לונ    {ז}                         אמ"ר    יודן בש"ר       שמואל

וטי    {ז}                         אמ'  ר' יודן בשם     ר' שמואל

מינ    {ז} דבר אל כל עדת בני ישראל ר'      יודן בש'     ר' שמואל

פריז   {ז}                         א"ר     יודן בשם     ר' שמו'

דפוס   {ז}                         א"ר     יודן בשם     ר' שמואל

ירו1   {ז}                         א"ר     יודן בש"ר       שמואל

או3    {ז}                         א"ר     יודן בש"ר       שמואל

או51   {ז}                         א"ר     יודן בש"ר       שמואל

ששון   {ז}                         א"ר     יודן בשרשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'     למלך שהי  הלו אפיקרפין והיה מצוה את עבדו וא'

וטי    בר נחמן     למלך שהיה לו  איפרקסין והיה מצוה את עבדו ואומ'

מינ    בר נחמן     למלך שהיה לו  פרקסין   היה  מצוה את עבדו ואמ'

פריז   בר נחמן     למלך שהיה לו  איפרקסין והיה מצוה את עבדו

דפוס   בר נחמן משל למלך שהיה לו  איפקרסין והיה מצוה את עבדו

ירו1   בר נחמן     למלך שהיה לו  פרקסיס   והיה מצוה את עבדו ואמ'

או3    בר נחמן     למלך שהיה לו  פרקסיס   והיה מצוה את עבדו ואומ'

או51   בר נחמן     למלך שהיה לו  פרקסיס   והיה מצוה את עבדו ואומ'

ששון               למלך שהיה     פרקסיס   והיה מצוה את עבדו ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו נערה וקפלה

וטי    לו נערה קפלה                      וגו'

מינ    לו      קפלה  ונערה ותן דעתך עליה             אמ' לו

פריז      נערה קפלה                      וגו'

דפוס      נערה וקפלה                     וגו'

ירו1   לו נערה קפלה        ותן דעתך עליה

או3    לו נערה קפלה        ותן דעתך עליה

או51   לו נערה קפלה        ותן דעתך עליה

ששון   לו נערה קפלה        ותן דעתך עליך וגו' כדלעיל

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    אדו' המלך מכל פרקסין שיש לך אי אתה מצוה אותו אלא על זו

מינ    אמ' לו שני מדביקן לגופי כך אמ' משה לפני הקב"ה רבון העולמים

מינ    משבעים אומות אנתטאות שיש לך בעולם אי אתה מצוה אותי אלא

מינ    על ישראל צו את בני ישראל אמור אל בני ישראל דבר אל בני ישראל

מינ    אמור לו שהן דבוקין לי הה"ד כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש

מינ    כן הדבקתי אלי אל כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאה יי להיות

מינ    לי לעם לשם ולתהלה ולתפארת א"ר ברכיה למלך שהיה לו פרפירן

מינ    היה מצוה את עבדו ואמ' לו קפלה ונעדה ותן דעתך עליה אמ' לו

מינ    אדו' המלך מכל פרפירין שיש לך אי אתה מצוה אותי אלא על זו

מינ    אמ' לו שאותה לבשתי ביום שמלכתי כך אמ' משה לפני הקב"ה רבון

מינ    העולמי' משבעים אומות אנתטאות שיש לך בעולם אי אתה מצוה אותי

מינ    אלא על ישראל צו את בני ישר' אמור אל בני ישראל דבר אל בני

מינ    ישר' אמור לו שהמליכו אותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה

מינ    ונשמע א"ר אבין לזקן שהיה לו מעפורת והיה מצוה את תלמידו

מינ    ואמ' לו קפלה ונערה ותן דעתך עליה אמ' לו אדו' זקן מכל [מ]עפראות

מינ    שיש לך אי אתה מצוה אותי אלא על זו אמ' לו שאותה לבשתי ביום

מינ    ביום שנמניתי זקן כך אמ' לפני הקב"ה רבון העולמי' משבעי'

מינ    אומות אנתטאות שיש לך בעולם אי אתה מצוה אותי אלא על ישראל

מינ    אמ' לו שהמליכן אותי על הים ואמרו יי ימלוך לעולם ועד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר      שמו(ע')[וא]ל בר  נחמ'      לכהן       שהיה מהלך

וטי    אמ'    ר' שמואל        בר  נחמן      לכהן גבור  שהיה מהלך

מינ    אמ'    ר' שמואל        ב"ר נחמני     לכהן גיבור שהיה מהלך

פריז   א"ר       שמו'         בר  נחמן      לכהן גבור  שהיה מהלך

דפוס   אמ'    ר' שמואל        בר  נחמן  משל לכהן גדול  שהיה מהלך

ירו1   א"ר       שמואל        בר  נחמן      לכהן גבור  שהיה מהלך

או3    א"ר       שמואל        בר  נחמן      לכהן גבור  שהיה מהלך

או51   ארשב"ן                               לכהן גבור  שהיה מהלך

ששון   ארשב"ן                               לכהן גבור  שהיה מהלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    בדרך ונזדמן לו חלוני  אחד

וטי    בדרך ונזדמן לו חלוני  אחד

מינ    בדרך ופגע   בו חילוני אחד אמ' לו מה את עושה אמ' לו אני

פריז   בדרך ונזדמן לו חלוני  אחד

דפוס   בדרך ונזדמן לו חנוני  אחד

ירו1   בדרך ונזדמן לו חילוני א'

או3    בדרך ונזדמן לו חילוני אחד

או51   בדרך ונזדמן לו קילוני א'

ששון   בדרך ונזדמן לו חילוני א'

--------------------------------------------------------------------

לונ              אמ'    אלך עמך הדרך אמ' לו  בני כהן אני

וטי              א'  לו אלך עמך בדרך אמ' לו  בני כהן אני

מינ    מהלך בדרך אמ' לו אלך עמך      אמ' לו              אם תלך

פריז             א'  לו אלך עמך בדרך א'  לו  בני כהן אני

דפוס             אמ' לו אלך עמך      אמר לו  בני כהן אני

ירו1             אמ'    אלך עמו בדרך אמ' לו  בני כהן אני

או3              א"ל    אלך עמך בדרך אמ' ליה בני כהן אני

או51             א"ל    אלך עמך בדרך א"ל     בני כהן אני

ששון             א"ל    אלך עמך בדרך א"ל     בני כהן אני

--------------------------------------------------------------------

לונ        ובדרך       אני  הולך ואין דרכי להלך  בין  הקברות

וטי        ובדרך       אני  הולך ואין דרכי להלך  בין  הקברות

מינ    עמי בדרך        שאני הולך

פריז       ובדרך       אני  הולך ואין דרכי להלך  בבית הקברות

דפוס       ובדרך  טהור אני  מהלך ואין דרכי להלוך בין  הקברות

ירו1       ובדרך       אני  מהלך ואין דרכי לילך  לבית הקברות

או3        ובדרך       אני  מהלך ואין דרכי לילך  לבית הקברות

או51       ובדרך       אני  הולך ואין דרכי לילך  בבית הק(ר)ברות

ששון       ובדרכך      אני  הולך ואין דרכי לילך  בבית הקברות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם את  מהלך עמי     מוטב ואם לאו סוף   אני  מניחך והולך

וטי    אם את  מהלך עמי הרי מוטב ואם לאו סוף   אני  מניחך והולך

מינ                עמו הרי מוטב ואם לאו סוף   שאני מניחו והולך

פריז   אם את  מהלך עמי     מוטב ואם לאו סוף   אני  מניחך והולך

דפוס   אם אתה הולך עמי     מוטב ואם לאו סוף   שאני מניחך והולך

ירו1   אם את  מהלך עמי     מוטב ואם לאו סוף   שאני מניחך והולך

או3    אם אתה מהלך עמי     מוטב ואם לאו סוף   שאני מניחך והולך

או51   אם אתה מהלך עמי     מוטב ואם לאו [סוף] אני  מניחך והולך

ששון   אם את  מהלך עמי     מוטב ואם לאו סוף   שאני מניחך והולך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי כך אמ'     משה     ליש'   כי יי אלהיך מתהלך וגו'

וטי    לי כך אמ' להן משה     ליש'   כי יי אליך  מתהלך בקרב

מינ       כך                        כי יי אלהיך מתהלך בקרב

פריז   לי כך אמ' להן משה     לישר'  כי יי אלהיך מתהלך בקרב

דפוס   לי כך אמ' להם משה     לישראל כי יי אליך  מתהלך בקרב

ירו1   לי כך אמ' להם משה     לישראל כי יי אלהיך מתהלך בקרב

או3    לי כך אמ'     משה להם לישראל כי יי אלהיך מתהלך בקרב

או51   לי כך אמ' להם משה     לישראל כי יי אלהיך מתהלך בקרב

ששון   לי כך אמ' להם משה     ליש'   כי יי אל'יך מתהלך בקרב

--------------------------------------------------------------------

לונ               מהו  להצילך              תרין אמורין   חד אמ'

וטי    מחניך      מהוא להצילך              תרין אמורין   חד אמ'

מינ    מחניך           להצילך מהו להצילך   תרין אמוראין  חד אמ'

פריז   מחניך           להצילך מהו להצילך   תרין אמוראין  חד א'

דפוס   מחניך           להצילך מהו להצי   ך תרין אמוראין  חד אמ'

ירו1   מחניך וגו' מהו  להצילך              תרין אימוראין חד אמ'

או3    מחניך וגו' מהו  להצילך              תרין אימוראין חד אמ'

או51   מחנך  (ל)  מהו  להצילך              תרין אימוראין חד אמר

ששון   מחניך וגו' מהו  להצילך              תרין אמוראין  חד אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להגן  עליך דכ'    להיות  צל על ראשו          וחד

וטי    להגן  עליך דכת'   להיות  צל על ראשו          וחד

מינ    להגין עליך        ולהיות צל על ראשך              ואחרן

פריז   להגן  עליך דכת'   להיות  צל על ראשו          וחד

דפוס   להגן  עליך        להיות  צל על ראשו          וחד

ירו1   להגין עליך כדכתי' להיות  צל על ראשו וגו'     וחד

או3    להגין עליך כדכתי' להיות  צל על ראשו          וחד

או51   להגין עליך כדכתי' להיות  צל על ראשו להציל לו וחד

ששון   להגן  עליך כדכתי' להיות  צל על ראשו          וחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לריקן כל ניכסי אומ'   העו'  וליתן לך  ממה   דאת

וטי    אמ' לרוקן כל נכסי  אומות  העולם וליתן לך  כמה   דאת

מינ    אמ' לריקן    נכסי  אומות  העולם לתת   לך

פריז   א'  לרוקן כל נכסי  אומות  העולם וליתן לך  כד"א

דפוס   אמ' לרוקן כל נכסי  האומות       וליתן לך  כד"א

ירו1   אמ' לרוקן כל נכסי  א"ה          וליתן לכם כד"א

או3    אמ' לרוקן כל נכסי  אומות  העולם וליתן לך  כד"א

או51   אמ' לרוקן כל נכסי  אומות  העולם וליתן להם כד"א

ששון   אמ' לרוקן כל נכסי  אומו'  העו'  וליתן לכם כמד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ונצלתם את מצרים על    מנת והיה מחניך קדוש ול  איראה

וטי    אמר ונצלתם את מצרים על    מנת והיה מחניך קדוש ולא יראה

מינ                        ואע"פ כן  והיה מחניך קדוש ולא יראה

פריז       ונצלתם את מצרים על    מנת והיה מחניך קדוש ולא יראה

דפוס       ונצלתם את מצרים על    מנת והיה מחניך קדוש ולא יראה

ירו1       ונצלתם את מצרים ע"מ       והיה מחניך קדוש ולא יהיה

או3        ונצלתם את מצרים ע"מ       והיה מחניך קדוש ולא יראה

או51       ונצלתם את מצרים על    מנת והיה מחניך קדוש ולא יראה

ששון       ונצלתם את מצרים ע"מ       והיה מחניך קדוש ולא יראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בך ערות דבר            ערות דיבור   ר'    שמואל בר נחמ'

וטי    בך ערות דבר            ערות דיבור   ור'   שמואל בר נחמן

מינ    בך ערות דבר            ערות דיבור   ר'    שמואל בר נחמני

פריז   בך ערות דבר            ערות דיבור   ור'   שמו'  בר נחמן

דפוס   בך ערות דבר            ערות דבור    ר'    שמואל בר נחמן

ירו1   בך ערות דבר            ערות דבור    ר'    שמואל בר נחמן

או3    בך ערות דבר            ערות דיב[ו]ר ר'    שמואל בר נחמן

או51   בך ערות דבר ושב מאחריך ערות דיב[ו]ר רשב"ן

ששון   בך ערות דבר            עדות דיבור   רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' זה ניבול פה

וטי    אמ' זה ניבול פה

מינ    אמ' זה ניבול פה

פריז   אמ' זה ניבול הפה

דפוס   אמ' זה נבול  הפה

ירו1   אמ' זה נבול  פה

או3    אמ' זה נבול  פה

או51   אמר זה נבלות פה

ששון   אמ' זה נבול  פה