לונ    {ה} תני  ר' חייא

וטי    {ה} תני  ר' חייא

מינ    {ה}      ר' יוחנן בשם ר' שמעון בן יוחי פרש' זו חביבה ולמה

פריז   {ה} תני  ר' חייא

דפוס   {ה} תני  ר' חייא

ירו1   {ה} תני  ר' חייא

או3    {ה} תני  ר' חייא

או51   {ה} תאני ר' חייא

ששון   {ה} א"ר     חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                         מלמד

וטי                                                         מלמד

מינ    חביבה מפני שרוב גופי תורה קבועין בה ורבנן אמרי' מפני

פריז                                                        מלמד

דפוס

ירו1                                                        מלמד

או3                                                         מלמד

או51                                                        מלמד

ששון                                                        מלמד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפרשה זו נאמרה  בהקהל   ומפני  מה נאמרה בהקהל  מפני שרוב

וטי    שפרשה זו נאמרה  בהקהל   ומפני  מה נאמרה בהקהל  מפני שרוב

מינ             שנאמרה בהקהל   ולמה      נאמר' בהקהל

פריז   שפרשה זו נאמרה  בהקהל   ומפני  מה נאמרה בהקהל  מפני שרוב

דפוס   פרשה  זו נאמרה  בהקהל   מפני                        שרוב

ירו1   שפרשה זו נאמרה  בהקהל   ומפני  מה נאמר' בהקהל  מפני שרוב

או3    שפרשה זו נאמרה  [בהקהל] ומפני  מה נאמרה בהקהל  מפני שרוב

או51   שפרשה זו נאמרה  בהקהל   [ומפני מה נאמרה בהקהל] מפני שרוב

ששון   שפרש' זו נאמרה  בהקהל   ומפני  מה נאמרה בהקהל  מפני שרוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    גופי תורה  תלויין בה ר'   לוי אמ'  מפני שעשרת הדיברות

וטי    גופי תורה  תלוין  בה ר'   לוי אמ'  מפני שעשרת הד[י]ברות

מינ                                       מפני שעשרת הדברות

פריז   גופי תורה  תלוין  בה א"ר  לוי      מפני שעשרת הדברות

דפוס   גופי תורה  תלויין בה ר'   לוי אמ'  מפני שעשרת הדברות

ירו1   גופי תורה  תלויין בה רל"א          מפני שעשרת הדברו'

או3    גופי תורה  תלויין בה ר'   לוי אומ' מפני שעשרת הדברות

או51   גופי התורה תלויין בה [ר'  לוי אמ'  מפני שי'   הדברות

ששון   גופי תורה  תלויין בה ר"ל      אמ'  מפני שעשרת הדברות

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלולין בתוכה            אנכי יי אלהיך וכת'  הכא  אני

וטי    כלולים בתוכה            אנכי יי אליך  וכת'  הכא  אני

מינ    כלולות בה    [להלן נאמ' אנכי          וכאן  נאמ' אנכי]

פריז   כלולים בתוכה            אנכי יי אלהיך וכת'  הכא  אני

דפוס   כלולין בתוכה            אנכי יי אלקיך וכתי' הכא  אני

ירו1   כלולים בה               אנכי יי אלהיך וכתי' הכא  אני

או3    כלולים בה               אנכי יי אלהיך וכתי' הכא  אני

או51   כלולי' בה]   כתי'       אנכי יי אלהיך וכתי'      אני

ששון   כלולין בה               אנכי יי אל'יך וכתי' הכא  אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי אלהיכם           לא  יהיה   לך                    וכת'

וטי    יי אליכם            לא  יהיה   לך                    וכת'

מינ              להלן נאמר לא  יהיה                         וכן

פריז   יי אלהיכם           ולא יהיה   לך                    וכת'

דפוס   יי אליכם            לא  יהיה   לך                    וכתי'

ירו1   יי אלהיכם           לא  יהיה   לך אלהים אחרי'        וכתי'

או3    יי אלהיכם           לא  יהיה   לך אלהים אחרים על פני וכתי'

או51   יי אלהיכם           לא  [י]היה לך אלהים אחרים        וכתיב

ששון   יי אלהיכם           לא  יהיה   לך אל'ים וגו'         וכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכא  ואלהי מסכה לא תעשה לך

וטי    הכא  ואלהי מסכה לא תעשה לך

מינ    נאמ'                        אל תפנו אל האלילים להלן נאמ'

פריז   הכא  אלהי  מסכה לא תעשה לך

דפוס   הכא  ואלהי מסכה לא תעשו לכם

ירו1   הכא  ואלהי מסכה לא תעשו לכם

או3    הכא  ואלהי מסכה לא תעשו לכם

או51   הכא  אלהי  מסכה לא תעשו לכם

ששון   הכא  ואלהי מסכה לא תעשה לכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא תשא                     וכת'  הכא  לא  תשבעו בשמי לשקר

וטי    לא תשא                     וכת'  הכא  ולא תשבעו בשמי

מינ    לא תשא                     וכאן  נאמ' לא  תשבעו בשמי

פריז   לא תשא                     וכת'  הכא  ולא תשבעו בשמי לשקר

דפוס   לא תשא                     וכתיב הכא  ולא תשבעו בשמי

ירו1   לא תשא את שם יי       לשוא וכתי' הכא  ולא תשבעו בשמי לשקר

או3    לא תשא את שם יי אלהיך לשוא וכתי' הכא  ולא תשבעו בשמי לשקר

או51   לא תשא את שם יי אלהיך לשוא וכתיב הכא  לא  תשבעו בשמי לשקר

ששון   לא תשא את שם יי אל'יך לשוא וכתי' הכא  ולא תשבעו בשמי לשקר

--------------------------------------------------------------------

לונ              זכור את יום השבת       וכת'  הכא  ואת שבתותי

וטי              זכור את יום השבת       וכת'  הכא  ואת שבתותי

מינ    להלן נאמ' זכור                   וכאן  נאמ' את  שבתותי

פריז             זכור את יום השבת       וכת'  הכא  את  שבתותי

דפוס             זכור את יום השבת       וכתי' הכא  את  שבתותי

ירו1             זכור את יום השבת לקדשו וכתי' הכא  את  שבתותי

או3              זכור את יום השבת לקדשו וכתי' הכא  את  שבתותי

או51             זכור את יום השבת לקדשו וכתי' הכא  את  שבתותי

ששון             זכור את יום השבת לקדשו וכתי' הכא  את  שבתותי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תשמרו            כבד את אביך ואת אמך וכת'  הכא  איש אמו

וטי    תשמרו            כבד את אביך ואת אמך וכת'  הכא  איש אמו

מינ    תשמרו  להלן נאמ' כבד                 וכאן  נאמ' איש אביו

פריז   תשמרו            כבד את אביך ואת אמך וכת'  הכא  איש אמו

דפוס   תשמורו           כבד את אביך ואת אמך וכתיב הכא  איש אמו

ירו1   תשמורו           כבד את אביך ואת אמך וכתי' הכא  שי  אמו

או3    תשמורו           כבד את אביך ואת אמך וכתי' הכא  איש אמו

או51   תשמורו           כבד את אביך ואת אמך וכתי' הכא  איש אמו

ששון   תשמורו           כבד את אביך ואת אמך וכתי' הכא  איש אמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואביו                 לא תרצח וכת'  הכא  לא תעמד  על דם

וטי    ואביו תיראו           לא תרצח וכת'  הכא  לא תעמד  על דם

מינ    ואמו  תיראו להלן נאמ' לא תרצח וכאן  נאמ'

פריז   ואביו תיראו           לא תרצח וכת'  הכא  לא תעמד  על דם

דפוס   ואביו תיראו           לא תרצח וכתי' הכא  לא תעמוד על דם

ירו1   ואביו תיראו           לא תרצח וכתי' הכא  לא תעמוד על דם

או3    ואביו תיראו           לא תרצח וכתי' הכא  לא תעמוד על דם

או51   ואביו תיראו           לא תרצח וכתי' הכא  לא תעמוד על דם

ששון   ואביו תיראו           לא תרצח וכתי' הכא  לא תעמוד על דם

--------------------------------------------------------------------

לונ    רע'                       לא תנאף וכת'       אל  תחלל את

וטי    רעך                       לא תנאף וכת'  הכא  אל  תחלל את

מינ        לא תלך רכיל להלן נאמ' לא תנאף וכאן  נאמ' אל  תחלל בתך

פריז   רעך                       לא תנאף וכת'  הכא  אל  תחלל את

דפוס   רעך                       לא תנאף וכתי' הכא

ירו1   רעך                       לא תנאף וכתי' הכא  אל  תחלל את

או3    רעך                       לא תנאף וכתיב הכא  אל  תחלל את

או51   רעך                       לא תנאף וכתי' הכא  אל  תחלל את

ששון   רעך                       לא תנאף וכתי' הכא  ולא תחלל את

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתך להזנותה                                  לא תגנב

וטי    בתך להזנ'                                    לא תגנוב

מינ        להזנותה                        להלן נאמ' לא <...>

פריז   בתך להזנותה                                  לא תגנב

דפוס               מות יומת הנואף והנואפת           לא תגנוב

ירו1   בתך להזנותה                                  לא תגנב

או3    בתך להזנותה                                  לא תגנוב

או51   בתך להזנותה                                  לא תגנוב

ששון   בתך וגו'                                     לא תגנוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכת'  הכא  לא תגנבו  ולא תכחשו ולא תש'           לא

וטי    וכת'  הכא  לא תגנובו                             לא

מינ    וכאן  נאמ' לא תגנובו                   להלן נאמ' לא

פריז   וכת'  הכא  לא תגנבו                              לא

דפוס   וכתי' הכא  לא תגנובו                             לא

ירו1   וכתי' הכא  לא תגנובו                             לא

או3    וכתי' הכא  לא תגנובו ולא תכחשו                   לא

או51   וכתיב הכא  לא תגנובו ולא תכחשו                   לא

ששון   וכתי' הכא  לא תגנובו                             לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תענה                וכת'  הכא  לא תלך רכיל

וטי    תענה                וכת'  הכא  לא תלך רכיל בעמך

מינ    תענה                וכאן  נאמ'                  לא תעמוד

פריז   תענה                וכת'  הכא  לא תלך רכיל בעמך

דפוס   תענה                וכתי' הכא  לא תלך רכיל

ירו1   תענה ברעך עד (ב)שקר וכתיב הכא  לא תלך רכיל בעמך

או3    תענה ברעך עד שקר    וכתי' הכא  לא תלך רכיל בעמך

או51   תענה ברעך עד שקר    וכתי' הכא  לא תלך רכיל בעמך

ששון   תענה ברעך עד שקר    וכתי' הכא  לא תלך רכיל בעמך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 לא  תחמד          וכת'  הכא

וטי                                 לא  תחמד          וכת'  הכא

מינ    על דם רעך להלן נאמ'          לא  תחמוד         וכאן  נאמ'

פריז                                לא  תחמד          וכת'  הכא

דפוס                                לא  תחמוד         וכתי  הכא

ירו1             לא   תחמד  אשת רעך לא  תחמד  בית רעך וכתי' הכא

או3              לא   תחמוד אשת רעך לא  תחמוד בית רעך וכתי' הכא

או51             לא   תחמוד אשת רעך לא  תחמוד בית רעך וכתי' הכא

ששון             לא   תחמוד אשת רעך ולא תחמוד בית רעך וכתי' הכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואהבת ואהבת לרעך      ר' יו()[ח]נן בש"ר       שמע'

וטי          ואהבת לרעך כמוך ר' יוחנן     בשם     ר' שמעון

מינ          ואהבת לרעך כמוך ר' לוי       בשם     ר' שילא

פריז         ואהבת לרעך כמוך ר' יוחנן     בשם     ר' שמע'

דפוס         ואהבת לרעך כמוך ר' יודן      בשם     ר' שמעון

ירו1         ואהבת לרעך כמוך ר' יוח'      בשרשב"י

או3          ואהבת לרעך כמוך ר' יוחנן     בשרשב"י

או51         ואהבת לרעך כמוך ר' יוחנן     בשרשב"י

ששון         ואהבת לרעך כמוך ר' יוח'      בשרשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן   יוחי      שלש פרשיות הכת'   לנו משה       בתורה וכלאחת

וטי    בן   יוחיי     שלש פרשיות היכתיב לנו משה       בתורה וכל

מינ    דכפר תמרתא     שלש פרשו'  הכת'   לנו משם       בתורה כל

פריז   בן   יוחי      שלש פרשיות הכתיב  לנו משה       בתורה ועל

דפוס   בן   יוחאי אמ' ג'  פרשיות הכתיב  לנו משה רבינו בתורה וכל

ירו1                  שלש פרשיות כת'    לנו משה       בתורה וכל

או3               אמ' ג'  פרשיות כתב    לנו משה       בתורה וכל

או51                  ג'  פרשיות כתב    לנו משה       בתורה וכל

ששון                  ג'  פרשיו' כתב    לנו משה       בתורה וכאו"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואחת      מהן יש בה                          מששים ששים

וטי    אחת  ואחת מהן יש בה                          מששים ששים

מינ    אחת  ואחת     יש בה                          ששים  ששים

פריז   אחת  ואחת מהן יש בה                          מששים ששי'

דפוס   אחת  ואחת מהן יש בה                          מששים ששים

ירו1   אחת       מהן יש בה                          מששי' ששים

או3    אחת       מהן יש בה                          מששים ששים

או51   אחת       מהם יש בה כמה וכמה ששים ריבוא [נ"א מששים ששים]

ששון             מהן יש בה                          ס'    ס'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                ואילו הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין

וטי    מצוות                       ואלו  הן פרשת פסחים פרשת  נזיקין

מינ          ורבנן אמ' שבעים שבעים ואילו הן            פר'   נזיקין

פריז   מצות                        ואלו  הן פרשת פסחים פרשת  נזיקין

דפוס   מצות                        ואלו  הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין

ירו1   מצות                        ואלו  הן פרשת פסחי' פרשת  נזיקין

או3    מצות                        ואלו  הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין

או51   הלכות                       ואלו  הן פרשת פסחים ופרשת נזיקין

ששון   מצות                        ואלו  הן פרש' פסחי' פר'   נזיקין

--------------------------------------------------------------------

לונ              ופרשת קדושים תהיו ר'  לוי בש"ר    שילא דכפר

וטי              ופרשת קדושים תהיו ר'  לוי בשם  ר' שילה דכפר

מינ    פר' פסחים ופרש' קדושים

פריז             ופרשת קדשים  תהיו ר'  לוי בשם  ר' שילא דכפר

דפוס             ופרשת קדושים      ר'  לוי בשם  ר' שילא דכפר

ירו1             פרשת  קדושי'      ר"ל     בש"ר    שילא דכפר

או3              ופרשת קדושים      ר'  לוי בש"ר    שילה דכפר

או51             ופרשת קדושי'      ר"ל     בש"ר    שילא דכפר

ששון             פר'   קדושי'      ר"ל     בש"ר    שילא דכפר

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמרתא      אמ'        משבעים שבעים אמ"ר תנחומ' ולא פליגין

וטי    תמרתה      אמ'        משבעים שבעים א"ר  תנחומא ולא פליגין

מינ                                       א"ר  תנחומ' ולא פליגי

פריז   תמרתא      אמ'        משבעים שבעים א"ר  תנחומא ולא פליגין

דפוס   תמרתא      אמ'        משבעים שבעי' א"ר  תנחומא ולא פליגין

ירו1   תמרתא      אמ' משבעי' שבעים        א"ר  תנחומ' ולא פליגי

או3    תמרתא      אמ' משבעי' שבעים        א"ר  תנחומא ולא פליגי

או51   תמ(ו)[ר]תה אמ' מע'    ע'           א"ר  תנחומא ולא פליגי

ששון   תמרתא      אמ' מע'    ע'           א"ר  תנחומ' ולא פליגי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן  דעבד  פרשת פסחים שבעים כלל  עמה  פרשת תפילין ומן

וטי    מן  דעבד  פרשת פסחים שבעים כלל  עימה פרשת תפילין ומאן דאמ'

מינ                                                     למאן דאמ'

פריז   מאן דעבד  פרשת פסחים שבעים כלל  עמיה פרשת תפילין ומאן

דפוס   מאן דעבד  פרשת פסחים ע'    כלל  עמה  פרשת תפלין  מאן

ירו1   מאן דעביד פרשת פסחים שבעים כלל  עמה  פרשת תפילין

או3    מאן דעבד  פרשת פסחים שבעים כלל  עמה  פרשת תפילין

או51   מאן דעבד  פרשת פסחי' ע'    כלל  עמה  פרשת תפילין

ששון   מאן דעבד  פר'  פסחי' ע'    כליל עמה  פר'  תפילין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דעבד פרשת   נזיקין שבעים כלל עמה   פרשת  שמיטה

וטי    דעבד פרשת   נזיקין שבעים כלל עימה  פרשת  שמיטה

מינ         פר'    נזיקי'       כלל       פר'   שמיטין עמה למאן

פריז   דעבד פרשת   נזיקין שבעים כלל עימיה פרשת  שמיטה

דפוס   דעבד פרשת   נזיקין ע'    כלל עמה   פרשת  שמטה

ירו1        ובפרשת נזיקין                 פרש'  שמטה

או3         ופרשת  נזיקין                 ופרשת שמיטה

או51        ופרשת  נזיקין                 פרשת  שמטה

ששון        ופר'   נזיקין                 פרש'  שמיטה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ומה  דעבד פרשת   קדושים

וטי                                      ומאן דעבד פרשת   קדושים

מינ    דאמ' פר' פסחי' כלל פר' תפילין עמה למ"ד      פר'    קדושים

פריז                                     ומאן דעבד פרשת   קדשים

דפוס                                     ומאן דעבד פרשת   קדושים

ירו1                                               ובפרש' קדושי'

או3                                                ופרשת  קדושי'

או51                                               ופרשת  קדושים

ששון                                               ובפר'  קדושים

--------------------------------------------------------------------

לונ          כלל עמה   פרשת   עריות  לפרשת קדושים

וטי    שבעים כלל עימה  פרשת   עריות

מינ          כלל       פר'    ערלה   עמה

פריז   שבעים כלל עימיה פרשת   עריות

דפוס   ע'    כלל עמה   פרשת   עריות

ירו1                   פרשת   עריות

או3                    ופרשת  עריות

או51                   [ופרש' עריות]

ששון                   פרש'   עריות