לונ    {ט} אמ"ר    יוסי בר  חנינה אין  הבמה מותרת  אלא על   ידי

וטי    {ט} א"ר     יוסי בר  חנינא אין  הבמה מותרת  אלא על   ידי

מינ    {ט} א"ר     יוסי ב"ר חנינא אין  הבמה ניתרת  אלא על   ידי

פריז   {ט} א"ר     יוסי בר' חנינה אין  הבמה ניתרת  אלא על   פי

דפוס   {ט} אמר  ר' יוסי בר' חנינא אין  הבמה מותרת  אלא על   ידי

ג41    {ט} <...                   ..>ן הבמה ניתורת אלא ע<.. ...>

ירו1   {ט} א"ר     יוסי בר  חנינא אין  במה  ניתרת  אלא ע"י

ירו2   {ט} אמ"ר    יוסי           אין  במה  ניתרת  אלא על   ידי

או3    {ט} א"ר     יוסי בר  חנינא אין  במה  ניתרת  אלא ע"י

או51   {ט} א"ר     יוסי בר  חנינא אין  הבמה ניתנת  אלא ע"פ

ששון   {ט} א"ר     יוסי בר  חנינ' אין  במה  ניתרת  אלא ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    נביא מאי  טע'         השמר לך פן תעלה עולותיך

וטי    נביא מטע'             השמר לך פן תעלה עלתיך   וגו'

מינ    נביא מה   טעמיה       השמר לך פן תעלה עולותיך בכל  מקום

פריז   נביא מאי  טעמא        השמר לך פן תעלה עלתיך   וגו'

דפוס   נביא מאי  טעמא  שנאמר השמר לך פן תעלה עולותיך

ג41

ירו1   נביא מ"ט              השמר לך פן תעלה עולותיך וגו'

ירו2   נביא מ"ט              השמר לך פן תעלה עולותיך וגו'

או3    נביא מ"ט              השמר לך פן תעלה עולותיך וגו'

או51   נביא מ"ט              השמר לך פן תעלה עולותיך בכל  מקום

ששון   נביא מ"ט              השמר לך פן תעלה עולותיך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ             כי אם אל המקום אשר    יבחר              ואליהו

וטי             כי אם    במקום וגו'                     ואליהו

מינ    אשר תראה כי אם    במקום אשר    יבחר יי באחד שבטך ואליהו

פריז            כי אם אל המקום                          ואליהו

דפוס                                                    ואליהו

ג41

ירו1            כי אם    במקום וגו'                     ואליהו

ירו2            כי אם    במקום                          ואליהו

או3             כי אם    במקום [וגו']                   ואליהו

או51   אשר תראה כי אם אל המקום                          ואליהו

ששון            כי אם    במקום                          ואליהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקריב   בשעת איסור במה   אמ'  ר' שמלא?י/ה? דבירה  אומ'

וטי    מקריב   בשעת איסור במה   אמ"ר    שמליי     דבירה  אמ'

מינ    מקריב   בשעת איסור הבמה  א"ר     שמלאי     דבורה  אמ'

פריז   מקריב   בשעת איסור הבמה  א"ר     שמלאי     דיבורה א'

דפוס   מקריב   בשעת איסור הבמות אמר  ר' שמלאי     הקב"ה  אמר

ג41

ירו1   מקריבין בשעת איסור במה   א"ר     שמלאי     דברייה א"ל

ירו2   מקריב   בשעת איסור במה   ר'      שמלאי     דברייה אמ'

או3    מקריב   בשעת איסור בבמה  א"ר     שמלאי     דברייה א"ל

או51   מקריב   בשעת איסור הבמה  א"ר     שמלאי     דברייה אמר

ששון   מקריב   בשעת איסו' במה   א"ר     שמלאי     דברייה אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה       ובדברך עשי'  ובדבריך  עשיתי

וטי    ליה       ובדברך עשיתי ובדבירך  עשיתי

מינ    ליה דכת'  וכדברך עשיתי ובדברך   עשיתי

פריז   ליה       ובדברך עשיתי ובדיבורך עשיתי

דפוס   ליה שנא'  ובדברך עשיתי בדבורך   עשיתי

ג41

ירו1       דכתי' וכדברך עשיתי וכדבריך  עשיתי

ירו2             ובדברך עשיתי ובדבירך  עשיתי

או3        דכתי' ובדברך עשיתי ובדבירך  עשיתי

או51   ליה דכתי' ובדברך עשיתי                את כל הדברים האלה

ששון       דכתי' ובדברך עשיתי          עשיתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יוחנן                   מייתי     מן הכא  הכא  אז

וטי    ר' יוחנן בר    מדייא       מייתי לה  מן הדא       אז

מינ    ר' יוחנן ב"ר   מרוייא      מייתי לה  מן הדין קריא

פריז   ר' יוחנן                   מייתי לה  מן הדא       אז

דפוס   ר' יוחנן בר    מרי         מייתי ליה מן הדא       אז

ג41             ?ב?ר  ?מר?ייא שמע <...

ירו1   ר' יוחנן בר    מרייא       מייתי לה  מן הכא       אז

ירו2   ר' יוחנן       דמרייא      מייתי ליה מן הדא       אז

או3    ר' יוחנן בר    מריא        מייתי לה  מן הדא       אז

או51   ר' חייא  בר    מרייא       מייתי לה  מן הדה       אז

ששון   ר' יוח'  [...]             מייתי ליה מן הדין קרא  אז

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבנה שלמ' יהושע                                     אין

וטי    יבנה      יהושע מזבח וגו'                           אין

מינ

פריז   יבנה      יהושע וגו'                                אין

דפוס   יבנה      יהושע                                     אין

ג41                         ..>?א/ח?סרו בגלגל בגבעון <...>

ירו1   יבנה      יהושע מזבח                                אין

ירו2   יבנה      יהושע מזבח                                אין

או3    יבנה      יהושע                                     אין

או51   יבנה      יהושע                                     אין

ששון   יבנה      יהושע מזבח                                אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

וטי    לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

מינ                                  ויהי

פריז   לי אלא יהושע גדעון מנין

דפוס   לי אלא יהושע גדעון מנין שנאמר ויהי

ג41

ירו1   לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

ירו2   לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

או3    לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

או51   לי אלא יהושע גדעון מנין            שנ' (הנני לוקח) [ויהי

ששון   לי אלא יהושע גדעון מנין       ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלילה הוא   ויאמר לו יי קח   את   פר  השור

וטי    בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   הפר השור וגומ'

מינ    בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור אשר   לאביך

פריז               ויאמר לו יי קח   את   פר  השור

דפוס   בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור

ג41          <..>א ויאמר לו יי ק<.. ...>

ירו1   בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור אשר   לאביך

ירו2   בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור אשר   לאביך

או3    בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור אשר   לאביך

או51   בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח]  את   פר  השור אשר   לאביך

ששון   בלילה ההוא  ויאמר לו יי קח   את   פר  השור אשר   לאביך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ופר השני שבע  שנים   והרסת את מזבח הבעל   אשר לאביך (ופר

פריז

דפוס

ג41

ירו1   ופר השני שבע  שנים   והרסת את מזבח הבעלים אשר לאביך

ירו2   ופר השני שבע  שנים   והרסת את מזבח הבעל   אשר לאביך

או3    ופר השני שבע  [שנים] והרסת את מזבח הבעלים אשר לאביך

או51   ופר השני [שבע שנים]  והרסת את מזבח הבעלים אשר לאביך

ששון   ופר השני שבע  שנים   וקדשת את מזבח הבעלים אשר לאביך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    השני שבע שנים) ואת האשירה         אשר עליו תכרת

פריז                                                    <

דפוס

ג41

ירו1                  ואת האשרה          אשר עליו תכרת

ירו2                  ואת האשרה          אשר עליו תכרות

או3                   ואת האשרה          אשר עליו תכרת

או51                  ואת האשרה  (תכרות) אשר עליו תכרות

ששון                  ואת האשרה          אשר עליו תכרות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ר' אבא בר כהנא א' שלש עבירו' נענשו בפרו של שמואל הוא ועורו

דפוס

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          ואמ"ר    אבא בר  כהנא שבע  עבירות

וטי                          א"ר      אבה בר  כהנא שבע  עבירות

מינ                          א"ר      אבא בר  כהנא ז'   עבירות

פריז   ומחוסר זמן ולוי היה > א"ר      אבא בר  כהנא שבע  עבירות

דפוס                         אמ    ר' אבא בר  כהנא שבעה עבירות

ג41                                                שבע  עבירות

ירו1                         א"ר      אבא בר  כהנא ז'   עבירות

ירו2                         אמ"ר     אבא ב"כ      ז'   עבירות

או3                          א"ר      אבא בר  כהנא שבע  עבירות

או51                         א"ר      אבא בר  כהנא ז'   עבירות

ששון                         א"ר      אבא בר  כהנ' ז'   עבירות

--------------------------------------------------------------------

לונ    נעשו  בפרו    שלגדעון             עצי     אשירה   ואבניהו

וטי    נעשו  בפרו    שלגדעון             עצו     אשירה   ואבניהו

מינ    נעשו  בפר  של גדעון               עצה     אשירה   ואבנים

פריז   נענשו בפרו של גדעון

דפוס   נעשו  בפרו של גדעון               עצי     אשרה    ואבנים

ג41    <...>                 <..>אילו הן עצי     אשיר<.. ...

ירו1   נעשו  בכפר    גבעון               עצי     אשרה    ואבנים

ירו2   נעשו  בפר     גדעון               ע()[צ]י אשרה    ואבנים

או3    נעשו  בפר     גדעון               עצי     אשרה    ואבנים

או51   נעשו  בפר     גדעון               עצי     אשרה    ואבנים

ששון   נעשו  בפר     גדעון               עצי     אשרה    ואבנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    פסולות ומוקצה     ונעבד       ולילה ומחוסר זמן      ואין

וטי    פסולות ומוקצה     ונעבד וזר   ולילה ומחוסר זמן      ואין

מינ    פסולות מוקצה      ונעבד זר    ולילה ואיסור הבמה     ואין

פריז

דפוס   פסולות ומוקצה ופר הנעבד וזר   ולילה ומחוסר זמן      ואין

ג41    ..>לה  ומוקצה     ונעבד <...>

ירו1   פסולות ומוקצה     ונעבד וזר   ולילה מחוסר  זמן      ואין

ירו2   פסולות ומוקצה     ונעבד וזר   ולינה ומחוסר זמן  זמן ואין

או3    פסולות ומוקצה     ונעבד וזר   ולילה ומחוסר זמן      ואין

או51   פסולות ומוקצה     ונעבד וזר   ולילה ומחוסר זמן      ואין

ששון   פסולות ומוקצה     ועובד וזר   ולילה ומחוסר זמן      ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי     גדעון  שמואל מנ'         ויקח שמואל טלה

וטי    לי אלא גדעון  שמואל מנין        ויקח שמואל טלה

מינ    לי אלא גדעון  שמואל מניין       ויקח שמואל טלה   (אחד)

פריז                 שמואל מנין        ויקח שמואל טלה

דפוס   לי אלא גדעון  שמואל מנין  שנאמר ויקח שמואל טלה

ג41                        מניין       ויקח שמואל <...>

ירו1   לי אלא בגדעון שמואל מנין        ויקח שמואל טלה

ירו2   לי אלא גדעון  שמואל מנין  שנא'  ויקח שמואל טלה

או3    לי אלא גדעון  שמואל מנין  שנא'  ויקח שמואל טלה

או51   לי אלא גדעון  שמואל מנין  שנא'  ויקח שמואל טלה

ששון   לי אלא בגדעון שמואל מנין  שנ'   ויקח שמואל טלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלב  אחד                            אמ'  ר' בא  בר

וטי    חלב  אח?ר/ד? וגו'                   א"ר     אבה בר

מינ    חלב  אחד                            א"ר     אבא בר

פריז   חלב  וגו'                         { ר'      אבא בר

דפוס   חלב  אחד                            אמר  ר' אבא בר

ג41

ירו1   חלב          ויעלהו      כליל ליי   א"ר     אבא ב"כ

ירו2   חלבא         ויעלהו עולה כליל ליי   אמ"ר    אבא ב"כ

או3    חלב  אחד     ויעלהו      כליל ליי   אמ'     אבא בר

או51   חלב  אחד     ויעלהו      כליל ליי   א"ר     אבא בר

ששון   חלב  אחד     ויעלהו      כליל ליי   א"ר     אבא ב"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנא    שלש   עבירות נעשו  בפרו   של    שמואל       הוא

וטי    כהנא    שלוש  עבירות נעשו  בפרו         שלשמואל     הוא

מינ    כהנא    שלש   עבירות נעשו  בעולה  של    שמואל       הוא

פריז   כהנא א' שלש   עבירו' נענשו בפרו   של    שמואל       הוא

דפוס   כהנא    ג'    עבירות נעשו  בעולה  של    שמואל       היא

ג41                  עבירות היה   בפר?ו? <...>         ?הן ה?וא

ירו1           ג'    עבירות נעשו  בטלה   של    שמואל       הוא

ירו2           שלש   עבירות נעשו  בטלה   של    שמואל       הוא

או3    כהנא    ג'    עבירו' נעשו  בטלה   של    שמואל       הוא

או51   כהנא    ג'    עבירו' נעשו  בטלה         שלשמואל     הוא

ששון           <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועורו       ומחוסר   זמן  ולוי היה   אמ"ר    יוסי

וטי    ועורו       ומחוסר   זמן  ולוי היה   אמ'  ר' יוסי

מינ          ושרו  ומחוסר   זמן  ולוי היה   א"ר     אלעזר

פריז   ועורו       ומחוסר   זמן  ולוי היה } א"ר     יוסי

דפוס   ועורה       ומחוסר   זמן  ולוי היה   אמ'  ר' יוסי

ג41    ועורו       ומ?ח?<.. ...>

ירו1   ועורו נשרפו ומחוסר   זמן  ולוי היה   א"ר     יוסי

ירו2   ועורו נשרפו ומחוסר   זמן  ולוי היה   אמ"ר    יוסי

או3    ועורו נשרפו ומחוסר   זמן  ולוי היה   א"ר     יוסי

או51   ועורו נשרפו ומחוסר   זמן  ולוי היה   א"ר     יוסי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 אין מן הדה  לית       שמע

וטי                                 אין מן הדא  לית       שמע

מינ    ב"ר יוסי   אם לית את שמעת לה     מן הכא  לית  את   שמע

פריז                                אין מן הדין      את   שמע

דפוס                                אין מן הדא  קריא את   שמע

ג41                                                  ?א?ת שמע

ירו1                                אי  מן הדא  לית  את   ש"מ

ירו2                                אי  מן הדא  לית  את   שמע

או3                                 אין מן הדא  לית  את   שמע

או51   [בר חנינא]                   אין מן הדה  לית  את   שמע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מינה כלום    ואתיא   כההיא                       דאמ'

וטי    מינה כלום    ואתיה   כההיא                       דאמ'

מינ    מינה כלום                        מה הן את שמע לה

פריז        כלום    ואתייה  בה      הוא                 דא"ר

דפוס        כלום    ואתיית  הדא                         דר'

ג41    מינה כלו<..> <..>?א? כההיא                       דאמ?'?

ירו1        כלום    ואתיא   בההיא                       דאמ'

ירו2   מינה כלום    ואתיא   ההיא                        דארשב"ן

או3    מינה כלום    ואתיא   [כ]ההיא                     דא"ר

או51   מינה כלום    ואתיא   כהיא    ()                  דא"ר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'    שמואל בר נחמ'  ותשובתו הרמתה כי שם ביתו

וטי    ר'    שמואל בר נחמן  ותשובתו הרמתה כי שם ביתו

מינ                         ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ושם  שפט

פריז         שמואל בר נחמני ותשובתו הרמתה כי שם ביתו

דפוס         שמואל בר נחמני ותשובתו הרמתה כי שם ביתו

ג41    <...>                                 שם ביתו וגו'

ירו1         שמואל בר נחמן  ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ושם  שפט

ירו2                        ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ושם  שפט

או3          שמואל בר נחמן  ותשובתו הרמתה כי שם ביתו      ושפט

או51         שמואל בר נחמני ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ושם  שפט

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את ישר'  ויבן שם   מזבח ליי

פריז

דפוס

ג41

ירו1   את ישראל ויבן שם   מזבח ליי

ירו2   את ישראל ויבן שם   מזבח ליי

או3    את ישראל ויבן      מזבח ליי

או51   את ישראל ויבן [שם] מזבח ליי

ששון