לונ    {ז}

וטי    {ז} <...>

מינ    {ז} א"ר           ברכיה אמ'   להן הקב"ה   לישר'

פריז   {ז} א"ר           ברכיה א'        הקב"ה   לישראל

דפוס   {ז} אמ'   ר'      ברכיה אמ'       הקב"ה   למשה   לך אמור

ג41    {ז} א?מ?ר ר'      ברכיה א<..>     <..>ב"ה <...>  לך אמור

ירו1   {ז} א"ר           ברכיה אמ'       הקב"ה   למשה   לך אמור

ירו2   {ז} אמ"ר          ברכיה אמ'       הקב"ה   למשה   לך אמור

או3    {ז} א"ר           ברכיה אמ'       הקב"ה   למשה   לך אמור

או51   {ז} אמ'   (ה)[ר'] ברכיה           אהב"ה   למשה   לך אמור

ששון   {ז} <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                        כמי כשהייתם במצרים   הייתם דומים כשושנ'

פריז                       כמי שהייתם  במצרים   הייתם       כשושנה

דפוס            לישראל     כ   שהייתם  במצרי'   הייתם דומין לשושנה

ג41             לישראל         כשהייתם במצרים   הייתם       כשושנה

ירו1   להם לבני ישראל  בני     כשהייתם במצרים   הייתם דומין כשושנה

ירו2   להם      לישראל בני     כשהייתם במצרים   הייתם דומי' כשושנה

או3    להם      לישראל בני     כשהייתם במצרים   הייתם דומין כשושנה

או51   להם      לישראל בני     כשהייתם במצ[רי]ם הייתם דומים כשושנה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בין   החוחים עכשיו  אתם  באים      לארץ כנען היו

פריז   בין   החוחים עכשו   שאתם נכנסין    לארץ כנען אתם

דפוס   בין   החוחים עכשו   שאתם נכנסין    לארץ כנען היו

ג41    ב?י?ן החוחים <...                            ..>?ל?

ירו1   בין   החוחי' ועכשיו אתם  באתם   אל ארץ  כנען תהיו

ירו2   בין   החוחים ועכשיו אתם  באים      לארץ כנען תהיו

או3    בין   החוחים ועכשיו אתם  באים      לארץ כנען תהיו

או51   בין   החוחים ועכשו  אתם  באים      לארץ כנען תהיו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דומ'  לשושנ' בין החוחי'                             הזהרו

פריז         כשושנה בין החוחים                             הזהרו

דפוס   דומין לשושנה בין החוחים                ותנו   דעתכם

ג41

ירו1         כשושנה בין החוחים      אמ'  להם  תנו    דעתכם

ירו2   דומים כשושנה בין החוחים      אמ'  להם  תנו    דעתכם והזהרו

או3    דומי' כשושנה בין החוחים      אמ'  להם  תנו    דעתכם והזהרו

או51   דומים כשושנה בין החוחים (אל) [אמ' להם] (ת)תנו דעתכם והזהרו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שלא תעשו לא במעשי אילו ולא במעשי אילו לפיכך משה מזהיר

פריז   שלא תעשו לא כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו

דפוס   שלא תעשו לא כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו

ג41        תעשו לא כמעשה אילו ולא כמעשה אילו

ירו1   שלא תעשו    כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו  לפי'  משה מזהיר להם

ירו2   שלא תעשו לא כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו  לפי'      מזהיר להם

או3    שלא תעשו לא כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו  לפי'  משה מזהיר להם

או51   שלא תעשו לא כמעשה אלו  ולא כמעשה אלו  לפי'  משה מזהיר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          לישראל ואמ'  להן      כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

פריז                          הה"ד כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

דפוס                          הה"ד

ג41

ירו1         לישראל ואומ'          כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

ירו2   ואומ' לישראל                כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

או3          לישראל ואומר          כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

או51         לישראל ואומ'          כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לא תעשו וכמעשה ארץ מצרים כנען אשר אני  מביא אתכם שמה לא

פריז           וכמעשה ארץ       כנען

דפוס

ג41

ירו1   לא תעשו וגו'

ירו2   לא תעשו וכמעשה ארץ       כנען

או3            וכמעשה ארץ       כנען אשר אני  מביא אתכם שמה לא

או51           וכמעשה ארץ       כנען אשר איני מביא אתכם שמה לא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                           כמעשה ארץ מצרים וג'

מינ    תעשו ובחקותיהם לא תלכו

פריז                          כמעשה ארץ מצרים

דפוס                          כמעשה ארץ מצרים

ג41                           כמעשה ארץ מצרים     פ?תחה ב?'

ירו1

ירו2

או3    תעשו

או51   תעשו                   כמעשה ארץ מצרים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יצחק פתח       בן  אדם        שתים נשים

וטי    ר' יצחק פתח       בן  אדם        שתים נשים

מינ    ר' יצחק פתח       בו  אדם        שתים נשים בנות  אם  אחת

פריז   ר' יצחק פתח                      שתי  נשים שתיהן מאח אחת

דפוס   ר' יצחק פתר קרייה בבן אדם שיש לו שתי       בנות

ג41    ר' יצחק פתח       בן  אדם        שתים נשים בנות

ירו1   ר' יצחק פתח                      שתים נשים בנות  אם  אחד

ירו2   ר' יצחק פתח                      שתים נשים בנות  אם  אחת

או3    ר' יצחק פתח                      שתים נשים בנות  אם  אחת

או51   ר' יצחק פתח                      שתים נשים בנות  אם  אחת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          וגו'    שתיהם מאם      אחת                    שתיהן

וטי          וגומ    שתיהן מאם      אחד                    שתיהן

מינ    היו           שתיהן מאומה    אחת                    שתיהן

פריז   שתיהן               משפ()[ך] אחת

דפוס                       מאם      אחת      שתיהן מאב אחד שתיהן

ג41          וגו'    שתיהם מא<..>   <...

ירו1   היו   וגו'    שתיהן מאום     אחד  היו               שתיהן

ירו2   היו           שתיהן מאם      אחת                    ושתיהן

או3    [היו  וגו']   שתיהם מא[ו]ם   אחת  היו               שתיהם

או51   היו   [וגומ'] שתיהם מאם      אחת  היו               שתיהם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    משפיר אחת     המד"א         ובני חם כוש מצרים  ופוט   וגו'

וטי    משפיר אחת     כמה   דאת אמ' ובני חם כוש ומצרים וכו'

מינ    משפיר אחד

פריז                               ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

דפוס   משפיר אחד     כד"א          ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

ג41    ..>יר אחד     דכתיב         ובני חם כוש ומצרים וג?ו?'

ירו1   משפיר אחד היו כד"א          ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

ירו2   מספיר א'      כד"א          ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

או3    משפיר אחת היו כד"א          ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

או51   מספיר א'  היו כד"א          ובני חם כוש ומצרים ופוט   וכנען

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    חוניא                             למלך  שהיה

וטי    א"ר     חוניא                             למלך  שהיה

מינ         ר' הונא  בשם ר' בנימן בר לוי         למלך  שהיתה

פריז   א"ר     חנינה                         משל למלך  שהיתה

דפוס   אמ'  ר' חנינ'                         משל למלך  שהיה

ג41         ר' אבון  בשם ר' א?ח?א                <...>

ירו1        ר' חוניא                             למלך  שהיתה

ירו2        ר' חוניא                     אמ' משל למלך  שהיתה

או3         ר' חוניא                     אמ'     למלך  שהיה

או51        ר' חנינא                     אמ'     למלך  שהיתה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו בת יחידה והשרה  אותה במבוי  אחת ונמצאו כולם

וטי    לו בת יחידה והשרה  אותה במבאוי אחד ונמצאו כולם

מינ    לו בת       והשרה  אותה במבוי             שכולו

פריז   לו בת אחת   והשרה  אותה במבוי  אחד ונמצאו כלן

דפוס   לו בת יחידה והשרה  אותה במבוי  אחד ונמצאו כולן

ג41                והישרה אותה במקום  אחד והיו   כולם

ירו1   לו בת יחידה והשרה  אותה בבית   אחד ונמצאו כלן

ירו2   לו בת יחידה והשרה  אותה בבית   א'  ונמצאו כלם

או3    לו בת יחידה והשרה  אותה בבית   אחד ונמצאו כלם   [כל הנשים

או51   לו בת יחידה והשרה  אותה [בבית  אחת ונמצאו       כל  הנשים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    בעלי   זנות                חזר

וטי                    בעלי   זנות                חזר

מינ                           זונות               חזר

פריז                   בעלי   זנות                וחזר

דפוס                   בעלי   זנות  ובעלי כשפים

ג41                    ?ב?עלי זימה  ובעלי כשפ<..>

ירו1                   בעלי   זנות  ובעלי כשפים

ירו2                   בעלי   זנות  ובעלי כשפים

או3    שהיו באותו הבית שהיו   זונות               חזר  והוציאה

או51   שהיו באותו הבית שהיו   זונות               חזר  והשרה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    והשרה אותה       במבוי אחת ונמצאו כולם  בעלי זנות  ובעלי

וטי    והשרה אותה       במבוי אחר ונמצאו כולם  בעלי זנות  ובעלי

מינ    והשרה אותה       במבוי            שכולן      זונות

פריז   והשרה אותה       במבוי אחר ונמצאו כלן   בעלי זנות

דפוס

ג41

ירו1

ירו2

או3    והשרה אותה בבית        אחר ונמצאו כולם] בעלי זנות  ובעלי

או51   אותה       בבית] במבוי א'  ונמצאו כולם  בעלי זנות  ובעלי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשפים  אמ'   לה אביה בתי         דעתיך     שלא תעשי

וטי    כשפים  א'    לה אביה בתי   תני   דעתיך     שלא תעשי

מינ    וכשפות אמ'   לה      בתי   הזהרי           שלא תעשי

פריז          א'    לה אביה בתי         דעתיך     שלא תעשי

דפוס          אמ'   לה      בתי   תני   דעתך      שלא תעשי

ג41           <...>                               אל  תעשי

ירו1          אמ'   לה המלך בתי   תני   דעתיך     שלא תעשה

ירו2          אמ'   לה אביה       תני   דעתיך בתי שלא תעשה

או3    כשפים  אמ'   לה אביה בתי   תני   דעתך      שלא תעשי

או51   כשפים  א"ל      אביה [בתי] תני   דעתך      שלא תעשה

ששון                                              שלא תעשי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא כמעשה         אילו   ולא כמעשה אלו  כך

וטי    לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

מינ    לא כמעשה         אילו   ולא כמעשה אילו כך אמ' הקב"ה

פריז   לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

דפוס   לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

ג41    לא ?כמ?עשה       א?יל?ו ולא כמעשה אילו כך

ירו1   לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

ירו2   לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

או3    לא כמעשי         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

או51      כמעשיהם לא של אלו    ולא של    אלו  כך

ששון   לא כמעשה         אלו    ולא כמעשה אלו  כך

--------------------------------------------------------------------

לונ                כשהיו יש'   במצרים     היו  המצ'    בעלי זנות

וטי                כשהיו יש'   במ()[צרי]ם היו  המצריים בעלי זנות

מינ    לישראל בניי                        בנות מצרים   בנות זימה

פריז               כשהיו ישר'  במצרים     היו  המצרים  בעלי זנות

דפוס               כשהיו ישראל במצרים     היו  מצרים   בעלי זנות

ג41                            מצרים      <...

ירו1               כשהיו ישראל במצרים     היו  המצרים  בעלי זנות

ירו2               כשהיו ישראל במצרים     היו  המצריים בעלי זנות

או3                כשהיו ישראל במצרים     היו  המצריים בעל  זנות

או51               כשהיו ישראל במצרים     היו  המצריים בעלי זנות

ששון               כשהיו יש'   במצרי'     היו  המצרי'  בעלי זנות

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אשר בשר   חמורים בשרם

וטי                         אשר בשר   חמורים בש'       וג'

