מינ    {ב} ר'    יוסי     ממלוחאיא ור'  יהושע דסיכני בשם   ר'

פריז   {ב} ר'    יוסי     ממלחייא  ר'   יהושע דסכנין בשם   ר'

דפוס   {ב} ר'    יוסי     ממלחיא   ור'  יהושע דסכנין בשם   ר'

ג2     {ב} ר'    יוסי     ממליחא   ור'  יהושע דסכ'   <...

ג6     {ב} <...>

ירו1   {ב} ר'    יוסי בר  חייא     ור'  יהושע דסכנין בשר"ל

או3    {ב} ר'    יוסי בר  חייא     ור'  יהושע דסכנין בש"ר

או51   {ב} ר'    יוסי בר' חייא     ור'  יהושע דסכנין בשר"ל

ששון   {ב} ר'    יוסי בר  חייא     ור"י       דסכנין בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    לוי         היו   תינוקות      בימי דוד עד  שלא  יטעמו

פריז   לוי               תינוקות שהיו בימי דוד עד  שלא  יטעמו

דפוס   לוי אמ'     מצינו תינוקות      בימי דוד עד  שלא  טעמו

ג2                                                      ..>מו

ג6 

ירו1           את  מוציא תינוקות שהיו בימי דוד     לא   טעמו

או3    לוי אמ' אתה מוצא  תינוקות שהיו בימי דוד [עד ש]לא טעמו

או51           את  מוצא  תינוקות שהיו בימי דוד     לא   טעמו

ששון           את  מוצא  תינוקו' שהיו בימי דוד     לא   טעמו

--------------------------------------------------------------------

מינ    טעם          שיודעים לדרוש            בארבעים ותשעה פנים

פריז   טעם חטא היו  יודעין  לדרוש את   התורה ארבעים  ותשע  פנים

דפוס   טעם חטא היו  יודעין  לדרוש את   התורה מ"ט           פנים

ג2     טעם חטא היו  יודעין  לדרש  <...

ג6 

ירו1   טעם חטא והיו יודעין  לפרש  את   התורה ארבעים  ותשע  פנים

או3    טעם חטא והיו יודעים  לפרש  את   התורה [ב]מ"ט        פנים

או51   טעם חטא והיו יודעים  לפרש       התורה מ"ט           פנים

ששון   טעם חטא והיו יודעי'  לפרש  את   התורה מ"ט           פנים

--------------------------------------------------------------------

מינ                                 והיה דוד  מתפלל עליהם

פריז   טמא  וארבעים ותשע פנים טהור  והיה דוד  מתפלל עליהם

דפוס   טמא  מ"ט          פנים טהור  והוה דוד  מצלי  עליהון

ג2                            ..>ור והיה דויד מצלי  עליהון

ג6 

ירו1   טהור ומ"ט         פנים טמא   והיה דוד  מתפלל עליהם

או3    טהור ומ"ט         פנים טמא   והיה דוד  מתפלל עליהם

או51   טהור ומ"ט         פנים טמא   והיה דוד  מתפלל עליהם

ששון   טהור ומ"ט              טמא   והיה דוד  מתפלל עליהם

--------------------------------------------------------------------

מינ                 ואמ' אתה  יי        תשמרם

פריז                     ואתה יי        תשמרם

דפוס   הדה היא שדוד אומ' אתה  יי        תשמרם  את     יי

ג2                       <... ..>יתה<.. ...

ג6 

ירו1                     אתה  יי        תשמרם  תנצרנו מן הדור

או3                      אתה  יי        תנצרנו תשמרם  מן הדור

או51                     אתה  יי        תשמרם  תצרנו  מן הדור

ששון                     אתה  יי        תשמרם  תנצרם  מן הבור

--------------------------------------------------------------------

מינ                    נטר  אורי(א)[ת]א בלבהון   תצרנו  מן הדור

פריז                   תיטר אורייתהון   בלבהון   תנצרם  מן הדור

דפוס                   נטר  אורייתהון   בלבהון   תצרם   מן הדור

ג2                                               ..>צרם מן הדר

ג6 

ירו1   זו לעולם תנצרם  נטר  אורייתהון   בלבהון          מן הדור

או3    זו לעולם תנצרנו נטיר אוריתהון    בליבהון         מן הדור

או51   זו לעולם תנצרם  נטיר אוריתהון    בליבהון         מן הדור

ששון   זה לעולם תנצרם  נטר  אורית'      בליביהון        מן הדור

--------------------------------------------------------------------

מינ    זו לעולם       מדור      שהוא ראוי כלייה אחר  כל השבח

פריז   זו לעולם מן    הדור      שהוא חייב כלייה ואחר כל השבח

דפוס   זו לעולם מן    הדור ההוא שהוא חייב כלייה אחר  כל השבח

ג2     זו לע'   <...>                                   השבח

ג6 

ירו1   זו       מן    הדור הזה  שהוא חייב כלייה ואחר כל השבח

או3    זו       מן    הדור הזה  שהוא חייב כליה  ואחר כל השבח

או51   זו       מן    הדור הזה  שהוא חייב כלייה ואחר כל השבח

ששון   זו       מן    הדור הזה  שהוא חייב כלייה ואחר כל השבח

--------------------------------------------------------------------

מינ    הזה       יוצאין                 ונופלין על  ידי שהי[ו]

פריז   הזה   היו יוצאין למלחמה  ונופלין אלא     על  ידי שהיו

דפוס   הזה       יוצאין למלחמה  ונופלין אלא     על  ידי שהיו

ג2     ?הזה?     יוצאין למ?לחמה <...>   <...>

ג6 

ירו1   הזה   היו יוצאין למלחמה  ונופלים ולמה    ע"י     שהיו

או3    הזה   היו יוצאין למלחמה  ונופלין ולמה    ע"י     שהיו

או51   הזה   היו יוצאין למלחמה  ונופלין ולמה    ע"י     שהיה

ששון   הזה   היו יוצאין למלחמה  ונופלין ולמה    ע"י     שהיו

--------------------------------------------------------------------

מינ    בהן דלאטוריא                             והוא שדוד

פריז       דילטורין היו  יוצאין למלחמה ונופלין  הוא  שדוד

דפוס   בהם דילטורין היו                נופלין   הוא  שדוד

ג2                              למלחמה ונופלי?ן הוא? שדויד

ג6 

ירו1   בהם דילטורין                             והוא שדוד

או3    בהם דילטורין [היו               נופלין]  והוא שדוד

או51   בהם דילטורין                             והוא שדוד

ששון       דילטורין                             והוא שדוד

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמר  נפשי   בתוך  לבאים     אשכבה להטים  בני אדם שיניהם

פריז   או'  נפשי   בתוך  לבאים

דפוס   אומר נפשי   בתוך  לבאים

ג2     א<.. ..>פשי <...> <...

ג6 

ירו1   אומ' נפשי   בתוך  לבאים     אשכבה לוהטים בני אדם שניהם

או3    אומ' נפשי   בתוך  לבאים (ל) אשכבה לוהטים בני אדם שיניהם

או51   אומר נפשי   בתוך  לבאים     אשכבה לוהטים בני אדם שניהם

ששון   אומ' נפשי   בתוך  לבאים     אשכבה לוהטים בני אדם וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    חנית וחצים ולשונם חרב חדה נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא

פריז

דפוס                                       לבאים זה אבנר ועמשא

ג2                                                       ..>סא

ג6 

ירו1   חנית וחצים ולשונם חרב חדה נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא

או3    חנית וחצים ולשונם חרב חדה נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא

או51   חנית וחצים ולשונם חרב חדה נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא

ששון                             נפשי בתוך לבאים זה אבנר ועמשא

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

פריז                    אשב   לוהטים   זה דואג ואחיתופל

דפוס   שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

ג2     שהיו לבאים בתורה אשכבה <..>הטים זה דואג ואח?יתופל?

ג6 

ירו1   שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

או3    שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

או51   שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

ששון   שהיו לבאים בתורה אשכבה לוהטים   זה דואג ואחיתופל

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהיו   להוטים אחר לשון הרע בני אדם שיניהם חנית וחצים אילו

פריז   שהיו   לוהטים אחר לשון הרע בני אדם        חנית וחצים אלו

דפוס   שהיו   להוטין אחר לשון הרע בני אדם שיניהם חנית וחצים אלו

ג2     ש?היו? <...>           הרע בני אדם שניהם  חנית ו'    אלו

ג6 

ירו1   שהם    להוטים אחר לשון הרע בני אדם שניהם  חנית וחצים אלו

או3    שהיו   להוטין אחר לשון הרע בני אדם שיניהם חנית וחצים אלו

או51   שהיו   להוטים אחר לשון הרע בני אדם שניהם  חנית וחצים אלו

ששון   שהם    להוטים אחר לשון הרע בני אדם שניהם  חנית וחצים אלו

--------------------------------------------------------------------

מינ    אנשי קעילה            הסגירוני  בעלי קעילה בידו וגו' ולשונם

פריז   אנשי קעילה            היסגירוני בעלי קעילה           ולשונם

דפוס   אנשי קעילה דכתי' בהם  היסגירוני בעלי קעילה בידו      ולשונם

ג2     אנשי קעילה דכ'   בהון היסגרוני  בעלי <...            ..>ם

ג6 

ירו1   בעלי קעילה                                           ולשונם

או3    בעלי קעילה                                           ולשונם

או51   בעלי קעילה                                           ולשונם

ששון   בעלי קעילה                                           ולשונם

--------------------------------------------------------------------

מינ    חרב חדה אילו הזיפים           כבוא הזיפים ויאמרו לשאול

פריז   באה     אלו  הזפים

דפוס   חרב חדה אלו  הזיפים דכתי' בהן בבא  הזיפים ויאמרו לשאול

ג2     חרב חדה אלו  הזיפים           בבוא הזיפים ויאמרו גו'

