה ועבדיתה

וטי

מינ

פריז   בקעת בית טופח  חמא חד עשב   ולקט     יתיה ועבד    יתיה

דפוס   בקעת בית שופרי חמא חד עשב   ולקטיתיה

ירו1   בקעת בית שופא  חמא חד עשבא  ולקט     יתה  ועביד   יתה

ירו2   בקעת בית שופא  חמא חד עישבא ולקיטתה       ועבדא

או3    בקעת בית שופא  חמא חד עשבא  ולקטיתה       ועביד   יתיה

או51   בקעת בית שופא  חמא חד עישבא ולקט     יתה  ועבדיתה

ששון   בקעת בית שופא  חמא חד עישבא ולקט     יתיה ועביד   יתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כליל  לרישיה

וטי

מינ                 מעשה בקוצר אחד שהיה עומד וקוצר בבקעת בית

פריז   כליל  לרישיה

דפוס

ירו1   כליל  לרישיה

ירו2   כלילא לרישיה

או3    כליל  לרישיה

או51   כליל  לרישיה

ששון   כליל  לרישיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    אתא

וטי

מינ    טופח כיון שהגיע שעת שרב נטל עשב אחד וקשרו בראשו אתאי

פריז                                                   אתא

דפוס

ירו1                                                   אתא

ירו2                                                   אתא

או3                                                    אתא

או51                                                   אתא

ששון                                                   אתא

--------------------------------------------------------------------

לונ         חדא חיויא      מחא יתיה וקטליתיה      אתא

וטי

מינ    עליה חד  חיוי  גיבר קם  עליה וקטליה        עבר עליה

פריז        חד  חיויא      מחא יתיה וקטל     יתיה אתא

דפוס                                              אתא

ירו1        חד  חויא       מחא יתיה וקטליה        אתא

ירו2        חד  חיויא      מחה יתיה וקטליה        אתא

או3         חד  חוויא      מחא יתיה וקטליה        אתא

או51        חד  חיויא      מחה יתיה וקטליה        אתא

ששון        חד  חויא       מחא יתיה וקטליה        אתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חד חבר  וקם   ליה סקר  בההיא חיוויא      אמ'     תמה אני

וטי

מינ    חד חבר  חמא            חד    חיוי   קטיל אמ'

פריז   חד חבר  וקם   ליה סקר  בההיא חיויא       אמ' ליה תמה אנא

דפוס   חד חבר  וקם   ליה סקר  בההוא חייא        אמר     תמה אנא

ירו1   חד גבר  וקם   ליה סקר        לחויא       אמ'     תמה אנא

ירו2   חד גברא וקאים ליה סקר        לחיויא      אמ'     תמה אנא

או3    חד גבר  וקם   ליה סקר        לחויא       אמ'     תמה אני

או51   חד גבר  וקם   ליה סחור       לחיויא      אמ'     תמה אני

ששון   חד חבר  וקם   ליה סקר        לחויא       אמ'     תמה אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    על מן  דקטל (יתי)הדא      חיויא                 אמ' ההוא

וטי

מינ       מאן קטל  הדא      הדין חיויא                 אמ' ליה

פריז   על מה  דקטל חדא           חיויא                 א'  ההוא

דפוס   על מאן דקטל הדא           חוייא                 אמר ההוא

ירו1   על מאן דקטל הדא           חויא                  אמ' ההוא

ירו2   על מאן דקטל הדא           חיויא                 אמ' ההוא

או3    על מאן דקטל הדא           חוויא אמר (הדא חוויא) אמ' ההוא

או51   על מאן דקטל הדא           חיויא                 אמ' ההוא

ששון   על מאן דקטל הדא           חויא                  אמ' ההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    גברא אמ' אנא קטלית  יתיה

וטי

מינ             אנא                       איסתכל       בעישבא

פריז   גברא     אנא קטלית  יתיה

דפוס   גברא     אנא קטלית  יתיה תלא אפוי  וחמא   ההוא  עשבא

ירו1   גברא     אנא קטלתיה      תלא אפוי  וחמא   לההוא עשבא

ירו2   גברא     אנא קטלתיה      תלה אפוהי וחמא   לההוא עשבא

או3    גברא     אנא קטלתיה      תלא אפוהי וחמא   לההוא עשבא

או51   גברא     אנא קטלתיה      תלא אפוהי וחמא   לההוא עישבא

ששון   גברא     אנא קטלתיה      תלה אפוהי וחמא   לההוא עשבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                      דברישי'

פריז

דפוס   עביד  בה כלילא על רישיה   אמ' ליה מן קושטא אנא קטלית  יתיה

ירו1   עבידא    כלילא    ברישיה  אמ'     מן קשוט  אנת קטלתיה

ירו2   עבידא    כלילא    ברישיה  אמ'     מן קשוט  אנת קטלתיה

או3    עבידא    כלילא    ברישיה  אמר     מן קשוט  אנת קטלתיה

או51   עבידא    כלילא    ברישיה  אמ'     מן קשוט  אנת קטלתיה

ששון   עבידא    כלילא    ברישיה  אמ'     מן קשוט  אנת קטלתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ             אמ'  ליה את יכיל מירים     הדין עישבא מן

וטי

מינ             אמ'  ליה         מרים   את      עישבא

פריז            א'   ליה את יכיל למירים    הדין עשבא  מן

דפוס            אמר  ליה את יכיל מרים      הדין עשבך  מן

ירו1   א"ל אין  א"ל      את יכיל מרים      הדין עשבא  דעל

ירו2            א"ל      את יכיל מרים      הדין עשבא  דעל

או3    א"ל [אין א"ל      את יכיל מרים      הדין עשבא  דעל

או51   א"ל [אין א"ל]     את יכיל מרים      הדין עשבא  דעל

ששון            א"ל      את יכיל מהם       הדין עשבא  דעל

--------------------------------------------------------------------

לונ    רישך   אמ'    ליה אין כיון דארים    יתיה אמ'  ליה את יכיל

וטי

מינ    דברישך וקאריב ליה

פריז   רישך   א'     ליה אין כיון דאריסתיה      א'   ליה את יכיל

דפוס   רישך   אמר    ליה אין כיון דארים    יתיה אמר  ליה את יכיל

ירו1   רישך   א"ל            כיון דארים    יתיה          את יכיל

ירו2   רישך   א"ל        אין כיון דארים    יתיה א"ל         יכיל

או3    רישך   א"ל        אין ..ן  דארים    י..  א"ל]     את יכיל

או51   רישך   א"ל        אין כיון [..ארים  יתיה א"ל      את יכיל

ששון   רישך   א"ל        אין כיון דארים    יתיה א"ל      את יכיל

--------------------------------------------------------------------

לונ       קרב     הדין  חיויא       בהדין חוטרא

וטי

מינ

פריז      קריב    הדין  חוטרא חיויא בהדין חוטרא הדין עשבא מן רישך

דפוס      קרב     הדין  חויא        בהדין חוטרא

ירו1      קריב מן הדין  חויא        בההיא חוטרא

ירו2   את קריב    הדין  חיויא       בהדין חוטרא

או3       קריב    הדין  חוויא       בהדין חוטרא

או51      קריב מן ..דין חיויא       בההיא חוטרא

ששון      קריב    הדין  חויא        בהדין חוטרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה אין  כיון       דקרב  לההוא חיוויא מיד נשרו  איבריו