מינ    הם             שנ'       בשר   חמורים בשרם      וזרמת סוסים

פריז                  שנ'   אשר בשר   חמורים בשרם

דפוס                  שנאמ' אשר בשר   חמורים בשרם

ג41                             ..>שר חמורים <..>?ש?רם

ירו1      ובעלי כשפים שנא'  אשר בשר   חמורים בשרם

ירו2      ובעלי כשפי'       אשר בשר   חמורים בשרם

או3       ובעלי כשפים       אשר בשר   חמורים בשרם

או51      ובעלי כשפים       אשר בשר   חמורים בשרם

ששון      ובעלי כשפי'       אשר בשר   חמורים בשרם

--------------------------------------------------------------------

לונ                וכשנכנסו ארץ  כנען היו הכנעניים    בעלי   זנות

וטי                וכשנכנסו לארץ כנען היו כנעניים     בעלי   זנות

מינ    זרמתם       אבל      בנות כנען                 בנות   זימה

פריז         וכיון שנכנסו   לארץ כנען היו הכנענים     בעלי   זנות

דפוס               וכשנכנסו לארץ כנען היו כנענים      בעלי   זנות

ג41                                       <..>ענים    בע?ל?י זימה

ירו1               וכשנכנסו לארץ כנען היו הכנעניים    בעלי   זנות

ירו2               וכשנכנסו לארץ כנען היו הכנעניי'    בעלי   זנות

או3                וכשנכנסו לארץ כנען היו הכנעניים    בעלי   זנות

או51               וכשנכנסו לארץ כנען היו ה(מ)כנעניים בעלי   זנות

ששון               וכשנכנסו לארץ כנען היו הכנעניים    בעלי   זנות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובעלי כשפים           מרוב  זנוני זימה טובת חן בעלת  כשפים

וטי    ובעלי כשפים           מרוב  זנוני זונה וגו'

מינ          וכשפות הן הה"ד  מרב   זנוני זונה טובת חן בעלת  כשפים

פריז         וכשפים          מרוב  זנוני זונה בעלת חן

דפוס   ובעלי כשפים     שנאמר מרוב  זנוני זונה טובת חן בעלת  כשפים

ג41    ובעלי כשפים           <...>                    ובעלת כשפי<..

ירו1         וכשפי'          מרב   זנוני זונה

ירו2   ובעלי כשפים           מרוב  זנוני זונה

או3          וכשפים          מרוב  זנוני זמה

או51         וכשפים          מרוב  זנוני זמה

ששון         כשפי'           מרוב  זנוני זונה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      אמ' להן הק'

וטי                                      א'  להן הקב"ה

מינ    המוכרת גוים בזנוניה ומלכים בכשפיה

פריז                                     אמ' להם

דפוס                                     אמר להן הקב"ה

ג41    ...                                       ..>?ק'? ב"ה

ירו1                                     אמ' להם הקב"ה

ירו2                                     אמ' להם הקב"ה

או3                                      אמ' להם הקב"ה

או51                                     אמ' להם הב"ה

ששון                                     אמ' להם הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ           בני  היזהרו  שלא  תעשו  לא כמעשה אילו ולא כמעשה

וטי           בניי היזהרו  שלא  תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

מינ                הזהרו   שלא  תעשו  לא כמעשה אילו ולא כמעשה

פריז          בני  הזהרו   שלא  תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

דפוס          בני  הזהרו   שלא  תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

ג41    לישראל היו  זהורים  א?ל? <...>

ירו1          בני  הזהרו   לא   תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

ירו2          בני  הזהרו   שלא  תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

או3           בני          לא   תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

או51          בני  [הזהרו] לא   תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

ששון          בני  הזהרו   לא   תעשו  לא כמעשה אלו  ולא כמעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו                                  הה"ד כמעשה ארץ מצרים

וטי    אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

מינ    אילו לפיכך משה מזהיר את ישר' ואמ' להן      כמעשה ארץ מצרי'

פריז   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

דפוס   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

ג41                                                         <..>רים

ירו1   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

ירו2   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

או3    אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

או51   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

ששון   אלו                                   הה"ד כמעשה ארץ מצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי               וכמעשה ארץ כנען

מינ

פריז

דפוס

ג41

ירו1   וגו'

ירו2

או3

או51   וגו'

ששון   אשר  ישבתם וגו'