לונ    {ג}                     ר' יהודה בר'  סימ'  פתח   אחרי

וטי    {ג}                     ר' יהודה ב"ר  סימון פתח   אחרי

מינ    {ג}                        יהוד' ב"ר        פתח   אחרי

פריז   {ג}                     ר' יהודה ב"ר  סימון פתח   אחרי

דפוס   {ג}                     ר' יהוד' ב"ר  סימון פתח   אחרי

ג2     {ג}                     ר' יהודה בר'  סימון פתח   אחרי

ג6     {ג} <...>                             סימון פתח   אחרי

ירו1   {ג}                     ר' יהודה בר"ס       פתח   אחרי

ירו2   {ג} כי    תבאו  אל הארץ ר' יהודה ב"ש        פ?תח? אחרי

או3    {ג}                     ר' יהודה בר'  סימון פתח   אחרי

או51   {ג} כי    תבואו אל הארץ ר' יהודה בר'  סימון פתח   אחרי

ששון   {ג}                     ר' יהו'  ב"ס        פתח   אחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי א'ה'יכם תלכו                    אמ' ר' יהודה בר   סימ'

וטי    יי אל'יכם  תלכו                    א"ר    יהודה בר   סימון

מינ    יי אלהיכם  תלכו     וגו'

פריז   יי אלהיכם  תלכו     ובו   תדבקון

דפוס   יי אל'יכם  תלכו

ג2     יי אי'כם   <..>ל<.. ...>                        בר   סימון

ג6     יי אלהיכם  וג'

ירו1   יי         תלכו     וגו'           א"ר    יהודה בר"ס

ירו2   יי אלהיכם  תלכו                        ר' יהודה ב"ש

או3    יי אליכ'ם  תלכו     [?ובו תדבקון?] א"ר    יהודה בר'  סימון

או51   יי אלהיכם  תלכו                    א"ר    יהודה ב"ר  סימון

ששון   יי אל'יכם  תלכו                    א"ר    יהו'  ב"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ            אחרי   יי א'ה'יכם

וטי            אחרי   יי אל'יכם  תלכו

מינ

פריז

דפוס

ג2             ?אחר?י יי אי'כם

ג6 

ירו1

ירו2   פת' אמ'

או3                                   < [2] וכי איפשר לו לאדם

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

ירו2

או3    לידבק בשכינה שכתוב בו כי יי אלהיך אש אוכלה הוא כורסייה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

ירו2

או3    שביבין דינור וגו' [1] וכי איפשר לו לאדם [לילך] אחר הקב"ה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               וכי

וטי                                               וכי

מינ                                               וכי היאך

פריז                                              וכי

דפוס                                              וכי

ג2                                                וכי

ג6                                                וכי

ירו1                                              וכי

ירו2                                              וכי

או3    שכתו' בו בים דרכך ושבילך במים רבים > { [1] וכי

או51                                              וכי

ששון                                              וכי

--------------------------------------------------------------------

לונ    איפשר    לאדם לבשר  ודם להלוך  אחרי         הקב"ה אותו

וטי    איפשר         לבשר  ודם להלוך  אחר          הקב"ה אתו

מינ    אפשר  לו לאדם           להלך   בדרכי

פריז   איפשר    לאדם           להלך   אחר          הקב"ה

דפוס   אפשר          לבשר  ודם להלוך  אחר          הב"ה  אותו

ג2     איפשר         לבשר  ודם להלוך  אחר          הקב"ה את?ו?

ג6     אפשר          לבשר  ודם להלך   <...>              והלא

ירו1   איפש' לו      לבש"ו     להלך   אחר          הקב"ה

ירו2   אפשר  לו      לב"ו      להלוך  אחר          הקב"ה

או3    איפשר לו לאדם           [לילך] אחר          הקב"ה

או51   איפש'    לאדם           להלך   אחר   (מדות) הב"ה

ששון   איפש' לו      לב"ו      להלך   אחר          הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ        שכת'  בו          בים  דרכך  ושבילך

וטי        שכתוב בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

מינ        בוראו             בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

פריז       שכת'  בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

דפוס       שכתי' בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

ג2         שכת'  ?ב?<..      ..>ם דרכך  ושבילך במים   רבים גו'

ג6     כבר נאמר              בים  דרכך  וג'

ירו1       שכתו' בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבם

ירו2       שכתו' בו     (אר) בים  דרכך  ושבילך במי?ם? רבים

או3        שכתו' בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

או51       שכתוב בו          בים  דרכך  ושבילך במים   רבים

ששון       שכתוב בו          בים  דרכיך ושבילך במים   רבים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואת  דאמ' אחרי יי א'ה'יכ תלכו      אלא ובו תדבקון

וטי    ואת  אמ'  אחרי יי אל'יכם תלכו      אלא ובו תדבקון

מינ    ואת  אמ'  אחרי יי אלהי'  תלכו      אלא ובו תדבקון

פריז   ואת  אמר  אחרי יי אלהיכם תלכו          ובו תדבקון

דפוס   ואתה אומר אחרי יי        תלכו          ובו תדבקון

ג2     ואת  א'   אחרי יי אי'כם  תלכו      אלא ובו תדבק?ו/ן?

ג6     ואת  אמר  אחר  יי אלהיכם <...>     אלא ובו תדבקו

ירו1                                          ובו תדבקון

ירו2                                          ובו תדבקון

או3                                   } { [2]

או51                                          ובו תדבקון

ששון                                          ובו תדבקון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכי      איפשר   לבשר ודם  לעלות בשמים ולהדבק  באש    אותו

וטי    וכי      אפשר    לבשר ודם  לעלות בשמים ולהידבק באש    אתו

מינ    וכי היאך אפשר    לו   לאדם             לידבק   בשכינה

פריז   וכי      איפשר   לבשר ודם  לעלות באש   ולהדבק  באש    אותו

דפוס   וכי      אפשר    לבשר ודם  לעלות לשמים ולהדבק  בשכינה אותו

ג2     וכי      איפש<.. ...> ודם  לעלות לשמים ולהדבק  באש    אתו

ג6     וכי      אפשר    לבשר ודם              להידבק  בשכינה והלא

ירו1   וכי      איפשר   לו   לאדם             לידבק   בשכינה

ירו2   וכי      איפשר        לאדם             לידבק   בשכינה

או3    וכי      איפשר   לו   לאדם             לידבק   בשכינה

או51   וכי      איפש'   לו   לאדם             להדבק   בשכינה

ששון   וכי      אפש'    לו   לאדם             להדבק   בשכינה

--------------------------------------------------------------------

לונ        שכת'  בו כי יי א'ה'יך אש אכלה            כורסייה שביבין

וטי        שכת'  בו כי יי אל'יך  אש אכלה            כורסייה שביבין

מינ                                                 כורסייה שביבין

פריז       שכת'  בו כי יי אלהיך  אש אכלה  הוא       כורסיה  שביבין

דפוס       שכת'  בו כי יי אל'יך  אש אוכלה וכתי'     כורסייה שביבין

ג2         שכת'  בו כי יי אי'ך   אש גו'             כורסייה שביבין

ג6     כבר נאמר     כי יי אלהיך  אש אוכלה הוא   וג' כורסיה  שביבין

ירו1       שכת'  בה כי יי אלהיך  אש אוכלה הוא       כורסייה שביבין

ירו2       שכתו' בו כי יי אלהיך  אש אוכלה הוא       כורסייה שביבין

או3        שכתוב בו כי יי אלהיך  אש אוכלה הוא       כורסייה שביבין

או51       שכתו' בו כי יי אלהיך  אש אוכלה הוא       כורסיה  שביבין

ששון       שכתו' בו כי יי אל'יך  אש אוכלה הוא       כורסייה שביבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דינור                             בהר   דינור

וטי    דינור    וגו'                     נהר   דינור   נגד

מינ    דינור    גלגלוהי נור דליק

פריז   דנור     וג'                      נהר   דינור   נגר

דפוס   דינור                       וכתי' נהר   דינור   נגד

ג2     דינור                             <...> ?ד?ינור נגד

ג6     דינור    וג'                      נהר   דינור   וג'

ירו1   דינור

ירו2   דינור?א?

