לונ    {ד}                                       יום ליום יביע

וטי    {ד}                                       יום ליום יביע

מינ    {ד}                                       יום ליום יביע

פריז   {ד}                                       יום ליום יביע

דפוס   {ד} ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים זש"ה   יום ליום יביע

ג6     {ד}                                       יום ליום יביע

ג7     {ד}                                       יום ליום יביע

ירו1   {ד}                                       יום ליום יביע

או3    {ד}                                [זש"ה] יום ליום יביע

או51   {ד}                                       יום ליום יביע

ששון   {ד}                                       יום ליום יביע

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמר    וג'                  תני  [באחד] בתקופת ניסן

וטי    אומר   וג'                  תני  באחד   בתקופת ניסן

מינ    אומר   ולילה ללילה יחוה דעת תאני באחד   בתקופת ניסן

פריז   אומר                        תני  באחד   בתקופת

דפוס   אומר                        תניא באחד   בתקופת ניסן

ג6     או?מ?ר וג'                  תני  באחד   בתקופת ניסן

ג7     אומ'   וג'                  תאני באחד   בתקופת ניסן

ירו1   אומר   וגו'                 תני  בא'    בתקופת ניסן

או3    אומ'   ולילה לילה  יחוה דעת תאני באחד   בתקופת (ב)ניסן

או51   אומר                        תאני בא'    בתקופת ניסן

ששון   אומר   וגו'                 תני  באחד   בתקופת ניסן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובאחד בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין  למעלה

וטי    ובאחד [ב]תקופת תשרי היום    והלילה   שווין למעלה

מינ    ובאחד בתקופ'   תשרי היום    והלילה   שוין  למטה

פריז   ובאחד בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין

דפוס   ובאחד בתקופת   תשרי ה    ום והלילה   שוין

ג6     ובאחד ?בתקו?פת תשרי היום    והלי<..> שוים  למעלה

ג7     ובאחד בתקופ'   תשרי היום    והלילה   שוין  למעלה

ירו1   ובא'  בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין  למעלה

או3    ובאחד בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין  למעלה

או51   ובא'  בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין

ששון   ובא'  בתקופת   תשרי היום    והלילה   שוין  למעלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיכן        היום לויה  מל   הלילה   והלילה לווה  מן   היום

וטי    מיכן        היום ליוה  מן   הלילה   והלילה ליוה  מן   היום

מינ                יום  גובה  מן   הלילה   ולילה  גובה  מן   היום

פריז   מיכן  ואילך היום לווה  מן   הלילה   והלילה       מן   היום

דפוס   מיכאן ואילך היום לווה  מן   הלילה   והלילה       מן   היום

ג6     מיכן        היום לו?ה? מ?ן? הליל?ה? <..>לה <...> ?מ?ן היום

ג7     מיכן        היום לווה  מן   הלילה   והלילה לווה  מן   היום

ירו1   מכאן        היום לוה   מן   הלילה   והלילה לוה   מן   היום

או3    מכאן  ואילך היום לוה   מן   הלילה   והלילה לוה   מן   היום

או51   מכאן  ואילך היום לוה   מן   הלילה   והלילה לוה   מן   הי[ו]ם

ששון   מכאן        היום לווה  מן   הלילה   והלילה לווה  מן   היום

--------------------------------------------------------------------

לונ        יום ליום   יביע וגו' אבל למטה          כמה     שטרות

וטי        יום ליום   יביע אומר אבל למטה          ()[כ]מה שטרות

מינ                                 למעלה         כמה     שטרות

פריז       יום ליום   יביע אומר אבל למטה          כמה     שטרות

דפוס   הוי יום ליום   יביע אומר אבל למטה          כמה     שטרות

ג6         יום ל?יום? יביע אומ' אבל למט<.. ...            ..טר..>

ג7         יום ליום   יביע אומ' אבל למטה          כמה     שטרות

ירו1       יום ליום   יביע אומר אבל למטה   מכאן   כמה     שטרות

או3        יום ליום   יביע אומר אבל למטה   מכאן   כמה     שטרות

או51       יום ליום   יביע אומר אבל למסה   [מכאן] כמה     שטרות

ששון       יום ליום   יביע אומר אבל למטה   מכאן   כמה     שטרות

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכמה   גזרי      דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

וטי    וכמה   גזרי      דנין  בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

מינ    וכמה   גזארי     דינין בכל   הארץ     יצקום רב    שלום

פריז   וכמה   גזרי      דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

דפוס   וכמה   גזרי      דין   בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

ג6     <...   ..>זר     דינים <...>      יצא קוום  ר'    של<..

ג7     וכמה   גזרי  בתי דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

ירו1   וכמה   גזר       דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

או3    וכמה   גזרי      דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

או51   [ו]כמה גזרי      דינין בכל   הארץ יצא קום   רב    שלום

ששון   וכמה   גזרי      דינין בכל   הארץ יצא קום   רב שר שלום

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשם  ר'    אהבה בריה דר' זירא         לאחר  שנטל הגמוניה

וטי    בשם  ר'    אהבה בריה דר' זירא         לאחר  שנטל הגמוניה

מינ         ור'   אהבת בשם  ר'  זירא         לאחד  שנטל הגמוניא

פריז   בשם        אהבה בריה דר' זירא         לאחד  שנטל הגמוניא

דפוס   בשם  ר'    אחא  בריה דר' זירא אמר משל לאחד  שנטל הגמוניא

ג6     ...> <...>                        משל לא<.. ..>ל הגמוניא

ג7     בשם  ר'    אהבה בריה דר' זירא         לאחד  שנטל הגמוניה

ירו1   בש"ר       אהבה בר       זירא         לאחר  שנטל הגמונייא

או3    בר         זירא בר       אהבה         לאחד  שנטל הגמוניא

או51   בשם        אהבה בריה דר' זירא         לא'   שנטל הגמוניא

ששון   בש"ר       אהבה ב"ר      זירא         לא'   שנטל הגמוניא

--------------------------------------------------------------------

לונ               מן המלך   עד    שלא    הגיע למותרין

וטי                  שלמלך  עד    שלא    הגיע למיתרין

מינ               מן המלך   עד    שלא    הגיע למדינה

פריז              מן המלך   עד    שלא    הגיע למיתרין

דפוס              מן המלך   עד    שלא    הגיע למתורין

ג6                מן ?המלך? <...>             <..>ן

ג7                מן המלך   עד    של<..> הגיע למיתרין

ירו1              מן המלך   עד    שלא    הגיע           לבית

או3    [פי' שררה] מן המלך   עד    שלא    יגיע           לבית

או51              מן המלך   עד    שלא    הגיע (למיתרין) [לבית

ששון              מן המלך   עד    שלא    הגיע           לביאי

--------------------------------------------------------------------

לונ                   שלו היה מהלך  בין   לאמין

וטי                   שלו היה מהלך  כפגן

מינ                       היה מהלך  בפיגם פי'   בהדיוט  שאינו

פריז                  שלו היה מהלך  בין   לאמון

דפוס                  שלו היה מהלך  כפגן

ג6                    שלא     מ<..> כגפן

ג7                    שלו היה מהלך  בגפן

ירו1          מדינה   שלו היה מהלך  כפיגן

או3    אידיין [מדינה] שלו היה מהלך  כפגן  [פי'  כהדיוט]

או51          מדינה]  שלו היה מהלך  כסגן

ששון          דין     שלו היה מהלך  כסגן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                   וכיון שהגיע  למיתירין שלו היה   מהלך  בין

מינ    יודע ממום העיר       משהגיע למדינה       היה   מהלך

פריז

דפוס                  וכיון שהגיע  למתורין  שלו היה   מהלך

ג6                    מי    שהגיע  ל<..>    שלו ה?יה? <...>

ג7                    וכיון שהגיע  למיתרין  שלו היה   מהלך  בין

ירו1

או3                   [כיון שהגיע               היה   מהלך

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              כך עד שלא

וטי    לאמין                                     כך עד שלא

מינ    בקלמון  פי'  אדם חשוב   ויודע נימוסי העיר כך עד שלא

פריז                                             כך עד שלא

דפוס   בקלאמין                                   כך עד שלא

ג6                                                  עד שלא

ג7     לאמין                                     כך עד שלא

ירו1                                             כך עד שלא

או3    כקלאמין [פי'     כחשוב]                   כך עד שלא

או51                                             כך עד שלא

ששון                                             כך עד שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ           יצאו                 אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

וטי           יצאו           העולם אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

מינ           יצאו חמה ולבנה לעולם אין  אומר ואין דברים      משיצאו

פריז          יצאו                 אין  אמר  ואין דברים כיון שיצאו

דפוס          יצאו           לעולם אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

ג6            יצאו           לעולם אן   א<.. ...> דברים <...

ג7            יצאו           לעול' אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

ירו1          יצאו           לעולם אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

או3           יצאו           לעולם אין  אומ' ואין דברים כיון שיצאו

או51   (הגיע) יצאו           לעולם [אין אומר ואין דברים כיון שיצאו

ששון          יצאו           לעולם אין  אומר ואין דברים כיון שיצאו

--------------------------------------------------------------------

לונ              לעו'      כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

וטי              לעולם     כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

מינ    חמה ולבנה לעולם                                      בכל

פריז             לעולם     כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

דפוס             לעולם     כמה   שטרות כמה  (זג) גזרי דינין בכל

ג6               ..>?עו?לם                                  בכל

ג7               לעול'     <...>

ירו1             לעולם     כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

או3              לעולם     כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

או51             לעולם]    כמה   שטרות כמה       גזרי דינין בכל

ששון             לעולם     כמה   שטרות וכמה      גזרי דינין בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ יצא קום

וטי    הארץ יצא קום

מינ    הארץ יצא קום

פריז   הארץ יצא קום

דפוס   הארץ יצא קום

ג6     הארץ יצא קוום

ג7 

ירו1   הארץ יצא קום

או3    הארץ יצא קום

או51   הארץ יצא קום

ששון   הארץ יצא קום