מינ    {ב} ר' אלעזר  פתר קריא  ביוצאי               מצרים   כשושנה

דפוס   {ב} ר' אליעזר פתר קרא   בגאולת               מצרים

ג41    {ב} ר' <...>            <..>?ג?אולתן שלישראל במצרים

ירו1   {ב} ר' אלעזר  פתר קרייה ביוצאי               מצרים

ירו2   {ב} ר' אליעזר פתר קרייה ביוצאי               מצרים

או3    {ב} ר' אליעזר פתר קרייה ביוצאי               [מצרים]

או51   {ב} ר' אלעזר  פתר קרא   ביוצאי(ם)            מצרים

--------------------------------------------------------------------

מינ    בין החוחי' מה שושנה זו                            קשה

דפוס              מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים היא קשה על

ג41

ירו1              מה שושנה זו                            קשה

ירו2              מה שושנה זו                            קשה

או3               מה שושנה זו                            קשה

או51              מה שושנה זו                            קשה

--------------------------------------------------------------------

מינ         ללקטה  כך כשהיו           ישראל במצרים היו קשין

דפוס   בעלה ללקוט  כך היתה  גאולתן של ישראל            קשה

ג41

ירו1        ללוקטה כך כשהיו           ישראל במצרים     קשין

ירו2        ללוקטה כך כשהיו           ישראל במצרים     קשים

או3         ללוקטה כך כשהיו           ישראל במצרים     קשין

או51        ללוקטה כך כשהיו           ישראל במצרים     קשין

--------------------------------------------------------------------

מינ               ליגאל הה"ד   או הניסה אלהים לבא  לקחת לו

דפוס   לפני הקב"ה ליגאל הה"ד   או הנסה  אלים  לבוא לקחת לו

ג41                            או הניסה אלים' וגו'

ירו1              ליגאל הה"ד   או הנסה  אלהים לבא  לקחת לו

ירו2              להגאל הה<..> או הנסה  אלהים לבא  לקחת לו

או3               להגאל הה"ד   או הנסה  אלהים לבא  לקחת לו

או51              להגאל הה"ד   או הנסה  אלהים לבוא לקחת לו

--------------------------------------------------------------------

מינ    גוי מקרב גוי ר' יהושע ב"ר     נחמיה בשם ר' שמואל בן

דפוס   גוי מקרב גוי

ג41                 ר' יהושע ביר'

ירו1   גוי          ר' יהושע      בר

ירו2   גוי מקרב גוי ר' יהושע                            בן

או3    גוי מקרב גוי ר' יהושע                            בן

או51   גוי מקרב גוי ר' יהושע בר'

--------------------------------------------------------------------

מינ                                      פזי

דפוס

ג41    נחמיה                בשם ?ר'? חנן     ?בר?      <...> ?לק?חת

ירו1   נחמיה       בשר"ש בן              פזי

ירו2   נחמיה       בשר"ש בן              פזי      אמ'

או3    נחמיה       בשר"ש בן              פזי      אומ'

או51         נחמיא בשר"ש בן              פזי      אומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ       גוי מקרב     עם            אין     כת'     כאן

דפוס

ג41    לו גוי מקרב        ?ע?ם    אן         כתוב כן     לקחת

ירו1      גוי מקרב     עם      עם

ירו2                   עם

או3       גוי מקרב גוי עם

או51      גוי מקרב     עם                [עם

--------------------------------------------------------------------

מינ         או           עם מקרב גוי

דפוס

ג41            לו        עם מקרב גוי                   אן כתוב

ירו1   מקרב       גוי                              אין    כתי'

ירו2   מקרב       גוי או         גוי מ<..> עם      אין    כתי'

או3    מקרב       גוי                              אין    כתי'

או51   מקרב                                   גוי] אין    כתי'

--------------------------------------------------------------------

מינ        אלא           גוי מקרב גוי      אילו ערלים  ואילו

דפוס                                       אלו         ואלו

ג41    כן  אלא לקח<..>לו גוי ...> <..>?וי? אילו ערילים ואילו

ירו1   כאן אלא           גוי מקרב גוי      אלו  ערלים  ואלו

ירו2   כאן אלא           גוי מקרב גוי      אלו  ערביים אלו

או3    כאן אלא           גוי מקרב גוי      אלו  ערלים  ואלו

או51   כאן אלא           גוי מקרב גוי      אלו  ערלים  ואלו

--------------------------------------------------------------------

מינ    ערלים  אילו                                  מגדלי בלראייות

דפוס   ערלים  אלו                                   מגדלי בלורית

ג41    ערילים אילו                                  מגדלי בלורייות

ירו1   ערלים  אלו  לובשי כלאים ואלו לובשי כלאי' אלו מגדלי בלורית

ירו2   ערלים  אלו  לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים אלו מגדלי בלורית

או3    ערלים  אלו  לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים אלו מגדלי בלורית

או51   ערלים  אלו  לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים אלו מגדלי בלורית

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואילו מגדלי בלאריות אילו לובשי כלאים ואילו לובשי כלאים

דפוס   ואלו  מגדלי בלורית  אלו  לובשי כלאים ואלו  לובשי כלאים

ג41    ואילו מגדלי <...>

ירו1   ואלו  מגדלי בלורית

ירו2   ואלו  מגדלי בלורית

או3    ואלו  מגדלי בלורית

או51   ואלו  מגדלי בלורית

--------------------------------------------------------------------

מינ    לפיכך    לא היתה       מידת הדין         נותנת        שיגאלו

דפוס   אם    כן לא היתה נותנת מדת  הדין               לישראל שיגאלו

ג41    <...>                  מידת הדין         נותנת        שיגאילו

ירו1   לפי'     לא היתה       מדת  הדין         נותנת        שיגאלו

ירו2   לפי'     לא היתה       מדת  הדין         נותנת        שיגאלו

או3    לפי'     לא היתה       מדת  הדין (כותבת) נותנת        שיגאלו

או51   לפי'     לא היתה       מדת  הדין         נותנת        שיגאלו

--------------------------------------------------------------------

מינ    ישר'  ממצרים       א"ר       שמואל ב"ר נחמני אילו

דפוס         ממצרים לעולם א"ר       שמואל בר  נחמני אלולי

ג41                       א'     ר' שמואל בר  נחמן  אילולי

ירו1   ישראל ממצרים       א"ר       שמואל בר  נחמני אלמלא

ירו2   ישראל ממצרים       ארשב"ן                    אלמלא

או3    ישראל ממצרים       א"ר       שמואל בר  נחמני אלמלא

או51   ישראל ממצרים       א"ר       שמואל בר  נחמני אלמלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    לא אסר   הקב"ה את עצמו בשבועה     לא היו   ישר'  נגאלין

דפוס      שאסר  הקב"ה    עצמו בשבועה     לא נגאלו ישראל לעולם

ג41       שא<.. ...>          <..>?בו?עה לא היתה  מידת  הדין

ירו1   לא אסר   הקב"ה את עצמו בשבועה     לא היו   ישראל נגאלין

ירו2   לא אסר   הקב"ה    עצמו בשבועה     לא היו   ישראל נגאלין

או3    לא אסר   הקב"ה את עצמו בשבועה     לא היו   ישראל נגאלין

או51      שאסר  הב"ה  את עצמו בשבועה     לא היו   ישראל נגאלין

--------------------------------------------------------------------

מינ    ממצרים              לכן אמור לבני ישראל   אני  יי והוצאתי

דפוס                  הה"ד לכן אמור לבני ישראל   אני  יי

ג41    נותנת  שיגאילו      לכן אמור לבני ישרא<.. ...>

ירו1                  הה"ד לכן אמור לבני ישראל   אני  יי וגו'

ירו2                  הה"ד לכן אמור לבני ישראל   אני  יי והוצאתי

או3                   הה"ד לכן אמור לבני ישראל   אני  יי והוצאתי

או51                  הה"ד לכן אמור לבני ישראל   אני  יי והוצאתי

--------------------------------------------------------------------

מינ    אתכם מתחת סבלות מצרים ואין לכן אלא          שבועה שנ'

דפוס                         ואין לכן אלא          שבועה כד"א

ג41                                   <...> ?לשון? שבועה כמה

ירו1                         ואין לכן אלא          שבועה וכה"א

ירו2   אתכם גו'              ואין לכן אלא          שבועה שנא'

או3    וגו'                  ואין לכן אלא   לשון   שבועה וכה"א

או51   אתכם                  ואין לכן אלא          שבועה וכה"א

--------------------------------------------------------------------

מינ              לכן נשבעתי לבית   עלי

דפוס             לכן נשבעתי לבית   עלי  אמ'  ר' ברכיה גאלת

ג41    דאת ?א?מר לכן נשבעתי ל?בי?ת עילי

ירו1             לכן נשבעתי לבית   עלי  א"ר     ברכיה גאלת

ירו2             לכן נשבעתי לבית   עלי  אמ"ר    ברכיה גאלת

או3              לכן נשבעתי לבית   עלי  א"ר     ברכיה גאלת

או51             לכן נשבעתי לבית   עלי  א"ר     ברכיה גאלת

--------------------------------------------------------------------

מינ                                      א"ר     יודן   מלבוא

דפוס   בזרוע עמך בטרוניא                 אמ'  ר' יודן   מלבא

ג41                                      א'   ר' יודן   מלב?ו?<..

ירו1   בזרוע עמך בכח     השבועה של זרועך א"ר     יודן   מלבא

ירו2   בזרוע עמך בכח     השבועה של זרועך אמ"ר           מלבוא

או3    בזרוע עמך בכח     השבועה של זרועך א"ר     [יודן] מלבא

או51   בזרוע עמך בכח     השבועה של זרועך א"ר     [יודן] מלבוא

--------------------------------------------------------------------

מינ    לקחת לו    גוי          עד  מוראים גדולים שבעים   ושתים

דפוס   לקחת לו    גוי מקרב גוי ועד מוראים גדולים שבעים   ושנים

ג41    ...> <...>              עד  מוראים גדולים ש?ב?עים ושנים

ירו1   לקחת לו    גוי          עד  מוראים גדולים שבעי'   ושתים

ירו2   לקחת לו    גוי          עד  מוראים גדולים ע"ב

או3    לקחת לו    גוי          עד  מוראים        ע"ב

או51   לקחת לו                 עד  מוראים גדולים ע"ב

--------------------------------------------------------------------

מינ    אותיות     אם     תאמר            דאית  בהון  יתר

דפוס   אותיות  הן ואם    יאמר   לך אדם   שבעי' וחמשה     אמור

ג41    <..>יות    ?ו?<.. ..>אמר לך א<..  ...>            <..>?ים?

ירו1   אותיות     אם     יאמר   לך אדם   שבעי' וחמש      אמור

ירו2   אותיות     אם     יאמר   לך אדם   ע"ה         הם  אמור

או3    אותיות     אם     יאמר   לך [אדם] שבעים וחמש      [אמור

או51   אותיות     אם     יאמר   לך אדם   שבעים וחמש  הם  אמור

--------------------------------------------------------------------

מינ        צא   מהן גוי    אחרון    שאינו עולה מן   המניין

דפוס   לו  הוצא מהן גוי    השני     שאינו עולה מן   המנין

ג41    לו  צא   מהם גוי    תיני?ת?ה

ירו1   לו           גוישני          אינו       מן   המנין

ירו2   לו           גוי    שני      אינו       מן   המנין

או3    לו]          גוי    שני      א<..       ...> המנין

או51   לו           גוי    שני      אינו       מן   המנין

--------------------------------------------------------------------

מינ        ר'   אבון   אמ'   למען שמו  גאלו  ושמו של   הקב"ה

דפוס   אמ' ר'   אבין              בשמו גואלן ששמו של   הקב"ה

ג41        ?ר'? אבו?ן? <...>           גאלן  ושמו ש?ל? <...>

ירו1       ור'  אבין   אמ'   למען שמו  גאלם  ושמו של   הקב"ה הוא

ירו2       ור'  אבין   אמ'   למען שמו  גאלם  ושמו של   הקב"ה

או3        ור'  אבין   אמ'   למען שמו  גואלם ושמו של   הקב"ה הוא

או51       ור'  אבין   אמ'   למען שמו  גאלם  ושמו של   הב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שבעים ושתי' אותיות

דפוס   ע"ב         אותיות

ג41

ירו1   ע"ב         אותיות

ירו2   ע"ב         אותיות

או3    ע"ב

או51   ע"ב         אותיות