או3    דינור    וגו'             }

או51   דינור

ששון   דינור    וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ואת   אמ'  ובו תדבקון     מתחילת

וטי    ונפק  וגו'        ואת   אמ'  ובו תדבקון אלא מתחילת

מינ                      ואת   אמ'  ובו תדבקון אלא מה

פריז                     ואת   אמר  ובו תדבקון     מתחלת

דפוס   ונפיק מן   קדמוהי ואתה  אומ' ובו תדבקון אלא מתחלת

ג2     גו'               ואת   א'   ובו תדבקון אלא מתחילת

ג6                       <..>ת א'   ובו תדבקו  אלא מתחילת

ירו1                                           אלא מתחלת

ירו2                                           אלא מתחלת

או3                                            אלא מתחלת

או51                                           אלא מתחת

ששון                                           אלא בתחלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברייתו      שלעולם לא          נתעסק          אלא   במטע

וטי    ברייתו      שלעולם לא          נתעסק הקב"ה    אלא   במטע

מינ                          יי אלהיך התעסק                בנטיעה

פריז   ברייתו   של עולם   לא          נתעסק                במטע

דפוס   ברייתו   של עולם   לא          נתעסק הקב"ה    אלא   במטע

ג2     ביריתו      שלעולם לא          נתעסק הק'   בה <...

ג6     ברייתו      שלעולם לא          נתעסק הקב"ה    <..>א בנטיעה

ירו1   בריאת       עולם   לא          נתעסק הקב"ה    אלא   במטע

ירו2   בריאת       העולם  לא          נתעסק הקב"ה    אלא   במטעו

או3    בברי?את?    העולם  לא          נתעסק הקב"ה    אלא   במטע

או51   בריאת       העולם  לא          נתעסק הב"ה     אלא   במטע

ששון   בריית       העולם  לא          נתעסק הב"ה     אלא   במטע

--------------------------------------------------------------------

לונ    תחילה     הה"ד        ויטע יי א'ה'ים גן      [ב]עדן

וטי    תחילה     הדה     ה"ד ויטע יי אל'ים  גן      בעדן

מינ    תחילה

פריז   תחלה      הה"ד

דפוס   תחלה      הה"ד        ויטע יי אל'ים  גן      בעדן

ג2     ..>?חי?לה ה"ה         ויטע יי אי'ם   ג?ן?    בעדן

ג6               שנ'         ויטע יי אלהים  גן      בעדן

ירו1   תחלה      הה"ד        ויטע יי אלהים

ירו2             הה"ד        ויטע יי אלהים  גן      בעדן

או3    תחלה      [דכתי']     ויטע יי אלהים  גן      בעדן

או51   תחלה      [הה"ד]      ויטע יי אלהים  גן      בעדן

ששון             הה"ד        ויטע יי אלהים  גן   גן בעדן

--------------------------------------------------------------------

לונ         אף אתם כשאתם נכנסין    לארץ        יש'   לא  תתעסקון

וטי         אף אתם כשאתם נכנסין    לארץ        יש'   שלא תתעסקון

מינ         אף את        כשתכנס    לארץ                  תעסוק

פריז

דפוס        אף אתם       כשנכנסים  לארץ              לא  תתעסקו

ג2          אף אתם כשאתם נכנסין    לארץ        ישראל לא  תתעסקו

ג6     וג'  אף אתם כשאתם נכנסין    <..>ארץ           לו  תיתעסקו

ירו1   וגו' אף     אתם   כשתכנסו   לארץ                  התעסקו

ירו2   מקדם אף     אתם   כש[ת]כנסו לא?<..>/"י?           התעסקו

או3    מקדם אף     אתם   כשתכנסו   לארץ                  תתעסקו

או51   מקדם אף     אתם   כשתכנסו   לארץ                  תתעסקו

ששון   מקדם אף     אתם   כשתכנסו   לארץ                  התעסקו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא     במטע   תחילה          כי  תבאו  אל הארץ ונטעתם

וטי    אלא     במטע   תחילה          כי  תבואו אל הארץ ונטעתם

מינ            בנטיעה תחלה           כי  תבאו  אל הארץ ונטעתם

פריז                                 כי  תבאו  אל הארץ ונטעתם

דפוס   אלא     במטע   תחלה      הה"ד כי  תבאו  אל הארץ

ג2     א?ל?<.. ...>   תחיל?ה/ת?      כי  תבאו  אל הארץ ונטעתם

ג6     אלא     בנטיעה תחילה          וכי תבואו אל הארץ

ירו1           בנטע   תחלה           כי  תבואו אל הארץ וגו'

ירו2           במטע   תחלה           כי  תבואו אל הארץ ונטעתם

או3            במטע   תחלה           כי  תבואו אל הארץ וגו'

או51           במטע   תחלה           כי  תבואו אל הארץ ונטעתם

ששון           במטע   תחלה           כי  תבואו אל הארץ וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל   עץ מאכל

וטי    וגו'

מינ    כל   עץ מאכל

פריז   כל   עץ מאכל

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון