לונ    {ז} ר'   ישמעל  ור' עקיבה ר' ישמעל  א'   הרי זה התיר  מכלל

וטי    {ז} ר'   ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל אמ'  הרי זה היתיר מכלל

מינ    {ז} ר'   ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל אמ'  הרי זה איסור מכלל

פריז   {ז} ר'   ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל אומ' הרי דם היתר  מכלל

דפוס   {ז} ר'   ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל אמר  הרי זה היתיר מכלל

ג41    {ז} <...

ירו1   {ז} ר'   ישמעאל ור' עקי'  ר' ישמעאל אומ' הרי זה היתה  מכלל

ירו2   {ז} ר'   ישמע'  ור' עקיבא ר' ישמע'  אומ' הרי זה התר   מכלל

או3    {ז} ר'   ישמעאל ור' עקי'  ר' ישמעאל אומ' הרי זה התר   מכלל

או51   {ז} ר'   ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל אומ' הרי זה התיר  מכלל

ששון   {ז} ר'   ישמע'  ור' עקי'  ר' ישמ'   או'  הרי זה היתר  מכלל

--------------------------------------------------------------------

לונ    איסור לפי שהוא (א) יש'   אסורין איסור      תאוה במדבר לא

וטי    איסור לפי שהיו     יש'   אסורין איסור      תאוה במדבר לא

מינ    היתר  לפי שהיו     ישר'  אסורי'       בבשר תאוה במדבר ולא

פריז   איסור לפי שהיו     ישר'  אסורין איסור      תאוה במדבר לא

דפוס   איסור לפי שהיו     ישראל אוסרין אסור       תאוה במדבר לא

ג41

ירו1   איסור              ישראל אסורי' איסור      תאוה במדבר

ירו2   איסור לפי שהיו     ישראל אסורין איסור בשר  תאוה במדבר

או3    איסור לפי שהיו     ישראל אסורין       בשר  תאוה במדבר

או51   איסור לפי שהיו     ישראל אסורין איסור בשר  תאוה במדבר

ששון   איסור לפי שהיו     יש'   אסורין אסור       תאוה במדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בא  הכת'  והתירן להן כן  אלא בשחיטה ר'   עקיבה א'

וטי    בא  הכת'  והתירו להן כן  אלא בשחיטה ר'   עקיבה או'

מינ    בא  הכת'  להתיר  להן כן  אלא בשחיטה ר'   עקיב' אמ'

פריז   בא  הכת'  והתירו להם     אלא בשחיטה ר'   עקיבא או'

דפוס   בא  הכתוב והתירו להם     אלא בשחיטה ר'   עקיבא אומר

ג41

ירו1   בא  הכתוב והתירו להם כאן            רע"א

ירו2   ובא הכתו' והתירן להם כאן            ר'   עקיבא אומ'

או3    בא  הכתוב והתירו להם כאן            ר'   עקי'  אומ'

או51   בא  הכתוב והתירו להם כאן            ר'   עקיבא אומ'

ששון   בא  הכתו' והתירו להם כאן            ר'   עקי'  או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי    אסור  מכלל התר

וטי    הרי    אסור  מכלל היתיר [לפי שהיו] ()[ישר']       נ?י/ו?חרין

מינ    הרי זה התר   מכלל איסור לפי  שהיו  ישראל          נוחרין

פריז   הרי    איסור מכלל היתר  לפי  שהיו  ישראל          נוחרים

דפוס   הרי זה אסור  מכלל התר   לפי  שהיו  ישראל          נוחרין

ג41                                                      ..>?ח?רים

ירו1   הרי זה איסור מכלל היתר  לפי  שהיו  ישראל          נוחרין

ירו2   הרי זה איסור מכלל התר   לפי  שהיו  ישראל    במדבר נוחרין

או3    הרי זה איסור מכלל היתר  לפי  שהיו  ישראל    במדבר נוחרין

או51   הרי זה איסור מכלל היתר  לפי  שהיו  ישראל          נוחרין

ששון   הרי זה איסו' מכלל היתר  לפי  שהיו  יש'            נוחרין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    במדבר ואוכלין                          לא    בא הכ'   ואסרו

