לונ    {ו}

וטי    {ו}                  ולמה     נסמכה  פרשת עריות לפרשת קדושים

מינ    {ו}

פריז   {ו}                  ולמה     נסמכה  פרשת עריות לפרשת קדשים

דפוס   {ו} א"ר יהודה בן פזי מפני  מה נסמכה  פרשת עריות לפרשת קדושים

ירו1   {ו}                  ולמה     נסמכה  פרשת עריות לפרשת קדושי'

או3    {ו}                  ולמה     נסמכה  פרשת עריות לפרשת קדושים

או51   {ו}                  [ולמה    נסמכה] פרשת עריות לפרשת קדושים

ששון   {ו}                  ולמה     נסמכה  פרש' עריות לפר'  קדושי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא ללמדך        שכל  מקום שאת  מוצא     גדר ערוה  את

וטי    אלא ללמדך        שכל  מקום שאת  מוצא     גדר ערוה  את

מינ

פריז   אלא ל()[ל]מדך    שכל  מקום שאת  מוצא

דפוס   אלא ללמדך        שכל  מקום שאתה מוצא  בו גדר ערוה  אתה

ירו1       ללמדך        שכל  מקום שאת  מוצא     גדר ערוה  את

או3        לומ'      לך שכל  מקום שאת  מוצא     גדר עבירה אתה

או51       ללמדך        שכל  מקום שאתה מוציא    גדר ערוה  אתה

ששון       ללמדך        שכ"מ      שאת  מוצא     גדר ערוה  את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מוצא  קדושה     ואתיא בהדא  דר'  יהודה בר פזי דאמ"ר

וטי    מוצא  קדושה     ואתיא כהדא  דר'  יהודה בן פזי דאמ'   ר'

מינ                    אתיא  בהדא  דר'  יהודה בן פזי דא"ר

פריז         קדושה     ואתיא בהדא  דר'  יהודה בן פזי דא"ר

דפוס   מוצא  קדושה     ואתיא כהדא  דר'  יהודה בן פזי דאמ'

ירו1   מוצא  קדושה     ואתיא כהדיא דר"ש       בן פזי דאר"ש

או3    מוצא  קדושה     ואתיא כהדא  דר"ש       בן פזי []

או51   מוציא קדושה     ואתיא כההיא דא"ר שמעון בן פזי [דאר"ש

ששון   מוצא  קדוש?ה/ם? ואתיא כהדא  דר"ש       בן פזי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה בר פזי

וטי    יהודה בן פזי

מינ    יהודה בן פזי  למאן נסמכה פר' עריות לפר' קדושי' לומ' לך

פריז   יהודה בן פזי

דפוס

ירו1         בן פזי

או3

או51         בן פזי]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

וטי                   כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הע?י?רוה נקרא

מינ                           שכל  הנודר עצמו מן הערוה    נקרא

פריז   כל  מקום               שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

דפוס                  כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

ירו1                  כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

או3                   כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

או51   (כל מקום שאתה) [כל] מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

ששון                  כל   מי שהוא גודר  עצמו מן הערוה    נקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדוש ר'  יהוש' דסיכנין בש"ר     לוי מייתי לה מן שונמית

וטי    קדוש ר'  יהושע דסכני   בשם      לוי מייתי לה מן שונמית

מינ    קדוש ר'  יהושע דסיכני  בש'   ר' לוי מייתי לה מן

פריז   קדוש ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי מייתי לה מן שונמית

דפוס   קדוש ר'  יהושע בן               לוי מייתי    מן שונמית

ירו1   קדוש ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        מייתי לה מן השונמית

או3    קדוש ר'  יהושע דסכנין  בש"ר     לוי מייתי לה מן השונמית

או51   קדוש ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        מייתי לה מן השונמית

ששון   קדוש ר"י       דסכנין  בשר"ל        מייתי לה מן השונמית

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד ותאמר אל אשה         ידעתי וגו'

וטי    הה"ד ותאמר אל אישה        ידעתי וגו'

מינ                                         הדין קריא הנה איש

פריז   הה"ד ותאמר אל אישה        ידעתי וגו'

דפוס   הה"ד ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי                 איש

ירו1   הה"ד ותאמר אל אישה        ידעתי כי                 איש

או3    הה"ד ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי                 איש

או51   הה"ד ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי                 איש

ששון   הה"ד ותאמר אל אשה  הנה נא ידעתי כי                 איש

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    אמ"ר    יונה      הוא

וטי                                    א"ר     יונה      הוא

מינ    אלהים  קדוש הוא                 ר'      יונה  אמ' הוא

פריז                                   א"ר     יונה      הוא

דפוס   אלים   קדוש הוא                 א"ר     יונה      הוא

ירו1   האלהים קדוש הוא                 אמ'  רב הונא      הוא

או3    אלהים  קדוש הוא                 א"ר     הונא      הוא

או51   אלהים  קדוש הוא עובר עלינו תמיד [אמ' רב הונא]     (ו)הוא

ששון   אל'ים  קדוש הוא                 א"ר     הונא      הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גיחזי להדפה אמ"ר יוסי

וטי    קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גיחזי להדפה א"ר  יוסי

מינ    קדוש ותלמידו אינו   קדוש   כת'  ויגש גחזי  להדפה

פריז   קדוש ואין    משרתיו קדשים  הה"ד ויגש גחזי  להדפה א"ר  יוסי

דפוס   קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גחזי  להדפה א"ר  יוסי

ירו1   קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גיחזי להדפה א"ר  יוסי

או3    קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גיחזי להדפה א"ר  יוסי

או51   קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גיחזי להדפה א"ר  יוסי

ששון   קדוש ואין    משרתיו קדושים הה"ד ויגש גחזי  להדפה א"ר  יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' חנינה שדחפה       ברוב   יפיה    בין דדיה  ר' אבין

וטי    בר  חנינא שדחפה       בהוד   יפייה   בין דדיה  ר' אבון

מינ              שנתן  ידו   בהוד   שביופיה בין דדייא ר'

פריז   ב"ר חנינה שדחפה       בהוד   יופיה   מן  דדיה  ר' אבין

דפוס   בר' חנינא שדחפה       בהוד   יפיה    על  דדיה  ר' איבון

ירו1   בר  חנינא שדחאה       בהוד   יפיה    בין דדיה  ר' אבין

או3    בר  חנינא שדחפה       בהוד   יופיה   בין דדיה  ר' אבין

או51   בר  חנינא שדחפה (בין) [ב]הוד יופיה   בין דדיה  ר' אבין

ששון   ב"ר חנינא שדחאה       בהוד   יפיה    בין דדיה  ר' אבין

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

וטי        אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנן

מינ    אבא אמ'      שלא הביט בה בימיו ר'     שמואל בר רב יצחק

פריז       אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

דפוס       אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנן

ירו1       אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

או3        אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

או51       אמר מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

ששון       אמ' מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   שלא ראתה טיפת קרי מימיה   [על] סדין      שלה   אמתיה

וטי    אמרי  שלא ראתה טיפת קרי מימיה   על   סדין      שלו   אמתיה

מינ    אמ'   שלא ראת  טיפת             על   בגדיו     מימיו אמתיה

פריז   אמרין שלא ראתה טיפת קרי מימיה   על   סדין      שלו   אמתיה

דפוס   אמרו  שלא ראתה טפת  קרי מימיה   על   סדין      שלו   אמתיה

ירו1   אמרין שלא ראת  טיפת קרי מימיה   על   ()[ס]דינו       אמתיה

או3    אמרי  שלא ראתה טפת  קרי מימיה   על   סדינו           אמתיה

או51   אמרי  שלא ראתה טיפת קרי [מימיה] על   סדינו           אמתיה

ששון   אמרין שלא ראת  טיפת קרי מימיה   על   סדינו           אמתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דר' ישמעאל בררב    יצחק אמרה אנא הוינא משמשא למנוי    דמרי

וטי    דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמרה אנא הוינא משמשא למ[א]נוי דמרי

מינ    דרב שמואל  בר   רב יצחק          הוה   משמשא

פריז   דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמרה אנא הוינא משמשא למ[א]נוי דמריה

דפוס   דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמרה אנא הוינא משמשא למנוי    דמרי

ירו1   דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמ'  אנא הוינא משמשא מני      דמרי

או3    דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמרה אנא הוינא משמשא מאני     דמרי

או51   דר' ישמעאל בר   רב יצחק אמ'  אנא הוינא משמשא מני      דמארי

ששון   דר' ישמע'  בר   רב יצחק אמרה אנא הוינא משמשא מאני     דמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ולא מן יומי  חמית מילא

וטי                                        ולא מן יומיה חמית מילא

מינ    קדם מאי אמרת הא אנא משמשא למרי מימי לא           חמית כלום

פריז                                       ולא מן יומיה חמית מילא

דפוס                                       ולא מן יומוי חמית מלה

ירו1                                       ולא          חמית מילא

או3                                        ולא          חמית מילא

או51                                       ולא          חמית מילא

ששון                                       ולא          חמית מילה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בישא על מאנוי דמרי  אמ"ר   יהוש' בן  לוי  מפני מה נסמכה

וטי    בישא על מאנוי דמרי  א"ר    יהושע בן  לוי  מפני מה נסמכה

מינ    דביש על מאני  דמרי  א"ר    שמעון בן  לקיש

פריז   בישא על מאנוי דמרי  א"ר    יהושע בן  לוי  מפני מה נסמכה

דפוס   בישא על מנוי  דמרי  א"ר    יהושע בן  לוי  מפני מה נסמכה

ירו1   בישא על מאני  דמרי  אריב"ל                מפני מה נסמכה

או3    בישא על מאני  דמרי  א"ר    יהושע          מפני מה נסמכה

או51   בישא על מאני  דמארי א"ר    יהושע [בן לוי] מפני מה נסמכה

ששון   בישא על מאני  דמארי אריב"ל                מפני מה נסמכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרשת עריות לפרשת קדושים תהיו אלא ללמדך שבכל מקום שאת  מוצא

וטי    פרשת עריות לפרשת קדושים          ללמדך שכל  מקום שאת  מוצא

מינ                                           כל   מקום שאת  מוצא

פריז   פרשת עריות לפרשת קדשים           ללמדך שכל  מקום שאת  מוצא

דפוס   פרשת עריות לפרשת קדושים      אלא ללמדך שכל  מקום שאתה מוצא

ירו1   פרשת עריות לפרש' קדושי'          ללמדך שכל  מקום שאתה מוצא

או3    פרשת עריות לפרשת קדושים          ללמדך שכל  מקום שאת  מוצא

או51   פרשת עריות לפרשת קדושים          ללמדך שכל  מקום שאתה מוצא

ששון   פרש' עריות לפרש' קדושי'          ללמדך שכ"מ      שאת  מוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדר ערוה את  מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיין

וטי    גדר ערוה את  מוצא קדושה ואית ליה קריין סגין

מינ    גדר ערוה את  מוצא קדושה אית  ליה              שיתא קראי

פריז   גדר ערוה את  מוצא קדושה ואית לה  קריין סגין

דפוס   גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיין

ירו1   גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיאין אין

או3    גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיאין

או51   גדר ערוה את  מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיאין

ששון   גדר ערוה את  מוצא קדושה ואית לן  קריין סגיאין

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אשה זונה וחללה         וקדשתו כי

וטי                       אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו כי את

מינ    קדושים יהיו לאלהים אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו כי את

פריז                      אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו כי את

דפוס                      אשה זונה וחללה         וקדשתו כי את

ירו1                      אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו כי את

או3                       אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו

או51                      אשה זונה וחללה         וקדשתו

ששון                      אשה זונה וחללה לא יקחו וקדשתו כי את

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אלמנה  וגרושה

וטי    לחם  אליך  הוא מקריב אלמנה  וגרושה   וגו'

מינ    לחם  אלהיך

פריז   לחם  אלהיך הוא מקריב אלמנה  וגרושה   וגו'

דפוס   לחם  אליך  הוא מקריב אלמנה  וגרושה   וחללה זונה וגו'

ירו1   וגו'                 אלמנה  גרושה    וחללה זונה וגו'

או3    וגו'                 אלמנה  וגרושה   וחללה זונה

או51                        [אלמנה ו[ג]רושה וגו'

ששון   לחם  אל'יך     וגו'  אלמנה  וגרושה   וחללה זונה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש איש אל כל שאר בשרו                ולא    יחלל זרעו

וטי    איש איש אל כל שאר בשרו          וגו'  ולא    יחלל זרעו

מינ                                          ולא    יחלל זרעו

פריז   איש איש אל כל שאר בשרו          וגו'  ולא    יחלל זרעו

דפוס                                         ולא    יחלל זרעו

ירו1   איש איש אל כל שאר בשרו          וגו'

או3    איש איש אל כל שאר בשרו לא יקרבו וגו'  ולא    יחלל זרעו

או51   איש איש אל כל שאר               וגו'] ו(מ)לא יחלל זרעו

ששון   איש איש את כל שאר בשרו לא יקרב  וגו'  ולא    יחלל זרעו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       והדין  דבר אל כל עדת

וטי         בעמיו                         והדין  דבר אל כל עדת

מינ    זרעו בעמיו וגו'

פריז        בעמיו                   והדין        דבר אל כל עדת

דפוס                                והדין        דבר אל כל עדת

ירו1                                והדין קרייה  דבר אל כל עדת

או3         בעמיו                   והדין קרייה  דבר אל כל עדת

או51        בעמיו כי   אני יי מקדשו והדין [קריא] דבר אל    עדת

ששון        בעמיו וגו'              והדין קרייה  דבר אל כל עדת

--------------------------------------------------------------------

לונ    בני יש'

וטי    בני יש'   ואמרת אלהם  קדושים תה'

מינ                                           והתקדישתם והייתם

פריז   בני ישר'  ואמרת אליהם קדשים  תהיו וגו'

דפוס   בני ישראל

ירו1   בני ישראל וגו'

או3    בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

או51   בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

ששון   בני יש'   ואמרת אליהם קדושי' תהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    קדושים והדין קדושים תהיו כי קדוש אני יי מקדישכם

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון