לונ    {י}

וטי    {י}

מינ    {י}                                    עושה משפט לעשוקי'

פריז   {י}         איש   איש            הה"ד

דפוס   {י} דבר אחר איש   איש מבית ישראל הה"ד

ג41    {י}

ירו1   {י}

ירו2   {י}

או3    {י}         [אי.. ..ש            הה"ד]

או51   {י}         איש   איש            הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   עושה    משפט  לעשוקים

וטי                                   עושה    משפט  לעשוקים

מינ    נותן לחם לרעבים יי מתיר אסורים עושה    משפט  לעשוקים

פריז                                  עושה    משפט  לעשוקים

דפוס                                  עושה    משפט  לעשוקים

ג41                                   עוש<..> <...>

ירו1                                  עושה    משפט  לעשוקים

ירו2                                  עושה    משפט  לעשוקים

או3                                   עושה    משפט  לעשוקים

או51                                  עושה    משפט  לעשוקים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו יש'   דכת'  בהן  כה אמר יי עשוקים בני יש'

וטי    אלו  יש'   דכת'  בהון כה אמר יי עשוקים בני ישראל

מינ    אילו ישר'  בן    אדם            עשוקים בני ישראל ובני

פריז   אלו  ישראל שכת'  בהן  כה אמר יי עשוקים בני יהודה ובני

דפוס   אלו  ישראל דכתי' בהון כה אמ  יי עשוקים בני יהודה ובני

ג41         ישראל עש<.. ...

ירו1   אלו  ישראל דכתי' בהם  כה אמר יי עשוקים בני יהודה ובני

ירו2   אלו  ישראל דכתי' בהם  כה אמר יי עשוקים בני ישראל ובני

או3    אלו  ישראל דכתי' בהון כה אמ' יי עשוקים בני יהודה וכל

או51   אלו  ישראל דכתי' בהם  כה אמר יי עשוקים בני יהודה [ובני]

--------------------------------------------------------------------

לונ                נותן לחם   לרעבים  אילו יש'

וטי                נותן לחם   לרעבים  אילו יש'   דכת'  בהון

מינ    יהודה יחדו  נותן לחם   לרעבים  אילו ישראל

פריז   ישראל       נותן לחם   לרעבים  אלו  ישראל

דפוס   ישראל       נותן לחם   לרעבים  אלו  ישראל דכתי'

ג41                     ..>חם לרעיבים

ירו1   ישראל יחדיו נותן לחם   לרעבים  אלו  ישראל דכתי' בהון

ירו2   יהודה יחדו  ניתן לחם   לרעבים  אלו  ישראל דכתי' בהון

או3    ישראל יחדיו נותן לחם   לרעבים  אלו  ישראל דכתי' בהון

או51   ישראל יחדיו נותן לחם   לרעבים  אלו  ישראל דכתי' בהן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

וטי    ויענך וירעבך    יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

מינ    ויענך וירע[י]בך יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

פריז   ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

דפוס   ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

ג41    ויענך <...              ..>ים  {              אסרתי

ירו1   ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

ירו2   ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים   אלו ישראל מה שאסרתי

או3    ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

או51   ויענך וירעיבך   יי מתיר אסורים             מה שאסרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם התרתי  לכם אסרתי לחם חלב  בבהמה   והתרתי  לכם חלב בחיה

וטי    לך  היתרתי לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   והיתרתי לך      בחייה

מינ    לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   התרתי   לך  חלב בחיה

פריז   לכם התרתי  לכם אסרתי לכם חלב  בהמה    התרתי   לכם     בחיה

דפוס   לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בהמה    והתרתי  לך      בחיה

ג41    לך                       חילב בבהמ<.. ...             ..>ורה

ירו1   לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   והתרתי  לך  חלב בחיה

ירו2   לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   התרתי   לך  חלב חיה

או3    לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   והתרתי  לך  חלב בחיה

או51   לך  התרתי  לך  אסרתי לך  חלב  בבהמה   התרתי   לך  חלב בחיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסרתי לכם גיד הנשה       בחיה    התרתי   לכם          בעוף

וטי    אסרתי לך  גיד הנשה       בחיה    היתרתי  לך  גיד הנשה בעוף

מינ    אסרתי לך  גיד הנשה בבהמה ובחיה   התרתי   לך           בעופות

פריז   אסרתי לכם גיד הנשה בבהמה         התרתי   לכם          בעופות

דפוס   אסרתי לך  גיד הנשה       בחיה    והתרתיו לך           בעוף

ג41    אס'   לך  גיד הנשה       בחייה   וה?י?ת' לך           בעוף

ירו1   אסרתי לך  גיד הנשה בבהמה ובחיה   התרתי   לך  גיד הנשה בעוף

ירו2   אסרתי לך  גיד הנשה בבהמה ובחיה   התרתי   לך  גיד הנשה בעוף

או3    אסרתי לך  גיד הנשה בבהמה ובחיה   התרתי   לך  גיד הנשה בעוף

או51   אסרתי לך  גיד הנשה בבהמה ו[ב]חיה התרתי   לך  גיד הנשה בעוף

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסרתי לכם          שחיטה              בעוף    והתרתי  לכם

וטי    אסרתי לך           שחיטה              בעופות  והיתרתי לך

מינ    אסרתי לך           נחירה  בבהמה ובחיה ובעופות התרתי   לך

פריז   אסרתי לכם          שחיטה              בעופות  התרתי   לכם

דפוס   אסרתי לך           שחיטה              בעופות  והתרתי  לך

ג41    אסר'  לך           שחיטה              בעוף    והיתרתי לך

ירו1   אסרתי לך           שחיטה              בעופות  התרתי   לך

ירו2   אסרתי לך  העוף בלא שחיטה                      התרתי   לך

או3    אסרתי לך           שחיטה  בבהמה       ובעוף   התרתי   לך

או51   אסרתי לך           השחיטה             בעופות  התרתי   לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    שחיטה בדגים

וטי    שחיטה בדגים

מינ    נחירה בדגים

פריז         בדגים

דפוס         בדגים

ג41          ב?דגי?<..>           } < ?ל?מה שא<.. ... ..>ה

ירו1         בדגים

ירו2         דגים       בלא שחיטה

או3          בדגים

או51         בדגים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    והיתרתי לך דם <...> והיתרתי ל?ך? <...> והיתרתי לך יבמה

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    אסרתי ?ל?ך <...> <...> לך את הטחול אס?<.. ... ..>רתי לך

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    את השומן אסרתי <...> ?ב?שר <... ..>תי לך את הכחל אסרתי

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    <... ..>רתי לך לשונו שלדג אסרתי ?לך כ?לאים <...> >

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ           ר' אחא   ור' ביסנא ור'  יונתן בש"ר    מאיר     יותר

וטי           ר' אחא   ור' בוסנא ורבי יוחנן בשם  ר' מאיר     יתיר

מינ           ר' מנחמא ור' ביבי  ור'  יוחנן בשם  ר' נתן      נגד

פריז          ר' אחא   ור' ביסנא            בשם  ר' מאיר     יותר

דפוס          ר' אחא   ור'            יונתן בשם  ר' לוי  אמר יותר

ג41    ?ד' א'    א?ב?א ב?ר ביסנא            בשם  ר' <...

ירו1          ר' אחא   ור' ביזנא ור'  יוחנן בש"ר    מאיר     יותר

ירו2          ר' אחא   ור' ביזנא ור'  יוחנן                  יותר

או3           ר' אחא   ור' ביסנא ור'  יוחנן בש"ר    מאיר     יתר

או51          ר' אחא   ור' ביזנא בש"ר יוחנן                  יתר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממה שאסרתי     לכם          התרתי  לכם         אסרתי  לכם

וטי    ממה שאסרתי     לך           היתרתי לך          איסרתי לך

מינ    מה  שא()[ס]רתי לך           התרתי  לך          אסרתי  לך

פריז   ממה שאסרתי     לכם (השבויה) התרתי  לכם         אסרתי  לכם

דפוס   ממה שאסרתי     לך           התרתי  לך

ג41        ..>אסרתי   לך           היתרתי לך  { ?ל?מה שא<..  ...

ירו1       שאסרתי     לך           התרתי  לך          אסרתי  לך

ירו2   ממה שאסרתי     לך           התרתי  לך          אסרתי  לך

או3    ממה שאסרתי     לך           התרתי  לך          אסרתי  לך

או51   ממה שאסרתי     לך           התרתי  לך          אסרתי  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ       הנידה          התרתי   לכם דם בתולים אסרתי  לכם אשת

וטי    דם הנידה          היתרתי  לך  דם בתולים איסרתי לך  אשת

מינ    דם נדה            התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

פריז   דם נידה           התרתי   לכם דם בתולים אסרתי  לכם אשת

דפוס   דם הנדה  אסרתי לך התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

ג41       ..>ה           והיתרתי לך  דם <...>

ירו1   דם נדה            התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

ירו2   דם נדה            התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

או3    דם נדה            התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

או51   דם נדה            התרתי   לך  דם בתולים אסרתי  לך  אשת

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש והתרתי  לכם  את    השבויה אסרתי  לכם אשת אח התרתי

וטי    איש והיתרתי לך   את    השבויה איסרתי לך  אשת אח והיתרתי

מינ    איש התרתי        את    השבויה אסרתי  לך  אשת אח התרתי

פריז   איש התרתי   לכם  את    השבויה אסרתי  לכם אשת אח התרתי

דפוס   איש התרתי   לך   את    השבויה            אשת אח התרתי

ג41        והיתרתי ל?ך? <...>                          והיתרתי

ירו1   איש התרתי   לך   את    השבויה אסרתי  לך  אשת אח התרתי

ירו2   איש התרתי   לך         השבויה אסרתי  לך  אשת אח התרתי

או3    איש התרתי   לך         השבויה אסרתי  לך  אשת אח התרתי

או51   איש התרתי   לך         השבויה אסרתי  לך  אשת אח התרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכהם    יבמה  אסרתי  לכם  אשה    אל  אחתה         התרתי

וטי    לך      יבמה  איסרתי לך   אשה    אל  אחתה         והיתרתי

מינ    לך   את היבמה אסרתי  לך   אשה את אל  אחותה        התרתיה

פריז   לכם  את היבמה אסרתי  לכם  אשה    אל  אחותה        התרתי

דפוס   לך      יבמה              אשה    ואת אחותה בחייהם התרתי

ג41    לך      יבמה  אסרתי  ?ל?ך

ירו1   לך      יבמה

ירו2   לך      יבמה

או3    לך      יבמה

או51   לך      יבמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם אחר  מיתתה                         אסרת   ?לל?כם לבישת

וטי    לך  אחר  מיתתה                         איסרתי לך     לבישת

מינ    לך  לאחר מיתתה                         אסרתי  לך     את

פריז   לכם לאחר מיתתה                         אסרתי  לכם

דפוס   לך  לאחר מיתה                                        לבישת

ג41                   <...> <...> לך את הטחול אס?<.. ...

ירו1                                          אסרתי  לך     לבישת

ירו2                                          אסרתי  לך     לבישת

או3                                           אסרתי  לך     לבישת

או51                                          אסרתי  לך     לבישת

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלאים  והתרתי  לכם סדין   בציצית

וטי    כלאים  והיתרתי לך  סדין   בציצית

מינ    הכלאים התרתי   לך  סדין   בציצית  אסרתי לך את הדם התרתי

פריז   כלאים  התרתי   לכם סדין   בציצית

דפוס   כלאים  התרתי   לך  סדין   בציצית

ג41

ירו1   כלאים  התרתי   לך  סדין   בציצית

ירו2   כלאים  התרתי   לך  סדין   שבציצית

או3    כלאים  התרתי   לך  סדין   בציצית

או51   כלאים  התרתי   לך  [סדין] בציצית

--------------------------------------------------------------------

לונ               אס'    לכם בשר חזיר  והתרתי  לכם לשון דג

וטי               איסרתי לך  בשר חזיר  והיתרתי לך  לשון דג

מינ    לך את הכבד אסרתי  לך  את  החזיר התרתי   לך  לשון הדג

פריז              אסרתי  לכם בשר חזיר  התרתי   לכם לשון דג

דפוס                         בשר חזיר  התרתי   לך       דג  ששמו

ג41

ירו1              אסרתי  לך  בשר חזיר  התרתי   לך  לשון דג

ירו2              אסרתי  לך  בשר חזיר  התרתי   לך  לשון דג

או3               אסרתי  לך  בשר חזיר  התרתי   לך  לשון דג

או51              אסרתי  לך  בשר חזיר  התרתי   לך  לשון דג

--------------------------------------------------------------------

לונ          אסר'   לכם את החלב והתרתי  לכם את השומן אסר'

וטי          איסרתי לך  את החלב והיתרתי לך  את השומן איסרתי

מינ          אסרתי  לך  את החלב התרתי   לך  את השומן

פריז         אסרתי  לכם את החלב התרתי   לכם את השומן אסרתי

דפוס   שבוטא            את החלב התרתי   לך  את השומן

ג41                             ..>רתי  לך  את השומן

ירו1         אסרתי  לך  את החלב התרתי   לך  את השומן אסרתי

ירו2         אסרתי  לך  את החלב התרתי   לך  את השומן אסרתי

או3          אסרתי  לך  את החלב התרתי   לך  את השומן אסרתי

או51         אסרתי  לך  את החלב התרתי   לך  את השומן אסרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם את הדם והתרתי  לכם את          הטחול אסר'   לכם בשר

וטי    לך  את הדם והיתרתי לך          דם  הטחול איסרתי לך  בשר

מינ                                             אסרתי  לך  בשר

פריז   לכם את הדם התרתי   לכם         דם  הטחול אסרתי  לכם בשר

דפוס       את הדם התרתי   לך              טחול             בשר

ג41

ירו1   לך  את הדם התרתי   לך  את הכבד ואת הטחול אסרתי  לך  בשר

ירו2   לך  את הדם התרתי   לך  את הכבד ואת הטחול אסרתי  לך  בשר

או3    לך  את הדם התרתי   לך  את הכבד ואת הטחול אסרתי  לך  בשר

או51   לך  את הדם התרתי   לך  את הכבד ואת הטחול אסרתי  לך  בשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחלב והת'    לכם את הכחל

וטי    בחלב והיתרתי לך  את הכחל

מינ    בחלב התרתי   לך  את הכחל

פריז   בחלב התרתי   לכם את הכחל

דפוס   בחלב התרתי   לך  את הכחל

ג41                             אסרתי <...> ?ב?שר <... ..>תי לך

ירו1   בחלב התרתי   לך  את הכחל

ירו2   בחלב התרתי   לך  את הכחל

או3    בחלב התרתי   לך  את הכחל

או51   בחלב התרתי   לך  את הכחל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    את הכחל אסרתי <... ..>רתי לך לשונו שלדג אסרתי ?לך כ?לאים

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    <...> } < אסרתי לך חילב בבהמ<.. ... ..>ורה אס' לך גיד

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    הנשה בחייה וה?י?ת' לך בעוף אסר' לך שחיטה בעוף והיתרתי לך

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יו[ח]נ(ת)ן

וטי                 ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יוחנן

מינ                 ר' אחא       ור' כיסנא

פריז        ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יונתן

דפוס                ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יוחנן

ג41    ב?דגי?<..> > ר' <..>?מ?הו ר'  ביבי  ר'  אחא

ירו1                ר' מנחמא     ורב ביבי  ור' אחא ור' יוחנן

ירו2                ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יוחנן

או3                 ר' מנחמא     ור' ביבי  ור' אחא ור' יוחנן

או51                ר' מנחמא     ור' ביבי  בר' אחא ור' יוחנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר    יונתן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

וטי    בשם     יונתן     תחת מה שאסרתי לך היתרתי לך

מינ    בשם  ר' מאיר      תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

פריז   בשם  ר' יוחנן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

דפוס   בשם  ר' יונתן אמר תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

ג41    בשם  ר' יונתן     תחת מה שאסרתי לך היתרתי לך תחת איסור

ירו1   בש"ר    יונתן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

ירו2   בש"ר    יונתן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

או3    בש"ר    יונתן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

או51   בש"ר    יונתן     תחת מה שאסרתי לך התרתי  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ                         תחת איסור דגים           ליויתן

וטי                         תחת איסור דגים           לוויתן  לויתן

מינ                         תחת איסור דגים           לויתן   לויתן

פריז                        תחת איסור דגים           לויתן

דפוס                        תחת איסור דגים           לויתן   לויתן

ג41    בהמה <...> לך בהימות תחת איסור דגים   הית' לך ליוויתן

ירו1                        תחת איסור דגים           לויתן   לויתן

ירו2                        תחת איסור דגים           לויתן

או3                         תחת איסור דגים           לויתן

או51                        תחת איסור [דגים]         לויתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    דג טהור                           תחת איסור עופות

וטי    דג טהור הוא                       תחת איסור עופות

מינ    דג טהור הוא לויתן זה יצרת לשחק בו תחת איסור עופות

פריז   דם טהור                           תחת איסור עופות

דפוס   דג טהור                           תחת אסור  עופות

ג41                                      תחת איסור העוף   היתר'

ירו1   דג טהור                           תחת איסור עופות

ירו2   דג טהור                           תחת איסור עופות

או3    דג טהור                           תחת איסור עופות

או51   דג טהור                           תחת איסור העופות

--------------------------------------------------------------------

לונ          זיז  עוף       טהור     הוא הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

וטי          זיז  זיז עופות טהור     הוא ההד"כ ידעתי כל עוף הרים

מינ          זיז

פריז         זיז  עוף       טהור         הה"ד

דפוס         זיז  זיז עוף   טהור הוא     הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

ג41    לך את הזיז

ירו1         זיו  עוף       טהור     הוא הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

ירו2         זיו  עוף       טהור     הוא הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

או3          זיז  עוף       טהור     הוא הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

או51         זיז  עוף       טהור         הה"ד  ידעתי כל עוף הרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וזיז   שדי עמ'  אמ"ר    יהו'    ב"ר סימ'

וטי    וזיז   שדי עמדי א"ר     יהודה   בר  סימון

מינ    וזיז   שדי עמדי א"ר     יהודה   ב"ר סימון הזיז הזה

פריז   וזיז   שדי עמדי א"ר     יהודה   בר' סימון

דפוס   וזיז   שדי עמדי אמר  ר' יהודה   ב"ר סימון

ג41                    א"ר     ?א?<..>           הזיז הזה

ירו1   וזיז   שדי עמדי א"ר     יהודה   בר  סימון

ירו2   וזיז   שדי עמדי אמ"ר    יהודה   ב"ס

או3    וזיז   שדי עמדי א"ר     יהודה   בר' סימון

או51   [וזיז]     עמדי א"ר     יהודה   בר' סימו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                            בשעה  שהוא           פורש  את כנפיו

וטי                            בשעה  שהוא           פורש  את כנפיו

מינ    עוף גדול הוא            ובשעה שהוא           פורס     כנפיו

פריז                           בשעה  שהוא           פורש     סנפיר

דפוס                           בשעה  שהוא           פורש  את כנפיו

ג41    עוף טהור הוא ומעולה הוא ובשעה שהוא פוריח הוא פוריש    כנפיו

ירו1                           בשעה                 שפירש    כנפיו

ירו2                           בשעה                 שפורש    כנפיו

או3                            בשעה                 שפורש    כנפיו

או51                           בשעה                 שפורש    כנפיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכהא  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ וגו'

וטי    מכהא  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ וגו'

מינ    מכהא  גלגל  (ן) חמה הה"ד המבינתך יאבד נץ יפרוש כנפיו לתימן

פריז   מכה   גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבד נץ

דפוס   מכהה  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן

ג41    ומכהה <...>     חמה

ירו1   מכהה  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן

ירו2   מכהה  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן

או3    מכהא  גלגל      חמה הה"ד המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן

או51   מכהה  גלגל      חמה שנא' המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולמה קורא      זיז שיש   בה     מיני טעם            מזה

וטי    ולמה קורא אותו זיז שיש   בו כמה מיני טעם        טעם מזה

מינ    למה  נקרא שמו  זיז שיש   בו מכל מיני טעמים          מזה

פריז   ולמה קורא אותו זיז שיש   בו כמה מיני טעם            מזה

דפוס   ולמה נקרא שמו  זיז שיש   בו כמה מיני טעם            מזה

ג41    ולמה נקרא שמו  זיז שיש   בו          טעמים הרבה     מזה

ירו1   ולמה נקרא שמו  זיז שיש   בו כמה מיני טעם            מזה

ירו2   ולמה נקרא שמו  זיז שישבו    כמה מיני טעמים      טעם מזה

או3    ולמה נקרא שמו  זיז שיש   בו כמה מיני טעם        טעם מזה

או51   ולמה נקרא שמו  זיז שיש   בו כמה מיני טעם        טעם מזה

--------------------------------------------------------------------

לונ         ומזה      תחת איסור בהמה  דכ'  בהמות בהררי אלף

וטי         ומזה      תחת איסור בהמה       בהמות בהררי אלף

מינ         מזה  ומזה תחת איסור בהמה       בהמות כהררי אלף

פריז        ומזה      תחת אסור  בהמות      בהמות בהררי אלף

דפוס        ומזה      תחת איסור בהמות      בהמות בהררי אלף

ג41         ומזה ומזה

ירו1   וטעם מזה       תחת איסור בהמה  טמאה בהמות בהררי אלף

ירו2   וטעם מזה       תחת איסור בהמה  טמאה בהמות בהררי אלף

או3    וטעם מזה       תחת איסור בהמה  טמאה בהמות בהררי אלף

או51   וטעם מזה       תחת איסור בהמה  טמאה בהמות בהררי אלף

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר' יוח'  ור'    שמע'  בן לקיש        ר'

וטי                    ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ורבנן  ר'

מינ    מהיכן היא אוכלת ר' יוחנן ור'    יהושע בן לוי  ורבנן  ר'

פריז                   ר' יוחנן וריש            לקיש ורבנין ר'

דפוס                   ר' יוחנן וריש            לקיש ורבנן  ר'

ג41

ירו1                   ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ורבנין

ירו2                   ר' יוחנן ור"ל                 ורבנין ר'

או3                    ר' יוחנן ורשב"ל               ורבנין ר'

או51                   ר' יוחנ' ורשב"ל               ורבנ'  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן א'       אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

וטי    יוחנן אמ' בהמה אחת היא ורבוצה בהררי אלף ואלף הרים

מינ    יוחנן אמ' בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

פריז   יוחנן אמ' בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

דפוס   יוחנן אמ' בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

ג41

ירו1         אמ' בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

ירו2   יוחנן אמ' בהמה א'  היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

או3    יוחנן אמר בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

או51   יוחנן אמ' בהמה אחת היא ורבוצה על    אלף      הרים ואלף

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרים   מגדלין       לה    מיני עשבים והיא אוכלת  מאי

וטי           מגדלין       לה    מיני עשבים והיא אוכלת  מה

מינ    הרים   מביאין       לה         עשבים והיא אוכלת  הה"ד

פריז   הרים   מגדלין עשבים לה                           מאי

דפוס   הרים   מגדלין       לה כל מיני עשבים והיא אוכלת  שנאמ'

ג41

ירו1   הרים   מגדלין       לה         עשבים והיא אוכלתן הה"ד

ירו2          מגדלין       לה               והיא אוכלתן הה"ד

או3           מגדלין       לה         עשבים והיא אוכלתן הה"ד

או51   [הרים] מגדלים       לה         עשבים והיא אוכלתם הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    טע'  כי בול   הרים ישאו לו ר'     שמע'  בן לקיש

וטי    טע'  כי בול   הרים ישאו לו ר'     שמעון בן לקיש

מינ         כי בול   הרים ישאו לו ר'     יהושע בן      לוי

פריז   טעמ'    כיבול הרים ישאו לו ריש             לקיש

דפוס        כי בול   הרים ישאו לו וריש            לקיש

ג41

ירו1        כי בול   הרים ישאר לו רשבל"א

ירו2        כי בול   הרים ישאו לו ר"ל

או3         כי בול   הרים ישאו לו רשב"ל

או51        כי בול   הרים ישאו לו רשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

וטי    אמ' בהמה      אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

מינ    אמ' בהמה      אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

פריז   א'  בהמה      אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

דפוס   אמר בהמה      אחת היא      רבוצה  על אלף הרים ואלף הרים

ג41

ירו1       בהמה זו   אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

ירו2   אמ' בהמה זו   אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

או3    אמ' בהמה זו   אחת היא      ורבוצה על אלף הרים ואלף הרים

או51   אמ' בהמה [זו] אחת היא והיא רבוצה  על אלף הרים ואלף הרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגדלין לה כל מיני עשבים             לאכילתן    שלצדיקים

וטי    מגדלין לה כל מיני מאכל              לאכילתן    שלצדיקים

מינ    מגדלים לה כל מיני מאכל              לאכילתן של צדיקים

פריז   מגדלין לה כל מיני מאכל              לאכילתן של צדיקים

דפוס   מגדלין לה         מאכל              לאכילתן של צדיקים

ג41

ירו1   מגדלין לה כל מיני          אילנות

ירו2   מגדלין לה כל מיני חיות

או3    מגדלין לה כל מיני [אילנות] [אילנ]ות

או51   מגדלין לה כל מיני (חיות)   [אילנות]

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיא אוכלת                                  מאי  טע'  (וחית

וטי    והיא אוכלת                                  ומה  טע'

מינ                                     לעתיד לבא  הה"ד

פריז   והיא אוכלת                                  ומאי טעמא

דפוס   והיא אוכלת                                  מאי  טעמא

ג41

ירו1   והיא אוכלת  והיא מזומנת  לצדיקים לעתיד לבא  ומה  טעם

ירו2   והיא אוכלת       ומזומנת לצדיקים לעתיד לבא  ומה  טעם

או3    והיא אוכלתן      ומזומנת לצדיקים לעתי' לבוא ומה  טעם

או51   והיא אוכלתם      ומזומנת לצדיקים לעתיד לבוא ומה  טעם

--------------------------------------------------------------------

לונ    השדה) והיה           השרון לנוה וגו'

וטי          והיה השרון     לנוה  צאן  וגו'

מינ          והיה השרון     לנוה  צאן  ועמק עכור לרבץ בקר

פריז         והיה השרון     לנוה  צאן  וגו'

דפוס         והיה השרון     לנוה  צאן

ג41

ירו1         והיה השרון     לנוה  צאן  וגו'               למאן

ירו2         והיה ה()[ש]רון לנוה  צאן                     למאן

או3          והיה השרון     לנוה  הצאן                    למאן

או51         והיה השרון     לנוה  צאן                     למאן

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ורבנין אמ'   בהמה    אחת היה ורבוצה

וטי                    ורבנן  אמרין בהמה    אחת היא ורבוצה

מינ    לעמי אשר דרשתי  ורבנן  אמ'   בהמה    אחת היא ורבוצה

פריז                   ורבנין אמרין בהמה    אחת היא

דפוס                   ורבנן  אמ'   בהמה    אחת היא ורבוצה

ג41

ירו1   לעמי אשר דרשוני ורבנין אמרין בהמה    אחת היא ורבוצה

ירו2   לעמי אשר דרשוני רבנין  אמרי  בהמה    אחת היא ורבוצה

או3    לעמי אשר דרשוני ורבנין אמרי  בהמה    אחת     ורבוצה

או51   לעמי אשר דרשוני ורבני' אמרי  בהמה זו אחת היא ורבוצה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על אלף  הרים ואלף הרים מגדלין לה כל מיני (מזונו) בהמות

וטי    על אלף  הרים ואלף הרים מגדלין לה    מיני         בהמות

מינ    על אלף  הרים ואלף הרים מגדלי'    כל מיני         חיות

פריז      ואלף הרים           מגדלין לה כל מיני         בהמות

דפוס   על אלף  הרים ואלף הרים מגדלין לה    מיני         בהמות

ג41

ירו1   על אלף  הרים ואלף הרים מגדלין לה כל מיני         חיות

ירו2   על אלף  הרים ואלף הרים מגדלי' לה כל מיני         חיות

או3    על אלף  הרים ואלף הרים מגדלין לה כל מיני         חיות

או51   על אלף  הרים ואלף הרים מגדלי' לה כל מיני         חיות

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיא אוכלת מאי      טע'               וחית השדה ישחקו שם

וטי    והיא אוכלת (י)[ו]מה טע'ם          כל  חית  השדה ישחקו שם

מינ    והיא אוכלת מה       טעמיה         וכל חית  השדה ישחקו שם

פריז   והיא אוכלת מאי      טעמ'          וכל חית  השדה ישחקו שם

דפוס   והיא אוכלת מאי      טעמא    שנאמ' וכל חית  השדה ישחקו שם

ג41

ירו1   והיא אוכלת מה       טע()[ם]       כל  חית  השדה ישחקו שם

ירו2   והיא אוכלת מה       טעם           כל  חית  השדה ישחקו שם

או3    והיא אוכלת מה       טעם           כל  חית  השדה ישכון שם

או51   והיא אוכלת מה       טעם           כל  חית  השדה ישכן  שם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואיפשר             בעיר אכיל    בעיר אמ"ר תנחומא     גדולים

וטי    ואיפשר         אית בעיר אכיל    בעיר א"ר  תנחומא     גדולים

מינ    אפשר   לומ' כן אית בעיר [ד]אכיל בעיר א"ר  תנחומ'     גדולים

פריז   ואיפשר             בעיר אכול    בעיר א"ר  תנחומא     גדולים

דפוס   ואפשר       כן אית בעיר אכיל    בעיר א"ר  תנחומ'     גדולים

ג41

ירו1   ואיפשר         אית בעיר אכיל    בעיר א"ר  תנחומא     גדולים

ירו2   ואפשר              בעיר אכיל    בעיר אמ"ר תנחום  כמה גדולים

או3    ואיפשר         אית בעיר אכיל    בעיר א"ר  תנחומא     גדולים

או51   ואיפשר             בעיר אכיל    בעיר א"ר  תנחומא     גדולים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הם מעשה אלהינו מה  משונים    מעשיו         שלהקב"ה

וטי    הם מעשה אלינו  מה  משונין הן מעשיו         שלהקב"ה

מינ       מעשה אלהינו     משונין הן מעשה  ידיו של הקב"ה

פריז      מעשה אלהינו במה משונים    מעשיו      של הקב"ה

דפוס   הם מעשה האלים  מה  משונין הם מעשיו      של הקב"ה

ג41

ירו1   הם מעשה אלהינו כמה משונים    מעשיו

ירו2   הם מעשה האלהים כמה משונים    מעשיו

או3    הם מעשה אלהינו כמה משונים    מעשיו

או51   הם מעשה אלהינו כמה משונים    מעשיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומהיכן היא שותה ר' יוחנן ור'     שמע'  בן לקיש ר' יוחנן

וטי    ומהיכן הוא שותה ר' יוחנן ור'     שמעון בן לקיש ר' יוחנן

מינ    ומהיכן היא שותה ר' יוחנן וריש             לקיש ר' יוחנן

פריז   ומהיכן היא שותה ר' יוחנן וריש             לקיש ר' יוחנן

דפוס   ומהיכן הוא שותה ר' יוחנן ור'     שמעון בן לקיש ר' יוחנן

ג41

ירו1   ומהיכן     שותה ר' יוחנן ורישב"ל               ר' יוחנן

ירו2   ומהיכן     שותה ר' יוחנן ור"ל                  ר' יוחנן

או3    ומהיכן     שותה ר' יוחנן ורשב"ל                ר' יוחנן

או51   ומהיכן     שותה ר' יוחנן ורשב"ל                ר' יוחנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' כל מה שהירדן           מכניס      לששה          חדשים

וטי    אמ' כל מה שהירדן           מכניס  אחת לששה          חדשים

מינ    אמ' כל מה        שהוא יורד ומכניס     שנים שנים עשר חדש

פריז   אמ' כל מה שהירדן           מכניס      לששה          חדשים

דפוס   אמר כל מה שהירדן           מכניס  אחת לו'           חדשים

ג41

ירו1   אמ' כל    שהירדן           מכניס      לששה          חדשי'

ירו2   אמ' כל מה שהירדן           מכניס      ו'            חדשים

או3    אמ' כל    שהירדן           מכנס       לששה          חדשים

או51   אמ' כל    שהירדן           מכניס      לששה          חדשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא עושה אותה גמייה אחת מאי טע'       הן יעשוק נהר

וטי    היא עושה אותה זמיטה אחת מה  טע'       הן יעשק  נהר

מינ    היא עושה אותה גימאה אחת היא דכת'      הן יעשוק נהר

פריז   היא עושה      גמייא אחת מאי טעמא      הן יעשק  נהר

דפוס   הוא עושה      גמיעה אחת מאי טעמא שנא' הן יעשוק נהר

ג41

ירו1   הוא עושה אותם גמיעה אחת מה  טעם       הן יעשק  נהר

ירו2   הוא עושה אותה גמיעה אחת מה  טעם       הן יעשוק נהר

או3        עושה אותו גמיעה אחת מה  טעם       הן יעשק  נהר

או51       עושה אותו גמיעא אחת מה  טעם       הן יעשוק נהר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא יחפוז   ר'      שמע'  בן  לקיש אמ' כל מה שהירדן

וטי    ולא יחפז    ר'      שמעון בן  לקיש אמ' כל מה שהירדן

מינ    ולא יחפוז   ר'      שמעון בן  לקיש אמ' כל מה שהוא

פריז   ולא יחפז    וריש              לקיש א'  כל מה שהירדן

דפוס   ולא יחפז    ר'      שמעון בן  לקיש אמר כל מה שהירדן

ג41

ירו1   ולא יחפז    ורשבל"א                    כל מה שהירדן

ירו2   ולא יחפוז   ור"ל                   אמ' כל מה שהירדן

או3    ולא יחפ[ו]ז ורשב"ל                 אמ' כל מה שהירדן

או51   ולא יחפוז   ור"ש          ב"ל          כל    שהירדן

--------------------------------------------------------------------

לונ         מכניס      לשנים עשר חדש   הוא עושה  אותה גמיעה אחת

וטי         מכניס  אחת לשנים עשר חודש  הוא עושה  אותו גמיעה אחת

מינ    יורד ומכניס     ששה       חדשים היא עושה  אותו גימעה אחת

פריז        מכניס      לשנים עשר חדש   היא עושה       גמייא אחת

דפוס        מכניס      לי"ב      חדשים הוא עושה  אותו גמיעה אחת

ג41

ירו1        מכניס      לשנים עשר חדש       עושה       גמיעה אחת

ירו2        מכניס      לי"ב      חדש       עושהו      גמיעה א'

או3         מכנס       לי"ב      חדשים     עושהו      גמיעא אחת

או51        מכניס      לי"ב      חדש       עושה  אותו גמיעא אחת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאי  טע'                      יבטח כי יגיח ירדן אל

וטי    מה   טעמא                     יבטח כי יגיח ירדן אל

מינ    הה"ד      ועל יובל ישלח שרשיו יבטח כי יגנח ירדן אל

פריז   מאי  טעמא                          כי יגיח ירדן אל

דפוס   מאי  טעמא                     יבטח כי יגיע ירדן אל

ג41

ירו1   מה   טעם                      יבטח כי יגיח ירדן אל

ירו2   מה   טעם                      יבטח כי יגיח ירדן אל

או3    מה   טעם                      יבטח כי יגיח ירדן אל

או51   מה   טעם                      יבטח כי יגיה ירדן אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    פיהו      ויש    בהן ליכלוך פה

וטי    פיהו ירדן ויש    בהן לכלוך  פה ורב הונא בשם  רב יוסף אמ'

מינ    פיהו      ויש    להן ליכלוך פה ר'  הונא בש'  ר' יוסף אמ'

פריז   פיהו      ויש    בהן לכלוך  פה ורב הונא בשם  רב יוסף א'

דפוס   פיהו      ויש    בהם לכלוך  פה ורב הונא בשם  ר' יוסי אמר

ג41

ירו1   פיהו      וכי יש בהם לכלוך  פה רב  הונא בשם  רב יוסף

ירו2   פיהו      וכי יש בהן לכלוך  פה רב  הונא בש"ר         אמ'

או3    פיהו      וכי יש בהם לכלוך  פה א"ר הונא בש"ר    יוסף

או51   פיהו      וכי יש בהם לכלוך  פה א"ר הונא בש"ר    יוסף (ו)

--------------------------------------------------------------------

לונ                               ומהיכן היא שותה תני

וטי    אין        בהם   ליכלוך פה ומהיכן הוא שותה תאני

מינ    אין        בהן   ליכלוך פה                 תני  בשם

פריז   אין        להן   לכלוך  פה ומהיכן     שותה תני

דפוס   אין        בהם   לכלוך  פה ומהיכן הוא שותה תני

ג41

ירו1   אין        להם   לכלוך  פה ומהיכן     שותה תני

ירו2   אין צריך         לכלוך  פה ומהיכן     שותה תאני

או3    אין        בהם   לכלוך  פה ומהיכן     שותה תני

או51   אין (צריך) [בהם] לכלוך  פה ומהיכן     שותה תאני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'    שמע'  בן יוחי  א'  ונהר יוצא מעדן ושמו יובל

וטי    ר'    שמעון בן יוחאי אמ' נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

מינ    ר'    מאיר               נהר  יוצא מעדן ושמו יובל וממנו

פריז   ר'    שמע'  בן יוחאי     נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

דפוס   ר'    שמעון בן יוחאי     נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

ג41

ירו1   רשב"י                    נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

ירו2   רשב"י                    ונהר יוצא מעדן ושמו יובל

או3    רשב"י                    נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

או51   רשב"י                    נהר  יוצא מעדן ושמו יובל

--------------------------------------------------------------------

לונ        ומשם היא שותה ומה טע'        ועל יובל ישלח שרשיו

וטי        ומשם הוא שותה מה  טע'        ועל יובל ישלח שרשיו

מינ    היה      הוא שותה          הה"ד  ועל יובל ישלח שרשיו

פריז                     מאי טעמ'       ועל יובל ישלח שרשיו

דפוס       ומשם הוא שותה מאי טעמא שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו

ג41

ירו1       ומשם הוא שותה מ"ט            ועל יובל ישלח שרשיו

ירו2       ומשם הוא שותה          שנא'  ועל יובל ישלח שרשיו

או3        ומשם הוא שותה          שנא'  ועל יובל ישלח שרשיו

או51       ומשם היא שותה          שנא'  ועל יובל ישלח שרשיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר        מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

וטי    אמ"ר        מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

מינ    תאנ' בשם ר' שמעון בן יוחי ואולם שלח נא       בהמות ותורך

פריז   אמ'      ר' מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

דפוס   אמר      ר' מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

ג41    א"ר         מאיר          ואולם שאל    <...> בהמות ותורך

ירו1   אר"מ                      ואולם שאל נא       בהמות ותורך

ירו2   אמ"ר        מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

או3    א"ר         מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

או51   א"ר         מאיר          ואולם שאל נא       בהמות ותורך

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ועוף השמ'            זה זיז  שדי

וטי    זה  בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

מינ    זו  בהמות בהררי אלף ועוף השמים ויגד לך   זה הזיז

פריז   זה  בהמות בהררי אלף ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

דפוס   זה  בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

ג41    זה  בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה הזיז

ירו1   זהו בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

ירו2   זה  בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

או3    זה  בהמות           ועוף השמים ויגד [לך] זה זיז  שדי

או51   זה  בהמות           ועוף השמים ויגד לך   זה זיז  שדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו ל(ה)[ך] דגי הים זה

וטי    או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו לך      דגי הים זה

מינ    או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו לך      דגי הים זה

פריז   או שיח לארץ ותורך            ויספרו לך      דגי הים זה

דפוס   או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו לך      דגי הים זה

ג41    או שיח לארץ ותורך זו גן  עדן <...>  לך      דגי הים זה

ירו1   או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו לך      דגי הים זה

ירו2   או שיח לארץ ותורך זה גן  עדן ויספרו לך      דגי הים זה

או3    או שיח לארץ ותורך זה ג"ע     ויספרו לך      דגי הים זה

או51   או שיח לארץ ותורך זה ג"ע     ויספרו לך      דגי הים זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליויתן             מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

וטי    לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

מינ    לוייתן  (בכל  אלה) כי   לא ידע בכל אלה כי   יד    עשתה

פריז   לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

דפוס   לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

ג41    ליוויתן דכתיב      מי   לא ידע בכל אלה וגו'

ירו1   לויתן              מילא    ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

ירו2   לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

או3    לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

או51   לויתן              מי   לא ידע בכל אלה כי   יד יי עשתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    זאת סליק פירקא

וטי    זאת

מינ    זאת סליק פרשת

פריז   זאת

דפוס   זאת

ג41

ירו1   זאת

ירו2   זאת

או3    זאת

או51   זאת