לונ                                   {א}

וטי                         פרשתא כ"ו {א}

מינ                                   {א}

פריז                        פרשה  כ"ו {א}

דפוס                        פרשה  כו  {א} אמור אל הכהנים

ג2     [פרש' אמר אל הכהנים] פרש'  כ"ו {א}

ג7                          פרש'  כ"ו {א}

ירו1                        פרשתא כ"ו {א} אמור אל הכהנים

או3                         פרשת' כ"ח {א} אמור אל הכהנים בני אהרן

או51                        פרשתא כ"ז {א} אמור אל הכהנים בני אהרן

ששון                        פרשתא כז  {א} אמור אל הכהנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  תנחום   בר' חנילאי פתח

וטי    ר'  תנחום   בר  חניליי פתח

מינ    ר'  תנחום   בר  חנילאי פתח

פריז   ר'  תנחום   בר  חנילאי     על הדא דאמור אל הכהנים הדין

דפוס   ר'  תנחום   בר' חנילאי פתח

ג2     ר'  ת?נ?חום בר  חנילאי פתח

ג7     ר'  תנחום   בר  חנילאי אמ'

ירו1   רבי תנחום   בר  חנילאי פתח

או3    ר'  תנחום   בר  חנילאי פתח

או51   ר'  תנחומא  בר  חנילאי פתח

ששון   ר'  תנחום   בר  חנילאי פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמרות יי אמרות

וטי         אמרות יי אמרות להורות וגו'

מינ         אמרות יי אמרות טהורות כסף  צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים

פריז   קריא אמרות יי אמרות טהורות וגו'

דפוס        אמרות יי אמרות טהורות

ג2          אמרות יי אמרות גו'

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        ר' תנחום   סבר         אמרות יי    אמרות

וטי    א"ר    תנחום   בר  חניליי  אמרות יי    אמרות

מינ                               אמרות הקב"ה אמירות

פריז                              אמרות יי    אמרות

דפוס                              אמרות יי    אמרות

ג2     א'  ר' תנח?ום? בר  חנ?י?לי אמרות ?יי?  אמרות

ג7                                אמרות יי    אמ'    טהו'

ירו1                              אמרות יי    אמרות  טהורות

או3                               אמרות יי    אמרות  טהורות

או51                              אמרות יי    אמרות  טהורות

ששון                              אמרות יי    אמרות  טהורות

--------------------------------------------------------------------

לונ              בשר   ודם אינן אמרות

וטי        אמרות בשר   ודם אינן אמרות

מינ        אמרות בשר   ודם אין  אמירות           ר' הונא בשם ר'

פריז             בשר   ודם אינן אמרות

דפוס       אמרות בשר   ודם אינן אמרות   טהורות

ג2         אמרות ב?שר? ודם אינן אמר[ו]ת

ג7               בשר   ודם אינן אמרות

ירו1       אמרות בש"ו      אינן אמרות

או3        אמרות ב"ו       אינן אמרות   [טהורות]

או51       אמרות בש"ו      אינן אמרות

ששון   אבל אמרות ב"ו       אינן טהורות

--------------------------------------------------------------------

לונ                 בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם נכנס  למדינה

וטי                 בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם נכנס  למדינה

מינ    בנימן בר לוי              למלך          שנכנס במדינה

פריז                בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם נכנס  למדינה

דפוס                בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם נכנס  למדינה

ג2                  בנוהג שבעו'  מלך  בשר  ודם נכנס  ל<..>ה

ג7                  בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם ניכנס למדינה

ירו1                בנוהג שבעולם מלך  בשר  ודם נכנס  למדינה

או3                 בנוהג שבעולם מלך  ב"ו      נכנס  למדינה

או51                בנוהג שבעולם מלך  בש"ו     נכנס  למדינה

ששון                בנוהג שבעו'  מלך  ב"ו      נכנס  למדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל פתיחא דהפסקתא עד שאתה מגיע על ידי שהיה ספק  בידו למחות

וטי    כל פיתחה דהפסקתא עד שאתה מגיע על ידי שהיה ספק  בידו למחות

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג7     כל פיתחא דהפסקתא עד שאתה מגיע על ידי שהיה בידו ספק  למחות

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        בשאול          על נוב עיר הכהנים ולא מיחה

וטי    ולא בשאול          על נוב עיר הכהנים ולא מיחה

מינ                                                  יצאו בני

פריז                                                      ובני

דפוס                                                 כל   בני

ג2                                                   כל   בני

ג7         בשאול ולא מיחא על נוב עיר הכהנים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    המדינה לקראתו וקילסוהו                             אמ'

פריז   המדינה        מקלסין   אותו   אם   יערב לו קילוסין

דפוס   המדינה        מקלסין   אותו        וערב לו קילוסן  אמ'

ג2     המדינה        מקלסין   א<..>ו והוא ערב  לו קילוסן  א'

ג7 

ירו1                 ומקלסין  אותו        וערב לו קלוסן   ואומר

או3                  ומקלסין  אותו        וערב לו קילוסן  ואומר

או51                 ומקלסין  אותו        וערב לו קילוסן  ואומ'

ששון                 ומקלסין  אותו        וערב לו קילוסן  ואומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    להם  למחר אני בונה לכם דימסאוות'   ומרחצאות'

פריז   ולהם למחר אני בונה     דימוסיות    ומרחצאות  למחר

דפוס   להם  למחר אני בונה לכם דימוסיאות   ומרחצאות  למחר

ג2     להן  למחר אני בונה לכם דימ<..>יות  ומרחציות  למחר

ג7 

ירו1   להם  למחר אני בונה לכם דימוסיאות   ומרחצאות

או3    להם  למחר אני בונה לכם דימוסיאו[ת] ומרחצאות

או51   להם  למחר אני בונה לכם דימוסיאות   ומרחצאות

ששון   להם       אני בונה לכם דימוסיאות   ומרחצאות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ומכניס לכם אמת    המים  ישן  אתו המלך ולא       עמד

פריז   אני מכניס  להם אמת    מים   וישן לו       ולא       עמד

דפוס   אני מכניס  לכם אמה של מים   ישן  לו       ולא       עמד

ג2     אני מכניס  לכם אמה    שלמים ישן  לו       ולא       עמד

ג7 

ירו1       ומכניס לכם אמת    המים  ישן           ולא       עמד

או3        ומכניס לכם אמת    המים  ישן           ולא       עמד

או51       ומכניס לכם אמת    המים  ישן           ולא (ידע) [עמד]

ששון       ומכניס     אמת    המים  ישן  הוא      ולא       עמד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    היכן             הן אמרותיו   אבל  הקב"ה

פריז   איכן  הוא ואיכן     אמרותיו   אבל  הקב"ה אינו כן     ויי

דפוס   היכן  הוא והיכן  הן אמרותיו   אבל  הקב"ה אינו כן אלא ויי

ג2     היכן  הוא והיכן  הן אי?מר?<.. ...> הקב"ה אינו כן אלא וי'י

ג7 

ירו1   היכן  הוא והיכן     אמרותיו   אבל  הקב"ה אינו כן אלא ויי

או3    היכן  הוא והיכן     אמרותיו   אבל  הקב"ה אינו כן אלא ויי

או51   היכאן הוא והיכאן    אמרותיו   אבל  הב"ה  אינו כן אלא ויי

ששון   היכן  הוא והיכן     אמרותיו   אבל  הב"ה  אינו כן אלא ויי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ             אמת מהו       אמת א"ר    אבין   שהוא    אלהים

פריז            אמת מהו       אמת א"ר    אבין   שהוא    אלים

דפוס   אלים     אמת למה הוא   אמת א"ר    אבין   שהוא    אלים

ג2     אי'ם     אמת למה <...> אמת א'  ר' אב?ון? <..>הוא ?אי'ם?

ג7 

ירו1   אלהים    אמת מהו       אמת א"ר    אבין   שהוא    אלהים

או3    אלהים    אמת מהו       אמת א"ר    אבין   שהוא    אלהים

או51   אלהים () אמת מהו       אמת א"ר    אבין   שהוא    אלהים

ששון   אל'ים    אמת מהו       אמת               שהוא    אל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    חיים ומלך עולם               ר' יודן בשם  ר' יצחק  ור'

פריז   חיים ומלך עולם        טהורות ר' יונה בשם  ר' נתן   ר'

דפוס   חיים ומלך עולם אמרות  טהורות ר' יודן בשם  ר' יוחנן ור'

ג2     חיים ומלך עולם <..>ות        ר' יודן בשם  ר' יוחנן ר'

