מינ    {ה} ר'    חנינא בריה דר' אידי פתר קריא  בדורות       הללו

דפוס   {ה} ר'    חננא  בריה דר' אבא  פתר קרייה במלכיות

ג41    {ה} <...>                     פתר קרייה ב<..    ...> <...

ירו1   {ה} ר'    חנינא בריה דרב אידי פתר קרייה בדורות       הללו

ירו2   {ה} ר'    חיננא בריה דרב אידי פתר קרייה בדורות       הללו

או3    {ה} ר'    חיננא בריה דר' אידי פתר קרייה בדורות       הללו

או51   {ה} ר'    חיננא בריה דרב אידי פתר קרא   בדורות       הללו

--------------------------------------------------------------------

מינ    כשושנה בין החוחים מה שושנה   זו

דפוס                     מה שושנה   זו  כשהיא נתונה בין החוחים

ג41                         ..>ושנה הזו

ירו1   כשושנה בין החוחים מה שושנה   זו

ירו2   כשושנה בין החוחים מה שושנה   זו

או3    כשושנה בין החוחים מה שושנה   זו

או51   כשושנה בין החוחים מה שושנה   זו

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס

ג41    ש<.. ... ..>בית יוצאה ומ<.. ...> ?א?<.. ...> המזרח והחוח

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס

ג41    עוקצה <... ..>תה כלפי המזרח ו<.. ...> עוקצה רוח <..>רחית

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

מינ                                בזמן שרוח צפונית מנשבת   בה

דפוס                                    רוח  צפונית יוצאה

ג41    יוצאה ומטה אותה <...> עוקצה      רוח  צפונית ?יו?<.. ...>

ירו1                               בזמן שרוח צפוני' מנשבת   בה

ירו2                               בזמן שרוח צפון   מנשבת   בה

או3                                בזמן שרוח צפונית מנשבת   בה

או51                               בזמן שרוח צפונית מנשבת   בה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מטי  אותו כלפי דרום  והחוח עוקצה ובזמן שרוח דרומית מנשבת

דפוס   ומטה אותה כלפי דרום  והחוח עוקצה       רוח  דרומית יוצאה

ג41    ומטה אותה כלפי המערב והחוח עוקצה

ירו1   מטה  אותה כלפי דרום  והרוח עוקצה

ירו2   מטה  אותה כלפי דרום  והרוח עוקצה

או3    מטה  אותה כלפי דרום  והרוח עוקצה

או51   מטה  אותה כלפי דרום  והרוח עוקצה

--------------------------------------------------------------------

מינ    בה מטה  אותה כלפי צפון והחוח עוקצה ואע"פ  כן  לבם     מכוון

דפוס      ומטה אותה כלפי צפון והחוח עוקצה ואעפ"כ     לבה     מכוון

ג41                                       א<..   ... ..>?ב?ה מכוון

ירו1                                      אעפ"כ      לבה     מכוון

ירו2                                      אעפ"כ      לבן     מכוון

או3                                       אעפ"כ      לבה     מכוון

או51                                      אעפ"כ      לבה     מכוון

--------------------------------------------------------------------

מינ    כלפי למעלה כך          אע"פ שישראל משועבדין בין אומות

דפוס   כלפי מעלה  כך הן ישראל אע"פ

ג41         למעלן כך הן <...>             משתעבדין

ירו1   כלפי מעלה  כך          אע"פ שישראל משועבדי' בין האומו'

ירו2   כלפי מעלה  כך    ישראל אע"פ שהן    משועבדין בין האומות

או3    כלפי מעלה  כך          אע"פ שישראל משועבדין בין האומות

או51   כלפי מעלה  כך          אע"פ שישראל משועבדין בין האומות

--------------------------------------------------------------------

מינ    העולם            בפייסין           בגיגלאות   ובדימסאות

דפוס                שהן נגבין   אונניות              ואנגריות

ג41

ירו1         וגובין מהם         ארנוניות  וגלגוליות  ודימוסי

ירו2         וגובין מהם         ארנוניות  וגולגליות  ודימוסיאות

או3          וגובין מהם מסין    וארנוניות וגולגליות  ודימוסיאות

או51         וגובין מהם מסים    וארנוניות [וגולגליות ודימוסיאות]

--------------------------------------------------------------------

מינ                                             אע"פ   כן לבם

דפוס                                                      לבן

ג41        מבבל למדיי ממדיי ליוון מיוון לא?דו?ם אפעלפי כן ליבן

ירו1   או'                                      אעפ"כ     לבם

ירו2                                            אעפ"כ     לבן

או3                                             אעפ"כ     לבה

או51                                            אע"כ      לבה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מכוון כנגד  אביהם שבשמים     וכן אמ' דוד      נכון

דפוס   מכוון כלפי  אביהם שבשמים

ג41    מכוון <...>       ?ש?בש?מי?ם

ירו1   מכוון כנגד  אביה' שבשמי'     וכן     דוד אומ' נכון

ירו2   מכוון כלפי  מעלה             וכן     דוד אומ' נכון

או3    מכוון כלפי  אביהם שבשמים     וכן     דוד אומ' נכון

או51   מכוון כלפי  מעלה             וכן     דוד אומ' נכון

--------------------------------------------------------------------

מינ    לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה   מה  כת'  בתריה

דפוס                                     מ"ט

ג41

ירו1   לבי אל'ים נכון לבי וגו'           מה  כתי' בתריה עורה

ירו2   לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה   מה  כתי' בתריה עורה

או3    לבי אלהים נכון לבי אשירה וא[ז]מרה מה  כתיב בתריה עורה

או51   לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה   מה  כתי' כתריה עורה

--------------------------------------------------------------------

מינ                                    עיני תמיד אל יי וגו'

דפוס                                   עיני תמיד אל יי כי   הוא

ג41                                    עיני תמיד אל יי וגו'

ירו1   כבודי עורה וגו'

ירו2   כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר

או3    כבודי עורה הנבל וכנור

או51   כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר

--------------------------------------------------------------------

מינ                    ר' אביהוא פתר קריא  בגאולה  של

דפוס   יוציא מרשת רגלי ר' איבו   פתר קרייה בגאול'

ג41                    ר' אייבו  פתר קרייה בגאולתן    שלישראל

ירו1                   ר' אבא    פתר קרייה בגאולה  של

ירו2                   ר' אבהו   פתר קרייה בגאולה

או3                    ר' אבהו   פתר קרייה בגאולה  של

או51                   ר' אבהו   פתר קרא   בגאולה  של

--------------------------------------------------------------------

מינ    מחר   כשושנה בין החוחים מה    שושנה    זו

דפוס   מחר                     מה    שושנה    זו        כשהיא

ג41    למחר                    <...> הש?וש?נה הזאת בשעה שהיא

ירו1   מחר   כשושנה בין החוחי' מה    שושנה

ירו2   שלמחר כשושנה בין החוחים מה    שושנה    זו

או3    מחר   כשושנה ביו החוחים מה    שושנה    זו

או51   מחר   כשושנה בין החוחים מה    ש<..>    זו

--------------------------------------------------------------------

מינ                             כל זמן   שבעלה  רוצה   ללקטה

דפוס   נתונה בין החוחים היא קשה    על    בעלה          ללקוט

ג41    נתונה בין החוחים            אמתיי שבעליה מבקשים לי?לק?וט

ירו1                            כל זמן   שבעלה  רוצה   ללוקטה

ירו2                            כל זמן   שבעלה  רוצה   ללוקטה

או3                             כל זמן   שבעלה  רוצה   ללקטה

או51                            כל זמן   שבעלה  רוצה   ללוקטה

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                 שורף

דפוס             ומה הן עושין    מביא ן את האור והן שורפין

ג41    <..>?ו?תה מה  הן עושין לה                    שורפים

ירו1                                                שורף   אותה

ירו2                                                שורף

או3                                                 שורף

או51                                                שורף

--------------------------------------------------------------------

מינ    חוצה לה            ומלקטה          כך

דפוס   חוץ  לה לאחר    כך לוקטין  א    תה כך

ג41    חוצה לה ונכנסים    ולוקטים אותה    כך זאת ?ירושל?<..>

ירו1   חוצה לה ואח"כ      מלקטה           כך

ירו2   חוצה לה ואח"כ      מלקטה           כך

או3    חוצה לה ואח"כ      מלקטה           כך

או51   חוצה לה ואחר    כן מלקטה           כך

--------------------------------------------------------------------

מינ                      ציוה יי ליעקב סביביו צריו כגון חלאמו

דפוס                     צוה  יי ליעקב סביביו צריו כגון חלמיש

ג41    <..>ך הגוים שמתיה צוה  יי ליעקב סביביו

ירו1                     צוה  יי ליעקב סביביו צריו      הלמאי

ירו2                     צוה  יי ליעקב סביביו צריו      הלמאי

או3                      צוה  יי ליעקב סביביו צריו      הלמאי

או51                     צוה  יי ליעקב סביביו צריו      הלמאי

--------------------------------------------------------------------

מינ    לנינוה              ומסוסיתה לטבריא       וקסטרא לחיפא

דפוס   לנוה    יריחו לנערן סוסיתא   לטבריא       גסטרא  לחיפא

ג41

ירו1   לבנוה               סוסיתא   לטבריה       וקצרה  לחיפא

ירו2   לבנוה               סוסיאתה  לטבריה טבריה וקצרה  לחפה

או3    לבנוה               סוסיתא   לטבריה       וקצרה  לחפה

או51   לבנו?ה?             סוסיתא   לטבריה       וקצרה  לחפרי

--------------------------------------------------------------------

מינ    ויריחו    לנעורן ולוז לאונן הה"ד זאת ירושלם בתוך הגוים

דפוס                    לוד  לאונו הה"ד זאת ירושלם בתוך הגוים

ג41

ירו1   ויריחו    לנערן             הה"ד זאת ירושלם בתוך הגוים

ירו2   וי?ב/ר?יח לנערן             הה"ד זאת ירושלם בתוך הגוים

או3    ויריחו    לנערן             הה"ד זאת ירושלם בתוך הגוים

או51   ויריחו    לנערן             הה"ד זאת ירושלם בתוך העמים

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמתיה וסביבותיה ארצות למחר כשתבא  גאולה לישראל

דפוס   שמתיה                 למחר כשיגיע הקץ

ג41                               כשיבוא הק'   ב"ה    לבנות

ירו1   שמתיה וסביבותיה ארצות

ירו2   שמתיה וסביבותיה ארצות

או3    שמתיה וסביבותיה ארצות

או51   שמתיה וסביבותיה ארצות

--------------------------------------------------------------------

מינ                      מה הקב"ה עושה להם

דפוס                     מה הקב"ה עושה מביא את האור וש

ג41    בית המקדש <..>ילה

ירו1                     מה הקב"ה עושה מביא את האור ומצית

ירו2                     מה הקב"ה עושה מביא את האור ומצית

או3                      מה הקב"ה עושה מביא את האור ומצית

או51                     מה הב"ה  עושה מביא לה האור ומצית

--------------------------------------------------------------------

מינ                    והיו עמים משרפות        קוצים כסוחים באש

דפוס   רף חוץ  לה הה"ד והיו עמים משרפות סיד

ג41                    והיו עמים משרפות שיד    וגו'

ירו1      חוצה לה הה"ד והיו עמי' משרפות <..>יד

ירו2      חוצה לה הה"ד והיו עמים משרפות סיד

או3       חוצה לה הה"ד והיו עמים משרפות סיד

או51      חוצה לה הה"ד והיו עמים משרפות סיד

--------------------------------------------------------------------

מינ    יצתו

דפוס        ומה   כתי' בהו יי בדד ינחנו

ג41         ואחר  כך       יי בדד ינחנו וגו'

ירו1        ואח"כ          יי בדד ינחנו

ירו2        ואח"כ          יי בדד ינחנו

או3         ואח"כ          יי בדד ינחנו

או51        ואחרי כן       יי בדד ינחנו