לונ    {ו} רב    הונא בש' בר קפרא   אמ'   ישב   אבינו אברהם אבינו

וטי    {ו} רב    הונא בשם בר כפרה   א'    ישב   אבינו אברהם

מינ    {ו} ר'    הונא בשם בר קפרא         ישב         אברהם אבינו

פריז   {ו} ר'    הונא בשם בר קפרא   א'    ישב         אברהם אבינו

דפוס   {ו} רב    הונא     בר קפרא   אמ'   ישב         אברהם אבינו

ג2     {ו} רב    הונא בשם בר כפר<..       ..>שב אבינו אברהם

ג7     {ו} <...>

ירו1   {ו} רב    הונא בשם בר קפרא   אמ'   ישב         אברהם אבינו

ירו2   {ו} ר'    הונא בשם בר קפרא   אמ'   ישב         אברהם אבי'

או3    {ו} ר'    הונא בשם בר קפרא   ?אמ'? ישב         אברהם אבינו

או51   {ו} ר'    הונא בשם בר קפרא   אמר   ישב         אברהם אבינו

ששון   {ו} רב    הונא בשם בר קפרא         ישב   אבי'  אברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ודרש  מקל    וחומ'     נאמ'  ערלה  באילן ונאמ'       ערלה

וטי    ודרש  מקל    וחומר     נאמר  ערלה  באילן ונאמ'       ערלה

מינ    ודרש  לגזירה שוה   אמ' נאמר  ערלה  באילן ונאמ'       ערלה

פריז   ודרש  קל     וחומר     נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

דפוס   ודרש                   נאמרה ערל   באילן ונאמרה

ג2     <...>                        עורלה באילן ונאמר?<..>? ערלה

ג7 

ירו1   ודרש  מק"ו             נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

ירו2   ודרש  מק"ו             נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

או3    ודרש  מקל    וחומר     נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

או51   ודרש  ק"ו              נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

ששון   ודרש  מק"ו             נאמרה ערלה  באילן ונאמרה      ערלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    באדם מה ערלה שנ'    באילן מקום  שהוא       פרי

וטי    באדם מה ערלה שנ'    באילן מקום  שהוא עושה  פירות

מינ    באדם מה ערלה האמורה באילן מקום  שהוא       פרה

פריז   באדם מה ערלה שנאמרה באילן מקום       שעושה פירות

דפוס   באדם מה ערלה שנאמרה באילן מקום  שהוא עושה  פירות

ג2     באדם מה ערלה שנא'   <...>

ג7 

ירו1   באדם מה ערלה שנאמרה באילן מקום  שהוא עושה  פירות

ירו2   באדם מה ערלה שנאמרה באדם  ממקום שהוא עושה  פירות

או3    באדם מה ערלה שנאמרה באדם  ממקום שהוא עושה  פירות

או51   באדם מה ערלה הנאמרה באילן ממקום שהוא עושה  [פירות]

ששון   באדם מה ערלה שנאמרה באילן מקום  שהוא עושה  פירות

--------------------------------------------------------------------

לונ         אף ערלה שנ'    באדם  מקום  שהוא       פירות

וטי         אף ערלה שנאמר  באדם  מקום  שהוא עושה  פירות

מינ    ורבה אף ערלה האמור' באדם  מקום  שהוא       פרה   ורבה

פריז        אף ערלה שנאמר  באדם  מקום       שעושה פירות

דפוס        אף ערלה שנ'    באדם  מקום  שהוא עושה  פירות

ג2          אף ערלה שנ'    באדם  מקום  שהוא עושה  פירות <...>

ג7 

ירו1        אף ערלה שנאמרה באדם  ממקום      שעושה פירות

ירו2        אף ערלה שנאמרה באילן ממקום שהוא עושה  פירות

או3         אף ערלה שנאמרה באילן ממקום שהוא עושה  פירות

או51        אף ערלה שנאמרה באדם  ממקום שהוא עושה  פירות

ששון        אף ערלה שנאמרה באדם  ממקום שהוא עושה  פירות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  רב חנן        בר פזי   וכי כבר    היה        אבי'

וטי    א'   רב חנן        בר פזי   וכי כבר    היה

מינ    (אמ' רב הלל        בר רבולם     וכבר   היה   יודע

פריז   אמ'  רב ענן        בר פזי   וכי כבר    היה   יודע

דפוס   א"ר     חנין       בן פזי   וכי כבר    היה

ג2             חנן        בר פזי       וכ?בר? <...> יודע

ג7 

ירו1   א"ר     חנין       בר פזי   וכי כבר    היה        אבינו

ירו2   אמ"ר    חנין       בר פזי   וכי כבר    היה

או3    א"ר     חנין       בן פזי   וכי כבר    היה

או51   אמ'  רב (ע)[ח]נ[י] בן פזי   וכי כבר    היה

ששון   אמ'  רב חנין       בן פזי   וכי כבר    היה        אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אברהם        יודע קלין  וחמורין וגזירות שוות אלא רמז  רמיזה

וטי    אברהם  אבינו יודע קולין וחומרין וגזירות שוות אלא רמז  רמזא

מינ    אברהם  אבינו      קלין  וחמורי' וגזירות שוות אלא

פריז   אברהם  אבינו      קלין  וחמורין וגזירות שוות אלא רמז

דפוס   אברהם  אבינו יודע קולין וחמורין וגזירות שוות אלא רמזה

ג2                       קולין וחמורין וגזירות שוות אלא רמז  רמזה

ג7 

ירו1   אברהם        יודע קלין  וחומרין וגזרות  שוות אלא רמז

ירו2   אברהם  אבי'  יודע קלים  וחמורים גזירות  שוות אלא רמז

או3    באברהם אבי'  ידוע קלין  וחמורין וגזירות שוות אלא רמז

או51   אברהם  אבי'  יודע קלין  וחמורין וגזירות שוות אלא רמז

ששון   אברהם        יודע קלין  וחמורין וג"ש         אלא רמז  רמז

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו ואמ'    לו ואתנה בריתי ביני ובינך

וטי    לו ואמרה   לו ואתנה בריתי ביני ובינך  וגו'

מינ

פריז   לו ואמ'    לו ואתנה בריתי ביני וביניך וארבה אותך במאד

דפוס   לו            ואתנה בריתי ביני וביניך וגו'

ג2     לו ואמ?רה? לו ואתנה בר<.. ...>

ג7 

ירו1   לו ואמ'    לו ואתנה בריתי ביני וביניך וגו'

ירו2   לו ואמ'       ואתנה בריתי ביני וביניך

או3    לו וא"ל       ואתנה בריתי ביני וביניך

או51   לו ואמ'    לו ואתנה בריתי ביני ביניך  וארבה אותך במאוד

ששון   לו            ואתנה בריתי ביני וביניך

--------------------------------------------------------------------

לונ        מקום  שהוא פרה ורבה

וטי        מקום  שהוא פרה ורבה

מינ                            אמ' נאמרה ערלה באילן ונאמ' ערלה

פריז   מאד ממקום שהוא פרה ורבה

דפוס       מקום  שהוא פרה ורבה

ג2         מקום  שהוא פרה ורבה

ג7 

ירו1       מקום  שהוא פרה ורבה

ירו2       מקום  שהוא פרה ורבה

או3        מקום  שהוא פרה ורבה

או51   מאד ממקום שהוא פרה ורבה

ששון       מקום  שהוא פרה ורבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    באדם מה ערלה האמורה באילן מקום שהוא עושה פירות אף ערלה

פריז

דפוס

ג2 

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      תני ר' ישמעאל ביקש

וטי                                      תני ר' ישמעאל ביקש

מינ    האמורה באדם מקום שהוא עושה פירות)

פריז                                     תני ר' ישמעאל בקש

דפוס                                     תני ר' ישמעאל בקש

ג2                                       תני ר' ישמעל  ביקש

ג7 

ירו1                                     תני ר' ישמעאל ביקש

ירו2                                     תני ר' ישמעאל בקש

או3                                      תני ר' ישמעאל בקש

או51                                     תני ר' ישמעאל ביקש

ששון                                     תני י' ישמע'  בקש

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך שלם

וטי    הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך שלם

מינ

פריז   הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך שלם

דפוס   הקב"ה    להוציא משם כהונה משום שנאמר ומלכי צדק מלך שלם

ג2     הק'   בה להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך גו'

ג7 

ירו1   הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנא'  ומלכי צדק מלך שלם

ירו2   הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנא'  ומלכי צדק מלך שלם

או3    הקב"ה    להוציא     כהונה משם  שנא'  ומלכי צדק מלך שלם

או51   הב"ה     להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך שלם

ששון   הב"ה     להוציא     כהונה משם  שנ'   ומלכי צדק מלך שלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'                               כיון שהקדים ברכתו

וטי                   והוא כהן לאל  עליון כיון שהקדים ברכת  אברהם

מינ

פריז   הוציא לחם ויין והוא כהן לאל  עליון כיון שהקדים ברכתו

דפוס                                      כיון שהקדים ברכת  אברהם

ג2                                        כיון שהקדים ברכת  אברהם

ג7 

ירו1   וגו'                               כיון שהקדים ברכת  אברהם

ירו2   וגו'                               כיון שהקדים ברכת  אברהם

או3    הוציא לחם ויין והוא כהן לאל  עליון כיון שהקדים ברכת  אברהם

או51   הוציא לחם ויין והוא כהן לאל  עליון כיון שהקדים ברכת  אברהם

ששון   הוציא לחם ויין והוא כהן וגו'       כיון שהקדים ברכת  אברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לברכת      מקום  אמ' לו אברהם     וכי מקדמין  ברכת

וטי    לברכת      המק'      א'  לו אברהם וכי מקדימין ברכת

מינ

פריז   לברכת      המקום א'  לו אברהם     וכי מקדימין ברכת

דפוס   לברכת      המקום אמר לו אברהם     וכי מקדימין ברכת

ג2     לברכת      המק'  א'  לו אברהם     וכי מקדימין ברכת

ג7 

ירו1   לברכת      המקום אמ' לו           וכי מקדימין ברכת

ירו2   לברכת      המקום א"ל              וכי מקדימין ברכת

או3    לברכת (אב) הקב"ה א"ל              וכי מקדימין ברכת

או51   לברכת      הב"ה  א"ל              וכי מקדימין ברכת

ששון   לברכת      המקום א"ל              וכי מקדימין ברכת

--------------------------------------------------------------------

לונ    (א)[ע]בד לברכת (ה)מקום הוציאה המקום          ונתנה לאברהם

וטי    עבד      לברכת המקו"ם  הוציאה המקו"ם    משם  ונתנה לאברהם

מינ

פריז   עבד      לברכת רבו     הוציאה המקום     משם  ונתנה לאברהם

דפוס   עבד      לברכת האדון   הוציאה הקב"ה     ממנו ונתנה לאברהם

ג2     עבד      לברכת המקום   הוציאה הק'    בה ממנו ונתנה לאברהם

ג7 

ירו1   העבד     לברכת רבו     הוציאה           משם  ונתנה לאברהם

ירו2   העבד     לברכת רבו     הוציאה           משם  ונתנה לאברהם

או3    עבד      לברכת רבו     הוציאה           משם  ונתנה לאברהם

או51   העבד     לברכת רבו     הוציאה           משם  ונתנה לאברהם

ששון   עבד      לברכת הבן     הוציאה           משם  ונתנה לאברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'    נאם יי לאדני

וטי    שנ'    נאם יי לאדני  שב   לימיני

מינ

פריז   שנ'    נאם יי אלהים

דפוס   שנא'   נאם יי לאדוני

ג2     שנ'    נאם יי לאדני  גו'

ג7 

ירו1   שנא'   נאם יי לאדוני וגו'

ירו2   שנא'   נאם יי לאדוני

או3    שנא'   נאם יי לאדוני שב   לימ?<..>?

או51   [שנא'] נאם יי לאדוני שב   למיני     עד אשית אויביך הדום

ששון   שנ'    נאם יי לאדוני וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ           וכת'  בתריה נשבע יי ולא ינחם               על

וטי           וכת'        נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על

מינ

פריז          וכת'  בתריה נשבע יי ולא ינחם               על

דפוס          וכתי' בתריה נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על

ג2            וכת'  בתריה נשבע יי ולא ינחם אתה כהן גו'   על

ג7 

ירו1          וכתי'       נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על

ירו2

או3           וכתי'       נשבע יי ולא ינחם               על

או51   לרגליך וכתי'       נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על

ששון          וכתי'       נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבריו  שלמלכי    צדק

וטי    דברתי  מלכי      צדק על  דיבורו    שלמלכי צדק

מינ

פריז   דברתי  מלכי      צדק על  דברו   של מלכי   צדק

דפוס   דברתי  מלכי      צדק על  דבורו  של מלכי   צדק

ג2     דיבורו שלמלכיצדק

ג7 

ירו1   דברתי  מלכי      צדק על  דבור      מלכי   צדק

ירו2

או3    דברתי  מלכי      צדק על  דיבור     מלכי   צדק

או51   דברתי  מלכי      צדק (על דיבור     מלכי   צדק) על דיבור

ששון   דברתי  מלכי      צדק על  דבור      מלכי   צדק

--------------------------------------------------------------------

לונ             הה"ד    והוא כהן  לא' עליון

וטי             הה"ד    והוא כהן  לאל עליון

מינ

פריז            הה"ד    והוא כהן  לאל עליון

דפוס            הה"ד    ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ

ג2              ה'   ה' והוא כהן  לאל עליון

ג7 

ירו1            הה"ד    והוא כהן  לאל עליון

ירו2

או3             הה"ד    והוא כהן  לאל עליון

או51   מלכי צדק         והוא כהן  לאל עליון

ששון            הה"ד    והוא כהן  לאל עליון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' ישמע'    ור'  עקי'    ר' ישמעאל אמ'  אברהם כהן  גדול

