לונ    {ו}                             שוחט השור מכה איש

וטי    {ו}                             שוחט השור מכה איש וגו'

מינ    {ו}                             שוחט השור מכה איש זובח

פריז   {ו}

דפוס   {ו} ד"א איש איש מבית ישראל הה"ד שוחט השור מכה איש

ירו1   {ו}                             שוחט השור מכה איש

ירו2   {ו}                             שוחט השור מכה איש

או3    {ו}                             שוחט השור מכה איש

או51   {ו}                             שוחט השור מכה איש

ששון   {ו} ד"א                         שוחט השור מכה איש וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    השה עורף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבונה מברך און גם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         ר' יוחנן וריש

וטי                                         ר' יוחנן ור'

מינ    חמה בחרו בדרכיהם ובשיקוצהם נפשם חפצה ר' יוחנן וריש

פריז

דפוס                                        ר' יוחנן ור'

ירו1                                        ר' יוחנן וריש

ירו2                                        ר' יוח'  ור"ל

או3                                         ר' יוחנן ור"ל

או51                                        ר' יוחנן ור"ל

ששון                                        ר' יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ             לקיש ר' יוחנן אמ' כל מי שהוא גוזל  את חבירו  שוה

וטי    שמעון בן לקיש ר' יוחנן אמ' כל מי שהוא גוזל  את חבירו  שווה

מינ             לקיש ר' יוחנן אמ' כל         הגוזל את חבירו  בשוה

פריז

דפוס   שמעון בן לקיש ר' יוחנן אמ' כל מי שהוא גוזל  את חבירו  שוה

ירו1            לקיש ר' יוח'  אמ' כל         הגוזל    לחבירו שוה

ירו2                 ר' יוחנן אמ' כל         הגוזל           [שוה]

או3                  ר' יוחנן אמר כל         הגוזל    לחבירו שוה

או51                 ר' יוחנן אמ' כל         הגוזל    לחבירו שוה

ששון                          אמ' כל         הגוזל    לחבירו שוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרוטה        מעלין עליו         הוא  הורגו            ואית

וטי    פרוטה        מעלין עליו כ<..>לו שהוא הורגו            ואית

מינ    פרוטה        מעלה  עליו כאילו        הרגו             ואי(ל)[ת]

פריז

דפוס   פרוטה        מעלין עליו כאלו         הורגו            ואית

ירו1   פרוטה                   כאלו         נוטל  נשמתו ממנו ואית

ירו2   פרוטה מחבירו            כאלו         נוטל  נשמתו ממנו ואית

או3    פרוטה                   כאילו        נוטל  נשמתו ממנו ואית

או51   פרוטה                   כאלו         נוטל  נשמתו ממנו ואית

ששון   פרוטה                   כאלו         נוטל  נשמתו ממנו ואית

--------------------------------------------------------------------

לונ          ליה קריין סגיין      שוחט השור כמכה איש וילמד

וטי          ליה קריין סגין       שוחט השור כמכה איש וילמד

מינ    (קר') ליה קראין סגיאין

פריז

דפוס         ליה קריין סגיין  שנ' שוחט השור מכה  איש וילמד

ירו1         ליה קריין סגיאין     שוחט השור מכה  איש וילמד

ירו2         ליה קריין סגיאין     שוחט השור כמכה איש וילמד

או3          לית קריין סגיאין     שוחט השור כמכה איש וילמד

או51         ליה קריין סגיאין     שוחט השור          וילמד

ששון         ליה קריין סגיאין     שוחט השור כמכה איש וילמד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לטרף  טרף כאדם אכל כן ארחות  כל בצע  בצע    כנפש בעליו

וטי    לטרף  טרף כאדם אכל כן אורחות כל בוצע בצע את כנפש בעליו

מינ                       כן אורחות כל בוצע בצע את נפש  בעליו

פריז

דפוס   לטרף  טרף אדם  אכל כן ארחת   כל בוצע בצע את נפש  בעליו

ירו1   לטרף  טרף אדם  אכל כן ארחות  כל בוצע בצע את נפש  בעליו

ירו2   לטרוף טרף אדם  אכל כן ארחות  כל בוצע בצע את נפש  בעליו

או3    לטרוף טרף אדם  אכל כן אורחות כל בוצע בצע את נפש  בעליו

או51   לטרף  טרף אדם  אכל כן אורחות כל בוצע בצע את נפש  בעליו

ששון   לטרופ טרפ אדם  אכל כן אורחות כל בוצע בצע את נפש  בעליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יקח                     מחמס בני יהודה      כאשר שפכו דם

וטי    יקח                     מחמס בני יהודה      כאשר שפכו דם

מינ    יקח בנפש בעליו יקח ואמר מחמס בני יהודה וגו' כאשר שפכו דם

פריז

דפוס   יקח                     מחמס בני יהודה      אשר  שפכו דם

ירו1   יקח                     מחמס בני יהודה      אשר  שפכו דם

ירו2   יקח                     מחמס בני יהוד'      אשר  שפכו דם

או3    יקח                     מחמס בני יהודה      אשר  שפכו דם

או51   יקח                     מחמס בני יהודה      אשר  שפכו דם

ששון   יקח                     מחמס בני יהודה      אשר  שפכו דם

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקי

וטי    נקי

מינ    נקי בארצם וילמד לטרוף טרף אדם אבל באדם אבל שוחט השור מכה

פריז

דפוס   נקי בארצם

ירו1   נקי

ירו2   נקי בארצם

או3    נקי

או51   נקי בארצם

ששון   נקי

--------------------------------------------------------------------

לונ        ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו                    וכי

וטי        ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו      וגו'          וכי

מינ    איש                האיש אשר כולנו     ואשר דימה לנו וכי

פריז

דפוס       ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו                    וכי

ירו1       ויאמרו אל המלך      אשר כלנו      וגו'          וכי

ירו2       ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו                    וכי

או3        ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו                    וכי

או51       ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו      ואשר רמה  לנו וכי

ששון       ויאמרו אל המלך האיש אשר כלה   לנו ואשר דמה  לנו וכי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא הרגן או   רימה להן אלא עד  ידי שהחריב את נוב עיר

וטי    הוא הרגן או   דומה להן אלא על  ידי שהחריב את נוב עיר

מינ    הוא הרגו או   דימה להן אלא על  ידי שהחריב    נוב עיר

פריז

דפוס   הוא הרגן או   דמה  להן אלא על  ידי שהחריב    נוב עיר

ירו1   הוא הרגם או   דמה  להם אלא ע"י     שהחריב    נוב עיר

ירו2   הוא הרגם או   דמם  אכל אלא ע"י     שהחריב    נוב עיר

או3    הוא הרגם והוא דמה  להם אלא ע"י     שהחריב    נוב עיר

או51   הוא הרגן או   רמה  להם אלא ע"י     שהחריב    נוב עיר

ששון   הוא הרגם או   דמה  להם אלא ע"י     שהחריב את נוב עיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכהנים שהייתה מספקת  להן מזונות    מעלה עליהן הכת'  כילו

וטי    הכהנים שהיתה  מסתפקת להן מזונות    מעלה עליהן הכת'  כאילו

מינ    הכהנים שהיו   מספקין להן מזונותיהן מעלה עליו  הכת'  כאילו

פריז

דפוס   הכהנים שהיתה  מספקת  להם מזונות    מעלה עליו  הכתוב כאלו

ירו1   הכהנים שהיתה  מספקת  להם מזונות    מעלה עליו        כאלו

ירו2   הכהנים שהיתה  מספקת  להם מזון

או3    הכהנים שהיתה  מספקת  להם מזונות    מעלה עליהם       כאלו

או51   הכהנים שהיתה  מספקת  להם מזונות    העלה עליו  הכתו' כאלו

ששון   הכהני' שהיתה  מספקת  להם מזונות    מעלה עליו        כאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא הרגן ר'   שמע'  בן לקיש     מסרס קריא  מכה

וטי    הוא הרגן ר'   שמעון בן לקיש הוה מסרס קרייא מכה

מינ        הרגו ר'   שמעון בן לקיש     מסרס קרייא מכה

פריז

דפוס       הרגן וריש          לקיש הוה מסרס קרייא מכה

ירו1       הרגם ריש           לקיש הוה מסרס קרייה מכה

ירו2            ר"ל                הוה מסרס קרייה מכה

או3        הרגם ריש           לקיש הוה מסרס קרייה מכה

או51       הרגן ריש           לקיש     מסרס קרייה מכה

ששון       הרגם ריש           לקיש הוה מסרס קרייה מכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש שוחט השור עורף כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

וטי    איש שוחט השור עורף כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

מינ    איש שוחט השור עורף כלב זובח  שה   דם חזיר מעלה מנחה מזכיר

פריז

דפוס   איש שוחט השור עורף כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

ירו1   איש שוחט השור עורף כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

ירו2   איש שוחט השור עורף כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

או3    איש שוחט השור עורף כלב [זובח השה] דם חזיר מעלה מנחה מברך

או51   איש שוחט השור עורף כלב [זובח השה] דם חזיר מעלה מנחה מברך

ששון   איש שוחט השור עורפ כלב זובח  השה  דם חזיר מעלה מנחה מברך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

וטי    אוון מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם וגו'

מינ    און  מברך  לבונה גם המה בחרו בדרכיהם ובשיקוציהם נפשם חפיצה

פריז

דפוס   און  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

ירו1   און  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

ירו2   און  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

או3    און  מקריב לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

או51   און  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

ששון   און  מזכיר לבונה גם המה בחרו בדרכיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' לעזר   שאל   את ר' חנינה ואית  דאמ"ר

וטי    ר' אלעזר  שאלית    ר' חנינא ואית  דאמרין ר'

מינ    ר' אלעזר  שאיל  ית ר' חנינא

פריז

דפוס   ר' אלעזר  שאל   את ר' חנינה ואית  דאמרי  ר'

ירו1   ר' אליעזר שאל   את ר' חנינא ואית  דאמרי  ר'

ירו2   ר' אליעזר שאל   את ר' חנינא ואיכא דאמרי  ר'

או3    ר' אליעזר שאל   את ר' חנינא וא"ד         ר'

או51   ר' אלעזר  שאל   את ר' חנינא ואית  דאמרי  ר' (אלעזר)

ששון   ר' אליעז' שאל   את ר' חנינ' ואית  דאמרי  ר' (אליעז')

--------------------------------------------------------------------

לונ    חנינא   שאל את ר' אלעזר  ואפשר               כן

וטי    חנינא   שאל ית ר' אלעזר  ואיפשר              כן

מינ                                                    אמ' לי'

פריז

דפוס   חנינ'   שאל את ר' אלעזר  ואפשר               כן

ירו1   חנינא   שאל את ר' אליעזר ואיפשר              כן

ירו2   חנינא   שאל את ר' אליעזר

או3    חנינא   שאל את ר' אליעזר ואיפשר [... בתמיהה] כן

או51   [חנינא] שאל את ר' אלעזר  ואיפשר              כן

ששון   [חנינא] שאל את ר' אליעזר ואיפש'              כן

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבא (ל)שאול לתלמידא    אלא לא בעא         אלא     למיבדקיניה

וטי    רבה שאל     לתלמיד(י)א אלא לא בעה         אלא למי בדקיניה

מינ

פריז

דפוס   רבה שאיל    לתלמידא    אלא לא בעא מיניה   אלא     למבדקיה

ירו1   רבא שאיל    לתלמידא    אלא לא בעא תלמידא  אלא     למבדקיה

ירו2   רבה שאל     לתלמידא    ולא    בעא         אלא     למבדיקיה

או3    רבה שאל     לתלמידא    אלא לא בעא לתלמידא אלא     למבדקיה

או51   רבא שאיל    לתלמידא    אלא לא בעא לתלמידא אלא     למבדקיה

ששון   רבה שאיל    לתלמידא    אלא לא בעא         אלא     למבדקיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה מהו     דין דכת'  שתים שאלתי

וטי    א'  ליה מה  הוא דין דכת'  שתים שאלתי

מינ            מאי         דכת'  שתים שאלתי (מעמך) מאתך אל תמנע

פריז

דפוס   אמר ליה מהו     דנן דכתי' שתים שאלתי        מאתך

ירו1   א"ל     מהו         דכתי' שתים שאלתי             אל תמנע

ירו2   א"ל     מהו         דכתי' שתים שאלתי        מאתך אל תמנע

או3    א"ל     מהו         דכתי' שתים שאלתי        מאתך אל תמנע

או51   א"ל     מהו         דכתי' שתים שאלתי        מאתך אל תמנע

ששון           מהו         דכתי' שתים שאלתי             אל תמנע

--------------------------------------------------------------------

לונ                   שוא ודבר      כזב

וטי                   שוא ודבר      כזב וגו'

מינ    ממני      אמות שוא ודבר      כזב הרחק  ממני רש   ועושר אל

פריז

דפוס                  שוא ודבר      כזב הרחק  ממני ריש  ועושר אל

ירו1   ממני טרם  אמות שוא ודבר      כזב הרחיק ממני רש   ועושר אל

ירו2   ממני בטרם אמות שוא ודבר (כב) כזב הרחק  ממני ריש  ועושר אל

או3    ממני טרם  אמות שוא ודבר      כזב הרחק  ממני ריש  ועושר אל

או51   ממני בטרם אמות שוא ודבר      כזב הרחק  ממני וגו'

ששון   ממני בטרם אמות שוא ודבר      כזב הרחק  ממני ריש  ועושר אל

--------------------------------------------------------------------

לונ                            פן אשבע      וכחשתי

וטי                            פן אשבע      וכחשתי  וגו'

מינ    תתן לי הטריפני לחם חקי  פן אשבע      וכחשתי  ואמרתי

פריז

דפוס   תתן לי הטריפני לחם חקי  פן אשבע      וכחשתי  ואמרתי

ירו1   תתן לי הטריפני לחם חקי  פן אשבע (וא) וכחשתי  ואמרתי

ירו2   תתן לי הטריפני לחם חוקי פן אשבע      וכחשתי  ואמרתי

או3    תתן לי הטריפני לחם חוקי פן אשבע      וכיחשתי ואמרתי

או51                           בן אשבע      וכחשתי  [וגו']

ששון   תתן לי הטריפני לחם חוקי פן אשבע      וכחשתי  ואמרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            אי   זה מהן

וטי                                            אי   זו מהן

מינ       מי יי פן  אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי איזו    מהן

פריז

דפוס      מי יי ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי אי   זה מהן

ירו1      מי יי ופן יורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי אי   זו מהם

ירו2      מי יי ופן אורש וגנבתי וגו'           אי   זו מהן

או3       מי יי ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי אי   זו מהן

או51                                           אי   זו מהן

ששון   פן מי יי ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי אי   זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    קשה הראשונה או השנייה אמ'  לו השנייה            אמ' לו

וטי    קשה הראשונה או השנייה א'   לו השנייה            א'  לו

מינ    קשה ראשונה  או שנייה  אמ'  לו שנייה  אמ' לו למה אמ' לו

פריז

דפוס   קשה הראשונה או השנייה אמ'  לו

ירו1   קשה הראשונה או השנייה אמר  לו השנייה            אמ' לו

ירו2   קשה הראשונה או השניה  אמרו לו השניה             א"ל

או3    קשה הראשונה או השנייה א"ל     השנייה            א"ל

או51   קשה הראשונה או השנייה א"ל     השנייה            א"ל

ששון   קשה הראשונה או השנייה א"ל     השנייה            א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצינו שוויתר      הקב"ה על            עבו'  זרה

וטי    מצינו שוויתר      הקב"ה על            עבודה זרה

מינ    מצינו שויתר  (כי) הקב"ה (?ב?)[ע]ל     עבוד' זרה ועל גילוי

פריז

דפוס   מצינו שויתר       הקב"ה על            ע"ז

ירו1   מצינו שויתר       הקב"ה על            ע"ז

ירו2   מצינו שויתר       הקב"ה על            ע"ז

או3    מצינו שויתר       הקב"ה על        (ר) ע"ז

או51   מצי'  שויתר       הב"ה  על            ע"ז

ששון   מצי'  שויתר       הב"ה  על            ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ולא ויתר  על חילול השם ומנין

וטי                             ולא וויתר על חילול השם ומנין

מינ    עריות ועל שפיכות דמים    ולא ויתר  על חילול השם

פריז

דפוס                            ולא ויתר  על חלול  השם ומנין

ירו1                            ולא ויתר  על חילול השם ומנין

ירו2                         מה שלא ויתר  על חלול  השם ומנין

או3                             ולא ויתר  על חילול השם ומנין

או51                            ולא ויתר  על חילול השם ומנין

ששון                            ולא ויתר  על חלול  השם ומנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שויתר  הקב"ה על עבו'  זר'                  שנ'

וטי    שוויתר הקב"ה על עבודה זרה                  שנ'

מינ                                               שנ'

פריז

דפוס   שויתר  הקב"ה על ע"ז                        שנא'

ירו1   שויתר  הקב"ה על ע"ז       ולא על חילול השם שנאמ' ואומ'

ירו2   שויתר  הקב"ה על ע"ז                        שנא'

או3    שויתר  הקב"ה על ע"ז                        שנא'  ואומ'

או51   שויתר  הב"ה  על ע"ז                        שנא'

ששון   שויתר  הב"ה  על ע"ז                        שנ'   ואומר

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ואתם בית יש'

וטי                    ואתם בית יש'   כה וגו'

מינ                    ואתם בית ישר'  כה אמר  יי אלהים איש גילוליו

פריז

דפוס                   ואתם בית ישראל כה אמ'  יי אלים  איש גילוליו

ירו1             במדבר                                 איש גילולי[ו]

ירו2                                                   איש גילוליו

או3    אל בניהם  במדבר                                 איש גילולי

או51                   ואתם בית                  ישראל איש גלוליו

ששון      לבניהם במדבר                                 איש גלולי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             וכת'  ואת שם קדשי

וטי                                             וכת'  ואת שם קדשי

מינ           לכו עבדו  ואחר עם אינכם שמעים אלי       ואת שם קדשי

פריז

דפוס          לכו עבודו                         וכתי' ואת שם קדשי

ירו1   (ביתו) לכו עבודו                               ואת שם קדשי

ירו2          לכו עבודו                               ואת שם קדשי

או3    ביתו   לכו עבודו                               את  שם קדשו

או51          לכו עבודו וגו'                    וכתי' ואת שם קדשי

ששון   ביתו   לכו עבודו                               ואת שם קדשי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא תחללו ולא תמותו                   והיו יש'   נוהגין

וטי    ולא תחללו עוד                         והיו יש'   נוהגין

מינ    לא  תחללו עוד במתנותיכם ובגילולכם לפי שהיו ישר'  מקריבים

פריז

דפוס   לא  תחללו עוד                         והיו ישראל נוהגין

ירו1   לא  תחללו עוד וגו'                    והיו ישראל נוהגין

ירו2   לא  תחללו עוד                         והיו ישראל נוהגין

או3    לא  תחללו עוד                         והיו ישראל נוהגין

או51   לא  תחללו עוד                         והיו ישראל נוהגין

ששון   לא  תחללו עוד                         והיו יש'   נוהגין

--------------------------------------------------------------------

לונ              באיסור במה  במדבר והיו הפורענות   באות עליהן

וטי              באיסור במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהן

מינ    קרבנותיהן באיסור הבמה            ופורענויות באות עליהן

פריז

דפוס             באיסור במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

ירו1             באיסו' במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

ירו2             באיסור במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

או3              איסור  במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

או51             איסור  במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

ששון             באיסור במה  במדבר והיו פורעניות   באות עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיו       אומות   העו'  רואין וא'     להן הן  מקריבין

וטי               ואומות  העולם רואין ואומרים     הן  מקריבין

מינ    והיו       אומות   העולם רואין ואומרי'     וכי מקריבין

פריז

דפוס              והאומות       רואין ואומר       הם  מקריבי'

ירו1   והיו       אומות   העולם                   הם  מקריבין

ירו2   והיו       אומות   העולם                       מקריבים

או3    והיו       א"ה                             הם  מקריבים

או51   והיו       אומות   העולם                   הם  מקריבי'

ששון   והיו אומר' העו'                            הם  מקריבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשמו והוא       הרגן         לפיכך     אמ'    הקב"ה למשה

וטי    לשמו והוא       הורגן        לפיכך     אמ'    הקב"ה למשה

מינ    לו   ופורענויות באות   עליהן באותה שעה אמ' לו הקב"ה למשה

פריז                                לפיכך

דפוס   לו              והורגם       לפי'      אמר    הקב"ה למשה

ירו1   לשמו והוא       הורגם        לפי'

ירו2   לשמו והוא       הורגם        לפי'

או3    לשמו והוא       הורגם        לפי'

או51   לשמו והוא       הורגן        לפיכך

ששון   לשמו והוא       הורגם        לפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                לך אמר   להן ליש'       היזהרו

וטי                                לך אמור  להן            הזהרו

מינ                        משה משה לך אמור  להן לישראל תהו זהירין

פריז   משה מזהיר את ישר'

דפוס                               לך אמור      לישראל     הזהרו

ירו1   משה מזהיר את ישראל             ואומ' להם            הזהרו

ירו2   משה הזהיר את ישראל             ואמ'  להם            הזהרו

או3    משה מזהיר    להם               ואמ'                 הזהרו

או51   משה מזהיר    לישראל            ואומר להם            הזהרו

ששון   משה מזהיר את יש'               ואו'  להם            הזהרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא תהיו מקריבין               לאיסור במה  לפיכך משה מזהיר

וטי    שלא תהיו מקרי?כ/ב?ין           לאיסור במה  לפיכך משה מזהיר

מינ    שלא      תקריבו      קרבנותיכם באיסור הבמה לפיכך משה מזהיר

פריז

דפוס   שלא תהיו מקריבים               לאיסור במה  לפיכ' משה מזהיר

ירו1   שלא תהיו מקריבי'               לאיסור במה

ירו2   שלא תהיו מקריבים               לאיסור במה

או3    שלא תהיו מקריבין               לאיסור במה

או51   שלא תהיו מקריבין               לאיסו' במה

ששון   שלא תהיו מקריבין               לאיסור במה

--------------------------------------------------------------------

לונ       לישר'                               אשר ישחט

וטי       ליש'                                אשר ישחט וגו'

מינ    את ישראל  ואמ'  להן איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור  או

פריז                       איש איש

דפוס      לישראל ואומר להם איש איש מבית ישראל אשר ישחט

ירו1                       איש איש            אשר ישחט

ירו2                       איש איש            אשר ישחט

או3                        איש איש            אשר ישחט

או51                       איש איש            אשר ישחט וגו'

ששון                       איש איש            אשר ישחט וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כשב או במחנה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון