מינ    {ג} ר'                  יהוד' ב"ר  סימון בשם   ר' עזריא

דפוס   {ג} ר'   עזריה   בשם ר' יהודה בר'  סימון

ג41    {ג} <... ..>?י?ה בשם ר' יהודה ביר' סימון

ירו1   {ג} ר'                  יהודה ב"ס        בש"ר     עזריה

ירו2   {ג} ר'                  יהודה ב"ס        בש"ר     עזריה

או3    {ג} ר'                  יהודה בר   סימון בש"ר     עזריה

או51   {ג} ר'                  יהודה בר'  סימון [בש"ר    עזריה]

--------------------------------------------------------------------

מינ    פתר קריא      בישראל לפני  (הר) סיני  כשושנ' בין החוחים

דפוס

ג41    פתר ק<..  ... ..>?אל ל?<.. ...> <...>

ירו1   פתר קרייה     בישראל לפני  הר   סיני  כשושנה בין החוחים

ירו2   פתר קרייה     בישראל לפני  הר   סיני  כשושנה בין החוחים

או3    פתר קרייה     בישראל לפני  הר   סיני  כשושנה בין החוחים

או51   פתר קרא       בישראל לפני  הר   סיני  כשושנה בין החוחים

--------------------------------------------------------------------

מינ        למלך שהיה לו פרדס נטע  בו שורות שורות של תאנים

דפוס   משל למלך שהיה לו פרדס נטעו    שורה        של תאנים

ג41

ירו1       למלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות שורות של תאנים

ירו2   משל למלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות שורות של תאנים

או3        למלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות שורות של תאנים

או51       למלך שהיה לו פרדס ונטע בו שורות שורות של תאנים

--------------------------------------------------------------------

מינ    שורה של  גפנים (ושל) ושורה       של  רמונים

דפוס        ושל גפנים                   ושל רמונים

ג41

ירו1                        שורות שורות של  רמונים   העמיד כוסחים

ירו2                        שורות שורות     שלרמוני' העמיד כוסחים

או3                         שורות שורות של  רמונים   העמיד כוסחים

או51                        שורות שורות של  רמונים   העמיד כוסחים

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס                  ושל תפוחים   ומסר לאריס והלך  לו לאחר

ג41           ?ש?ורות     שלתפוחים ש<.. ...>  <...>

ירו1   לכוסחו

ירו2   לכוסחן

או3    לכוסחו

או51   לכוסחו

--------------------------------------------------------------------

מינ    לימים ירד  המלך לראות את כרמו              מצא   אותו מלא

דפוס   ימים  בא   המלך והציץ    בפרדס לידע מה עשה ומצאו      מלא

ג41

ירו1   לימים נכנס המלך          לפרדס             ומצא  אותו מלא

ירו2   לימים נכנס המלך          לפרדס             מצא   אותו מלא

או3    לימים נכנס המלך          לפרדס             מצא   אותו מלא

או51   לימים נכנס המלך          לפרדס             ומצא  אותו מלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    קוצין ודרדרין העמיד עליו    כסחים  לכסחו

דפוס   חוחין ודרדרין הביא          קוצים  לקוצו  והציץ באותן החוחין

ג41                  היכי  א'      קצוצות לקצ<.. ...>  <...

ירו1   קוצים ודרדרים ביקש  להחריבו

ירו2   קוצים ודרדרים בקש   להחריבו

או3    קוצים ודרדרים בקש   להחריבו

או51   קוצים ודרדרים ביקש  להחריבו

--------------------------------------------------------------------

מינ    ומצא בו שושנה אחת    בתורד נטלה והריח  בה ושבה  נפשו

דפוס   וראה בו שושנה אחת של ורד   נטלה והריח  בה ושבת  נפשו עליה

ג41

ירו1   מצא  בו שושנה אחת בת ורד   נטלה והריח  בה ושבה  נפשו עליו

ירו2   מצא  בו שושנה א'           נטלה והריח  בה וישבה נפשו עליו

או3    מצא  בו שושנה אחת בת וורד  נטלה והריח  בה ושבה  נפשו עליו

או51   מצא  בו שושנה אחת של ורד   נטלה והריחה    ושבה  נפשו עליו

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואמ'      כדאי היא                       שושנה  זו    שיינצל

דפוס   אמר  המלך                          בשביל שושנה        ינצל

ג41    ..>ר      כדיי היא                       השושנה <...> <...>

ירו1   אמ'  המלך כדאי הוא הפרדס הזה להנצל בשביל שושנה  זו

ירו2   אמ'  המלך כדאי הוא הפרדס הזה להנצל בשביל שושנה  זו

או3    אמ'  המלך כדאי הוא הפרדס הזה להנצל בשביל שושנה  זו

או51   אמ'  המלך כדאי הוא הפרדס     להנצל בשביל שושנה  [זו]

--------------------------------------------------------------------

מינ    כל הפרדס כולו בזכותה

דפוס   כל הפרדס             כך כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל

ג41

ירו1                        כך כל העולם      לא נברא אלא בשביל

ירו2                        כך כל העולם      לא נברא אלא בשביל

או3                         כך כל העולם      לא נברא אלא בשביל

או51                        כך כל העולם      לא נברא אלא בשביל

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס   תורה

ג41

ירו1   התורה שנא' אם לא בריתי יומם ולילה וגו'

ירו2   התורה שנא' אם לא בריתי יומם ולילה חקות  שמים וארץ לא שמתי

או3    התורה שנא' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

או51   התורה שנ'  אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

--------------------------------------------------------------------

מינ    כך   לעשרים וששה דור   הציץ הקב"ה בעולמו

דפוס   לאחר כ"ו         דורות הציץ הקב"ה בעולמו לידע מה עשה

ג41

ירו1   כך   לכ"ו        דורות הציץ הקב"ה בעולמו

ירו2   כך   לכ"ו        דורות הציץ הקב"ה בעולמו

או3    כך   לעשרים וששה דורות הציץ הקב"ה בעולמו

או51   כך   לכ'    וששה דורות הציץ הב"ה  בעולמו

--------------------------------------------------------------------

מינ    ומצא  אותו מלא קוצין ודרדרין     כגון דור אנוש

דפוס   ומצאו      מלא מים   במים             דור אנוש מים במים

ג41

ירו1   מצאו       מלא קוצים ודרדרים     כגון

ירו2   ומצאו          קוצים ודרדרים מלא כגון דור אנוש

או3    ומצאו      מלא קוצים ודרדרים     כגון

או51   ומצאו      מלא קוצים ודרדרים     כגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ודור המבול                                      וסדומיים

דפוס   דור  המבול מים במים          דור הפלגה מים במים

ג41

ירו1   דור  המבול          דור אנוש דור הפלגה          סדומיים

ירו2   דור  המבול                   דור הפלגה          סדומיים

או3    דור  המבול          דור אנוש דור הפלגה          סדומיים

או51   דור  המבול          דור אנוש דור הפלגה          סדומיים

--------------------------------------------------------------------

מינ    וביקש            להחרימו ולחריבו

דפוס   והביא קוצים      לקוצו           שנאמר יי    למבול ישב

ג41                ?ע?ל עולמו   להחריבו <...> <...>

ירו1   ביקש  הקב"ה              להחריבו שנא'  יי    למבול ישב

ירו2   בקש   הקב"ה              להחריבו שנא'  יי    למבול ישב

או3    בקש   הקב"ה              להחריבו שנא'  יי    למבול ישב

או51   ביקש  הב"ה               להחריבו שנ'   יי    למבול ישב

--------------------------------------------------------------------

מינ        ומצא         בו    שושנה אחת    בתורד אילו ישר'

דפוס       וראה         בו    שושנה אחת של ורד   אלו  ישראל

ג41    שמע בירר הק' ב"ה <...>

ירו1       ומצא         בו    שושנה אחת          אלו  ישראל

ירו2       ומצא         בו    שושנה א'           אלו  ישראל

או3        ומצא         בו    שושנה אחת          אלו  ישראל

או51       ומצא         בו    שושנה אחת          אלו  ישראל

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס   ונטלה והריחה בשעה שנתן להם עשרת דברות ושבת נפשו עליו בשעה

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

מינ          שהן עתידין  לעמוד לפני הר סיני ולומ' לפני הקב"ה כל

דפוס   שאמרו

ג41                                    <...

ירו1             שעתידין לעמוד לפני הר סיני ולומ'            כל

ירו2             שעתידין לעמוד לפני הר סיני ולומר            כל

או3              שעתידין לעמוד לפני הר סיני ולומר            כל

או51             שעתידין לעמוד לפני הר סיני ולומ'            כל

--------------------------------------------------------------------

מינ    אשר דבר יי נעשה ונשמע אמ' הקב"ה

דפוס              נעשה ונשמע אמ' הקב"ה                 בשביל שושנה

ג41                                    ..>?א?יך אף אני בשביל <...

ירו1   אשר דבר יי נעשה ונשמע אמ' הקב"ה

ירו2   אשר דבר יי נעשה ונשמע אמ' הקב"ה

או3    אשר דבר יי נעשה ונשמע אמ' הקב"ה

או51   אשר דבר יי נעשה ונשמע אמ' הב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ                             כדאי  הן   ישר'   שינצל מן   העולם

דפוס   זו      ינצל הפרדס       בזכות תורה וישראל ינצל       העולם

ג41    ..>ש<.. ...> <...  ..>מר כדיי  הן   ישראל  שי<.. ...>

ירו1                            כדאי  הם   ישראל  להנצל כל   העולם

ירו2                            כדאי  הם   ישראל  להנצל כל   העולם

או3                             כדאי  הם   ישראל  להנצל כל   העולם

או51                            כדאי  הוא                    העולם

--------------------------------------------------------------------

מינ    כולו  בזכותן

דפוס

ג41

ירו1         בזכותם

ירו2         בזכותם

או3          בזכותם

או51   להנצל בזכות  ישראל