מינ    {ד} ר'   חנן  דצפרי   פתר קריא  בגמילות חסדים

דפוס   {ד} רב   חנן  דציפורי פתר קריה  בגמילות חסדים  ( בנוהג

ג41    {ד} <...                                ..>דים

ירו1   {ד} ר'   חנין דציפרי  פתר קרייה בגמילות חסדים

ירו2   {ד} ר'   אבין דצפורי  פתר קרייה בגמילות חסדים

או3    {ד} ר'   חנין דציפורי פתר קרייה בגמילות חסדים

או51   {ד} ר'   חנין דציפורי פתר קר'   בגמילות חסדים

--------------------------------------------------------------------

מינ           עשרה          שנכנסו לבית הכנסת להתפלל   ולא  היו

דפוס   שבעולם עשרה  בני אדם נכנסין לבית הכנסת          ואין אחד

ג41           עשרה  בני אדם נכנ<..      ...>

ירו1          לעשרה בני אדם שנכנסו לבית הכנסת להתפלל   ולא  היו

ירו2          לי'   בני אדם שנכנסו בבית בכנסת          ולא  היו

או3           לעשרה בני אדם שנכנסו בבית הכנסת להתפלל   ולא  היו

או51          לעשרה בני אדם שנכנסו בבית הכנסת [להתפלל] ולא  היו

--------------------------------------------------------------------

מינ        יודעי' לפרוס   על    שמע     ולעבור לפני התיב' והיה

דפוס   מהם יכול   לפרוס   על    שמע     ולעבור לפני התיבה

ג41               ?ל?פרוש <...>

ירו1       יודעין לפרוס   על    שמע ולא לעבור  לפני התיבה היה

ירו2       יודעי' לפרוס   את    שמע     ולעבור לפני התיבה היה

או3        יודעין לפרוס   את    שמע     ולעבור לפני התיבה היה

או51       יודעין לפרוס   את    שמע     ולעבור לפני התיבה היה

--------------------------------------------------------------------

מינ    כהן אחד  שהיה   יודע    לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה

דפוס       ואחד מהם    יודע

ג41             <...   ..>ודיע

ירו1       א'   מהם    יודע    לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה

ירו2       א'   ביניהם יודע    לפרוס את שמע ולעבור לפני התיבה

או3        אחד  ביניהן יודע    לפרוס את שמע ולעבור לפני התיבה

או51       א'          שיודע   לפרוס את שמע ולעבור לפני התיבה

--------------------------------------------------------------------

מינ            דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

דפוס           דומה        כשושנה בין החוחים }

ג41    למה הוא דומה ל<..   ...                 ..>?ד?עין לעבו<..

ירו1           דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

ירו2           דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

או3            דומה ביניהן כשושנה בין החוחים

או51           דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

--------------------------------------------------------------------

מינ                                             לעשרה

דפוס

ג41    ...> <... ..>ודיע למה הוא ?ד?ומ?ה? <...>

ירו1                                            עשר   בני

ירו2                                            לי'   בני

או3                                             לעשרה בני

או51                                            לעשרה בני

--------------------------------------------------------------------

מינ        שנכנסו להכניס את הכלה

דפוס

ג41

ירו1   אדם שבאו   להכניס את הכלה                           לחופה

ירו2   אדם שבאו   להכניס את הכלה                           לחופה

או3    אדם שבאו   להכניס את הכלה                           לחופה

או51   אדם שבאו   להכניס את הכלה (ולא היה א' ביניהם שיודע) [לחופה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא היו יודעי'  לברך ברכת חתנים והיה בהן    אחד שהיה

דפוס

ג41

ירו1   ולא היו יודעים  לברך ברכת חתנים והיה ביניהם א'

ירו2   ולא היו יודעי'  לברך ברכת חתנים והיה ביניהם א'

או3    ולא היו יודעי'  לברך ברכת חתנים והיה        אחד ביניהם

או51   ולא היו יודעין] לברך ברכת חתנים והיה        א'  ביניהם

--------------------------------------------------------------------

מינ    יודע לברך ברכת חתנים דומה ביניהן כשושנ' בין החוחים

דפוס

ג41

ירו1   יודע לברך ברכת חתנים דומה ביניהם כשושנה בין החוחי'

ירו2   יודע      ברכת חתנים דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

או3    יודע לברך ברכת חתנים דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

או51   יודע לברך ברכת חתנים דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

--------------------------------------------------------------------

מינ                 לעשרה         שנכנסו לבית האבל ולא  היו יודעי'

דפוס   בנוהג שבעולם עשרה  בני אדם נכנסין לבית האבל ואין אחד מהם

ג41

ירו1                לי'   בני אדם שנכנסו לבית האבל ולא  היו יודעי'

ירו2                לי'   בני אדם שנכנסו בבית האבל ולא  היו יודעי'

או3                 לי'   בני אדם שנכנסו לבית האבל ולא  היו יודעין

או51                לעשרה בני אדם שנכנסו לבית האבל ולא  היו יודעין

--------------------------------------------------------------------

מינ                      לברך  ברכ' אבל

דפוס   יכול לפתוח את פיו ויברך ברכת אבלים      ואחד מהם    פותח

ג41

ירו1                     לברך  ברכת אבלים והיה א'   ביניה' שהיה

ירו2                     לברך  ברכת אבלים והיה א'   מהם

או3                      לברך  ברכת אבלים והיה אחד  ביניהם

או51                     לברך  ברכת אבלים והיה א'   ביניהם

--------------------------------------------------------------------

מינ                          דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

דפוס   פיו  ומברך            דומה        כשושנה בין החוחים

ג41

ירו1   יודע לברך  ברכת אבלים דומה ביניהם כשושנה בין החוחי'

ירו2   יודע לברך  ברכת אבלים דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

או3    יודע לברך  ברכת אבלים דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

או51   יודע לברך             דומה ביניהם כשושנה בין החוחים

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס   < בנוהג שבעולם עשרה בני אדם נכנסין לבית הכנסת ואין אחד

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס   מהם יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה ואחד מהם יודע דומה

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

מינ                        ר' אלעזר חסמא אזל         לחד

דפוס   כשושנה בין החוחים > ר' אלעזר      אזל         לחד

ג41                                                  לחד

ירו1                       ר' אלעז' חסמא אזל         לחד

ירו2                       ר' אלעזר חסמא אזל         לחד

או3                        ר' אלעזר חסמא אזל         לחד

או51                       ר' אלעזר חסמא אזל (לההוא) [לחד]

--------------------------------------------------------------------

מינ    אתר אמרין   ליה  חכים  רבי למיפרס על שמע אמ' להון לאו

דפוס   אתר אמרו    ליה            פרוס   על שמע אמר להו  לינא

ג41    אתר א?מ?<.. ...> <...>                   אמר להם  אי<..

ירו1   אתר אמרו    ליה  חכים  ר'  למקרב         אמ' להו  לאו

ירו2   אתר אמרו    ליה  חכים  ר'  למקרא         אמ' להו  לאו

או3    אתר אמרו    ליה  חכים  ר'  למקרב         אמ' להו  לאו

או51   אתר אמרו    ליה  חכים  ר'  למקרב         אמ' להם  לאו

--------------------------------------------------------------------

מינ                            חכים  רבי  למיקרב            אמ'

דפוס                           חכם        עבור   לפני התיבה אמר

ג41    ...> איני יודע אמרו     <...> <...

ירו1                  אמרו ליה חכים  ר'   למפרש  על   שמע   אמ'

ירו2                  אמרו ליה חכים  ר'   למפרס  על   שמע   אמ'

או3                   אמ'  ליה חכים  ר'   למיפרס על   שמע   אמ'

או51                  אמרו ליה חכים  ר'   למפרס  על   שמע   אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    להון לאו      אמרון ליה

דפוס   להו  לינא חכם אמרין     דין הוא ר' אלעזר דין הוא דאינון

ג41

ירו1   להו  לאו      אמרו  ליה

ירו2   להו  לאו      אמרו  ליה

או3    להו  לאו      אמרו  ליה

או51   להו  לאו      אמרו  לו

--------------------------------------------------------------------

מינ                 על מגן   צווחין לך  רבי      נתכרכמו פניו

דפוס   מתגלגלין ביה על מגן   צווחין ליה          נתכרכמו פניו

ג41

ירו1                על מגן   קרו    לך  ר'       נתכרכמו פניו

ירו2                על מגן   קרו    לך  ר'       נתכרכמו פניו

או3                 על מגן   קרו    לך  ר'       נתכרכמו פניו

או51                על מיגאן קרו    לך  ר'  (אז) נתכרכמו פניו

--------------------------------------------------------------------

מינ    הלך      אצל ר'  עקיבא       ופניו חולניות אמ' לו מה

דפוס   והלך  לו אצל ר'  עקיבא   רבו               אמר לו

ג41    ..>לך    אצל ר'  עקיב?ה?     <...

ירו1   אזל          ר'  עקי'        ופניו חולניות א"ל

ירו2   אזל      אצל ר'  עקיבא       ופניו חולניות א"ל

או3    אזל      אצל ר'  עקיבא       ופניו חולניות א"ל

או51   הלך      אצל ר"ע             ופניו חולניות א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ        לך פניך חולניות תני ליה עובדא אמ' ליה צאבי רבי דייליף

דפוס   למה    פניך חולניות תני לה  עובדא אמ' ליה צבי  מרי דילף

ג41

ירו1   למה    פניך חולניות תני ליה עובדא     א"ל צבי  ר'  דיליף

ירו2   למה    פניך חולניות תני ליה עובדא     א"ל צבי  ר'  דיליף

או3    למה    פניך חולניות תני ליה עובדא אמר ליה צבי  ר'  דיליף

או51   למה    פניך חולניות תני ליה עובדא     א"ל צבי  ר'  דיליף

--------------------------------------------------------------------

מינ                     אמ'  ליה  אין מאן  דייליף

דפוס                    אמר  ליה  אין      אלפיה  לבתר

ג41    ..>בר לפני התיבה א<.. ...>

ירו1                    א"ל       אין כיון דיאליף

ירו2                    א"ל       אין כיון דיליף

או3                     א"ל       אין כיון דאליף

או51                    א"ל       אין כיון דאליף

--------------------------------------------------------------------

מינ          אזל לתמן          אמרון ליה חכים   רבי  למיפרס על

דפוס   יומין אזל לההוא אתרא    אמרו  ליה פרוס   על   שמע

ג41                    <..>קום אמרו  לו  פרו<..

ירו1         אזל לתמן          אמרו  ליה חכים   ר'

ירו2         אזל לתמן          אמרו  ליה חכים   ר'   למקרא

או3          אזל לתמן          אמרו  ליה חכים   ר'   למקרב

או51         אזל לתמן          א"ל       חכים   [ר'] למקרב

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמע אמ' להון אין חכים רבי  למיקרב        אמ'       להון

דפוס       פרס          עבר  לפני התיבה         עבר

ג41                                             ...>?ע?בר

ירו1       אמ' להו  אין חכים      למפרס  על שמע אמ'       להו

ירו2       אמ' להו  אין חכים ר'   למפרס  על שמע אמ'       להו

או3        אמ' להו  אין חכים ר'   למיפרס על שמע אמ'       להו

או51       א"ל      אין חכים ר'   למפרס  על שמע אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    אין אמרין     הא      חכים      אלעזר והוה קארו  ליה ר'

דפוס       אמרין             איתחסם ר' אלעזר      וקרון ליה ר'

ג41        אמרו      עכשי?ו? <...>                וקראו לו  ר'

ירו1   אין אמרו  ליה הא      חכים      אלעז' והוו קרו   ליה ר'

ירו2   אין אמרן  ליה הא      חכים      אלעזר והוו קרי   ליה

או3    אין אמרו  ליה הא      חכים      אלעזר והוו קרו   ליה [ר']

או51   אין א"ל       הא      חכים   ר' אלעזר והוו קרו   ליה ר'

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלעזר חסמא  ר' יונה הוה מילף לתלמידיה        אפי'

דפוס   אלעזר חסמא  ר' יונה הוה מליף לתלמידוי

ג41    לעזר  <...>

ירו1   אלעז' חסמא  ר' יונה הוה יליף לתלמידו         אפי'

ירו2   אלעזר חסמ'  ר' יונה הוה יליף לתלמידי         אפי'

או3    אלעזר חסמא  ר' יונה הוה יליף לתלמידוי        אפי'

או51   אלעזר חסמא  ר' יונה הוה יליף לתלמי(דיה)[דוי] אפי' ברכת

--------------------------------------------------------------------

מינ               ברכת     חתנים ואפי' ברכת  אבילים

דפוס                                   ברכת  אבלים

ג41               ?ב?ירכות חתנים <...>       <..>?ל?ים

ירו1              ברכת     חתנים ואפי' ברכת  אבלים

ירו2              ברכת     חתנים       וברכת אבלים

או3               ברכת     חתנים ואפי' ברכת  אבלים

או51   כהנים אפי' ברכת     חתנים אפי'  ברכת  אבלים     (למילף

--------------------------------------------------------------------

מינ          לומ'   הוון  גברין  בכל   מילה

דפוס         אמ'    הוון  גברין  בהן

ג41          אמר    יהוון זר<..  ...>

ירו1         למימ'  הוו   גוברין בכל   מיליא

ירו2         למימר  הוו   גוברין כל    מיליא

או3          למימר  הוו   גוברין בכל   מילייא

או51   ההוא) [למימר הוו]  גוברין [ב]כל מיליא