וטי

מינ                 ולא  הספיק ליגע  בו           עד  שנישל אברים

פריז   א'  ליה אין  כיון       דקרב  להדיה חיויא  מיד נשלו  איבריו

דפוס   אמר ליה אין  כיון       דקרב  לההוא חויא   מיד כשלו  איבריו

ירו1   אמ' ליה אין  כיון       דקריב לההוא חויא   מיד נשלו  איבריו

ירו2   א"ל     אין  כיון       דקרב  לההוא חיויא  מיד כשלו  איבריו

או3    אמ' ליה אין  כיון       דקריב לההוא חויא   מיד נשלו  איבריו

או51   א"ל     אין]            דקריב לההוא חיויא  מיד נשלו  איבריו

ששון   א"ל     אין  כיון       דקרב  לההוא חויא   מיד נשלו  איבריו

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר' ייני הוה יתיב מתני  על      תרע  קרתא וראה

וטי

מינ    אברים ר' ינאי היה יושב ופושט         בפתח עירו ראה

פריז         ר' ינאי הוה יתיב מתני  על      תרע  קרתא וראה

דפוס         ר' ינאי הוה יתיב מתני  על      תרע  קרתא וראה

ירו1         ר' ינאי הוה      מתני  על      תרע  קרתא ראה

ירו2         ר' ינאי הוה      מתני  על      תרע  קרתא ראה

או3          ר' ינאי הוה      מתני  על      תרע  קרתא ראה

או51         ר' ינאי הוה      מתני  על      תרע  קרתא ראה

ששון         ר' ינאי הוה יתיב מתני  על (חד) תרע  קרתא וראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחש אחד      מרתיע [ובא]      והיה מרדף  ליה מן הדין סיטרא

וטי

מינ    נחש אחד שהוא מרתיח ובא   לעיר

פריז   נחש אחד      מרתיע ובא        והוה מרדיף ליה מן הדין סוטרא

דפוס   נחש אחד      מרתיע ובא        והוה מרדף  ליה מן הדין סיטרא

ירו1   נחש א'       מרתיע ובא        והוה מרדף  ליה מן הדין סיטרא

ירו2   נחש א'       מרתיע ובא        והוה מרדף  ליה מן הדין סיטרא

או3    נחש אחד      מרתיע ובא        והוא מרדף  ליה מן הדין סטרא

או51   נחש א'       מרתיע ובא        והוה מרדף  ליה מן הדין סיטרא

ששון   נחש א'       מרתיע ובא        והוה מרדף  ליה מן הדין סטר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    והוא חזר מן הדין  סיטרא אמ'

וטי

מינ                                מן דמוקמין ליה מן הכא אזיל

פריז   והוה חזר מן הדין  סיטרא אמ'

דפוס   והוא חזר מן הדין  סיטרא אמ'

ירו1                           אמר

ירו2                           אמ'

או3    [...        הדין  סטרא] אמ'

או51   והוה חזר מן הדין  סיטרא אמ'

ששון               להדין סטר'  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   זו  מוכן

וטי

מינ    להכא ומן דמוקמין ליה מן הכא אזיל להכא אמ' דומה שזה מותקן

פריז                                                  זה  מוכן

דפוס                                                  זה  מוכן

ירו1                                                  זה  מוכן

ירו2                                                  זה  מוכן

או3                                                   זה  מוכן

או51                                                  זה  מוכן

ששון                                                  זה  מוכן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות שליחותיה מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלוני

וטי

מינ    לעשות שליחותו  כיון שנכנס לעיר נפלה הבערה בעיר     פלו'

פריז   לעשות שליחותי  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלני

דפוס   לעשות שליחותו  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלוני

ירו1   לעשות שליחותו  מיד             נפלה הבלא  בעיר איש פלוני

ירו2   לעשות שליחותו  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלו'

או3    לעשות שליחותו  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלוני

או51   לעשות שליחותו  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלוני

ששון   לעשות שליחותי  מיד             נפלה הברה  בעיר איש פלו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן איש פלו' נשוך בנחש ומת ר' לעזר   הוה יתיב מטייל

וטי

מינ    בן     פלו' נשכו נחש  ומת

פריז   בן איש פלני נשכו נחש      ר' אלעזר  היה      מטיל

דפוס               נשכו נחש  ומת ר' אלעזר  הוה      מטייל

ירו1               נשוך נחש  ומת ר' אליעזר הוה יתיב מטייל

ירו2               נשכו נחש  ומת ר' אליעזר הוה יתיב מטייל

או3                נשוך נחש  ומת ר' אליעזר הוה יתיב מטייל

או51               נשכו נחש  ומת ר' אלער   הוה יתיב

ששון               נשך  נחש  ומת ר' אלעז'  הוה יתיב מטייל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ייתב  ליה אמ'     לית

וטי

מינ

פריז   בבית הכסא חמא חד רומי ואוקים יתיה ויתיב ליה א'

דפוס   בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה           אמר ליה

ירו1   בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ויתיב ליה אמ'     לית

ירו2   בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ויתיב ליה אמ'     לית

או3    בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ואתיב ליה אמ'     לית

או51   בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ואתיב ליה אמ'     לית

ששון   בבית הכסא אתא חד רומי ואקים  יתיה ויתיב ליה א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדא    על מגן   מיד נפקא חד  חיוויא ומחא     יתיה וקטל

וטי

מינ

פריז   הדא    על מגן   מיד נפק  חדא חיויא  מחא      יתיה וקטל

דפוס   הדא לא על מגן   מיד נפקא חד  חויא   ומחא     יתיה וקטליה

ירו1   הדא    על מגן   מיד נפק  חד  חויא   ומחייה        וקטליה

ירו2   הדא    על מגן   מיד נפק  חד  חיויא  ומחיה         וקטליה

או3    הדא    על מגאן  מיד נפק  חד  חויא   ומחי[י]ה      וקטליה

או51   הדה    על מיגאן מיד נפק  חד  חיויא  ומחיה         וקטליה

ששון   הדא    על מגן   מיד נפק  חד  חויא   ומחיה         וקטליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לההוא רומי  קרא  עילויה ואתן אדם תחתיך ואתן  אדום תחתיך

וטי

מינ

פריז   לההוא רומאה וקרי עלוי   ואתן אדם תחתיך

דפוס               קרי  עליה   ואתן אדם תחתיך

ירו1               קרא  אנפשיה ואתן אדם תחתיך ואתן  אדום תחתיך

ירו2               קרא  אנשיה  ואתן אדם תחתיך

או3                קארי אנפשיה ואתן אדם תחתיך [...  אדום ..יך]

או51               קרא  אנפשיה ואתן אדם תחתיך [ואתן אדום תחתיך]

ששון               קרא  אנפשיה ואתן אדם תחתיך ואתן  אדום תחתיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יצחק  בן  אלעזר  הוה קאים  על חדא שוניתא    דימא

וטי

מינ       יצחק  בן  אלעזר  היה מטייל        בשומתא    דימא

פריז   ר' יצחק  בן  אלעזר  הוה קאים  על     שוניאתא   דימא

דפוס   ר'           אלעזר  הוה קאים  על הדא שוניתא    דימא

ירו1   ר' יצחק  בן  אליעזר הוה קאי   על הדא משוניתא   דימא

ירו2   ר' יצחק  בר' אלעזר  הוה קאי   על הדא משוניתא   דימא

או3    ר' יצחק  בן  אלעזר  הוה קאי   על הדא משינית[א] דימא

או51   ר' [יצחק בן] אלעז'  הוה קאי   על הדה משוניתא   דימא

ששון   ר' יצחק  בן  אליעז' הוה קאי   על הדא משוניתא   דימא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דקיסרין  וראה קולית אחת שהייתה מתגלגלת             ובאת

וטי

מינ    דקיסרי   מצא  קילית אחת        מושלכת  בדרך

פריז   דקיסרין  וראה קולית אחת        מתגלגלת             ובאה

דפוס   דקסרין   וראה קולית אחת שהיתה  מתגלגלת             ובאה

ירו1   דקסרין   וראה קולית     שהיתה  מתגלגלת      (והוה) ובאה

ירו2   [דקסרין] וראה קולית א'  שהיתה  מתגלגלת             ובאה

או3    דקסרין   וראה קולית אחת שהיתה  מתגלגלת             ובאה

או51   דקיסרין  וראה קולית אחת        מתגלגלת             ובאה

ששון   דקסרין   וראה קולית א'  שהיתה  מתגלגלת             ובאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והוה מצנע    לה  והא      מתגלגלא

וטי

מינ    הוה  מצנע    לה                   חזר ומשכח לה מצנע לה

פריז   והוה מצנ<..> ליה והיא     מתגלגלא

דפוס   והוה מצנע    לה  והא      מתגלגלא

ירו1   והוה מצנע    לה  והיא     מתגלגלא

ירו2   והוא מצנע    לה  והיא     מתגלגלא

או3    והוא מצנע    לה  והיא     מתגלגלה

או51   והוא מצנע    לה  והיא     מתגלגלה

ששון   והוה מצניע   לה  והיא הוה מתגלגלא

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותיה לבתר יומין

וטי

מינ    חזר ומשכח לה אמ' דומה מותקנת לעשות שלוחותיה בתר  יומין

פריז                א'  זו   מוכנת  לעשות שליחות        ליומין

דפוס                אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותא  לבתר יומין

ירו1                אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותה  לבתר יומין

ירו2                אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותא  לבתר יומיא

או3                 אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותה  לבתר יומין

או51                אמר זו   מוכנת  לעשות שליחותה  לבתר יומין

ששון                אמ' זו   מוכנת  לעשות שליחותה  לבתר יומין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבד     חד בולדר               איתגלגת         ביני

וטי

מינ    עבר עלה חד בלדאריס  מן מלכותיה

פריז   עבר     חד בלדר                איתגלגלת        בין

דפוס   עבר     חד בולדר               איתגלגלת        בין

ירו1   עבד     חד בולדר               איתגלגלת (ובאה) ביני

ירו2   עבר     חד בולדר               איתגלגלת        ביני

או3    עבר     חד בולדאר              איתגלגלת        ביני

או51   עבר     חד בולד?אר?            איגלגילת        בינ?י/ו?

ששון   עבד     חד בולדאר              איתגלגלת        ביני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ריגלוי ונכשל בה ונפל בה ומת  אזלון  ופשפשותיה

וטי

מינ           נכשל  בה                     ומתפשפשין בכתביה דהוון

פריז   רגלוי  ונכשל בה ונפל בה ומת  אזלין

דפוס   רגלוי  ונכשל בה ונפל    ומת  אזלין  ופשפשוניה

ירו1   רגלוהי ונכשל בה ונפל    ומת  אזלין  ופשפשון   יתיה

ירו2   רגלוהי ונכשל בה ונפל    ומת  אזלון  ופשפשון   יתיה

או3    רגלוהי ונכשל בה נפל     ומת         פשפשון    יתיה

או51   רגלוהי          נפל     ומת  [אזלין ו]פשפשין  יתיה

ששון   רגלוי  ונכשל בה ונפל    ומית אזלון  ופשפשון   יתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואשכחון   יתיה  טעין כתיבין בישין על     יהודאי

וטי

מינ    בידיה אשכחו     יתהון      כתבין  בישין לאחרנא יהודאי

פריז         אשכחין    דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודין

דפוס         ואשכחון   יתיה  טעון כתבין  בישין על     יהודאי

ירו1         ואשכחוניה דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודאי

ירו2         ואשכחוניה דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודאי

או3          ואשכחוניה דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודאי

או51         ואשכחוניה דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודאין

ששון         ואשכחוניה דהוה  טעין כתבין  בישין על     יהודאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דקיסרין ר'  שמע'  בן חלפתא הוה עסקן בדברים הוה  ליה

וטי

מינ    דקיסרי  ר'  שמעון בן חלפתא

פריז   דקסרין  ר'  שמעון בן חלפתא הוה עסקן בדברים הוה  ליה

דפוס   דקסרין  ר'  שמעון          הוה עסקן בדברי' הוה  ליה

ירו1   דקסרין  ר"ש       בן חלפתא הוה עסקן בדברים ה"ל

ירו2   דקסרין  ר"ש       בן חלפתא הוה עסקן בדברים והוה ליה

או3    דקסרין  ר'  שמעון בן חלפתא הוה עסקן בדברים הוה  ליה

או51   דקיסרין ר"ש       בן חלפתא הוה עסקן בדברים הוה  ליה

ששון   דקסרין  ר"ש       בן חלפת' הוה עסקן בדברי' הוה  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ       פרדס חד חד זמן הוה יהיב ליה הוה  איתביה     חד  סדיין

וטי

מינ

פריז      פרדס    חד זמן הוה יתיב בה  והוה אית    ביה חדא סדן

דפוס   חד פרדס    חד זמן הוה יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סכן

ירו1   חד פרדס    חד זמן הוה יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סיידין

ירו2   חד פרדס    חד זמן     יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סיידן

או3    חד פרדס    חד זמן     יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סיידין

או51   חד פרדס    חד זמן     יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סיידין

ששון   חד פרדס    חד זמן הוה יתיב ביה והוה אית    ביה חד  סדיין

--------------------------------------------------------------------

לונ    חמא חד דוכיפת דעבד  לה  קן בגוויה אמ'     לא מיתבעי

וטי

מינ

פריז   חמא חד דוכיפת דעביד ליה קן בגויה  אמ'     לא מתבעי

דפוס   חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגויה  אמ'     לה מה      בעי

ירו1   חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגוה   אמ' אמ' לא מתבעית

ירו2   חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגויה  אמ'     לא מתבעית

או3    חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגויה  אמר     לא מתבעית

או51   חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגויה  אמ'     לא מתבעינא

ששון   חמא חד דוכיפת דעבד  ליה קן בגויה  א"ל     לא מיתבעית

--------------------------------------------------------------------

לונ        יהוי   הדין  עופא מסאבא בהדין פרדיסא

וטי

מינ                                             היה יושב ופושט

פריז              הדין  עופא מסאבא בהדין פרדסא

דפוס              הדין  עופא מסאבא בהדין פרדס

ירו1   אנא דיהוי  הדין  עופא מסאבא בהדין פרדיסא

ירו2   אנא        דהדין עופא מסאבא בהדין פרדסא

או3    אנא דיה[י] דין   עופא מסאבא בהדין פרדסא

או51              הדין  עופא מסאבא בהדין פרדיסא

ששון   אנא דהוי   הדין  עיפא מסאבא בהדין פרדסא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תחת חרוב אחד הוה תמן חד נגד טור הוה יתיב ומנקר (נגד) אילנא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          אזל ר'  שמע'  בן חלפותא וסתריה לההוא קינא אזל

וטי

מינ    בההיא

פריז         אזל

דפוס         אזל ר'  שמעון           וסתריה לההוא קינא אזל

ירו1         אזל ר"ש       בן חלפתא  וסתריה לההוא קינא אזל

ירו2         אזל ר"ש       בן חלפתא  וסתריה לההוא קינא אזל

או3          אזל ר"ש       בן חלפתא  וסתריה לההוא קינא אזל

או51         אזל ר"ש       בן חלפתא  וסתריה לההוא קינא אזל

ששון         אזל ר"ש       בן חלפת'  וסתריה לההוא קינא אזל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ההוא דוכיפת ותקנה             מה ר'  שמע' בן חלפתא

וטי

מינ

פריז

דפוס   ההוא דוכיפת ותקנה

ירו1   ההוא דוכיפת ותקנה             קם ר"ש      בן חלפתא עוד

ירו2   ההוא דוכיפת ותקנה             קם ר"ש      בן חלפתא עוד

או3    ההוא דוכיפת ותקנה             קם ר"ש      בן חלפתא עוד

או51   ההוא דוכיפת ותקנה [נ"א ונקבה]

ששון   ההוא דוכיפת ותקנה             קם ר"ש      בן חלפ'  עוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    וסתריה אזל ההוא דוכיפת ותקנה  מה עבד       ר'  שמע'

וטי

מינ                                         אייתי ר'  שמעון

פריז                                              ר'  שמעון

דפוס                                 מה עבד       ר'  שמעון

ירו1   וסתרה  אזל ההוא דוכיפת ותקנה  מה עבד       ר"ש

ירו2   וסתריה אזל ההוא דוכיפת ותקניה מה עבד       ר"ש

או3    וסתריה אזל ההוא דוכיפת ותקנה  מה עבד       ר'  שמעון

או51                                 מה עבד       ר"ש

ששון   וסתריה אזל ההוא דוכיפת ותקנה  מה עבד       ר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן חלפתא אזל            אייתי      חד לוח  ויהיבה באפי

וטי                                       חד לוח  ויהבה  באפוי

מינ    בן חלפתא                              לוחא ויתב   תמן

פריז   בן חלפתא                אייתי      חד לוח  ויהביה באפיה

דפוס            אזל            אייתי      חד לוח  ויהבה  באפוי

ירו1   בן חלפתא אזל            אייתי  ליה חד לוח  ויהביה באפוי

ירו2            אזל עוד וסתריה ואייתי ליה חד לוחא ויהביה באפוי

או3    בן חלפתא אזל            אייתי  ליה חד לוח  ויהביה באפוי

או51                           אייתי      חד לוח  ויהבה  באנפוי

ששון   בן חלפ'  אזל            אייתי  ליה חד לוח  ויהביה באפוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דההוא   ניקבא

וטי    דההוא   נוקבא

מינ                  אתא ההוא נגר טור ארימיה אייתי ר' שמעון בן

פריז   דההיא   נוקבא

דפוס   דההוא   קינא

ירו1   דההוא   נוקבא

ירו2   דההוא   קינא

או3    דההוא   נקבא

או51   [דההוא] נקבה

ששון   דההוא   ניקבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                ויהב  ביה     מסמר        מה עבד      ההוא

וטי                ויהב  ביה  חד מסמר        מה עבד      ההוא

מינ    חלפתא (לוחא ויתב  תמן)    מסמרה וקבעה        אתא  ההוא

פריז               ויהב  ליה     מסמר        מה עבד      ההיא

דפוס               ויהב  ביה  חד מסמר        מה עבד      ההוא

ירו1               ויהיב ביה  חד מסמרא              ואזל ההוא

ירו2               ויהיב ביה  חד מסמר               אזל  ההוא

או3                ויהב  ביה  חד מסמר               אזל  ההוא

או51               ויהב  ביה  חד מסמר               אזל  ההוא

ששון               ויהיב בה   חד מסמר               אזל  ההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דוכיפת     אזל אייתי  חד  עשב   ויהביה על    ההיא  מסמרא