וטי    ר' ישמעאל   ור'  עקיבא   ר' ישמעאל א'   אברהם כהן  גדול

מינ    ר' ישמעאל   ור'  עקיב' { ר' עקיבא  אמ'  אברהם כהן  גדול

פריז   ר' ישמעאל   ור'  עקיבא   ר' ישמעאל אמ'  אברהם כהן  גדול

דפוס   ר' ישמעאל   ור'  עקיבא   ר' ישמעאל אומר אברהם כהן  גדול

ג2     ר' ישמעל    ור'  עקיבא   ר' ישמעל  א'   אברהם כהן  גדול

ג7 

ירו1   ר' ישמעאל   ור'  עקיבא   ר' ישמעאל אומ' אברהם כהן  גדול

ירו2

או3    ר' ישמ?עאל? ור'  עקיבא   ר' ישמעאל אמ'  אברהם כ"ג

או51   ר' ישמעאל   ור"ע         ר' ישמעאל אמ'  אברהם כה"ג

ששון   ר' ישמע'    ור'  עקי'    ר' ישמ'   או'  אברהם כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה שנ'                             נשבע יי    ולא ינחם

וטי    היה הד"ה    דכ'                     נשבע יי    ולא ינחם

מינ    היה שנ'                             נשבע יי    ולא ינחם

פריז   היה הה"ד         והוא כהן לאל עליון נשבע יי    ולא ינחם

דפוס   היה הה"ד                            נשבע יי    ולא ינחם

ג2     היה ה'   ה' דכת'                    נשבע י?'?י ולא ינחם

ג7 

ירו1   היה הה"ד                            נשבע יי    ולא ינחם

ירו2

או3    היה שנא'                            נשבע יי    ולא ינחם

או51   היה הה"ד                            נשבע יי    ולא ינחם

ששון   היה הה"ד                            נשבע יי    ולא ינחם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     וכתיב ומלתם   את [בשר]

וטי    וגו'                             וכת'  ומלתם   את בשר

מינ    אתה  כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

פריז                                          ומלתם   את בשר

דפוס   אתה  כהן לעולם                   וכתי' ומלתם   את בשר

ג2     גו'                              וכת'  ומל?ת?ם את בשר

ג7 

ירו1   וגו'                             וכתיב ומלתם   את בשר

ירו2

או3    אתה  כהן לעולם                   וכתי' ומלתם   את בשר

או51                                    וכת'  ומלתם   את ערלת

ששון   אתה  כהן לעולם                   וכתי' ומלתם   את בשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערלתכם מהיכן  ימול אם ימול מן האוזן

וטי    ערלתכם מהיכן  ימול אם ימול כן האוזן

מינ                       אם ימול מן האוזן נמצא   בעל מום

פריז   ערלתכם מהיכן  ימול אם ימול מן האזן

דפוס   ערלתכם ומהיכן ימול אם ימול מן האזן

ג2     ערלתכם מהיכן  ימול אם ימול מן האוזן

ג7 

ירו1   ערלתכם מהיכן  ימול         מן האוזן

ירו2

או3    ערלתכם מהיכן  ימול         מן האוזן

או51   בשרכם  מהיכאן ימול         מן האוזן

ששון   ערלתכם מהיכן  ימול         מן האוזן (הה"ד)

--------------------------------------------------------------------

לונ    עדיין אינו           כשר   להקריב אם ימול מן הפה

וטי    עדיין אינו           כשר   להקריב אם ימול מן הפה

מינ          ואין   בעל מום כשר   להקריב אם ימול מן הלב  נמצא

פריז   עדין  אינו           כשר   להקריב אם ימול מן הפה

דפוס   עדיין אינו           כשר   להקריב אם ימול מן הלב

ג2     עדין  אי<..>         ?כ?שר להקריב אם ימול מן הפה

ג7 

ירו1   עדיין אינו           כשר   להקריב    ימול    מהפה

ירו2

או3          אינו           כשר   להקריב    ימול מן הפה

או51   עדיין אינו           כשר   להקריב    ימול מן הפה

ששון   עדיין אין            כשר   להקריב    ימול מן הפה

--------------------------------------------------------------------

לונ            עדיין אינו         כשר להקריב

וטי            עדיין אינו         כשר להקריב אם ימול מן    הלב

מינ    בעל מום       ואין בעל מום כשר להקריב

פריז           עדין  אינו         כשר

דפוס           עדיין אינו         כשר להקריב אם ימול מן    הפה

ג2             עדין  אינו         כשר להקריב אם ימול מן    הלב

ג7 

ירו1           עדיין אינו         כשר להקריב         [ימול מהלב

ירו2

או3            עדין  אינו         כשר להקריב         [?מן  הלב

או51           עדיין אינו         כשר להקריב         [מן   הלב

ששון           עדיין אינו         כשר להקריב    ימול מן    הלב

--------------------------------------------------------------------

לונ                            [מהיכן ימול  ויהא  כשר   להקריב]

וטי    עדיין אינו כשר להקריב   מהיכן  ימול  ויהיה כשר   להקריב

מינ                            מאיין  ימול  ויהיה כשר   להקריב

פריז

דפוס   עדין  אינו כשר להקריב   מהיכן  ימול  ויהיה כשר   להקריב

ג2     עדין  אינו כשר להקריב   מהיכן  <...> ויהיה <...> ל<..>ריב

ג7 

ירו1   עדין  אינו כשר להקריב]

ירו2

או3    עדין  אינו כשר להקריב?] מהיכן  ימול  ויהא  כשר   להקריב

או51   עדיין אינו כשר להקריב]  מהיכאן ימול  והוא  כשר   להקריב

ששון   עדיין אינו כשר להקריב   מהיכן  ימול  ויהיה כשר   להקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הו     א'   זו ערלת  הגוף   ר' עקיבה  א'   ארבעה

וטי       הוי או'  זו עורלת הגוף   ר' עקיבה  או'  ארבעה

מינ       הוי אומ' זו ערלת  הגוף } ר' ישמעאל אמ'  ד'

פריז      הוי או'  זה ערלת  הגוף   ר' עקיבא  או'  ארבע

דפוס      הוי אומר זו מצות  הגוף   ר' עקיבא  אומר ד'

ג2        הוי או'  זו ערלת  הגוף   ר' עקיבא  או'  ארבעה

ג7 

ירו1      הוי אומ' זו ערלת  הגוף   ר' עקיבא  אומ' ד'

ירו2

או3       הוי אומ' זו ערלת  הגוף   ר' עקיבא  אמ'  ארבעה

או51      הוי אומ' זו ערלת  הגוף   ר' עקיבא  אומ' ד'

ששון      הוי אומ' זו ערלת  הגופ   ר' עקי'   או'  ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערלות הן    נא'   ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם  נאמ'   ערלה

וטי    ערלות הן    נאמרה ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם  נאמ'   ערלה

מינ    ערלות       נאמרה ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם  נאמר   ערלה

פריז   ערלות הן    נאמרה ערלה       הנה ערלה   אזנם  ונאמרה ערלה

דפוס   ערלות הן    נאמ'  ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם         ערלה

ג2     ערלות הן    נא'   ערלה באזן  הנה ?ע?<.. ..>נם נא'    ערלה

ג7 

ירו1   ערלות הן [] נאמרה ערלה באזן  הנה ערלה   אזנם  נאמרה  ערלה

ירו2

או3    ערלות הן    נאמרה ערלה באוזן הנה ערלה   אוזנם נאמרה  ערלה

או51   ערלות הן    נאמרה ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם  ונאמרה ערלה

ששון   ערלות הן    נאמרה ערלה באוזן הנה ערלה   אזנם  נאמרה  ערלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בפה      ואני ערל שפתים נא'    ערלה בלב      וכל

וטי    בפה      ואני ערל שפתים נא'    ערלה בלב      וכל מת

מינ    בפה      ואני ערל שפתים נאמ'   ערלה בלב

פריז   בפה      ואני ערל שפתים ונאמרה ערלה בלב      וכל

דפוס   בפה שנא' ואני ערל שפתים נאמרה       בלב שנא' כל  בית

ג2     בפה      ואני ערל שפתים נא'    ערלה בלב      כל  בית

ג7 

ירו1   בפה      ואני ערל שפתים נאמרה  ערלה בלב      וכל בית

ירו2

או3    בפה      ואני ערל שפתים נאמרה  ערלה בלב      וכל בית

או51   בפה      ואני ערל שפתים ונאמרה ערלה בלב      וכל [בית]

ששון   בפה      ואני ערל שפתים נאמרה  ערלה בלב      וכל בית

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   ערלי לב

וטי    יש'   ערלי לב

מינ                  ומלתם את ערלת לבבכם

פריז   ישראל ערלי לב

דפוס   ישראל ערלי לב

ג2     ישראל ערלי לב

ג7 

ירו1   ישראל ערלי לב

ירו2

או3    ישראל ערלי לב                     [?ונאמרה ערלה בגוף ונמלתם

או51   ישראל ערלי לב                     ונאמרה   ערלה בגוף ומלתם

ששון   יש'   ערלי לב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                    ערלה של גוף עדיין לא נתנכרה אמ' לו הקב"ה

פריז

דפוס

ג2 

ג7 

ירו1

ירו2

או3    את בשר ערלתכם?]

או51   את בשר ערלתכם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ           וכת'  התהלך  לפני   והיה תמים מהיכן  ימול

וטי           וכת'  התהלך  לפני   והיה תמים מהיכן  ימול

מינ    לאברהם       התהלך  לפני   והיה תמים

פריז          וכת'  התהלך  לפני

דפוס          וכתיב התהלך  לפני   והיה תמים מהיכן  ימול

ג2            וכת'  ?ה?<.. ..>פני והיה תמים מהיכן  ימול

ג7                                והיה תמים מאיכן  ימול

ירו1          וכתי' התהלך  לפני   והיה תמים מהיכן  ימול ויהיה

ירו2

או3           וכתיב התהלך  לפני   והיה תמים ומהיכן ימול ויהא

או51          וכתי' התהלך  לפני   והיה תמים מהיכאן ימול והוא

ששון          וכתי' התהלך  לפני   והיה תמים מהיכן  ימול

--------------------------------------------------------------------

לונ         אם ימול מן   האוזן עדיין אינו תמים אם  ימול מן הפה

וטי         אם ימול מן   האוזן עדיין אינו תמים אם  ימול מן הפה

מינ         אם ימול מן   האוזן עדיין אינו תמים אם  ימול מן הפה

פריז                                 והיה תמים אמ' ימול מן הפה

דפוס        אם ימול מן   האוזן עדין  אינו תמים אם  ימול מן הפה

ג2          אם ימול מ?ן? האזן  עדין  אינו תמים אם  ימול מן הפה

ג7          אם      מן   האוזן עד'   אינו תמים אם       מן הפה

ירו1   תמים                          אינו תמים

ירו2

או3    תמים         מן   האוזן עדין  אינו תמים          מן הפה

או51   תמים         מן   האוזן עדיין אינו תמים          מן הפה

ששון                מן                                     הפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עדיין אינו תמ'

וטי    עדיין אינו תמים

מינ    עדיין אינו תמים

פריז         אינו תמים

דפוס   עדיין אינו תמים

ג2     עדין  א<.. ...>

ג7     עד'   אינו תמי'

ירו1                   מן האוזן עדיין אינו תמים מהיכן  ימול ויהא

ירו2

או3    עדין  אינו תמים                          ומהיכן ימול ויהא

או51   עדיין אינו תמים

ששון   עדיין אינו תמים מן האוזן עדיין אינו תמים מהיכן  ימול ויהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ         אם ימול מן הלב עדיין אינו תמים מהיכן ימול ויהא  תמים

וטי         אם ימול מן הלב עדיין אינו תמים מהיכן ימול ויהיה תמים

מינ         אם ימול מן הלב עדיין אינו תמים מאיין ימול ויהיה תמים

פריז        אם ימול מן הלב עדין  אינו תמים מהיכן ימול ויהיה תמים

דפוס                                       מהיכן ימול ויהיה תמים

ג2          אם ימול מן הלב עדין  אינו ת'   מהיכן ימול ויהיה תמים

ג7          אם      מן הלב עד'   אינו תמי' מאיכן ימול ויהיה תמי'

ירו1   תמים         מן הלב       אינו תמים

ירו2

או3    תמים         מן הלב       אינו תמים

או51                מן הלב       אינו תמים

ששון   תמים         מן הלב       אינו תמים

--------------------------------------------------------------------

לונ        הוי א'   זה ערלת   הגוף

וטי        הוי אומר זו ערלת   הגוף

מינ        הוי אומר זה ערלת   הגוף < ר' עקיבא אמ' אברהם כהן

פריז       הוי      זו ערלת   הגוף

דפוס       הוי אומר זו ערלת   הגוף

ג2         הוי או'  זו ערלת   הגוף

ג7         הוי או'     ערלת   הגוף

ירו1   אלא הוי אומ' זו ערלת   הגוף

ירו2

או3    אלא הוי אומ' זו ערלת   הגוף

או51       הוי אומ' זו ע[ר]לת הגוף

ששון   אלא הוי או'  זו ערלת   הגוף

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    גדול היה שנ' נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי

פריז

דפוס

ג2 

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    צדק אם ימול מן האוזן נמצא בעל מום ואין בעל מום כשר להקריב

פריז

דפוס

ג2 

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אם ימול מן הלב נמצא בעל מום ואין בעל מום כשר להקריב מאיין

פריז

דפוס

ג2 

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     נגרא

וטי                                                     נגרא

מינ    ימול ויהיה כשר להקריב הוי אומ' זו ערלת הגוף >    נקרא

פריז                                                 בן נגרא

דפוס                                                    נגדא

ג2                                                      נגרא

ג7                                                      בתרא

ירו1                                                    נגרא

ירו2

או3                                                     ב[ן][נ]גרא

או51                                                 בן נגרא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  כת'  בן  שמנת  ימי'

וטי    אמ'  כת'  ובן שמונת ימים

מינ    אמ'  כתוב                     וערל זכר אשר לא    ימול

פריז   אומ' כת'  בן  שמנת  ימים

דפוס   אמ'  כתי' ובן שמנת  ימים

ג2     א<.. ...>           ימים

ג7     אמ'  כת'  ובן שמונת ימים ימ'

ירו1   אמ'  כתי' ובן שמונת ימים ימול לכם  כל  זכר וביום השמיני

ירו2

או3    אמ'  כתי' ובן שמונת ימים

או51   אמ'  כתיב ובן שמונת ימים ימול [לכם כל  זכר וביום השמיני]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                   מהיכן  ימול אם ימול מן האוזן עדיין אינו

מינ    את   בשר ערלתו             אם ימול מן האוזן עדיין אינו

פריז                  מהיכן  ימול אם      מן האזן        אינו

דפוס                  מהיכן  ימול אם      מן האזן  עדיין אינו

ג2                    מהיכן  ימול אם ימול מן האוזן עדין  אינו

ג7                    מאיכן  ימל  אם      מן האוזן עד'   אינו

ירו1   ימול בשר ערלתו מהיכן  ימול         מן האוזן עדיין אינו

ירו2

או3    ימול בשר ערלתו מהיכן  ימול         מן האוזן עדין  אינו

או51        בשר ערלתו מהיכאן ימול         מן האוזן עדיין אינו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שומע אם ימול מן הפה עדיין אינו יכול לדבר  אם ימול מן

מינ    שומע אם ימול מן הפה עדיין אינו      מדבר  אם ימול מן

פריז   שומע אם      מן הפה       אינו יכול לדבר  אם      מן

דפוס   שומע אם      מן הפה עדיין אינו      מדבר  אם      מן

ג2     שומע אם ימול מן הפה עדין  אינו <... ..>בר אם ימול מן

ג7     שומע         מן הפה עדיין אינו יכול לדבר  אם      מן

ירו1   שומע    ימול מן הפה עדיין אינו יכול לדבר     ימול מן

ירו2

או3    שומע    ימול מן הפה עדיין אינו יכול לדבר     ימול מן

או51   שומע    ימול מן הפה עדיין אינו יכול לדבר     ימול מן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                              מהיכן  ימול ויהא  שמע   ומדבר

וטי    הלב עדיין אינו יכול לחשוב מהיכן  ימול ויהיה שומע  ומדבר

מינ    הלב עדיין אינו      מחשב  מאיין  ימול ויהיה שומע  ומחשב

פריז   הלב       אינו יכול להשיב מהיכן  ימול       וישמע וידבר

דפוס   הלב עדיין אינו יכול לחשב  מהיכן  ימול ויהיה שומע  ומדבר

ג2     הלב עדין  אינו יכול לחשב  מהיכן  ימול ויהיה שומע  ומדבר

ג7     הלב עד'   אינו יכול לחשב  מאיכן  ימול ויהיה שומע  מדבר

ירו1   הלב עדיין אינו יכול לחשוב מהיכן  ימול ויהא  שומע  ומדבר

ירו2

או3    הלב עדיין אינו יכול לחשוב מהיכן  ימול ויהא  שומע  ומדבר

או51   הלב עדיין אינו יכול לחשוב מהיכאן ימול ויהיה שומע  ומדבר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומחשב הוי א'     זה   ערלת הגוף     ר'      תנחומ'

