לונ    {ה} ר'   ברכיה           בש"ר       לוי       משל  ליש'

וטי    {ה} ר'   ברכיה           בשם   ר'   לוי       משל  ליש'

מינ    {ה} ר'   פנחס  ור' חלקיה בשם   ר'   סימון          לכהן

פריז   {ה} ר'   ברכיה           בשם   ר'   לוי       משל  ישראל

דפוס   {ה} ר'   ברכיה           בשם   ר'   לוי   אמר משל  לישראל

ג6     {ה} ?ר?' ברכיה           בש'   ?ר'? לוי       <...

ירו1   {ה} ר'   ברכיה           בשר"ל                משל  לישראל

או3    {ה} ר'   ברכיה           בש"ר       לוי            לישראל

או51   {ה} ר'   ברכיה           בשר"ל                     לישראל

ששון   {ה} ר'   ברכיה           בשר"ל                     ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכהן   שנכפו   ומסר להם רופא    קמיע וממחה           והיה

וטי    וכהן   שניכפו  ומסר להן רופא    קמיע ומומחה          והיה

מינ    וישראל שמכפר   ומסר להן רופא    קמיע מומחה  וטימאוהו והיה

פריז   כיון   ש?נ?כפו והיה להם רופא    קמיע מומחה           והיה

דפוס   וכהן   שנכפו   נמסר להם רופא         מומחה           והיה

ג6     ..>?ן? שניכפו  ומסר להן ?הר?ופא קמיע ממחה            <...>

ירו1   וכהן   שנכפו   ומסר להם רופא    קמיע מומחה           והיה

או3    וכהן   שנכפו   ומסר להם רופא    קמיע מומחה           והיה

או51   וכהן   שנכפו   ומסר להם רופא    קמיע מומחה           והיה

ששון   וכהן   שנכפו   ומסר להם רופא    קמיע מומחה           והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצוה  את יש'    ומניח  את  הכהן אמ' לו אותו כהן  אדני

וטי    מצוה  את יש'    ומניח  את  הכהן א'  לו אותו כהן  אדני

מינ    מניח  את ישר'   ומדיין [עם בה'] אמ' לו           אדוננו

פריז   מצוות את ישר'   ומניח  את  הכהן אמ' לו אותו כהן  אדני

דפוס   מצוה  את ישראל  ומניח  את  הכהן אמ' לו      הכהן

ג6     <...>    ישראל  ומניח  את  הכהן א'  לו      הכהן אדני

ירו1   מצוה     לישראל ומניח      לכהן אמ' לו אותו כהן  אדוני

או3    מצוה     לישראל ומניח      לכהן א"ל    אותו כהן  אדוני

או51   מצוה     לישראל ומניח      לכהן א"ל    אותו כהן  אדוני

ששון   מצוה     ליש'   ומניח      לכהן א"ל    אותו כהן  אדוני

--------------------------------------------------------------------

לונ    רופא לא לשנינו מסרתה  כאחת   ומפני מה את  מצוה  [את יש']

וטי    רופא לא לשנים  מסרתה  כאחת   ומפני מה את  מצוה      יש'

מינ    רופא    לשנים  מסרת   כאחד   למה      את  מדיין עמי

פריז   רופא לא לשנים  מסרת   כאחד   מפני  מה אתה מצוה  את  ישראל

דפוס                                מפני  מה אתה מצוה  את  ישראל

ג6     רופא לא <...   ..>רתה ?כ?אחת מפני  מה את  מצוה  את  ישראל

ירו1   רופא                         מפני  מה אתה מצוה      לישראל

או3    רופא                         מפני  מה אתה מצוה      לישראל

או51   רופא                         מפני  מה אתה מצוה      לישראל

ששון   רופא לא לשנים  מסרת   כאחד   מפני  מה אתה מצוה      ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ          ומניח     אתי  אמ' לו זה   יש'     הוא ודרכו

וטי    ואת   מניח      אותי א'  לו זה   ישראל   הוא ודרכו

מינ          ומניח  את זה   אמ' לו

פריז   ואותי תניח           א'  לו זה   ישראל       דרכו

דפוס   ואתה  מניחני         אמ' לו זה   ישראל   הוא ודרכו

ג6           ומניח     <...        ..>ה יש?רא?ל הוא ודרכו

ירו1         ומניח     אותי אמר לו זה               דרכו

או3          ומניח     אותי א"ל    זה               דרכו

או51         ומניח     אותי א"ל    זה               דרכו

ששון         ומניח     אותי א"ל    זה               דרכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    להלך    בין  הקברות אבל את  כהן     ואין דרכך     להלך

וטי    להלך    בין  הקברות אבל את  כהן     ואין דרכך     להלך

מינ                                כהן אתה ואין דרכך     לעלות

פריז   לילך    בבית הקברות

דפוס   להלך    בין  הקברות אבל אתה כהן     ואין דרכך     להלך

ג6     ל<..>לך בין  הקברות אבל את          ואן  ?ד?<..>ך <..>ך

ירו1   לילך    לבית הקברות אבל אתה לא

או3    לילך    לבית הקברות אבל אתה לא

או51   לילך    לבית הקברות אבל אתה לא

ששון   לילך    לבית הקברות אבל אתה לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בין  הקברות                                        לפיכך

וטי    בין  הקברות                                        לפיכך

מינ    בבית הקברות זה בן ישר' הוא ודרכו לעלות לבית הקברות

פריז                                                      לפיכך

דפוס   בין  הקברות                                        לפי'

ג6     בן   הקברות                                        לפיכך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני מצוה   את  יש'    ומניח  אתך  כך לפני שהעיליונים

וטי    אני מצוה   את  יש'    ומניח  אותך כך      העליונים

מינ                                      כך      העליונים

פריז   אני מצוה   את  ישראל  ומניח  אותך כך לפי  שהעליונים

דפוס   אני מצוה   את  ישראל  ומניחך      כך      העליונים

ג6     אני ?מצ?וה ?את י?שראל ומניח  אותך כך      העליונים

ירו1                                     כך      העליונים

או3                                      כך      העליונים

או51                                     כך      העליונים

ששון                                     כך      העליוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ        אין  יצר  הרע מצוי  בהן    אמירה אחת דייה להן שנ'

וטי        שאין יצר  הרע מצוי  בהן    אמירה אחת דיי  להן שנ'

מינ    ע"י שאין יצר  הרע מצוי  בהן    אמירה אחת

פריז       אין  יצר  הרע מצוי  להם    אמירה אחת דיי  להם

דפוס       שאין יצר  הרע מצוי  בהם    אמירה אחת דייה להם שנ'

ג6         שאין ייצר הרע מצאוי        אמירה אחת

ירו1       שאין יצר  הרע מצוי  בהם    אמירה אחת דיין

או3        שאין יצר  הרע מצוי  בהם    אמירה אחת דיין

או51       שאין יצר  הרע מצוי  ביניהן אמירה אחת דיין

ששון       שאין יצר  הרע מצוי  בהם    אמירה א'  דיין     הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגזירת עירין פתגמא ומאמר                אבל התחתונים

וטי    בגזירת עירין פתגמא ומאמר  קדישין שאלתא  אבל התחתונים

מינ    בגזירת עירין פתגמא ומאמר  קדישין שאילתא אבל התחתונים

פריז   בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאלתא  אבל התחתונים

דפוס   בגזירת עירין פתגמא ומימר  קדישין שאלתא  אבל התחתונים

ג6     בגזירת עירין פתגמה וג'                  אבל התחתונים

ירו1   בגזירת עירין פתגמא וגו'                 אבל התחתונים

או3    בגזרת  עירין פתגמא                      אבל התחתונים

או51   בגזירת עירין פתגמא                      אבל התחתונים

ששון   בגזירת עירין פתגמא ובמימר קדישין שאלתא  אבל התחתונים

--------------------------------------------------------------------

לונ            שיצר  הרע מצוי בהן    הלוי    בשתי אמרות  יעמדו

וטי            שיצר  הרע מצוי בהן    אלווי   בשתי אמירות יעמודו

מינ    ע"י     שיצר  הרע מצוי בהן    ולואי   שתי  אמירות ויעמידו

פריז           שיצר  הרע מצוי להם    הלואי   בשתי אמירות יעמדו

דפוס   שיש בהם יצר   הרע             הלואי   לשתי אמירות יעמדו

ג6             שייצר הרע מצוי בה?ן?  הל?ואי? בשתי אמירות יעמודו

ירו1           שיצר  הרע מצוי בהם    הלואי   בשתי אמירות יעמודו

או3            שיצר  הרע מצוי ביניהם הלואי   בשתי אמירות יעמודו

או51           שיצר  הרע מצוי ביניהם הלואי   בשתי אמירות יעמודו

ששון           שיצר  הרע מצוי בהם    הלואי   בשתי אמירות יעמודו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד ויאמר יי אל משה אמר  אל הכהנים

וטי         ויאמר יי אל משה אמר  אל הכהנים

מינ         אמר      אל             הכהנים בני  אהרן כו'

פריז   הה"ד אמור     אל             הכהנים בני  אהרן ואמרת אלהם

דפוס   הה"ד ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים בני  אהרן

ג6          ויאמר יי אל משה וג'

ירו1   לכך  ויאמר יי אל משה אמור                     ואמרת

או3    לכך  ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם

או51   לכך  ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם

ששון   לכך  ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים וגו'      ואמרת וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

או3    וגו'

או51

ששון