ג6 

ירו1   חרב חדה אלו  הזיפים                       ויאמרו לשאול

או3    חרב חדה אלו  הזיפים                       שאמרו  לשאול

או51   חרב חדה אלו  הזפים  שנ'       בבוא הזפים  ויאמרו לשאול

ששון   חרב חדה אלו  הזיפי'                       ויאמרו לשאול

--------------------------------------------------------------------

מינ    הלא דוד מסתתר עמנו באותה שעה אמ' דוד

פריז   הלא דוד מסתתר עמנו באותה שעה אמ' דוד  לפני הקב"ה רבונו

דפוס                      באותה שעה אמ' דוד

ג2                        באתה  שעה א'  דויד

ג6 

ירו1   הוא דוד מסתתר עמנו אותה  שעה אמ' דוד

או3    הלא דוד מסתתר עמנו אותה  שעה אמ' דוד

או51   הלא דוד מסתתר עמנו אותה  שעה אמ' דוד

ששון   הלא דוד מסתתר עמנו אותה  שעה א"ד

--------------------------------------------------------------------

מינ                מה שכינתך עושה בארץ

פריז   של עולם וכי מה השכינה עושה בארץ    רומה על השמים אלהים

דפוס           וכי מה השכינה עושה בארץ    רומה על השמים אלים

ג2             וכי מה <...        ..>?ר?ץ רומה על השמים אי'ם

ג6 

ירו1           וכי מה לשכינה שורה בארץ    רומה על השמים אלהים

או3            וכי מה לשכינה שורה בארץ    רומה על שמים  אלהים

או51           וכי מה לשכינה שורה בארץ    רומה על השמים אלהים

ששון           וכי מה לשכינה שורה בארץ    רומה על השמים אל'ים

--------------------------------------------------------------------

מינ    סליק שכינתך    מביניהם     הה"ד רומה ע()[ל] שמים אלהים

פריז   סלק  שכינתך מן ביניהון

דפוס   סלק  שכינתך    מביניהון

ג2     סלק  שכינתך    מביניהם

ג6 

ירו1   סלק  שכינתך    מביניהם

או3    סלק  שכינתך    מביניהון

או51   סלק  שכינתך    [מ]בי[ני]הם

ששון   סלק  שכינתך    מבניהון

--------------------------------------------------------------------

מינ    אבל דורו  של אחאב         עובדי  ע"ז         ועל  ידי שלא

פריז   אבל דורו  של אחאב   כלם   עובדי  ע"ז היו     ועל  ידי שלא

דפוס   אבל דורו  של אחאב   כלן   עובדי  ע"ז היו     ועל  ידי שלא

ג2     אבל דורו     שלאחאב <...> עב'    ז'  היו אלא על   ידי שלא

ג6 

ירו1   אבל דורו  של אחאב   כלם   עובדים ע"ז היו     וע"י     שלא

או3    אבל בדורו של אחאב   כולן  עובדי  ע"ז היו     וע"י     שלא

או51   אבל דורו  של אחאב   כולם  עובדי  ע"ז         וע"י     שלא

ששון   אבל דורו  של אחאב   כולו  עובדי  ע"ז היו     ע"י      שלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    היה בהם   דלוטריא      יוצאין למלחמ' ונוצחין והוא שעובדיה

פריז   היה בהם   דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיהו

דפוס   היו בהן   דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיה

ג2     היה בהן   דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיה

ג6 

ירו1   היו בהם   דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין והוא שעובדיה

או3    היו [בהם] דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיה

או51   היו בהם   דילטורין היו יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיה

ששון   היו בהם   דילטורין הן  יוצאין למלחמה ונוצחין הוא  שעובדיה

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ'     לאליהו    הלא הגד  לאדוני את  אשר עשיתי בהרוג

פריז   או'     לאליהו    הלא הוגד לאדני  את  אשר עשיתי בהרג

דפוס   אמר     לאליהו    הלא הגד  לאדוני

ג2     או'  לו לאליהו    הלא הגד  לאדני  גו'

ג6 

ירו1   אומ'              הלא הוגד לאדוני את  אשר עשיתי בהרג

או3    אמ'     [לאליה..] הלא הוגד לאדוני את  אשר עשיתי בהר[ו]ג

או51   אמר               הלא הוגד לאדוני את  אשר עשיתי בהרוג

ששון   אומ'              הלא הוגד לאדוני את  אשר עשיתי בהרג

--------------------------------------------------------------------

מינ    איזבל את נביאי יי   ואחביא מנביאי יי מאה איש חמשים חמש

פריז   איזבל את נביאי יי   וגו'

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1   איזבל את נביאי יי   ואחביא מנביאי יי מאה איש חמשים חמשים

או3    איזבל את נביאי יי   וגו'

או51   איזבל את נביאי יי

ששון   איזבל את נביאי אדני ואחביא מנביאי יי מאה איש חמשי' חמשים

--------------------------------------------------------------------

מינ    איש במערה ואכלכלם לחם ומים אם   לחם למה    מים ואם מים

פריז             ואכלכלם לחם ומים אמ'  להם למה    מים

דפוס             ואכלכלם לחם ומים אם   לחם למה    מים

ג2                                אם   לחם למה    מים

ג6 

ירו1   איש במערה ואכלכלם לחם ומים מה   ת"ל ומים

או3              ואכלכלם לחם ומים מת"ל     מים

או51             ואכלכלם לחם ומים מה   ת"ל [ו]מים

ששון   איש במערה ואכלכלם לחם ומים מת"ל     ומים

--------------------------------------------------------------------

מינ    למה לחם אלא מלמד   שהיו המים קשין עליו  להביא

פריז           אלא מלמד   שהיו המים קשין       להביא

דפוס           אלא מלמד   שהיו המים קשים לו    להביא

ג2             אלא מלמד   שהיו המים קשים לו    להביא

ג6 

ירו1           אלא מלמד   שהיו המים קשים עליהם       כלחם

או3            אלא מלמד   שהיו המים קשין עליהם       (כלחם)

או51           אלא [מלמד] שהיו המים קשים עליהם       כלחם

ששון           אלא מלמד   שהיו המים קשין עליהם       כלחם

--------------------------------------------------------------------

מינ    יותר  מן הלחם  אליהו  עומד    בהר    הכרמל   ואומר אני

פריז   יותר  מן הלחם  ואליהו מכריז   בראש   הכרמל   ואומ' אני

דפוס   יותר  מן הלחם  ואליהו מכריז   בהר    הכרמל   ואומ' אני

ג2     יותר  מן הלחם  אליהו  מכרי<.. ..>ראש הכ?רמ?ל ואו'  אני

ג6                                          הכ?רמ?ל וא?'? <...>

ירו1                  ואליהו עומד    בהר    הכרמל   ואומ' אני

או3    [יותר מן הלחם] ואליהו עומד    בהר    הכרמל   ואומר אני

או51                  ואליהו עומד    בהר    הכרמל   ואומ' אני

ששון                  ואליהו עומד    בהר    הכרמל   ואומ' אני

--------------------------------------------------------------------

מינ    נותרתי בכ'  ליי  לבדי כל   עמא    ידעין  ולא   מפרסמן

פריז   נותרתי נביא ליי  לבדי וכל  עמא    ידעי   ולא   מפרסמי

דפוס   נותרתי נביא ליי  לבדי וכל  עמא    ידעי   ולא   מפרסמי

ג2     נותרתי נביא ליי  לבדי וכל  עמא    ידעין  ולא   מפרסיין

ג6     נותרתי <... ..>ל           ע?<..> יד?עי? <...> מ<..

ירו1   נותרתי נביא ליי  לבדי וכל  עמא    ידעין  ולא   מפרסמין

או3    נותרתי נביא ליי       וכל  עמא    ידעין  ולא   מפרסמ<..>

או51   נותרתי נביא ליי       וכלם        ידעין  ולא   מפרסמין

ששון   נותרתי      ליי  לבדי וכל  עמא    ידעין  ולא   מפרסמין

--------------------------------------------------------------------

מינ          למלמא חיצי גבור שנונים עם גחלי רתמים כל כלי זיין

פריז   למלכא

דפוס   למלכא

ג2     למלכא

ג6     ...>

ירו1   למלכא

או3    למלכא

או51   למלכא

ששון   למלכא

--------------------------------------------------------------------

מינ    מכין במקומן וזה מכה מרחוק כל הגחלים כבו מבחוץ וכבו מבפנים

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואילו אע"פ שכבו מבחוץ לא כבו מבפנים מעשה באחד שהניח גחלים

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    בוערות בחג בא ומצאן בוערות בפסח א"ר       שמואל   בר

פריז                                   א"ר       שמו'    בר

דפוס                                   אמ'    ר' שמואל   בר

ג2                                     א'     ר' שמו'    ?ב?ר

ג6                                               ?ש?מואל בר

ירו1                                   א"ר       שמואל   בר

או3                                    א"ר       שמואל   בר

או51                                   ארשב"ן

ששון                                   ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

מינ    נחמן  אמרו   לו לנחש מפני מה    את    מצוי בין הגדירות

פריז   נחמן            לנחש            למה   מצוי בין הגדירות

דפוס   נחמני אמרו   לו לנחש מפני מה    אתה   מצוי בין הגדרות

ג2     נח'   אומרין לו לנחש מפני מה    את    מצוי בין הגדרות

ג6     נחמן  <...      ..>ש מפני <...> <...>

ירו1   נחמן  אומרי'    לנחש מפני מה    אתה   מצוי בין הגדרות

או3    נחמן  אמרו      לנחש מפני מה    אתה   מצוי בין הגדרות

או51         אמרו      לנחש מפני מה    אתה   מצוי בין הגדרות

ששון         אומ'      לנחש מפני מה    אתה   מצוי בין הגדרות

--------------------------------------------------------------------

מינ        אמ'  להן מפני        שפירצתי גדירו של   עולם

פריז       א'   להם מפני   שאני פרצתי   גדרו  של   עולם

דפוס       אמר  להם מפני        שפרצתי  גדרו  של   עולם   תני

ג2         א'   להן מ?פני?      שפרצתי  גדרו       שלעולם תני

ג6              להם מפני        שפרצ<..       ...> שלעולם <...>

ירו1       אומ' להם מפני   שהוא פרץ     גדרו  של   עולם

או3        אמ'  להם מפני   שהוא פרץ     גדרו  של   עולם

או51   (ו) אמ'  להם מפני   שהוא פרץ     גדרו  של   עולם

ששון       אומ' להם מפני   שהוא פרץ     גדרו  של   עולם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ר'  שמעון בן יוחאי הנחש פרץ גדרו של עולם   תחלה  לפיכך

ג2     ?ר' שמ'?  בן יוחי  הנחש פרץ גדרו    שלעולם תחילה לפיכך

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                 אמרו לו מפני  מה

פריז                                        מפני  מה

דפוס   נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות

ג2     נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות

ג6                                                <..>?ה?

ירו1                                        ומפני מה

או3                                         ומפני מה

או51                                        ומפני מה

ששון                                        ומפני מה

--------------------------------------------------------------------

מינ    את  מהלך ולשונך        שות?י/ו?ת      אמ'  להן        הוא

פריז   אתה מהלך ולשונך                  בארץ אמ'  להם מפני   שהוא

דפוס

ג2 

ג6     אתה מהלך ול?ש?ו<..>?ך? שותת           א'   להם        הו?א?<..

ירו1       מהלך ולשונך        שותת      בארץ אמ'  ליה מפני   שהיא

או3    אתה מהלך ולשונך        שותת      בארץ אמ'  להם מפני   שהיא

או51   אתה הולך ולשונך        שותת      בארץ א"ל      [מפני] שהוא

ששון   אתה מהלך ולשונך        שותת      בארץ אומ' להם מפני   שהיא

--------------------------------------------------------------------

מינ    גרם  לי       אמרו לו (ומ)                   מה

פריז   גרם     מיתה  אמרו לו

דפוס                 אמרו לו      למה   אתה  נושך   מה  אתה

ג2                   אומ' לו      ל?מה? <... ..>ושך מה  את

ג6     ...> לי <...>

ירו1   גרמה לי                                      ומה

או3    גרמה לי                                      ומה

או51   גרם  לי                                      ומה

ששון   גרמה לי                                      ומה

--------------------------------------------------------------------

מינ    הנייה יש לך                 ארי  דורס ואוכל     זאב

פריז

דפוס   מועיל                       ארי  דורס ואוכל     זאב

ג2     מועיל                       ארי  דורס ואוכל     זאב

ג6              לך שאת  נושך <...> ארי  טורף           זאב

ירו1   הנאה  יש לך                 אריה טורף ואוכל     זאב

או3    הנאה  יש לך שאתה נושך וממית ארי  טורף ואוכל     זאב

או51   הנאה  יש לך שאת  נושך וממית ארי  טורף ואוכל     זאב

ששון   הנאה  יש לך שאתה נושך וממית ארי  טורף ואוכל (א) זאב

--------------------------------------------------------------------

מינ    טורף   ואוכל

פריז                מפני מה כל בהמה וחיה נושכים ואין ממיתים

דפוס   טורף   ואוכל

ג2     טורף   ואוכל

ג6     טור?ף? <...>

ירו1   דורס   ואוכל

או3    דורס   ואוכל

או51   טורף   ואוכל

ששון   דורס   ואוכל

--------------------------------------------------------------------

מינ                          אמ'    להון ואם לא איתאמר לי

פריז   ואת  נושך וממית       אמ'    להם

דפוס   ואת  נושך וממית       אמ'    להם

ג2     ואת  נושך וממית       או'    להן

ג6     <...                  ..>אמר

ירו1   ואת  מה   הנאה  יש לך אומ'   להם

או3    ואתה מה   הנאה  יש לך אמ'    להם

או51                         א"ל

ששון   ואת  מה   הנאה  יש לך אמ'    להם

--------------------------------------------------------------------

מינ    מן עליותא  אית בי כבית אם    ישך   הנחש בלא לחש

פריז                          אם    ישוך  נחש  בלא לחש

דפוס                          אם    ישוך  הנחש בלא לחש

ג2                            <...>

ג6     מן עלייותא אית בי נכית אם    יש<.. ...>

ירו1                          אם    ישך   הנחש בלא לחש ומה  יתרון

או3                           אם    ישוך  הנחש בלא לחש ואין יתרון

או51                          אם    ישוך  הנחש בלא לחש

ששון                          אם    ישוך  הנחש בלא לחש ומה  יתרון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז              איפשר   דאנא עבד  כלום ולא     איתאמר      מן

דפוס              אפשר    דאנא עבד  כלום אלא אם  מתאמר  לי   מן

ג2                איפש?ר? דאנא עבד  כלום אלא אין מתאמר       מן

ג6 

ירו1   לבעל הלשון איפשר   דאנא עביד כלום אלא מה  דמתאמר לי   מן

או3    לבעל הלשון איפשר   דאנא עביד כלום אלא מה  דאיתמר לי   מן

או51              איפשר   דאנא עביד כלום אלא מה  דאיתמר לי   מן

ששון   לבעל הלשו' איפש'   דאנא עביד כלום אלא מה  דאיתא  מרלי מן

--------------------------------------------------------------------

מינ           אמרו   לו ומפני מה את  נושך באבר   אחד

פריז   עילותא           ומפני מה את  נושך באבר   אחד

דפוס   עליותא אמרו   לו למה      אתה נושך באבר   אחד   ואירסך

ג2     עליותה אומרין לו למה      את  נושך באב<.. ..>חד ואריסך

ג6            א'     לו מפני  מה את  נושך באיבר  אחד

ירו1   עילאה            ומפני מה אתה נושך באבר   אחד

או3    עילאה            ומפני מה אתה נושך באבר   אחד

או51   עילאה            ומפני מה אתה נושך באבר   אחד

ששון   עילאה            ומפני מה אתה נושך באבר   א'

--------------------------------------------------------------------

מינ          וכל  האברים   מרגישין אמ'  להן ולי אתם אמ'

פריז         וכלן          מרגישין או'  להם וכי אתם או'

דפוס   מהלך  בכל  האיברים          אמ'  להם ולי אתם אומרי'

ג2     מהל?ך בכ?ל איברין           או'  להן ולי אתם אומרין

ג6           וכל  האברי?ם? <...>        להם ולי אתם אומ'

ירו1         וכל  האיברים  מתרגשין אומ' להם ולי אתם אומרים

או3          וכל  האיברים  מתרגשים אמ'  להם ולי אתם אומרי'

או51         וכל  האיברים  מתרגשין אמ'  להם ולי אתם אומרי'

ששון         וכל  האיברי'  מתרגשים אומ' להם ולי אתם אומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    לכו אמרו           לבעל הלשון שהוא  אמ'      כן

פריז       אמרו           לבעל הלשון שהוא  או'      כאן

דפוס            אין יתרון לבעל הלשון דיתיב          ברומי

ג2              אין יתרון לבעל הלשון דה<.. ..>ומ?ר?

ג6     לכו אמרו           לבעל לשון  הרע   ש<..     ...>

ירו1       אמרו           לבעל הלשון שהוא  אומ'     כאן

או3        אמרו           לבעל הלשון שהוא  אומ'     כאן

או51       אמרו           לבעל הלשון שהוא  אומ'     כאן

ששון       אמרו           לבעל הלשון שהוא  או'      כאן

--------------------------------------------------------------------

מינ         והורג   ברומי    אחד אומר ברומי  והורג בסוף  העולם

פריז        והורג   ברומי

דפוס        וקטיל   בסוריא            בסוריא וקטיל ברומי

ג2          וקטול   בס<..>יא          בסוריא וקטול ברומי

ג6                  ברומי    א'       ברומי  והורג בסוף  העולם

ירו1        והורג   ברומי                    והורג מסוף  העולם

או3         וה[ו]רג ברומי                    והורג מסוף  העולם

או51   והוא הורג    ברומי                    והורג מסוף  העולם

ששון        והורג   מסופ                                 העו'

--------------------------------------------------------------------

מינ                                       ולמה        נקרא

פריז            הה"ד אם ישוך הנחש בלא לחש ולמה        נקרא

דפוס                                      ולמה        קורה

ג2                                        ולמה    הוא קורא

ג6                                        מפני מה הוא <...>

ירו1   ועד סופו                           ולמה        נקרא

או3    ועד סופו                           ולמה        נקרא

או51   ועד סופו                           ולמה        נקרא

ששון   ועד סופו                           ולמה        נקרא

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמו שלישי       שהוא הורג     שלשה  לאומרו ולמקבלו    ולמי

פריז   שמו שלישי       שהוא הורג  של שלשה  האומרו והמקבלו    וזה

דפוס       שלישי       שהוא הורג     ג'    האומרו והמקבלו

ג2     אתו שלישי       שהוא הורג     <...> האומרם והמק<..>לן וזה

ג6         שלישי  מפני שהוא הורג     שלושה האומרו וה<..      ...>

ירו1   שמו תליתאי           שהורג    שלשה  האומרו והמקבלו    ומי

או3    שמו תליתאי           שהורג    שלשה  האומרו והמקבלו    ומי

או51       תליתאי           שהורג    ג'    האומרו והמקבלו    ומי

ששון   שמו תליתאי      שהוא הורג     ג'    האומרו והמקבלו    ומי

--------------------------------------------------------------------

מינ    שנאמ'  עליו

פריז   שנ'    עליו

דפוס   והנאמר עליו עובדא  הוה     בגבר דהות  ליה כלה בישא

ג2     שנאמר  עליו עובדא  הוה בחד גבר  דהויה ליה כלה ?ב?ישא

ג6     שנאמר  עליו

ירו1   שנאמר  עליו

או3    שנא'   עליו [עובדא הוה     בגבר דהוה  ליה כלה בישא

או51   שנאמ'  עליו

ששון   שנאמ'  עליו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   והות  צמידא             אמרה  לישן ביש והוה מפייס יתה

ג2     והות? צמידה             <..>ה לישן ביש והוה מפייס יתה

ג6 

ירו1

או3    והוה  צמידא (פי' רגילה) אמרה  לישן ביש הוה  מפייס ..תה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   תרין זימנין ביומא חד ברמשא   וחד בצפרא אמר לה אנא בעי מינך

ג2     תרין זמנין  ביומא חד ?ב?צפרא וחד ברמשא        אנא בעי <..>יך

ג6 

ירו1

או3    תרי  זימנין ביומא חד ברמשא   וחד בצפרא אמר לה אנא בעי מינך

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   דלא תימרין לישן ביש מה עבדת אזלת ואמרת      לבעלה הדין

ג2     לא  תאמרון לישן ביש מה עבדת אזלת ואמ?ר?<..> לבעלה ה?דין?

ג6 

ירו1

או3    דלא תימר   לישן ביש מה עבדת אזלת ואמרת      לבעלה הדין

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   אבוך בעי      לשמשא  יתי  ואי  לית את מהימנת לי אתת לרמשא

ג2     אבוך בעי ל<.. ..>משא עימי ואין לית את מהימנת לי אתא לרמושא

ג6 

ירו1

או3    אבוך בעי      לשמשא  יתי  אם   לית את מהימנת לי אתת לרמשא

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ואת משכחת  יתיה יתיב  ומפייס לי'  אזל ורצד עלוי

ג2     ואת משכח   יתיה <...> מ<..   ..>י אזל ורצד עלוי

ג6 

ירו1

או3    ואת משכחי' יתיה יתיב  ומפייס לי   אזל ורצד עלוי (פי' וארב

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס       וחמא יתיה קאים גחין   ומפייס   יתה אמר' ככר   מילא

ג2         וחמא יתיה קאים גחי<.. ..>מפייס יתה א'   כב<.. ...>

ג6 

ירו1

או3    לו) וחמא יתיה קאים גחין   ומפייס   יתה אמרה כבר   מילא

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   קשטן מה עבד מחא לאבוי וקטליה      אובילון יתיה לדינא ואתחייב

ג2     קשטן מה עבד מחא לאבוי וקטל   יתיה אובלון  יתיה לדינא ואיתחייב

ג6 

ירו1

או3    קשטן מה עבד מחה לאבוי וקטליה      אובילון יתיה לדינא ואתחייב

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   קטולין   ולההיא אנתתא  דאמרת על אבוי לשון הרע ואיתחייבת

ג2     קטול?י?ן ולההיא אינתתא דאמרת על אבוי לישן ביש איתחיבת

ג6 

ירו1

או3    קטולין   ולההיא אנתתא  דאמרה על אבוי לה"ר     ואתחייבת

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                             בימי  שאול

פריז                                            ובימי שאול

דפוס   קטולין ואישתכח לישנא      קטיל תלתיהון   ובימי שאול

ג2     קטולין ואישתכח לישנא בישא קטיל תל?תיה?ון ובימי שאול

ג6                                              ובימי שאול

ירו1                                            ובימי שאול

או3    קטולין ואישתכח לישנא      קטיל תלתיהון]  ובימי שאול

או51                                            ובימי שאול

ששון                                            ובימי שאול

--------------------------------------------------------------------

מינ    הרג ארבעה דואג שאמרו שאול  שקבלו  אחימלך   שנאמ' עליו ולאבנר

פריז   הרג ארבעה דואג שאמרו שאול  שקיבלו אחימלך   שנ'   עליו ואבנר

דפוס   הרג ארבעה דואג שאמרו שאול  שקבלו  אחימלך   שנ'   עליו ואבנר

ג2     הרג ארבעה דויג שאמרו שאול  שקיבלו אחי?מלך? שנאמר עליו ואבנר

ג6     הרג ארבעה דואג ש<..  ...>  שקיבלו ואחימלך  שנ'   עליו ואבנר

ירו1   הרג ארבעה דואג שאמרו ושאול שקבלו  אחימלך   שנאמ' עליו ואבנר

או3    הרג ארבעה דואג שאמרו שאול  שקבלו  ואחימלך  שנאמ' עליו ואבנר

או51   הרג ד'    דואג שאמרו שאול  שקיבלו אחימלך   שנאמר עליו ואבנר

ששון   הרג ד'    דואג שאמרו שאול  שקבלו  אחימלך   שנא'  עליו ואבנר

--------------------------------------------------------------------

מינ         למה  נהרג   אבנר

פריז   אבנר למה  נהרג        ר' יהושע בן לוי וריש לקיש

דפוס                                                   אמ'

ג2     אבנר למה  נה<..>                                א'

ג6          למה  נהרג

ירו1        למה  נהרג   אבנר

או3         ולמה נהרג   אבנר

או51        ולמה נהרג   אבנר

ששון        ולמה נהרג   אבנר

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר'    יהושע בן לוי אמ'             על     שעשה על דמם של

פריז   ר'    יהושע בן לוי א'  {           על ידי שעשה    דמן של

דפוס   ר' וי       אבנר נהרג על     שעשה    דמן של

ג2     ר'    יהושע בן לוי                        שעשה    דמן

ג6     ר'    יהושע        א'              על ידי שעשה    דמן

ירו1   ריב"ל              אמר                    שעשה    דמן של

או3    ריב"ל              אמ'                    שעשה    דמן של

או51   ריב"ל              אמ'                    שעשה    דמן של

ששון   ריב"ל              אמ'                    שעשה    דמן של

--------------------------------------------------------------------

מינ    נערים   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו נא

פריז   נערים   שחוק      דכת'  ויאמר אבנר אליו       יקומו

דפוס   נערים   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו נא

ג2     שלנערים שחוק ה"ה  ?דכ'? ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו נא

ג6     שלנערים שחוק            ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו ?נא?

ירו1   נערים   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו נא

או3    נערים   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר            יקומו נא

או51   נערים   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר [אל  יואב] יקומו נא

ששון   נערי'   שחוק הה"ד       ויאמר אבנר אל   יואב  יקומו נא

--------------------------------------------------------------------

מינ    הנערים וישחקו לפנינו   ויאמר יואב יקומו ויקומו ויעברו במספר

פריז   הנערים וישחקו לפנינו }

דפוס   הנערי' וישחקו לפנינו

ג2     גו'

ג6     וג'

ירו1   הנערים וישחקו לפנינו

או3    הנערים ויצחקו לפנינו

או51   הנערים ויצחקו לפנינו

ששון   הנערים וישחקו לפנינו

--------------------------------------------------------------------

מינ    שנים עשר לבנימן ולאיש בושת בן שאול ושנים עשר מעבדי דוד

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ויחזיקו איש ברעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדו

פריז                                               < על ידי שהקדים

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   שמו לשמו של דוד הה"ד וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                               ר'    ישמעאל בר נחמן אמ'

פריז   למי ארץ כתב מן אבנר לדוד > ריש             לקיש אמ'

דפוס                              ר'    שמעו'  בן לקיש אמ'

ג2                                ר'    שמעון  בן לקיש א'

ג6                                ר'    שמעון          א'

ירו1                              ר'    שמואל  בר נחמן אמר

או3                               ר'    שמואל  בר נחמן אמ'

או51                              ר'    שמואל  בר נחמן אמ'

ששון                              רשב"ן                אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ      על (שר) ידי שהקדים שמו לשמו של דוד    הה"ד וישלח אבנר

פריז   { על      ידי שהקדים שמו לשמו של דוד    הה"ד וישלח אבנר

דפוס     על          שהקדים שמו לשם     דוד    הה"ד וישלח אבנר

ג2       על          שהקדים שמו לשמו    שלדויד ה"ה  וישלח אבנר

ג6       על      ידי שהקדים שמו לשמו    שלדויד      וישלח אבנר

ירו1     על          שהקדים שמו לשם     דוד    הה"ד וישלח אבנר

או3      על          שהקדים שמו לשם     דוד    הה"ד וישלח אבנר

או51     על          שהקדים שמו לשם     דוד    הה"ד וישלח אבנר

ששון     על          שהקדים שמו לשם     דוד    הה"ד וישלח אבנר

--------------------------------------------------------------------

מינ           אל אדוד      תחתיו לאמר למי ארץ

פריז   מלאכים אל דוד       תחתיו לאמר למי ארץ

דפוס   מלאכי' אל דוד  לאמר תחתיו      למי הארץ

ג2     מלאכים אל דויד      תחתיו גו'

ג6            אל דויד      תחתיו לאמר וג'

ירו1   מלאכים אל דוד       תחתיו      למי ארץ  לאמר כרתה בריתך

או3    מלאכים אל דוד       תחתיו      למי ארץ  לאמר כרתה בריתך

או51   מלאכים אל דוד       תחתיו      למי ארץ  לאמר כרתה בריתך

ששון   מלאכים אל דוד       תחתיו      למי ארץ  לאמר כרתה בריתך

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                                               כתב      מן

דפוס                                          והכי כתוב ליה

ג2                                            והכי כתב  ליה מן

ג6                                                 כתב      מן

ירו1   אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל      כתב      מן

או3    אתי והנה ידי עמך להסב אליך אל כל ישראל      כתב      מן

או51   אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל      כתב      מן

ששון   אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל      כתב      מן

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   אבנר     לדוד   } < על ידי שעשה דמן של נערים שחוק דכת'

דפוס   מאבנר    לדוד

ג2     אבנר  אל דויד

ג6     אבנר     לדויד

ירו1   אבנר     לדוד

או3    אבנר     לדוד

או51   אבנר     [לדוד]

ששון   אבנר     לדוד

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                 רבנן

פריז   ויאמר אבנר אליו יקומו הנערים וישחקו לפנינו > ורבנין

דפוס                                                ורבנין

ג2                                                  ורבנן

ג6                                                  ורבנין

ירו1                                                ורבנין

או3                                                 ורבנין

או51                                                ורבנין

ששון                                                ורבנין

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמרין על  ידי שלא המתין שלא        התפייס     מדוד

פריז   אמרין על  ידי שלא המתין      לשאול להתפייס עם דוד

דפוס   אמ'   על  ידי     שהיה  לו   לשאול להתפייס    בדוד  ולא

ג2     אמרי  על  ידי שלא הניח       לשאול להתפיס     מדויד

ג6     א'            שלא להניח      לשאול להתפייס    מדויד

ירו1   אמרין על  ידי שלא המתין לדוד       להתפייס מן שאול

או3    אמרי  ע"י     שלא המתין לדוד       להתפייס מן שאול

או51   אמרין ע"י     שלא המתין לדוד       להתפייס מן שאול

ששון   אמרי  ע"י     שלא המתין לדוד       להתפייס מן שאול

--------------------------------------------------------------------

מינ               הה"ד           אבי  ראה גם  ראה את   (פג)

פריז              ואמר           אבי  ראה גם  ראה

דפוס   הניחו אבנר שאמ' לו  דוד   ואבי ראה גם  ראה

ג2                שאמ' לו  דויד  ואבי ראה וגם ראה את

ג6                שא'  לו        ואבי ראה גם  ראה וגו'

ירו1              הדא  הוא דכתי' ואבי ראה גם  ראה את

או3               הה"ד           ואבי ראה גם  ראה את

או51              הה"ד           ואבי ראה גם  ראה את

ששון              הה"ד           ואבי ראה גם  ראה את

--------------------------------------------------------------------

מינ    כנף   מעילך בידי                    אמ' ליה

פריז                                       א'  ליה

דפוס                                       אמ' ליה

ג2     ?גו'?

ג6                                      מה א'  ליה

ירו1   כנף   מעילך בידי ולא הרגתיך וגו'    אמ' ליה

או3    כנף   מעילך      ולא הרגתיך         אמ' ליה

או51   כנף   מעילך בידי ולא הרגתיך         אמר ל[י]ה (וד)

ששון   כנפ   מעילך בידי ולא הרגתיך וגו'    א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ               מה  את    בעי מן גלגלאי      כדין       בסירא

פריז   אבנר       מה  את    בעי מן גלמוי       דדק        בסירה

דפוס              מאן את    בעי מן גלגוי       דידן       בסירה

ג2 

ג6                מה  את    בעי מן גילגוי      דדן        בסירה

ירו1              מה  את    בעי מן גו     לגוי דדין   כנף בסירה

או3    אבנר [א"ל] מה  את    בעי מן גולגוי      דדין   כנף בסירה

או51   אבנר       מה  את    בעי מן גלימוי      [ד]דין כנף בסירה

ששון              מן  אתבעי     מן גלימוי      דדין   כנף בסירה

--------------------------------------------------------------------

מינ    הועדת           כדאת'             למעגל מה אמר      ליה

פריז   הערת            וכיון דאתון לגביה מעגלא             ליה

דפוס   הועדה           כד    אתון        למעגל    אמ       לו

ג2 

ג6     הוערת           כיון  דאתון       למעגל    א'       לו

ירו1   הועדת           כי    אתא         למעגל    אמ' דוד  לאבנר

או3    (הורעת) [הועדה] כי    אתא         למעגל    אמ' דוד  לאבנר

או51   הוערה           כיון  דאתון לגבי  מעגלא    א"ל [דוד לאבנר]

ששון   הוערת           כי    אתא         למעגל    אמ' דוד  לאבנר

--------------------------------------------------------------------

מינ    הלא תענה אבנר

פריז   הלא תענה אבנר

דפוס   הלא תענה אבנר

ג2 

ג6     הלא תענה אבנר

ירו1   הלא תענה אבנר ויען          אבנר ויאמר מי את  קראת אל המלך

או3    הלא תענה אבנר (ויען         אבנר ויאמר מי אתה קראת אל המלך)

או51   הלא תענה אבנר

ששון   הלא תענה אבנר (ויאמר)[ויען] אבנר ויאמר מי אתה קראת אל המלך

--------------------------------------------------------------------

מינ    לכנף אמרת בסירא הועדת לחנית וצפחת    בסירא הועדו

פריז   בכנף אמרה בסירה הערת  חנית  וספחת    בסירה הועדו

דפוס   בכנף אמרת בסירה הועדה חנית  ו<..>פחת בסירה הועדו

ג2 

ג6     בכנף א'   בסירה הוערת חנית  וצפחת    בסירה הוערו

ירו1   לכנף אמרת בסירה הועדה חנית  וצפחת    בסירה הועדו

או3    לכנף אמרת בסירה הוערה חנית  וצפחת    בסירה הועדו

או51   לכנף אמרת בסירה הוערה חנית  וצפחת    בסירה הוערו

ששון   לכנפ אמרת בסירה הוערת חנית  וצפחת    בסירה הוע?ד/ר?ו

--------------------------------------------------------------------

מינ    וי"א      על  ידי שהיתה      ספק   בידו למחות       על

פריז   ויש  או'  על      שהיה             בידו למחות

דפוס   ויש  אומ' על  ידי שהיה       ספק   בידו למחות בשאול על

ג2 

ג6     ויש  אומ' על  ידי שהיתה      ספיקה בידו למחות

ירו1   וי"א      ע"י     שהיה  בידו ספק        למחות בשאול על

או3    וי"א      ע"י     שהיה  בידו ספק        למחות בשאול על

או51   וי"א      ע"י     שהיה  בידו            למחות לשאול על

ששון   וי"א      ע"י     שהיה  בידו ספק        למחות בשאול על

--------------------------------------------------------------------

מינ    נוב  עיר הכהנים ולא מיחה

פריז   בנוב עיר הכהנים ולא מיחה

דפוס   נוב             ולא מיחה

ג2 

ג6     בנוב עיר הכהנים ולא מיחה

ירו1   נב   עיר הכהנים ולא מיחה

או3    נוב  עיר הכהנים ולא מיחה

או51   נוב  עיר הכהנים ולא מיחה

ששון   נוב  עיר הכהנים ולא מיחה