וטי    ומחשב     הוי או'    זו   ערלת הגוף     א"ר     תנחומא

מינ              הוי אומ'   זה   ערלת הגוף     (א"ר    תנחומא

פריז   ויחשב     הוי        זו   ערלת הגוף     א"ר     תנחומא

דפוס   ומחשב     הוי אומר   זו   ערלת הגוף     אמר  ר' תנחומא

ג2     ומחשב     הוי ?א?<.. ...> ערלת הגוף א'  ר'      תנחומה

ג7     ומחשב     חד  אמ'    זה   ערלת הגוף א'  ר'      תנחום

ירו1   ומחשב     הוי אומר   זו   ערלת הגוף אמ' ר'      תנחומא

ירו2

או3    ומחשב     הוי אומ'   זו   ערלת הגוף     א"ר     תנחומא

או51   ומחשב     הוי אומר   זו   ערלת הגוף     א"ר     תנחומא

ששון                                           א"ר     תנחו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' מיסתברא     דנגרא          וערל   זכר   וגו'

וטי        מיסתברא     דנגרה          וערל   זכר   אשר   לא  ימול

מינ        מסתברא                הה"ד וערל   זכר)

פריז       מסתבר       טעמיה

דפוס       מסתברא      דנגדא          וערל   זכר   אשר   לא  ימול

ג2         מסתברא      דנג?ר/ד?א      ?ו?ערל ?ז?כר <...> גו'

ג7         מיסתברא     דנגרא          וערל   זכר   אשר   לא  ימול

ירו1       מסתברא      דנגרא          וערל   זכר   אשר   לא  ימול

ירו2

או3        מסתברא      דנגרא          וערל   זכר   אשר   לא  ימול

או51       מסתברא  דבן נגרא           וערל   זכר   אשר   לא  ימול

ששון       מסתברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יודן בש'  ר' יצחק   ר'    ברכיה בש' ר'   יצחק ותני

וטי    ר' יודן בשם  ר' יצחק   ר'    ברכיה בשם ר'   יצחק ותני

מינ    ר' יודן בשם  ר' יצחק                             מתני

פריז

דפוס   ר' יודן בשם  ר' יצחק   ור'   ברכיה בשם ר'   יצחק ותנו

ג2     ר' יודן בשם  ר' יצח?ק? <...>       בשם ר'   יצחק ותני

ג7     ר' יודן בש'  ר' יצחק   ר'    ברכיה בש' ?ר'? יצחק ותני

ירו1   ר' יודן בשם  ר' יצחק                             ותני

ירו2

או3    ר' יודן בש"ר    יצחק                             ותני

או51   ר' יודן בש"ר    יצחק                             ות?ני?

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לה בש'  ר' יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

וטי    לה בשם  ר' יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

מינ    לה בשם  ר' יוסי ב"ר חלפתא

פריז                             וערל זכר וכי יש ערל נקבה

דפוס   לה בשם  ר' יוסי בן  חלפת' וערל זכר וכי יש ערל נקבה

ג2     לה בשם  ר' יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

ג7     לה בש'  ר' יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

ירו1   לה בש"ר    יוסף בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

ירו2

או3    לה בש"ר    יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

או51   לה בש"ר    יוסי בן  חלפתא וערל זכר וכי יש ערל נקבה

ששון                             וערל זכר וכי יש ערל נקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא ממקום   שהן   רואין       ויודעין אם      זכר     ואם

וטי    אלא ממקום   שהן   רואין  אותו ויודעין אם      זכר הוא ואם

מינ        ממקום                     שניכר   בין     זכר

פריז   אלא ממקום                שהוא ניכר    אם      זכר     אם

דפוס   אלא ממקום         שרואין אותו ויודעין אם      זכר הוא או

ג2     אלא ממ?ק?ום ש?הן? רואין  אתו  ויודעין אם      זכר הוא אם

ג7     לא  ממקום         שרואין אתו  ויודעין אם      זכר     אם

ירו1   אלא ממקום                     שניכר   אם      זכר     אם

ירו2

או3    אלא ממקום                     שניכר   אם  הוא זכר     או

או51   אלא ממקום                     שניכר   אם      זכר     אם

ששון   אלא ממקום                     שנוצר   אם      זכר     אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקבה        הוא ומשם מולים אתו

וטי    נקבה        היא ומשם מולין אותו

מינ    לנקיבה משום תהו      מולין אותו

פריז   נקבה        הוא משם  מלין  אותו

דפוס   נקבה            משם  מולין אותו

ג2     נקבה        היא ומשם מולין אתו

ג7     נקבה            משם        אותו

ירו1   נקבה            משם  מלין  אותו

ירו2

או3    נקבה            משם  מלין  אותו

או51   נקבה            משם  מלין  אותו דרש

ששון   נקבה            משם  מלין  אותו