וטי    דוכיפת     אזל אייתי  חד  עשב   ויהביה באפוי דההוא מסמרא

מינ    נגד    טור     יהב    עלה עיסבא

פריז   דוכיפת     אזל אייתי  חד  עשב   ויהבא  על    ההוא  מסמרא

דפוס   דוכיפת     אזל אייתי  חד  עשב   ויהביה על    ההוא  מסמרא

ירו1   דוכיפת         ואייתי חד  עשבא  ויהביה באוי  דההוא מסרא

ירו2   דוכיפת         אייתי  חד  עשבא  ויהביה באפוי דההוא מסמר

או3    דוכיפת         אייתי  חד  עשבי  ויהביה באפוי דההוא מסמר

או51   דוכיפת         אייתי  חד  עשב   ויהביה על    ההוא  מסמרה

ששון   דוכייתי  חד  עשב   ויהביה באפוי דההוא מסמרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושרפה             מה עבד      ר'          שמע'  בן

וטי    ושרפה             מה עבד      ר'          שמעון

מינ          שריא וארימה        נטלו ר'          שמעון בן

פריז   וטרפה             מה עבד      ר'  (יהושע) שמעון בן

דפוס   ושרפה             מה עבד      ר'          שמעון

ירו1   ושרפה             מה עבד      ר'          שמעון בן

ירו2   ושרפה             מה עשה      ר"ש               בן

או3    ושרפה             מה עבד      ר"ש               בן

או51   ושרפה             מה עבד      ר"ש               בן

ששון   ושרפה             מה עבד      ר"ש               בן

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלפתא אמ' טס לי מגנז   הדין עישבא דלא ילפין      גנביא

וטי          אמ' טב לי מיגנז  הדין עשבא  דלא ילפון      גנבייא

מינ    חלפתא           וגנזו                 מן         הגנבים

פריז   חלפתא א'  טב לי מגנז   הדין עשבא  ולא ילפון  יתה גוביא

דפוס         אמ' טב    למינגז הדין עשבא  דלא יילפון     גנבייא

ירו1   חלפתא אמ' טב    למיגנז הדין עשבא  דלא ילפון      גנביא

ירו2   חלפת' אמ' טב    למגנז  הדין עשבא  דלא יילפון     גנביא

או3    חלפתא אמ' טב    למיגנז הדין עשבא  דלא יילפון     גנביא

או51   חלפתא אמר טב    למיגנז הדין עישבא דלא יילפון     גנביא

ששון   חלפ'  אמ' טב לי מיגנז  הדין עשבא  דלא ילפון      גנבייא

--------------------------------------------------------------------

לונ          למעבד כן   ויחרבון ברייתא

וטי          למעבד כן   ויחרבון בירייתא

מינ                                     ר' אליעזר ב"ר אבינא הוה

פריז         למעבד כך   ויחרבון בריתא

דפוס         למעבד כן   ויחרבון ברייתא

ירו1         למעבד כדין ויחרבון ברייתא

ירו2         למעבד כדין ויחרבון ברייתא

או3    למגנב למעבד כדין ויחרבון ברייתא

או51         למעבד כדין ויחרבון ברייתא

ששון         למעבד כדין ויחרבון בריית'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יתיב בבית הכסא אתא חד רמאי אקימיה אמ' ליה דא על מגן עלה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נחש ומרד את בני מעיו קארי עליה ואתן אדם תחתיך ויתן אדום

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          חמרתא  דר' ייני אכלת    עשב  ואיסתמית  ואכלת

וטי          חמרתא  דר' ינאי אכלת    עסב  ואיסתמית  ואכלת

מינ    תחתיך חמרתא  דר' ינאי אכלת    עשבת איסתמיאת  אכלת

פריז         חמרתיה דר' ינאי אכלת    עשב  ואיסתמיית אכלת

דפוס         חמרתא  דר' ינאי אכלת    עשבא ואיסתמית  ואכלת

ירו1         חמרתא  דר' ינאי אכלה    עשב  ואסתמית   ואכלה

ירו2         חמרתא  דר' ינאי אכלה    סם   ואיסמית   ואכלה

או3          חמרתא  דר' ינאי אכלת חד עשב  ואיסמית   ואכלת

או51         חמרתא  דר' ינאי אכלת חד עשב  ואסמיית   ואכלת [חד]

ששון         חמרתא  דר' ינאי אכלה    עשב  ואיסמית   ואכלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשב        ואיתפתחת הוה עובדא     בתרין גוברין דהוון

וטי    עשב        ואיתפתחת     עובדא הוה בתרין גברין  דהוון

מינ    עישבא      איתפתחת                תרין  חברין  הוו

פריז   עשב        ואיתפתחה     עובדא הוה בתרין גוברין דהוון

דפוס   עשבא  אחרי ואתפתחת      עובדא הוה בתרין גברי   דהוו

ירו1   עשב        ואתפתחת      עובדא הוה בתרין גוברין דהוו

ירו2   עשב        ואתפתחת      עובדא הוה בתרין גוברין דהוו

או3    עשב        ואיפתחת      עובדא הוה בתרין גוברין דהוו

או51   עשב        ואיתפתחת     עובדא הוה בתרין גוברין דהוו

ששון   עשב        ואיתפתחת     עובדא הוה בתרין גוברין דהוו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיילין באילין שביליא  דטיבריא   חד סמי  וחד מפתח  והוה

וטי    עיילין באילין שביליא  דטברייא   חד סמי  וחד מפתח  והוה

מינ    עיילין                לטבריא    חד סמי  וחד פתוח

פריז   עיילין באילין שבילין  דטבריא    חד סמי  וחד מפתח  זה

דפוס   עיילין באילין שבילייא דטבריא    חד סמי  וחד מפתח  והוה

ירו1   עיילין באלין  שבילייא דטברי[י]ה חד סמיא וחד פתיח  והוה

ירו2   עיילין באילין שביליא  דטבריא    חד סמיא וחד פתיח  והויא

או3    עיילין באילין שבילייא דטברייא   חד סמיא וחד פתיח  והוה

או51   עיילין בהדין  שבילייא דטבריא    חד סמיא וחד פתיחא והוה

ששון   עיילין באלין  שבילייא דטבריא    חד סמיא וחד פתיח  והוה

--------------------------------------------------------------------

לונ        ההוא פתיחא  גדיש להון                  יתבין למקרטא

וטי        ההוא אפתיחא גדוש להן                   יתבון למקרטא

מינ

פריז   וזה ההוא פתיחא

דפוס       ההוא פתיחא  גדיש ליה       לההוא סמייא יתבון למקרטא

ירו1       ההוא פתיחה  גדיש ליה                   יתבון למקרטא

ירו2       ההוא פתיחא  גדיש ליה                   יתבין למיקרטא

או3        ההוא פתיחא  גדיש ליה                   יתבון למקרטא

או51       ההוא פתיחא  גדיש ל[י]ה(ון)             יתבון למקרטא

ששון       ההוא פתיחא  גדיש ליה                   יתבון למקרטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    באורחא וארעת שעתא

וטי    באורחא וארעת שעתא

מינ                       אמרון ניכול פיתיתן עד דלא ניעול לקטן

פריז

דפוס   באורחא וארעת שעתא

ירו1   באורחא וארעת שמעתא

ירו2   באורחא וארעת שעתא

או3    באורחא וארעת שעתא

או51   באורחא וארעת שעתא

ששון   בארעא  וארעת שעתא

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואכלון מן   עישבא                       דין

וטי          ואכלין מן   עסבייא                      דין

מינ    עישבא ואכלון בהון        דין דהוה פתיח איסתמי ודין

פריז

דפוס         ואכלין מן   עשבא                        דין

ירו1         ואכלון      עשבא                        דין

ירו2         ואכלין      עשבא                        דין

או3          ואכלון      עשבא                        דין

או51         ואכלון      עישבא                       דין

ששון         ואכלין      עשבא                        דין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דהוה סמי  איתפתחת ודין דהוה פתיח  איסתתם

וטי    דהוה סמי  איתפתחת ודין דהוה פתיח  איסתמי

מינ    דהוה סמי  אתפתח                          ועאלון חילופין

פריז

דפוס   דהוה סמי  אתפתח   ודין דהוה פתיח  אסתמי

ירו1   דהוה סמיא אתפתח   ודין דהוה פתיח  איסתמי

ירו2   דהוה סמיא אתפתח   ודין דהוה פתיח  אסמי

או3    דהוה סמיא איתפתח  ודין דהוה פתיח  איסמי

או51   דהוה סמיא איתפתח  ודין דהוה פתיחא איסתמי

ששון   דהוה סמיא אתפתח   ודין דהוה פתיח  איסתמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא עלון   מתמן     עד זמן  דגדיש ההוא סמיא  לה לההוא פתיחא

וטי    ולא עלון   מתמן     עד זמן  דגריש ההוא סמייא    לההוא פתיחא

מינ

פריז

דפוס   ולא עלון   מן   תמן עד      דגרש  ההוא סמיא           לפתיחא

ירו1   ולא עילון  מתמן     עד זמן  דגדיש ההוא סמיא     לההוא פתיחא

ירו2   ולא עיילין מתמן     עד דהוה גדיש  ההוא סמיא     לההוא פתיחא

או3    ולא עיילון מתמן     עד זמן  דגדיש ההוא סמיא     לההוא פתיחא

או51   ולא עיילין מתמן     עד זמן  דגדיש ההוא סמיא     לההוא פתיחא

ששון   ולא עללין  מתמן     עד זמן  דגדיש ההוא סמיא     לההוא פתיחא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עובדא הוה בחד גבר  דהוה סלק  מן    בבל       יתיב למקרטא

וטי    עובדא הוה בחד גבר  דהוה סלק  מן    בבל       יתיב למקרטא

מינ                                    חד בבלאי הוה קאים

פריז

דפוס   עובדא הוה בחד גבר  דהוה סליק מן    בבל       יתיב למקרטא

ירו1   עובדא הוה בחד גבר  דהוה סליק מן    בבל            למקרטא

ירו2   עובדא הוה בחד גבר  דהוה סליק       מבבל           למקרטא

או3    עובדא הוה בחד גבר  דהוה סליק מן    בבל       יתיב למקרטא

או51   עובדא הוה בחד גברא דהוה סליק מן    בבל       יתיב למקרטא

ששון   עובדא הוה בחד גברא דהוה סליק מן    בבל       יתיב למקרטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    באורחא וחמא (יתיה) [תרתין] ציפריא  מתכנין  באורחא

וטי    באורחא וחמא        תרתין   ציפרין  מתנצין  באורחא

מינ    וראעי  חמא                 פשושין  מתכתשן

פריז

דפוס   באורחא וחמא        תרתין   צפרין   מתנציין

ירו1   באורחא וחמא        תרתין   ציפרין  מתנציין

ירו2   באורחא וחמא        תרתין   צפרין   מתנציין

או3    באורחא וחמא        תרתין   ציפורין מתנציין

או51   באורחא וחמא        תרתין   ציפרין  מתנציין (דין   עם דין)

ששון   באורחא וחמא        תרתין   ציפרין  מתנציין

--------------------------------------------------------------------

לונ    חדא  עם חדא (וקלטת) וקטלת       חדא מנהון חברתא   אזלת

וטי    חדא  עם חדא         וקטלית יתיה חדא       לחברתה  אזלת

מינ            ד"א         קטלת        חדא       חבירת'  אזלת

פריז

דפוס   חדא  עם חדא         וקטלת       חדא מנהון חברתה   אזלת

ירו1   חדא  עם חדא באורחא  וקטלת       חדא       לחבירתא אזלת

ירו2   חדא  עם חדא באורחא  וקטלת       חדא       לחברתא  אזלת

או3    חדא  עם חדא באורחא  וקטלת       חדא       לחברתה  אזלת

או51   [חדא עם חדא ב]אורחא וקטלת       חדא       לחבירתה אזלת

ששון   חדא  עם חדא באורח'  וקטלת       חדא       לחבירתה אזלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ההיא אחריתי ואו    מיית עשב   ויהבית עליה ואחיית יתיה

וטי    ההיא אחריתי ואיטית      עשב   ויהבת  עלה  ואחיית יתיה

מינ                ואתיית      עישבא ויהבת  עלה  וחיית

פריז

דפוס   ההיא אחריתי ואתיית      עשבא  ויהבת  עלה  ואחיית יתה

ירו1   ההיא אחריתי ואמטית      עשב   ויהבת  עלה  ואחיית יתא

ירו2   ההיא אחריתי ואמטית      עשבא  ויהבת  עלה  ואחיית יתה

או3    ההיא אחריתי ואמטית      עשב   ויהביה עלה  ואחיית יתה

או51   ההיא אחריתי ואמטית      עישבא ויהיבת עלה  ואחיית יתה

ששון   ההיא אחריתי ואמטית      עשב   ויהבת  עליה ואחיית יתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              אמ' טב לי

וטי                                              אמ' טב לי

מינ    אמ' דאמי דהדין עישבא חיי מיתי הא אנא סליק

פריז

דפוס                                             אמ' טב לי

ירו1                                             אמ' טב לינסיב

ירו2                                             אמ' טב לי

או3                                              אמ' טב לינס[י]ב

או51                                             אמר טב לי

ששון                                             אמ' טב לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נסב  מן הדין עישבא מסיק  מחיי       מיתיא       דארע  דיש'

וטי    נסיב מן הדין עישבא מיסוק מאחייה ביה מיתייא      דארעא דישראל

מינ                             ומחיי  כל  מיתייא דאית בארעא דישראל

פריז

דפוס   נסב  מן הדין עשבא        ואחייה ביה מיתיא       דארעא כי

ירו1        מן הדין עשבא  מיסק  מאחיא  ביה מיתייא      דארעא דישראל

ירו2   נסיב מן הדין עשבא  מיסק  מחיי   ביה מיתיא       דארעא דישראל

או3         מן הדין עשבא  מיסק  מחיי   ביה מיתיא       דארעא דישראל

או51   נסיב מן הדין עישבא מיסק  מחיי   ביה מיתייא      דארעא דישראל

ששון   נסיב מן הדין עשבא  איסק  ואחיי  ביה מיתייא      דארעא דיש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיפרי  וסליק חמה    תעל    מית   מסלק  באורחא   אמ'

וטי    מיפירי וסליק חמה    תעלמות       מסליק באורחא   אמ'

מינ                 חמא    תעלה   דקטיל                אמ'

פריז

דפוס   פרי    וסלק  חמא חד תעל    מית   מקלק  באורחא   אמ' לי

ירו1   מיפיני וסלק  חמא    תעלה   קטיל  מקלק  באורחא

ירו2   מיפרי  וסליק חמא    תעלה   קטיל  מקלקל בארחא    אמ'

או3    מיפרי  וסליק חמא    תעלא   קטיל  מקלק  באורחא מ אמ'

או51          וסליק חמא    תעלא   קטיל  מקלק  באורחא   אמ'

ששון   מיפרי  וסליק חמא    תעלא   קטיל  מקלק  באורחא   אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    טב   לי מנסייא ביה                        ובהדין תעלה ויהב

וטי    טב   לי מנסייא [ביה]                      הדין   תעלה ויהב

מינ            ניבדוק                            בהדין  תעלא יהב

פריז

דפוס   טב   לי מנסייא                            בהדין  תעלא ויהב

ירו1   טבלי    נסיב         הדין עישבא ומנסנא    בהדין  תעלא יהיב

ירו2   טב   לי נסיב         הדין עשבא  ומנסן     בהדא   תעלה חב

או3    טב   לי נסיב         הדין עשבא  ומנסינ[א] בהדין  תעלא יהב

או51   טב   לי נסיב         הדין עישבא ומנסין    בהדין  תעלא הב

ששון   טב   לי נסיב         הדין עשבא  ומנסינא   בהדין  תעלא יהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    עילוי וייחי  והלך וסליק עד שהגיע      לסולמי  דצור

וטי    עלוי  וחיה   והלך וסליק עד שהגיע      לסולמי  צור

מינ    עליה  ואחייה כיון          דמטא  הדין סילומיא דצור

פריז

דפוס   עליה  ואחייה      וסליק עד שהגיע      לסולמי  צור

ירו1   עלוהי וחייה  ואזל וסליק עד שהגיע      לסולמי  צר

ירו2   עלוהי וחי    ואזל       עד שהגיע      לצולמי  צור

או3    עלוהי וחייה  ואזל       עד שהגיע      לסלמי   צר

או51   עליה  וחייה  ואזל       עד שהגיע      לסולמי  צור

ששון   עלוהי וחייא  ואזל וסליק עד שהגיע על   סולמי   צור

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיון שהגיע לסולמי צור חמא   חד ארי  קטל   מקליק באורחא

וטי    כיון שהגיע לסולמי צור חמא   חד ארי  קטיל  מקלק  באורחא

מינ                          חמא      אריא דקטיל

פריז

דפוס   כיון שהגיע לסולמי צור חמא   חד ארי  קטיל  ומקלק באורחא

ירו1                         חמא   חד אריה       מקלק  באורחא

ירו2                         חמא   חד אריא       מקלקל באורח'

או3                          [חמא] חד אריא       מקלק  באורחא

או51                         חמא   חד אריא קטיל  מקלק  באורחא

ששון                         חמא   חד אריא       מקלק  באורחא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' טב לי מנסייא   בהדין אריא  יהב  עילוי מה ההוא עישבא

וטי    אמ' טב לי מנסייא   בהדין אריא  יהב  עלוי  מן ההוא עישבא

מינ    אמ'       נבדוק    בהדין אריא  יהב

פריז

דפוס   אמ' טב לי מנשייא   בהדין ארייא ויהב עלוהי מן      עשבא

ירו1   אמ' טב לי מנסינא   בהדין אריא  יהב  עליה  מן הדין עישבא

ירו2   אמ' טב לי מנסיא    בהדין אריא  יהב  עלוהי מן הדא  עשבא

או3    אמ' טב לי מנס[י]נא בהדין אריא  יהב  עלוהי מן הדין עשבא

או51   אמ' טב לי מנסיא    בהדין אריא  יהב  עליה

ששון   אמ' טב לי מנסינא   בהדין אריא  יהב  עלוהי מן הדין עשבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחיה         קם        ואמלתיה      ההוא         דבירייתא

וטי    וחיה         קם        ואכל    יתיה הוא          דבירייתא

מינ    עליה  ואחייה קם  עליה  ואכליה                    מתלא

פריז

דפוס   וחיה         וקם       ואכל    יתיה הוא          דברייתא

ירו1   וחייה        וקם       ואכיל   יתיה היינו דאמרין ברייתא

ירו2   וחיה         וקם       ואכיל   יתיה והוא         דברייתא

או3    וחייה        וקם       ואכיל   יתיה והוא         דברייתא

או51   וחייה        וקם עלוהי ואכיל   יתיה והא          דברייתא

ששון   וחייא        וקם       ואכיל   יתיה הוא          דבריית'

--------------------------------------------------------------------

לונ          טב לביש תעביד          טב לביש לא תעביד ובישלא

וטי    אמרין טב לביש עבדת  ביש עבדת טב לביש לא תעביד וביש   לא

מינ    אמר'                         טב לביש לא תעביד ובישא  לא

פריז

דפוס   אמרי  טב לביש עבדת  ביש עבדת טב לביש לא תעביד וביש   לא

ירו1         טב לביש עבדת  ביש עבדת טב לביש לא תעביד וביש   לא

ירו2   אמרין                        טב לביש לא תעביד ובישא  לא

או3    אמרין                        טב לביש לא תעביד ובישא  לא

או51   אמרין                        טב לביש לא תעביד ובישא  לא

ששון   אמרין טב לביש עבדת  ביש עבדת טב לביש לא תעביד ובישא  לא

--------------------------------------------------------------------

לונ            מטי לך               אמ"ר תנחומ' אפילו

וטי            מטי לך               א"ר  תנחומא אפילו

מינ            מטי לך               א"ר  תנחומ' אפי'

פריז

דפוס           מטי לך               א"ר  תנחומ' אפי'

ירו1           מטי לך עבדת ביש עבדת א"ר  תנחומא אפי'

ירו2           מטי לך עבדת ביש עבדת אמ"ר תנחום  אפי'

או3    (תעביד) מטי לך עבדת ביש עבדת א"ר  תנחומא אפי'

או51           מטיבדת      ביש עבדת א"ר  תנחומא אפי'

ששון           מטי לך               א"ר  תנחומ' אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכי שחין אחד שירד לטבול

וטי    במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין אחד שירד לטבול

מינ    כמים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין אחד שירד לרחוץ

פריז

דפוס   במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין אחד שירד לטבול

ירו1   במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין א'  שירד לטבול

ירו2   במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין א'  שירד לטבול

או3    במים הקב"ה עושה שליחותו מעשה במוכה שחין אחד שירד לטבול

או51   במים הב"ה  עושה שליחותו מעשה במוכה שחין     שירד לטבול

ששון   במים הב"ה  עושה שליחותו מעשה במוכה שחין א'  שירד לטבול

--------------------------------------------------------------------

לונ    בים     בטבריא  וארעת  שעתא      וטפת           בירא

וטי    בים     בטברייא וארעת  שעתא      וטפת           בירא

מינ    במיא של טבריה   והיתה  עת   רצון וזימן לו הקב"ה בירה  של

פריז

דפוס           בטבריא  וארעת  שעתא      וטפת           לבירא

ירו1   בים     בטבריא  וארעת  שעתא      וטפת           בירא

ירו2   בים     בטבריא  וארעית שעתא      וטפת           באר

או3    בים     טבריא   וארעת  שעתא      וטפת           בירא

או51   בים     בטבריא  וארעת  שעתא      וטפת           בירא

ששון   בים     טבריא   ואירעת שעתא      וטפת           בירא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דמרים               ואיתסי           והיכן הוא בירא של

וטי    דמרים               ואיתסי           ואיכן היא בירא של

מינ    מרים  וירד ורחץ  בה ונתרפא ועלה וישב ואיזו היא בירה של

פריז

דפוס   דמרים      ואסחי    ואיתסי           והיכן היא בארה של

ירו1   דמרים               ואיתסי           והיכן     בירא

ירו2   מים                 ואיתסי           והיכן     באר

או3    דמרים               ואיתסי           והיכן     באר

או51   דמרים               ואיתסי           והיכן     באר

ששון   דמרים               ואתסי            והיכן     באר

--------------------------------------------------------------------

לונ    מרים    אמ"ר    חייא  בר  אבא

וטי    מ[י]רים א"ר     חייא  בר  אבא

מינ    מרים    ר'      ירמיה בשם ר'  אלעזר ור' ברכיה בש' ר'

פריז

דפוס   מרים    אמ'  ר' חייא  בר  אבא

ירו1   דמרים   א"ר     חייא  בר  אבא

ירו2   מרים    אמ"ר    חייא      ב"א

או3    מרים    א"ר     חייא  בר  אבא

או51   מרים    א"ר     חייא  בר  אבא

ששון   מרים    א"ר     חייא  בר  אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                    כת'  ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

וטי                    כת'  ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

מינ    יהודה ב"ר סימון כת'  הנשקף  על פני הישימון כל  מי שהוא

פריז

דפוס                   כתי' ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

ירו1                        ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

ירו2                        ונשקפה על פני הישמון  שכל מי שהוא

או3                         ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

או51                   כתיב ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

ששון                        ונשקפה על פני הישימון שכל מי שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עולה על ראש    הר     ישימון  ורואה כמין כברה קטנה בים

וטי    עולה על ראש    הר     ישימון  ורואה כמין כברא קטנה בים

מינ    עומד    (בערי) [בהרי] ישימון  ורואה כמין כברא      בימא

פריז

דפוס   עולה על ראש    הר     ישימון  ורואה כמן  כברה קטנה בים

ירו1   עולה על ראש           ישימון  ורואה כמין כברה      בים

ירו2   עולה על ראש           ישימון  רואה  כמין כברה      בים

או3    עולה על ראש           ישימון  ורואה כמין כברה קטנה בים

או51   עולה על ראש           ישימון  ורואה כמין כברה קטנה בים

ששון   עולה על ראש           הישימון ורואה כמין כברה      בים

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלטבריא  זה  הוא בארה    שלמרים אמ"ר    יוחנן בן

וטי       שלטברייא זה  הוא בארה    שלמרים א"ר     יוחנן בן

מינ    של טבריא    זו  היא בירה של מרים   א"ר     יוחנן בר

פריז

דפוס      טבריא    זה  הוא בירה של מרים   אמ'  ר' יוחנן בן

ירו1      טבריא    זו  היא באר     מרים   א"ר     יוחנן

ירו2      טבריא        הוא באר     מרים   אמ"ר    יוחנן

או3       טבריא    זהו     באר     מרים   א"ר     יוחנן בן

או51      טבריה    זהו     באר     מרים   א"ר     יוחנן בן

ששון      טבריא    זהו     באר     מרים   א"ר     יוח'  בן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מריא           שערי        דרבנן יהוא  מטונא

וטי    מריא           שערותה      דרבנן וההוא מכוונה

מינ    מאריא                                  ומכונין לה רבנן

פריז

דפוס   נורי           שערותא      רבנן  והוא  מכוינא

ירו1         באר מרים שיערו  אותה רבנן  והיא  מכוונת

ירו2         באר מרים <...>  אותה חכמים והיא  מכוונת

או3    מריא           שערו   אותה רבנן  והיא  מכוונת

או51   מריא           שיערו  אותה רבנן  והיא  מכוונת

ששון   נוריא          שערו   אותו רבנן  והיא  מכוונת

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל        תרעא מציעיא      דכנישתא עתיקתא דסרינגית

וטי    כל טבל    תרעא מציעיא      דכנישתא עתיקתא דסרונגין

מינ       דלקביל תרעא מדינחאה דבי כנישתא  עתיקתה דסרוגנית

פריז

דפוס   כל קביל   תרעא מציעיא      דכנישתא עתיקא  דטבריא

ירו1   כל קבל    תרעא מציעאה      דכנשתא  עתיקא  דטרונגין

ירו2   כל קבל    תרעא מציעאה      דכנישתא עתיקא  דסרוגין

או3    כל קביל   תרעא מציעאה      דכנישתא עתיקא  דסרוגין

או51   כל קבל    תרעא מציעאה      דכנישתא עתיקא  דסרנגית

ששון   כל קבל    תרעא מציעאה  דבי כנישתא  עתיקא  דסרונגין