לונ    {ח}                         ר'   פינחס בש"ר     לוי

וטי    {ח}                         ר'   פינחס בשם   ר' לוי

מינ    {ח} ולא יזבחו עוד את זבחיהם ר'   ברכיה בש"ר     חלבו

פריז   {ח}                         ר'   פנחס  בשם   ר' לוי  א'

דפוס   {ח}                         ר'   פינחס בשם   ר' לוי  אמ'

ג41    {ח}                         <...

ירו1   {ח}                         ר'   פנחס  בשר"ל

ירו2   {ח}                         ר'   פנחס  בשר"ל

או3    {ח}                         ר'   פנחס  בש"ר     לוי

או51   {ח}                         ר'   פנחס  בשר"ל

ששון   {ח}                         ר'   פנח'  בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ            לבן  מלכים      שנזן לבו   עליו והיה למוד לאכול

וטי            לבן  מלכים      שנזז לבו   עליו והיה למוד לאכול

מינ            לבו  מלכים שהיה                      למוד לאוכל

פריז           לבן  מלכים      שגס  לבו   עליו והיה למוד לאכל

דפוס   משל     לבן  מלך        שגס  לבו   עליו והיה למד  לאכול

ג41    ..>?ש?ל למלך       שהיה לו   <...>

ירו1           לבן  מלכים      שנזז לבו   עליו והיה למוד לאכול

ירו2           לבן  מלכים שהיה גס   לבו   עליו והיה למוד לאכול

או3            לבן  מלכים      שנזז לבו   עליו והיה למוד לאכול

או51           לבן  מלכים      שגס  לבו   עליו והיה למוד לאכול

ששון           לבן  מלכים שהיה גס   לבו   עליו והיה למוד לאכול

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשר נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדיר

וטי    בשר נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדור

מינ    כשר נבילות           אמ' המלך        יהא       תדור

פריז   בשר נבלות     וטרפות א"ל המלך להזהיר           תדיר

דפוס   בשר נבלות     וטרפות אמר המלך זה     יהיה      תדיר

ג41        ש?ר?צי?ם? <...>

ירו1       נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדיר לאכל

ירו2       נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדיר לאכול

או3        נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדיר לאכול

או51       נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה אוכל תדיר

ששון       נבלות     וטרפות אמ' המלך זה     יהיה      תדיר לאכול

--------------------------------------------------------------------

לונ    על שולחני ומעצמי    הוא        נידור

וטי    על שלחני  ומעצמו    הוא        נידור        כך

מינ    על שולחני           והוא מאילו נידר         כך

פריז   על שלחנו  ומעצמו    הוא        נידור

דפוס   על שולחני ומעצמו    הוא        נדור         כך

ג41              מתוך   כן הוא        ניגד?(ל)[ר]? ?כ?<..

ירו1   על שולחני ומעצמו    הוא        נדור         כך

ירו2   על שולחני ומעצמו    הוא        נדוד         כך

או3    על שולחני ומעצמו    הוא        נדור         כך

או51   על שולחני ומעצמו    הוא        נודר         כך

ששון   על שולחני ומעצמו    הוא        נדור         כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך יהו   יש'              להוטים        עבודה     במצרים

וטי    לפי   שהיו  יש'              להוטין אחר    עבודה זרה במצרים

מינ          כשהיו ישראל במצרים היו להוטין אחר    ע"ז       במצרים

פריז   לפי   שהיו  ישר'             להוטין אחר    ע"ז

דפוס   לפי   שהיו  ישראל            להוטים אחר    עבודה זרה במצרי'

ג41    ...>                         להוטים ?א?<.. ...

ירו1   לפי   שהיו  ישראל            להוטין אחר    ע"ז       במצרים

ירו2   לפי   שהיו  ישראל            להוטים אחר    ע"ז       במצרי'

או3    לפי   שהיו  ישראל            להוטין אחר    ע"ז       במצרים

או51   לפי   שהיו  ישראל            להוטים אחר    ע"ז       במצרים

ששון   לפי   שהיו  יש'              להוטין אחר    ע"ז       במצרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיו     מביאין קרבניהם   לשעירים

וטי    והם      מביאין קרבניהן   לשעירים

מינ                                      הה"ד  ולא יזבחו עוד את

פריז   והיו     מביאין קרבנותיהם לשעירים

דפוס   והיו     מביאים קרבניהם   לשעירים דכתיב ולא יזבחו עוד

ג41    ..>ישראל                                ולא יזבחו עוד

ירו1   והיו     מביאים קרבן      לשעירים

ירו2   והיו            קרבנות    לשעירי'

או3    והיו     מביאין קרבנות    לשעירים

או51   והיו     מביאים קרבנות    לשעירים

ששון   והיו     מביאין קרבנן     לשעירים

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ואין      שעירים       אלא  שדים  שנ'

וטי                   ואין      שעירים       אלא  שידים שנ'

מינ    זבחיהם לשעירים ואין      שעירים       אלא

פריז                  ואין      שעירים       אלא  שדים  שנ'

דפוס   זבחיהם לשעירים ואין      שעירים   אלו אלא  שדים  שנאמ'

ג41           <...>   <..>?אי?ן שעירי?ם?     <...

