לונ    {י} שלשה  הן שברחו מן העבירה ושיתף הקב"ה שמו בשמן   ואילו

וטי    {י} שלשה  הן שברחו מן העבירה ושיתף הקב"ה שמו בשמן   ואילו

מינ    {י} שלשה     ברחו  מן העבירה ושיתף הקב"ה שמו ושמן   ואילו

פריז   {י} ארבעה הם שברחו מן העבירה ושיתף הקב"ה שמו ביניהם ואלו

דפוס   {י} שלשה  הם שברחו מן העבירה ושתף  הקב"ה שמו עמהם   ואלו

ירו1   {י} ג'    הם שפרחו מן העביר' ושתף  הקב"ה שמו בשמם   ואלו

ירו2   {י} שלשה  הם שברחו מן העבירה ושיתף הקב"ה שמו בשמן   ואלו

או3    {י} שלשה  הן שברחו מן העבירה ושתף  הקב"ה שמו בשמן   ואלו

או51   {י} ג'    הן שברחו מן העבירה ושתף  הב"ה  שמו בשמן   ואלו

ששון   {י} ג'    הם שברחו מן העבירה ושיתף הב"ה  שמו בשמן   ואלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף מנין      עדות

וטי    הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף מנין      עדות

מינ    הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף           דכת' עדות

פריז   הן יוסף      ופלטי ויעל     יוסף מנין      עדות

דפוס   הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף מנין שנ'  עדות

ירו1   הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף מנין שנא' עדות

ירו2   הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף      שנא' עדות

או3    הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף      שנא' עדות

או51   הן יוסף ויעל ופלטי בן   ליש יוסף      שנ'  עדות

ששון   הן יוסף ויעל ופלטי          יוסף מנין שנ'  עדות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף     יה          מעיד עליו

וטי    ביהוסף שמו      מהוא ביהוסף     יה          מעיד עליו

מינ    ביהוסף שמו וגו'                             מעיד על   יוסף

פריז   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף שמו יה          מעיד עליו

דפוס   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף     יה          מעיד עליו

ירו1   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף        זה       מעיד עליו

ירו2   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף        זה   השם מעיד עליו

או3    ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף     יה          מעיד עליו

או51   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף        [זה] (ה) מעיד עליו

ששון   ביהוסף שמו      מהו  ביהוסף     יה          מעיד עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא נגע באותו של פוטיפרע  יעל מנ'          ותצא יעל

וטי    שלא נגע באשתו    שלפוטיפר יעל מנין         ותצא יעל

מינ    שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל      דכת'

פריז   שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל מנין         ותצא יעל

דפוס   שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל מנין שנ'     ותצא יעל

ירו1   שלא נגע באת      פוטיפרע  יעל מנין דכתי'   ותצא יעל

ירו2   שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל מנין דכתי'   ותצא יעל

או3    שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל מנין דכתי'   ותצא יעל

או51   שלא נגע באשת     פוטיפר   יעל מנין [דכתי'] ותצא יעל

ששון   שלא נגע באשת     פוטיפרע  יעל מנין שנ'     ותצא יעל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לקראת סיסרא וגו'                               מהו  בשמיכה

וטי    לקראת סיסרא וגו'                 ותכסהו בסמיכה מהו  בסמיכה

מינ                     ויסר אליה האהלה ותכסהו בסמיכה מהו  סמיכה

פריז   לקראת סיסרא וג'                                מהו  בשמיכה

דפוס   לקראת סיסרא                      ותכסהו בשמיכה מהו  בשמיכה

ירו1   לקאת  סיסרא וגו'                 ותכסהו בשמיכה מהו  בשמיכה

ירו2               וגו'                 ותכסהו בשמיכה

או3    לקראת סיסרא                      ותכסהו בשמיכה מהו  בשמיכה

או51   לקראת סיסרא                      ותכסהו בשמיכה [מהו שמיכה]

ששון   לקראת סיסרא וגו'                 ותכסהו בשמיכה מהו  בשמיכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבנן  דהכא אמ'   בסודרא ורבנן  דתמן  אמ'   במשיכלא

וטי    רבנן  דהכא אמרין בסדורה ורבנן  דתנין אמרי  במשכילא

מינ    רבנן  דתמן אמרי' בסודרא רבנן   דהכא  אמרין במשיכלא

פריז   רבנין דהכא אמרין בסודרא ורבנין דתמן  אמרין במשיכלא

דפוס   רבנן  דהכא אמ'   בסודרא ורבנן  דתמן  אמ'   במשיכלא

ירו1   רבנין      אמרין בסודרא ורבנן  דתמן  אמרין במשיכלא

ירו2   רבנין      אמרי  בסודרא ורבנן  דתמן  אמרי  במשיכה

או3    רבנין      אמרי  בסודרא ורבנין דתמן  אמרי  במשיכלא

או51   רבנין דהכא אמרי  בסודרא ורבנין דתמן  אמרי  במשיכלא

ששון   רבנין      אמרי  בסודרא ורבנין דתמן  אמרי  במשיכלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    ריש      לקיש חיזרנו על כל      המקרא      ולא מצינו

וטי    א"ר    שמעון בן לקיש חיזרנו על כל      המקרא      ולא מצאינו

מינ    א"ר    שמעון בן לקיש חזרנו  על כל      הכלים      ולא מצינו

פריז   אמ'    ריש      לקיש חזרתי  על כל      המקרא כלה  ולא מצאתי

דפוס   אמר    ריש      לקיש חזרנו  על כל      המקרא      ולא מצינו

ירו1   ארשב"ל               חזרנו  על כל      המקר'      ולא מצינו

ירו2   ארשב"ל               חזרנו  על כל      המקרא      ולא מצי'

או3    ארשב"ל               חזרנו  על כל צדדי המקרא      ולא מצינו

או51   אר"ש         בן לקיש חזרתי  על כל      המקרא כולה ולא מצאתי

ששון   ארשב"ל               חזרנו  על         המקרא      ולא מצי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלי   ששמו    סמיכה ומהו סמיכה  ש'  כת' שמיכה

וטי          ששמו    סמיכה ומהו סמיכה  שין כתב שמיכה

מינ    כלי   ששמו    סמיכה מהו  סמיכה  שין כת'

פריז   כלי   ששמו    שמיכה ומהו שמיכה  שמי כה        א'   הקב"ה

דפוס   כלי   ששמו    שמיכה ומהו שמיכה  שמי כה

ירו1   כלי   ששמו    שמיכה ומהו בשמיכה

ירו2   דבר   ששמו    שמיכה ומהו שמיכה

או3    [כלי] ש[ש]שמו שמיכה ומהו בשמיכה               [אמ' הב"ה]

או51   כלי   ששמו    שמיכה ומהו שמיכה                אמ'  הב"ה

ששון   כלי   ששמו    שמיכה             שמי כה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה (ב)[א]ותו הרשע

וטי    שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

מינ    [שמי כאן] (שמי) מעיד   על   יעל שלא נגע בה סיסרא

פריז   שמי             מעיד            שלא נגע בה אותו      רשע

דפוס   שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

ירו1   שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

ירו2   שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

או3    שמי             מע[י]ד עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

או51   שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

ששון   שמי             מעיד   עליה     שלא נגע בה אותו      רשע

--------------------------------------------------------------------

לונ    פלטי        מנ'  כת'  אחד א'       ושאול נתן את

וטי    פלטי        מנין כת'  אחד או'      ושאול נתן את

מינ    פלטי        מנלן                   ושאול נתן את

פריז   פלטי        מנין כת'  אחד או'      ושאול נתן א(ל)[ת]

דפוס   פלטי        מנין כתו' אחד     אומר ושאול נתן את

ירו1   פלטי        מנין כתו'     א'  אומ' ושאול נתן את

ירו2   פלטי        מנין כתו'     א'  אומ' ושאול נתן את

או3    פלטי        מנין כתוב     א'  אומ' ושאול נתן את

או51   פלטי בן ליש מנין כתוב     א'  אומ' ושאול נתן את

ששון   פלטי        מנין כתו'     א'  או'  ושאול נתן את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיכל בתו                                     וכת'  אחר

וטי    מיכל בתו                                     וכת'  אחד

מינ    מיכל בתו אשת דוד לפלטי      בן ליש אש' מגלים וכת'

פריז   מיכל בתו         לפלטי      בן ליש           וכת'  אחד

דפוס   מיכל בתו         לפלטי                       וכתוב אחד

ירו1   מיכל בתו                                     וכתו' אחר

ירו2   מיכל בתו         לפלטי                       וכתו' אחר

או3    מיכל בתו         [לפלטי]                     וכתו' אחר

או51   מיכל בתו         לפל(ת)[ט]י בן ליש           וכתו' אחר

ששון   מיכל בתו אשת דוד לפלטי      בן ליש אשר מגלים וכתו' אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   וישלח איש בשת  ויק'  מעם                      איש

וטי         וישלח איש בשת  ויקחה מעם איש מעם פלטיאל   בן  ליש

מינ         וישלח איש בשת  ויקחה מעם איש מעם פלטיאל   בין ליש

פריז   או'                                   פלטיאל

דפוס   אומר                                  פלטיאל

ירו1   אומ' וישלח איש בשת  ויקרה מעם         פלטי     בן  ליש

ירו2   אומר וישלח איש בשת  ויקחה מעם         פלטיאל   בן  ליש

או3    אומ' וישלח איש בושת ויקחה מעם         פלטיאל   בן  ליש

או51   אומר וישלח איש בושת ויקחה מעם         פלטי[אל] (בן לאל)

ששון   או'  וישלח איש בשת  ויקחה מעם         פלטיאל   בן  ליש

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקרי   ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מי     נסי

וטי    קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מינסי

מינ                                       מאן    דנסיב לה

פריז   קריביה     פלטי וקריביה     פלטיאל מי     נסיב

דפוס   קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מי     נסיב

ירו1   קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מנסיב

ירו2   קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מנסיב

או3    קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מנסיב

או51                                      מינסיב

ששון   קרי    ליה פלטי וקרי    ליה פלטיאל מנסיב

--------------------------------------------------------------------

לונ    פלטי          ומי       יהב          פלטיאל אלא אל

וטי    פלטי          ומי       יהב          פלטיאל אלא אל

מינ    פלטי          מאן       דמשלח     לה פלטיאל אי  לא

פריז   פלטי          ומי       יהב          פלטיאל אלא

דפוס   פלטי          ומי       יהב          פלטיאל אלא

ירו1   פלטי          ומהייב                 פלטיאל אלא אמ'   הקב"ה

ירו2   פלטי          ומחייב                 פלטיאל אלא אמ'   הקב"ה

או3    פלטי (ומהייב) [ומדיהיב]              פלטיאל אלא אמ'   הקב"ה

או51   פלטי          (ומי)     [ומי]יהיב    פלטיאל אלא אמ'   הב"ה

ששון   פלטי          ומי       יהיב         פלטיאל אלא אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ             מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד

וטי             מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד

מינ             מעיד     על   פלני שלא נגע בה במיכל

פריז            מעיד אני עליו      שלא נגע    באשתו של דוד

דפוס            מעיד אני עליו      שלא נגע    באשת     דוד

ירו1        אני מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד

ירו2        אני מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד

או3         אני מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד

או51   מעיד אני          עליו      שלא נגע בה באשתו של דוד

ששון        אני מעיד     עליו      שלא נגע    באשת     דוד