מינ          ואוכלין     במדבר                התירו

פריז         ואוכלים     במדבר                לא    בא הכת'  אסרו

דפוס         ואוכלין     במדבר                לא    בא הכתוב לאסרו

ג41    במדבר ואוכל?י?<.. ...>  <... ..>?כ?לים

ירו1   במדבר ואוכלין                          לא    בא הכתוב ואסרו

ירו2         ואוכלין                                בא הכתו' ואסרו

או3          ואוכלין                                בא הכתו' ואסרו

או51         ואוכלין                                בא הכתוב ואסר

ששון   במדבר ואוכלין                                בא הכתו' ואסרו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            לפי שהיו  יש'

וטי    להן כן   אלא בשחיטה תאני ר' ישמעאל      לפי שהיו  יש'

מינ    להן הכת'     בשחיט'

פריז   להן כן   אלא בשחיטה תני  ר' ישמעאל אומ' לפי שהיו  ישר'

דפוס   להם      אלא בשחיטה תני  ר' ישמעאל      לפי שהיו  ישראל

ג41                             ר' ישמעל  או'  זה  <...> ב<..

ירו1   להם כאן  אלא בשחיטה תני  ר' ישמעאל אומ' לפי שהיו  ישראל

ירו2   להם כאן  אלא בשחיטה תני  ר' ישמעאל      לפי שהיו  ישראל

או3    להם כאן  אלא בשחיטה תני  ר' ישמעאל      לפי שהיו  ישראל

או51   להם כאן  אלא בשחיטה תאני ר' ישמעאל      לפי שהיו  ישראל

ששון   להם כאן  אלא בשחיטה תני  ר' ישמ'        לפי שהיו  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסורין   איסור       תאוה במדבר לפיכך הזהירן         הכת'

וטי    אסורין   איסור       תאוה במדבר לפיכך הזהירן         הכת'

מינ

פריז   אסורין   איסור       תאוה במדבר לפיכך הזהירן         הכתו'

דפוס   אוסרין   אסור        תאוה במדבר לפיכך הזהירן         הכתוב

ג41    ..>סרו   להם                    אלא   גזר    ע?ל?<..

ירו1   אס[ו]רין איסור       תאוה במדבר              בא      הכתו'

ירו2   אסורין   איסור       תאוה במדבר              בא      הכתו'

או3    אסורין           בשר תאוה במדבר              בא      הכתו'

או51   אסורין   [איסור] בשר תאוה במדבר              בא      הכתוב

ששון   אסורין   אסו'        תאוה במדבר              בא      הכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                שהן   מביאין קרבנותיהן לכהנים והכהן שוחט  ומקבל

וטי                שיהו  מביאין קרבנותיהם לכהן   והכהן שוחט  ומקבל

מינ

פריז               שהן   מביאין קרבנותיהם לכהנים והכהן שוחט  מקבל

דפוס               שיהו  מביאין קרבנותיהן לכהן   והכהן שוחט  ומקבל

ג41           ...>                                     שו<.. ...>

ירו1   והתירן      להיות מביאין קרבנותיהם לכהן   וכהן  שוחט  ומקבל

ירו2   והתירן      להיות מביאי' קרבנותיהן וכהן         שוחט  ומקבל

או3    והתירן      להיות מביאין קרבנותיהן לכהן   וכהן  שוחט  ומקבל

או51   והתירן      להיות מביאים קרבנותיהם לכהן   וכהן  שוחט  ומקבל

ששון   והתירן      להיות מביא   קרבנותיהם לכהן   וכהן  שוחט  ומקבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפעלפי       שהבעלים יושבין              ומחשבין

וטי    אף     על פי שהבעלים יושבין              ומחשבין

מינ

פריז   אע"פ         שהבעלים יושבין כל אותו היום ומחשבין

דפוס   אע"פ         שהבעלים יושבים              ומחשבין

ג41    אפעלפי       שהבעלים <...>

ירו1   אע"פ         שהבעלים יושבין              ומחשבין      עליו

ירו2   אע"פ         שהבעלים יושבים              ומחשבין      עליו

או3    אע"פ         שהבעלים יושבין              ומחשבין      עליו

או51   אע"פ         שהבעלים יושבים              ו[מ]ח(ו)שבין עליו

ששון   אע"פ         שהבעלי' יושבין              ומחשבין      עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל היום אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

וטי    כל היום אין הכל     הולך אלא לאחר השוחט

מינ                                            א"ר יהודה ב"ר

פריז           אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

דפוס   כל היום אין הכל     הולך אלא לאחר השוחט

ג41            אז  ה?מ?<.. ...>

ירו1   כל היום אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

ירו2   כל היום אין הכל     הולך אלא לאחר השוחט

או3    כל היום אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

או51   כל היום אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

ששון   כל היום אין הכל     הולך אלא אחר  השוחט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    סימון לפי שהיו ישר' מצפין ואומרי' אימתי יבא הכהן להן קרבנותיהן

פריז

דפוס

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומה תל'   לו'            לשתי שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

וטי    ומה תל'   לו'            שתי  שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

מינ

פריז   ומה ת"ל        שני פעמים שתי  שחיטות אשר ישחט

דפוס   ומה תלמוד לומר           שתי  שחיטות אשר ישחט

ג41

ירו1       ומת"ל                שני  שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

ירו2       ומת"ל                ב'   שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

או3        ומת"ל                שתי  שחיטות אשר ישחט     ישחט

או51   ומה ת"ל                  שתי  שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

ששון       ומת"ל                ב'   שחיטות אשר ישחט אשר ישחט

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתי פעמים תני      בש"ר    יודן          שנים   דקדוקי

וטי    שני פעמים תני      בשם  ר' יודן          שנים   דקדוקי

מינ              תאני     בשום ר' שמעו' בן יוחי שנים   דקדוקי'

פריז             תני           ר' יודן          שני    דקדוקי

דפוס   שני פעמים תני      בשם  ר' יודן          שני    דקדוקי

ג41

ירו1   שתי פעמים ר'   אבא בש"ר    יודן          שנים   דקדוקי

ירו2   ב'  פעמים תני      בש"ר    יודן          שנים   דקדוקי

או3    שתי פעמים תני      בש"ר    יודן          שנים   דקדוקי

או51   שני פעמים תאני     בש"ר    יודן          שני[ם] דקדוקי

ששון   ב"פ       תני      בש"ר    יודן          שנים   דקדוקי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שחיטה            רוב  שנים בבהמה         ורוב אחד בעוף

וטי    שחיטה    שנים    רוב  שנים בבהמה ואחד    רוב  אחד בעוף

מינ    שחיטה    שנים או רוב  שנים בבהמה אחד  או רוב  אחד בעוף

פריז   שחיט'            רוב  שנים בבהמה         ורוב אחד בעוף

דפוס   שחיטה    הן      רוב  שנים בבהמה         ורוב אחד בעוף

ג41

ירו1   שחיטה    שנים    רוב  שנים בבהמה         ורוב א'  בעוף

ירו2   שחיטה    שנים    ורוב שנים ח'            ורוב אחד בעוף

או3    שחיטה    שנים    ורוב שנים בבהמה ואחד    ורוב א'  בעוף

או51   (ב)שחיטה         רוב  שנים בבהמה         ורוב א'  בעוף

ששון   [שחיטה]  שנים    ורוב שנים בבהמה ואחד    ורוב א'  בעופ