ירו1                  ואין      שעירים       אלא  שדים  שנא'

ירו2                  ואין      שעירים       אלא  שדים  שנא'

או3                   ואין      שעירים       אלא  שדים  שנא'

או51                  ואין      שעירים       אלא  שדים  שנא'

ששון                  ואין      שעירים       אלא  שדים  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יזבחו לשידים            ואין שדים      אלא שעירים שנ'

וטי    יזבחו לשדים  וגומ'      ואין שידים     אלא שעירים שנ'

מינ                                 שדים                 הה"ד

פריז   יזבחו לשדים             ואין שדים      אלא שעירים שנ'

דפוס   יזבחו לשדים             ואין שדים  אלו אלא שעירים שנאמר

ג41

ירו1   יזבחו לשדים             אין  שדים      אלא שעירי' שנא'

ירו2   יזבחו לשדים  לא    אלוה ואין שדים      אלא שעירים שנא'

או3    יזבחו לשדים             ואין שדים      אלא שעירים שנא'

או51   יזבחו לשדים  לא    אלוה ואין שדים      אלא שעירים שנא'

ששון   יזבחו לשדים             ואין שדים      אלא שעירים שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושעירים ירקדו  שם     והיו ישראל מקריבין קרבנותיהן

וטי    ושעירים ירקדו  שם     והיו שם    מקריבין קורבנ?י/ו?תיהן

מינ    ושעירים ירקדו  שם לפי שהיו ישראל מקריבי' קרבנותיהם

פריז   ושעירים ירקדו  שם     ואין ישר'  מקריבין קרבנותיהם

דפוס   ושעירים ירקדו  שם     והיו       מקריבין קרבניהם

ג41            ..>קדו שם

ירו1   ושעירי' ירקדו  שם     והיו ישראל מקריבי' קרבנם

ירו2   ושעירי' ירקדו  שם     והיו ישר'  מקריבים קרבנם

או3    ושעירי' ירקדו  שם     והיו ישראל מקריבין קרבנם

או51   ושעירים ירקדו  שם     והיו ישראל מקריבים קרבנם

ששון   ושעירים ירקדו  שם     והיו יש'   מקריבי' קרבנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    באיסור במה  ופורענות  באות עליהן

וטי    באיסור במה  ופורעניות באות עליהן וגו'

מינ    באיסור הבמה

פריז   באיסור במה  ופורעניות באות לעולם א'    הקב"ה יהיו  מקריבין

דפוס   באיסור במה  ופרעניות  באות עליהם אמר   הקב'  היהיו מקריבין

ג41

ירו1   באיסו' במה  ופורעניו' באות עליהם

ירו2   באיסור במה  ופורעניות באות עליהם

או3    באיסור במה  ופורעניות באות עליהם [אמ'  הב"ה  יהיו  מקריבים

או51   באיסור במה  ופורעניות באות עליהם אמר   הב"ה  יהיו  מקריבין

ששון   באיסור במה  ופורעניות באות       עליהן אהב"ה יהיו  מקריבין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז       לפני בכל עת קרבנותיהם           והם נפרשים מע"ז

דפוס       לפני בכל עת קרבנותיהן באהל מועד והן נפרשים מעבודה זרה

ג41

ירו1

ירו2

או3        לפני בכל עת קרבנותיהם באהל מועד והם נפרשי' מע"ז

או51       לפני בכל עת קרבנותיהם באהל מועד והם נפרשין מע"ז

ששון   אלו לפני בכל עת קרבנותיהם באהל מועד והם נפרשין מע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                לפיכך משה מזהיר את ישר' ואמ' להן  איש איש מבית

פריז   והן נצולים                               הה"ד איש איש

דפוס   והם ניצולים                              הה"ד איש איש מבית

ג41

ירו1

ירו2

או3    והם ניצול'                               הה"ד איש איש

או51   והם ניצולין                              הה"ד איש איש

ששון   והם ניצולין                              הה"ד איש איש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ישראל אשר  ישחט שור   או כשב או עז במחנה

פריז         אשר  ישחט

דפוס   ישראל וגו'

ג41                                             ר' יהו?ד?ה או'

ירו1

ירו2

או3          אשר  ישחט וגו']

או51         אשר  ישחט

ששון         אשר  ישחט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    שע<.. ...> <..>?וב אחד בעול?<.. ...>

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון