לונ    {ד} ד"א ישלח עזרך מקודש אמ"ר    לוי כל טובות וברכות ונחמות

וטי    {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  א"ר     לוי כל טובות וברכות ונחמות

מינ    {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  א"ר     לוי כל ברכות טובות  ונחמות

פריז   {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  א"ר     לוי כל טובות וברכות ונחמות

דפוס   {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  אמר  ר' לוי כל טובות וברכות ונחמות

ירו1   {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  אר"ל        כל טובות וברכות ונחמות

או3    {ד}                     אר"ל        כל טובות וברכות ונחמות

או51   {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  אר"ל        כל טובות וברכות ונחמות

ששון   {ד} ד"א ישלח עזרך מקדש  אר"ל        כל טובות ונחמות וברכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהקב"ה עתיד       ליתן ליש'        אלא מציון ישועות

וטי    שהקב"ה עתיד       ליתן ליש'   אינן אלא מציון ישועות מן

מינ    שהקב"ה מביאן      על   ישר'            מציון

פריז   שהקב"ה עתיד       ליתן לישראל אינן אלא מציון ישועות

דפוס   שהקב"ה עתיד       ליתן לישראל אינן אלא מציון ישועה

ירו1   שהקב"ה עתיד       ליתן לישראל אינם אלא מציון ישועות

או3    שהקב"ה עתיד       ליתן לישראל אינם אלא מציון ישועות

או51          שעתיד הב"ה ליתן לישראל אינם אלא מציון ישועה

ששון          שעתיד הב"ה ליתן ליש'   אינן אלא מציון ישועות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מציון       מי יתן מציון ישועות       עוז מציון

וטי    ציון        מי יתן מציון וגו'         עוז מציון

מינ

פריז   מציון       מי יתן מציון וגו'         עוז מציון

דפוס         שנ'   מי יתן מציון ישועת  ישראל עוז מציון שנ'

ירו1   מציון       מי יתן       ישועות ישראל עוז מציון

או3    מציון       מי יתן מציון ישועות ישראל עוז מציון

או51   מציון דכתי' מי יתן מציון ישועות ישראל עוז מציון

ששון   מציון       מי יתן מציון ישועות יש'   עוז מציון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מטך עזך  יש'  יי מציון ברכה  מציון     ברוך  יי מציון

וטי    מטה עוזך ישלח יי מציון ברכה  מציון     ברוך  יי מציון

מינ

פריז   מטה עזך  ישלח יי מציון וברכה מציון     ברוך  יי מציון

דפוס   מטה עז   ישלח יי מציון ברכה  מציון שנ' ברוך  יי מציון

ירו1   מטה עוזך         מציון ברכה  מציון     יברכך יי מציון

או3    מטה עוזך ישלח יי מציון ברכה  מציון     יברכך יי מציון

או51   מטה עוזך ישלח יי מציון ברכה  מציון     יברכך יי מציון

ששון   מטה עוזך ישלח יי מציון ברכה  מציון     ברוך  יי מציון יברכך

--------------------------------------------------------------------

לונ             שופר מציון             תקעו שופר   בצי'  טל וברכה

וטי             שופר מציון             תקעו שופר   מציון טל וברכה

מינ

פריז            שופר מציון             תקעו שופר   בציון טל וברכה

דפוס            שופר מצ         ון שנ' תקעו שופר   בציון טל וברכה

ירו1            שופר מציון             תקעו שופר   בציון טל וברכה

או3             שופר מציון             תקעו שופר   מציון טל וברכה

או51            שופר (ב)[מ]ציון        תקעו ש<..>ר בציון טל וברכה

ששון   יי מציון שופר מציון             תקעו שופר   בציון טל וברכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הר   ציון

וטי    וחיים מציון      כטל חרמון שירד  על הררי ציון

מינ

פריז   וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הררי ציון

דפוס   וחיים מציון שנא' כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם  צוה

ירו1   וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הררי ציון

או3    וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם  צוה

או51   וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שמה צוה

ששון   וחיים מציון      כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם  צוה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                תורה מציון שנ'  כי מציון

וטי                                תורה מציון      כי מציון

מינ

פריז                               תורה מציון      כי מציון

דפוס   יי וגו'                     תורה מציון שנ'  כי מציון

ירו1      וגו'                     תורה מציון שנא' כי מציון

או3    יי את   הברכה חיים עד העולם תורה מציון      כי מציון

או51   יי את   הברכה חיים עד העולם תורה מציון      כי מצין

ששון   יי את   הברכה חיים עד העולם תורה מציון      כי מציון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תצא תורה                 עזרה וסיוע מציון

וטי    תצא תורה וגו'            עזרה וסיוע מציון

מינ                                              תורה מציון ישועה

פריז   תצא תורה                 עזרה       מציון

דפוס   תצא תורה                 עזרה וסיוע מציון

ירו1   תצא תורה                 עזרה       מציון

או3    תצא תורה                 עזרה       מציון

או51   תצא תורה ודבר יי מירושלם עזרה       מציון

ששון   תצא תורה                 עזרה       מציון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מציון ברכה מציון שופר מציון עוז מציון טל וברכה וחיים

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מציון תורה כי מציון תצא תורה ישועה מציון מי יתן מציון ישועות

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ישראל ברכה מציון יברכך יי מציון שופר מציון תקעו שופר בציון

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עוז מציון מטה עזך ישלח יי מציון טל וברכה וחיים מציון כטל

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ישלח עזרך   מקדש

וטי                                      ישלח עזרך   מקדש

מינ    חרמון שיורד על הררי ציון וגו' ד"א ישלח עזרך   מקדש

פריז                                     ישלח עזרך   מקדש

דפוס                                 שנ' ישלח עז   ך מקדש

ירו1                                     ישלח עזרך   מקדש

או3                                      ישלח עזרך   מקדש

או51                                     ישלח עזרך   מקדש

ששון                                     ישלח עזרך   מקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מקדש  מקידוש      מעשים       שיש בידך  ומציון

וטי                 מקודש מקידוש      מעשים       שיש בידך  ומציון

מינ                 מקודש             מעשים טובים שיש בידך  מציון

פריז                מקדש  מקידוש      מעשים       שיש בידך  ומציון

דפוס                מקדוש             מעשים       שיש בידך  ומציון

ירו1   ומציון יסעדך מקדש  מקדוש       מעשי'       שיש בידך  ומציון

או3    ומציון יסעדך מקדש  מקדוש       מעשים       שיש בידיך

או51   ומציון יסעדך מקודש מק(ו)ד[ו]שת מעשים       שיש בידך  [ומציון

ששון   ומציון יסעדך מקדש  מקדוש

--------------------------------------------------------------------

לונ          יסעדך מציון  מעשים       שיש  בידך

וטי          יסעדך מציון  מעשים       שיש  בידך

מינ          יסעדך מציון  מעשים טובים שיש  בידיך

פריז         יסעדך מציון  מעשים טובים שיש  בידך

דפוס         יסעדך מציון  מעשים       שיש  בידך

ירו1         יסעדך ומציון מעשי' טובים שיש  בידך

או3    [...]

או51         יסעדך ומציון מעשים טובים שיש  בידך]

ששון                      מעשי' טובי' שבכם ומקידוש הש"י שבכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    הקב"ה למשה לך אמור להן לבני יש'    בניי כשם שאני

וטי    א'  לו הקב"ה למשה לך אמור להן      ליש'   בניי כשם שאני

מינ    אמ'    הקב"ה                                   כשם שאני

פריז   א'  לו הקב"ה למשה לך אמור להן      לישר'  בני  כשם שאני

דפוס   אמ'    הקב"ה למשה לך אמור          לישראל בני  כשם שאני

ירו1   אמ' לו הקב"ה למשה                              כשם שאני

או3    א"ל    הקב"ה למשה                              כשם שאני

או51   א"ל    הב"ה  למשה                              כשם שאני

ששון   א"ל    הב"ה  למשה                              כשם שאני

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרוש כך     תהו           אתם  פרושין      כשם שאני קדוש

וטי    פורש כך     תהוא               פרושים      כשם שאני קדוש

מינ    קדוש אף אתם תהיו               קדושים      כשם שאני פרוש

פריז   פורש כך     תהיו               פרושים      כשם שאני קדוש

דפוס   פרוש כך     תהיו               פרושים      כשם שאני קדוש

ירו1   פרוש כך     תהיו          ואתם פרושי       כשם שאני קדוש

או3    פרוש כך     תהיו               פרושים      כשם שאני קדוש

או51   פרוש כך     תהיו (קדושים) [אתם פרושים]     כשם שאני קדוש

ששון   פרוש כך     תהיו               פרושי'  אתם כשם שאני קדוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך     תהו      קדושים                       קדושים

וטי    כך     תהוא     קדושים                       קדושים

מינ    אף אתם תהיו     פרושים הה"ד והתקדישתם והייתם קדושים קדושים

פריז   כך     תהיו     קדשים                               קדשים

דפוס   כך     תהיו     קדושים הה"ד                  קדושים

ירו1   כך     תהיו אתם קדושי'                       קדושים

או3    כך     תהיו אתם קדושים                       קדושי'

או51   כך     תהיו     קדושים הה"ד                  קדושים

ששון   כך אתם תהיו     קדושי'                       קדושים

--------------------------------------------------------------------

לונ    תהיו כי קד'

וטי    תהיו

מינ    תהיו כי קדוש אני

פריז   תהיו

דפוס   תהיו

ירו1   תהיו

או3    תהיו

או51   תהיו

ששון   תהיו