לונ    {ג}                          ישלח עזרך מקודש

וטי    {ג}                          ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

מינ    {ג}                          ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

פריז   {ג}                          ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

דפוס   {ג} דבר אחר קדושים תהיו הה"ד ישלח עזרך מקדש

ירו1   {ג}                          ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

או3    {ג}                          ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

או51   {ג}                     הה"ד ישלח עזרך מקדש  ומציון יסעדך

ששון   {ג}                          ישלח עזרך מקדש  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר' ברכיה בש"ר      סימון       מעשה בקרטני  דאבא

וטי    מקודש ר' ברכיה בשם   רבי סימון       מעשה באקרתני באבה

מינ          ר' ברכיה בשם   ר'  לוי         מעשה         באבא

פריז   מקדש  ר' ברכיה בשם   ר'  סימון       מעשה באקרתני באבא

דפוס         ר' ברכיה בשם   ר'  סימון אמר   מעשה בקרתני  באבא

ירו1         ר' ברכיה בשר"ס                 מעשה באקרתני באבא

או3          ר' ברכיה בש"ר      סימון [אמ'] מעשה באקרתני באבא

או51         ר' ברכיה בש"ר      סימון אמ'   מעשה בקרתני  באבא

ששון         ר' ברכי' בשר"ס                 מעשה בקרתני  באבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוסי בן יוחנן איש צותור  שהיה יושב ושונה על פתח מעין

וטי    יוסי          איש ציתור  שהיה יושב ושותה על פתח מעין

מינ    יוסי          איש צאיתור שהיה יושב ופושט על גב  מעיין

פריז   יוסי          איש ציתור  שהיה יושב ושותה על פתח מעין

דפוס   יוסי          איש ציתור  שהיה יושב ושונה על פתח מעין

ירו1   יוסי          איש ציתור  שהיה יושר ושונה על פתח מעין

או3    יוסף          איש ציתור  שהיה יושב ושונה על פתח מעין

או51   יוסף בן יוחנן איש ציתור  שהיה יושב ושונה על פתח מעין

ששון   יוסף בן יוח'  איש ציתיר  שהיה יושב ושונה על פתח מעין

--------------------------------------------------------------------

לונ    איתגלי עילוי ההוא רוחא דהוה שרי תמן אמ' ליה אתון ידעין

וטי    איתגלי עלוי  ההוא דחזת דהוה שרי תמן א'  ליה אתון ידעין

מינ    איתגלי            רוחא          תמן אמ' ליה אתון דידעין

פריז   איתגלי עלוי  ההוא דחזת דהוה שרי תמן אמ' ליה אתון ידעין

דפוס   אתגלי  עלוי  ההוא רוחא דהוה שרי תמן אמר ליה אתון ידעין

ירו1   אתגלי  עלוהי ההוא רוחא דהוה שרי תמן א"ל     אתון ידעין

או3    אתגלי  עלוהי ההוא רוחא דהוה שרי תמן אמ' ליה אתון ידעין

או51   אתגלי  עלוהי ההוא רוחא דהוה שרי תמן א"ל     אתון ידעין

ששון   אתגלי  עלוהי ההוא רוחא דהוה שרי תמן א"ל     אתון ידעין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמה     שנין  אנא שרי   הכא ואתון נפקון אתון ונשיכון ובניכון

וטי    כמה     שנין  אנא שרי   הכא ואתון נפקין אתון ונשיכון ובניכון

מינ    דהויתין נפקין

פריז   כמה     שנין  אנא שרי   הכא ואתון נפקין אתון ונשיכון ובניכון

דפוס   כמה     שנין  אנא שרי   הכא ואתין נפקין אתון ונשיכון

ירו1   כמה     שנין  אנא שרי   הכא ואתון נפקין      ונשיכון ובניכון

או3    כמה     שנין  אנא שרי   הכא אתון  נפקין      ונשיכון ובניהון

או51   כמה     שנין  אנא [שרי] הכא ואתון נפקין אתון ובניכון ונשיכון

ששון   כמה     שנין  אנא שדי   הכא ואתון נפקין      ונשיכון ובניכון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כרישיא  ובקריצתא ובטהריא            ולית    אתון מתנזקין

וטי    ברמשייא ובקריצתא ובטהרייא           ולית    אתון מתנזקין

מינ    בטיהריא וברמשא                      ומיומאי לא   אזיקית

פריז   ברמשייא ובקריצתא                    ולית    אתון מתנזקין

דפוס   ברמשא            ובסיהרא            ולית    אתון מתנזקין

ירו1   ברמשיא  בקרציתא  ובטיהרה            ולית    אתון מנזקין

או3    ברמשייא בקרציתא  ובט[י]הרא (בצהרים) לית     אתון מנזקין

או51   ברמשא   בקריצתה  ובסיהרה            לית     אתון מ[נ]זקין

ששון   ברמשיא  בקרציתא  ובטיקלא            ולית    אתון מנזקין

--------------------------------------------------------------------

לונ              וכדון                חד רוח  ביש  אתא בעי מי

וטי              וכדון תהון ידעין דהא חד רוח  ביש      בעי מייתי

מינ    חד מינכון

פריז             וכדון תהון ידעין דהא חד רוח  ביש      בעי מייתי

דפוס             וכדון תהון ידעין דהא    רוח  ביש      בעי

ירו1             וכדון תהון ידעין דהא חד רוח  ביש      בעי מייתי

או3              כדין  תהון ידעין דהא חד רוחא בישא     בעי מייתי

או51             וכדו  תהון ידעין דהא חד רוח  ביש      בעי

ששון             וכדון תהון ידעין דהא חד רוח  ביש      בעי מייתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שרא   הכא והיא מזיק      ברייתא

וטי    משרי  הכא והוא מזיק      ברייתא

מינ                                    בדאתו רוח קשי מניי ובעי

פריז   משרי  הכא והוא מזיק      ברייתא

דפוס   משרא  הכא והא  מזיק      בריאתא

ירו1         הכא והוא מזיק      ברייתא

או3          הכא והוא מזיק      ברייתא

או51   מישרא הכא והוא מזיק      ברייתה

ששון         הכא והוא מזיק מזיק ברייתא

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ' ליה ומה נעביד     אמ' ליה אזיל

וטי                   א'  ליה ומה נעביד     א'  ליה אזיל

מינ    לאפקותי מן הכא אמ' ליה                       איזיל

פריז                  אמ' ליה ומה נעביד     א'  ליה אזיל

דפוס                  אמר ליה ומה נעביד     אמר ליה אזיל

ירו1                  א"ל     ומה נעביד א"ל         איזיל

או3                   א"ל     ומה נעביד א"ל         זיל

או51                  א"ל     ומה נעביד א"ל         אזיל

ששון                  א"ל     ומה נעביד א"ל         איזיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואסהיד בבני קרתא  ואמור להן  מה  דאית ליה מפיש מאי דאית

וטי    ואסהיד בבני קרתא  ואמור להן  מאן דאית ליה מכוש מאן דאית

מינ    ואכריז      בקרתא            מאן דאית ליה פסא  או

פריז   ואסהיד בבני קרתא  ואמור להן  מאן דאית     מכוש מאן דאית

דפוס   ואסהיד בבני מתא   ואמר  להון מאן דאית ליה מכוש מאן דאית

ירו1   ואסהיד בבני קרתא  ואימ' להון מאן דאית ליה פיסא או

או3    ואסהיד בבני קרתא  ואימא להון מאן דאית ליה פיסא או

או51   ואסהיד בבני קרתא  ואימא להון מאן דאית ליה

ששון   ואסהיד בבני קרתא  ואימ' להון מאן דאית ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה פסא  מאן דאית ליה מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצימחיה

וטי    ליה פס   מאן דאית ליה מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצימחיה

מינ        ממש  או           מגדופין ויפקון     בשעת טיהרא

פריז   ליה פש   מאן דאית ליה מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצומחי'

דפוס   ליה פס   מאן דאית ליה מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצמחיה

ירו1       מכוש או           מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצמחית

או3        מגיש או           מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצמחית

או51       כמוש או           מגרופי  יפקון  הכא למחר עם    מצמציה

ששון       מכוש או           מגרופי  פקון   הכא למחר עם    מצמחית

--------------------------------------------------------------------

לונ    דיומא ויהוון מיסתכלין             במיא

וטי    דיומא ויהון  מסתכלין  על      אפי מייא

מינ                                           וייתון ויקימון

פריז   דיומא ויהון  מסתכלין  על      אפי מיא

דפוס   דיומא ויהון  מסתכלין  על      אפי מיא

ירו1   דיומא ויהון  מסתכלין  על      אפי מיא

או3    דיומא ויהון  מסתכלין  על      אפי מיא

או51   דיומא ויהון  מסתכלין              במיא

ששון   דיומא ויהון  מסתכלין  ע(ד)[ל] אפי מיא

--------------------------------------------------------------------

לונ                  וכד אינון חמיין  ערבובא   במיא  יהוון  מקשין

וטי                  וכד אינון חמיין  עלעולא         יהון   מקשין

מינ    על מבועא דמיא           וכדחמן עלעולא         יהון   מקשן

פריז                 וכד       חמיין  עלעולא         יהון   מקשין

דפוס                 וכד אינון חמיין  ערבוביא  דמייא יהון   מקשיין

ירו1                 וכד אינון חמיין  על       עולא  יהויין מקשיין

או3                  וכד אינון חמין   [עלעילא]       יהון   מקשין

או51                 וכד אינון חמין   עלעולא         יהון   מקשין

ששון                 וכד אינון חמיין  ערבוביא  במייא הוו    מקישן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בפרזלייא ויימרון           דידן נצח דידן נצח ולא יעלון

וטי    בפרזליא  ואמכין            דידן נצח דידן נצח ולא יפקון

מינ             ואמרין            דילן נצח דילן נצח

פריז   בפרזליא  ואמרין            דידן נצח          ולא יפקון

דפוס   בפרזלייא ואמרון            דידן נצח          ולא יפקון

ירו1   בפרזלייא ואמרין            דידן נצח דידן נצח ולא עלין

או3    בפרזלא   ואמרין            דידן נצח          ולא עלין

או51   בפרזלא   ויימרון [נ"א ...] דידן נצח          ולא ייעלון

ששון   בפרזליא  ואמרין            דידן נצח דידן נצח ולא עלין

--------------------------------------------------------------------

לונ       מתמן עד זמן             חררא    דדמא   על אפימיא

וטי    מן הכא  עד זמן דיחמון      חרדא    דאזימא על אפי    מיא

מינ

פריז   מן הכא  עד זמן דיחמון      חורא    דאוימא על אפי    מיא

דפוס   מן הכא  עד זמן דיחמון      חרדא    דדמא   על אפי    מייא

ירו1      מתמן עד זמן דחמיין      בהרדא   דדמא   על אפי    מיא

או3       מתמן עד זמן דחמיין      כהדרא   דדמא   על אפי    מיא

או51      מתמן עד זמן דח(ז)[מ]יין [כ]הדרא דדמא   על אפי    מיא

ששון      מתמן עד זמן דחמיין      כחרדא   דדמא   על אפי    מיא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזל ואסהיד  בבני קרתא ואמ' להון מן  דהוה ליה מכוש

וטי    אזל ואסהיד  בבני קרתא ואמ' להון מן  דהוה ליה מכוש

מינ        איתעביד ליה  כן

פריז   אזל ואסהיד  בבני קרתא ואמ' להון מאן דהוה ליה פס

דפוס   אזל ואסהיד  בבני קרתא ואמר להון מאן דהוה ליה מכוש

ירו1

או3

או51       (ואסהיד בבני קרתא ואמ'      מאן דאית ליה מכוש)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן   דהוה ליה פס מן  דהוה ליה מגרופי נפקון למחר לתמן עם

וטי    מן   דהוה ליה פס מאן דהוה ליה מגרופי נפקה  למחר לתמן עם

מינ                                         נפקון

פריז   מאן  דהוה ליה                 מגרופי נפקון למחר לתמן עם

דפוס   מאן  דהוה ליה פס מאן דהוה ליה מגרופי נפקון למחר לתמן עם

ירו1

או3

או51   (מאן דאית לי                  מגרופי נפקו  למחר      עם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצימחיה דיומא                           והוון מסתכלין

וטי    מצימחיה                                 וההן  מסתכלין

מינ    בשעת    טיהרא אתון וקאמון על מבועא דמיא וכד

פריז   מצימחיה                                 והוון מסתכלין

דפוס   מצמחיה  דיומא                           ויהון מסתכלין

ירו1

או3

או51   מצמחיה  דיומא                           והוו  מסתכלין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         במיא כיון דחמון    ערבובא   במיא  והוה מקשין  בפרזליא

וטי    כלפי מיא  כיון דחמון    עלעולא   במייא הוון מקשין  בפרזילא

מינ                   חמן   על מבוען    דמיא  הוון מקשן

פריז   כלפי מיא  כיון דחמון    עלעולא   במיא  הוון מקשין  בפרזילא

דפוס   כלפי מייא כיון דחמון    ערבוביא  במיא  הוון מקשיין בפרזליא

ירו1

או3

או51   כלפי מיא  כיון דחמון    עירבוביא במיא  הוו  מ'     במיא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואמ'            דידן נצח דידן נצח      ולא       עיילון

וטי    ואמרין          דידן נצח דידן נצח      ולא       עלין

מינ    ואמרין ליה      דילן נצח          אמרו לא  (זדו) זזו

פריז   ואמרין          דידן נצח דידן נצח      ולא       עלין

דפוס   ואמר            דידן נצח דידן נצח      ולא       עלון

ירו1

או3

או51   ואמרין מאן דאית דידן נצח דידן נצח      ולא       עלין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       מתמן עד זמן דחמון כמין חררא  דדמא      על אפימיא

וטי    מן תמן  עד זמן דחמון כמין חרדא  דמיא      על אפי    מיא

מינ       משם  עד     שראו       בחרדת דם   טיסא על אפי    מיא

פריז   מן תמן  עד     דחמון כמן  חרדא  דמיא      על אפי    מיא

דפוס   מן תמן  עד זמן דחמון כמן  חרדא  דדמא      על אפי    מיא

ירו1

או3

או51      מתמן עד זמן דחמון סברא       דדמא      על אפי    מיא)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    והרי דברים קל  וחומ' ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

וטי    והרי דברים קל  וחומר ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

מינ    והלא       קל  וחומר ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

פריז   והרי דברים קל  וחומר ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

דפוס   והרי דברים קל  וחומר ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

ירו1   והרי דברים ק"ו       ומה אם הרוחות שלא נבראו לשם  סיוע

או3    והרי דברים ק"ו       ומה אם הרוחות שלא נבראו לשם  סיוע

או51   והרי דברים ק"ו       ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

ששון   והרי דברים ק"ו       ומה אם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע

--------------------------------------------------------------------

לונ    צריכין סיוע אנו    שנברא   לשום  (ע) סיוע  על        אחת

וטי    צריכין סיוע אנו    שנבראנו לשום      סיוע  על        אחת

מינ    צריכים סיוע הבריות שנבראו  לשום      סיוע  על        אחת

פריז   צריכין סיוע אנו    שנבראנו לשום      סיוע  על        אחת

דפוס   צריכין סיוע אנו    שנבראנו לסיוע           על        אחת

ירו1   צריכין סיוע אנו    שנבראים לסיוע           ()[ע]אכ"ו

או3    צריכין סיוע אנו    שנבראים לשם       סייוע עאכ"ו

או51   צריכין סיוע אנו    שנבראים לשום      סיוע  עאכ"ו

ששון   צריכין סיוע אנו    שנבראין לסיוע           עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    (ו)כמה וכמה הוי ישלח עזרך   מקודש

וטי    כמה    וכמה הרי ישלח עזרך   מקדש

מינ    כמה    וכמה

פריז   כמה    וכמה הוי ישלח עזרך   מקדש

דפוס   כ<..   ...> הוי ישלח עז   ך מקדש

ירו1               הוי ישלח עזרך   מקדש

או3                הוי ישלח עזרך   מקדש

או51               הוי ישלח עזרך   מקדש

ששון               הוי ישלח עזרך   מקדש