ג7 

ירו1   חיים ומלך עולם        טהורות ר' יודן בשם  ר' יצחק

או3    חיים ומלך עולם        טהורות ר' יודן בש"ר    יצחק

או51   חיים ומלך עולם        טהורות ר' יודן בש"ר    יצחק

ששון   חיים ומלך עולם        טהורות ר' יוסי בש"ר    יצח'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ברכיה בשם ר' יצחק    ור'      יעקב דכפר חנן           בשם

פריז   ברכיה בשם ר' אלע'    ר'       יעקב דכפר חנין ואמרי לה בשם

דפוס   ברכיה בשם ר' אלעזר   ור'      יעקב דכפר חנן  ואמרי לה בשם

ג2     ברכיה בשם ר' א?ל?עזר ר'       יעקב דכפר חנן  ותני  לה בשם

ג7 

ירו1                        ור'      יעקב דכפר חנין          בש"ר

או3                         ור'      יעקב דכפר חנין          בשריב"ל

או51                        (ב)[ו]ר' יעקב דכפר חנין          בשריב"ל

ששון                        ור'      יעקב דכפר חנן           בשריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ר' יהושע        בן  לוי

פריז   ר' יהושע דסכנין בן  לוי

דפוס   ר' יהושע        בן  לוי מצינו שעיקם הקב"ה ח' אותיות

ג2     ר' יהושע        בן  לוי

ג7 

ירו1      יהושע        ב"ל

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנ' מן הבהמה הטהור' ומן הבהמה

ג2 

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                               עיקם  הקב"ה     שתים  שלש

פריז                   מצינו      שעיקם הכת'      שתים  ושלש

דפוס   אשר איננה טהורה ובמקום אחר עקם             שתים  ושלש

ג2                     מצאינו     שעיקם הק'   ב"ה שתים  ושלוש

ג7 

ירו1                   מצינו      שעיקם הקב"ה     בשתים וג'

או3                    מצינו      שעיקם הכתוב     בשתים ושלש

או51                   מצינו      שעקם  הכתוב     שנים  וג'

ששון                   מצי'       שעיקם הב"ה      בשנים וג'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תיבות בתורה     שלא יוציא  דבר    מגונה   מתוך פיו

פריז   תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    מגונה        מפיו

דפוס   תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר של טומאה   מתוך פיו

ג2     תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    שלטומאה מתוך פיו

ג7 

ירו1   תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    מגונה        מפיו

או3    תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    מגונה        מפיו

או51   תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    מגונה        מפיו

ששון   תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר    מגונה        מפיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הה"ד     מכל הבהמה הטהורה תקח  לך שבעה שבעה איש ואשתו וגו'

פריז   הה"ד     מן  הבהמה הטהורה

דפוס   הה"ד                                                  מכל

ג2     ה"ה  דכ' מכל הבהמה הטהרה  גו'

ג7 

ירו1   הה"ד     מן  הבהמה הטהורה וגו'

או3    הה"ד     מן  הבהמה הטהורה תקח  לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן

או51   הה"ד     מן  הבהמה הטהורה תקח  לך שבעה שבעה           ומן

ששון   הה"ד     מן  הבהמה הטהורה                             ומן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                        ומן הבהמה אשר טמאה

פריז                                       ומן הבהמה     הטמאה

דפוס   הבהמ' אשר    לא           טהור'               אשר טמאה

ג2                                                   אשר טמיאה

ג7 

ירו1                                       ומן הבהמה     הטמאה

או3    הבהמה [וכו']                                      הטמאה

או51   הבהמה אשר    איננה        טהורה     מן            הטמאה

ששון   הבהמה אשר    (אינינה)[לא] טהורה היא ומן הבהמה     הטמאה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        אין   כת'  כאן  אלא                 ומן הבהמה אשר לא

פריז       אין   כת'  כאן  אלא אשר איננה טהורה ומן הבהמה אשר לא

דפוס   היא אינו  אומר      אלא                           אשר לא

ג2     היא ?אין? כת'  ?כן? אלא                           אשר לא

ג7 

ירו1       אין   כתיב כאן  אלא אשר איננה טהורה

או3        אין   כתי' כאן  אלא                           אשר לא

או51       אין   כתי' כאן  אלא אשר איננה טהורה

ששון       אין   כתי' כאן  אלא                           אשר לא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    טהורה היא שנים איש ואשתו א"ר          בר מנשה  אף

פריז   טהורה היא שנים איש ואשתו א"ר    ירמיה בר מנשה

דפוס   טהורה היא                אמ' ר' יודן  בן מנשה  אף

ג2     טהרה  היא                א'  ר' יודן  בן מנשה  אף

ג7 

ירו1                            אמ' ר' יודן  בר מנשיא

או3    טהורה היא                א"ר    יודן  בר מנסיא [אף]

או51                            א"ר    יודן  בן מנסיא

ששון   טהורה היא                א"ר    יודן  בר מנשיא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כשבא  לפתוח בהן בסימני בהמה   טמאה  לא פתח בהן

פריז   וכשבא לפתוח להם בסימני בהמה   טמאה  לא פתח

דפוס   כשבא  לפתוח להם בסימני בהמה   טמאה  לא פתח

ג2     כשבא  לפתוח להן בסימני בהמ<.. ..>אה לא פתח להן

ג7 

ירו1   כשבא  לפתוח     בסימני בהמה         לא פתח להם בסימני בהמה

או3    כשבא  לפתוח     בסימני בהמה         לא פתח להם בסימני בהמה

או51   כשבא  לפתוח     בסימני בהמה         לא פתח להם בסימני בהמה

ששון   כשבא  לפתוח     בסימני בהמה         לא פתח להם בסימני בהמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         אלא בסימני      טהרה  הה"ד את הגמל כי    מפריס

פריז        אלא בסימני      טהורה      את הגמל כי לא מפריס

דפוס        אלא             בטהרה      את הגמל כי לא מעלה

ג2          אלא             בטהרה      את הגמל כי לא מעלה

ג7 

ירו1   טמאה אלא בסימני      טהורה      את הגמל

או3     בסימני      טהורה      את הגמל

או51   טמאה אלא בסימני (בה) טהורה      את הגמל

ששון   טמאה אלא בסימני      טהורה      את הגמל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    פרס'     אין כת'  כאן אלא הגמל כי מעלה גרה הוא

פריז   פרסה     אין כת'  כאן אלא      כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו

דפוס   גרה      אין כתיב כאן אלא      כי מעלה גרה

ג2     גרה  הוא אין כת'  כן  אלא      כי מעלה גרה

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   מפריס את השפן כי לא מפריס פרסה הוא אין  כת'  כאן אלא כי

דפוס         את השפן כי לא מעלה  גרה  הוא אינו אומ'     אלא כי

ג2           את השפן כי לא מעלה  גרה      אין  כת'  כן  אלא כי

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   מעלה גרה הוא את  הארנבת          כי לא מפרסת פרסה אין

דפוס   מעלה גרה     וכן הארנבת

ג2     מע'  גרה     ואת הארנבת          כי לא מע'   ג'   אין

ג7 

ירו1                ואת הארנבת ואת השפן

או3                 ואת הארנבת ואת השפן

או51                ואת הארנבת ואת השפן

ששון                ואת הארנבת ואת השפן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   כת' כאן אלא כי מעלת גרה היא

דפוס

ג2     כת' כן  גו'

ג7 

ירו1               כי מעלה גרה המה         והדר ופרסה לא הפריסו

או3                כי מעלה גרה המה         והדר ופרסה לא הפריסו

או51               כי מעלה גרה (הוא) [המה] והדר ופרסה לא הפריסו

ששון               כי מעלה גרה הוא         והדר ופרסה לא הפריסו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואת החזיר   כי    מעלה  גרה הוא אין כת' כאן אלא כי

פריז

דפוס   וכן החזיר

ג2     ואת ?הח?זיר כי לא מפריס פר'     אין כת' כן  אלא כי

ג7 

ירו1   ואת החזיר                                       כי

או3    ואת החזיר                                       כי

או51   ואת החזיר                                       כי

ששון   ואת החזיר                                       כי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מפריס פרסה הוא

פריז

דפוס

ג2     מפריס פרסה

ג7 

ירו1   מפריס פרסה הוא והדר ולא מעלה גרה

או3    מפריס פרסה הוא והדר לא  מעלה גרה

או51   מפריס פרסה הוא והדר לא  מעלה גרה

ששון   מפריס פרסה הוא והדר ולא מעלה גרה