לונ    {ה}     תומא  בר פפא בש"ר    יהודה בר' סימ'      איסור

וטי    {ה} ר'  תומא  בר פפא בשם  ר' יהודה בן  סימון     איסור

מינ    {ה} א"ר חמא   בר פפא

דפוס   {ה} ר'  חמא   בר פפא בשם  ר' יהוד' בר' סימון אמ' איסור

ירו1   {ה} ר'  תימא  בר פפא בש"ר    יהודה ב"ס

ירו2   {ה} ר'  תימ'  בר פפא בש"ר    יהודה ב"ס           איסור

או3    {ה} ר'  תימא  בר פפא בש"ר    יהודה בר' סימון     איסור

או51   {ה} ר'  חיננא בר פפא בש"ר    יהודה בר' סימון     איסור

ששון   {ה} ר'  סימון בר פפא בש"ר    יהו'  ב"ס           איסור

--------------------------------------------------------------------

לונ    במה היו  יש'   מקריבין       במדבר עד שלא הוקם המשכן דתנינן

וטי    במה היו  יש'   מקריבין       במדבר עד שלא הוקם המשכן דתנינן

מינ

דפוס   במה שהיו ישראל מקריבין       במדבר עד שלא הוקם המשכן דתנינן

ירו1   במה היו  ישראל מקריבין       במדבר עד שלא הוקם המשכן דתנינן

ירו2   במה היו  ישראל מקריבין       במדבר

או3    במה היו        מקריבין ישראל במדבר

או51   במה היו        מקריבין ישראל במדבר

ששון   במה היו  יש'   מקריבין       במדבר עד שלא הוקם המשכן דתנינן

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמן עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות בעבודה  ובבכורות

וטי    תמן עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות בעבודה  ובבכורות

מינ

דפוס   תמן עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות בעבודה  והבכורות

ירו1   תמן עד שלא הוקם המשכן היו   הבמו' מותרו' והעבודה בבכורו'

ירו2       עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות והעבודה בבכורות

או3        עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות והעבודה בבכורות

או51       עד שלא הוקם המשכן היו   הבמות מותרות והעבודה בבכורות

ששון   תמן עד שלא הוקם המשכן הותרו הבמות        בעבודה  ובבכורות

--------------------------------------------------------------------

לונ         משהוקם  המשכן נאסרו הבמות בעבודה       ובכהנים

וטי         משהוקם  המשכן נאסרו הבמות בעבודה       ובכהנים

מינ

דפוס        ומשהוקם       נאסרו הבמות בעבודה       והבכורות

ירו1        משהוקם  המשכן נאסרו הבמות והעבודה      בכהני'

ירו2        משהוקם  המשכן נאסרו הבמות והעבודה      בכהנים

או3         משהוקם  המשכן נאסרו הבמות והעבודה      בכהנים

או51        משהוקם  המשכן נאסרו הבמות והעבודה      בכהנים

ששון   כיון שהוקם   המשכן נאסרו הבמות (ב)[וה]עבודה (ו)בכהנים

--------------------------------------------------------------------

לונ        והיו יש'   נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

וטי        והיו יש'   נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

מינ    לפי שהיו ישר'  מקריבין קרבנותיהן באיסור הבמה

דפוס       והיו ישראל נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

ירו1       והיו ישראל נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

ירו2       והיו ישראל נוהגין            איסור        במדבר והיו

או3        והיו ישראל נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

או51       והיו ישראל נוהגין            איסור  [במה] במדבר והיו

ששון       והיו יש'   נוהגין            איסור  במה   במדבר והיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הפורענות   באין עליהן והיו אומ'  העו'        אומ'    עובדין

וטי    פורעניות   באין עליהן והיו אומות העולם       אומרין  עובדין

מינ    ופורעניות  באות עליהן והיו אומ'  העולם רואין ואומרי'

דפוס   פורעניות   באות עליהם והיו אומות העולם       אומרי'  עובדין

ירו1   פורעניו'   באו' לעולם והיו אומות העולם               עובדין

ירו2   פורעניות   באות לעולם והיו אומות העולם               עובדים

או3    פורעניו[ת] באות לעולם והיו אומות העולם               עובדין

או51   פורעניות   באות לעולם והיו אומו' העולם               עובדין

ששון   פורעניות   באות לעו'  והיו אומו' העו'                עובדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשמו והוא   הורגן

וטי    לשמו והוא   הורגן

מינ                      וכי מקריבין לו פורעינויות באות עליהן

דפוס   לשמו והוא   הורגן

ירו1   לשמו והוא   הורגן

ירו2   לשמו והוא   הורגן

או3    לשמו והוא   הורגן

או51   לשמו [ו]הוא הורגן

ששון   לשמו והוא   הורגן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך     אמ'      הקב"ה למשה         לך אמור

וטי    לפיכך     אמ'      הקב"ה למשה         לך אמור

מינ    באותה שעה אמ'   לו הקב"ה למשה משה משה לך      ואמרת

דפוס   לפי'      אמ'      הקב"ה למשה         לך אמור

ירו1   לפי'      אמ'      הקב"ה למשה         לך אמור

ירו2   לפי'      אמ'      הקב"ה              לך אמור

או3    לפי'      אמ'      הקב"ה              לך אמור

או51   לפי'      אמ'      הב"ה  למשה         לך אמור

ששון   לפי'      אהב"ה                       לך אמור

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן ליש'

וטי    להן לישר'

מינ    להן לישראל תהו זהירין שלא תקריבו קרבנותיכם באיסור הבמה

דפוס   להם לישראל

ירו1   להם לישראל

ירו2       לישראל

או3    להם לישראל

או51   להם לישראל

ששון   להם ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      איש איש מבית יש'

וטי                                      איש איש מבית יש'

מינ    לפיכך משה מזהיר את ישראל ואמ' להן איש איש מבית ישראל

דפוס                                     איש איש מבית

ירו1

ירו2                                     איש איש מבית ישראל

או3                                      איש איש מבית ישראל

או51                                     איש איש מבית ישראל

ששון                                     איש איש מבית יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבית יש' אשר ישחט                         ואל פתח אהל

וטי             אשר ישחט וגו'                    ואל פתח

מינ             אשר ישחט שור  או כשב או עז במחנה

דפוס                                             ואל פתח אהל

ירו1            אשר ישחט וגו'                    ואל פתח אהל

ירו2            אשר ישחט וגו'                    ואל פתח אהל

או3             אשר ישחט                         ואל פתח אהל

או51            אשר ישחט וגו'                    ואל פתח אוהל

ששון            אשר ישחט וגו'                    ואל פתח אהל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מועד

וטי    מועד לא הביאו וגו'

מינ

דפוס   מועד לא הביאו

ירו1   מועד לא הביאו וגו'

ירו2   מועד לא הביאו

או3    מועד לא הביאו

או51   מועד לא הביאו

ששון   מועד לא הביאו וגו'