לונ    {ז}      מה    כת'  למעלה מן העניין ואיש או אשה כי    יהיה

וטי    {ז}      מה    כת'  למעלה מן העניין ואיש או אשה כי    יהיה

מינ    {ז}      מה    כתו' למעלה מן העניין איש  או אשה כי כי יהיה

פריז   {ז}      מה    כת'  למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

דפוס   {ז}      מה    כתיב למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

ג6     {ז} גופה מה    כתוב למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

ירו1   {ז}      מה    כתי' למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

ירו2   {ז}      <...>

או3    {ז}      מה    כתי' למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

או51   {ז}      מה    כתיב למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

ששון   {ז}      מה    כתו' למעלה מן הענין  ואיש או אשה כי    יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהם אוב                        ר'  יהושע דסיכנין     בש"ר

וטי    בהם אוב וגו'                   ר'  יהושע דסכני       בשם

מינ    בהם אוב או   ידעוני            ר'  יהושע דסיכני      בשם

פריז   בהם אוב או   ידעוני  מות יומתו ר'  יהושע דסכנין      בשם

דפוס   בהם אוב או   ידעוני            ר'  יהושע דסכני'  אמ' בשם

ג6     בהם אוב וג'                    ר'  יהושע דסכנין      בשם

ירו1   בהם אוב או   ידעוני            ר'  יהושע דסכנין      בשר"ל

ירו2

או3    בהם אוב או   ידעוני            ר'  יהושע דסכנין      בש"ר

או51   בהם אוב או   ידעוני            ר'  יהושע דסכנין      בש"ר

ששון   בהם אוב      וידעוני           ר"י       דסכנין  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ       לוי איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב כל עיניינא

וטי    ר' לוי איש  זה שואל אשה  זו     בעלת אוב כל עיניינא

מינ    ר' לוי איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב

פריז   ר' לוי איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב

דפוס   ר' לוי ואיש זה שאול ואשה זו אשת בעל  אוב

ג6     ר' לוי איש  זה שאול אשה

ירו1          איש  זה שאול אשה  זה     בעלת אוב

ירו2

או3       לוי איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב

או51      לוי איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב

ששון          איש  זה שאול אשה  זו     בעלת אוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    דשמוא' עד ובלע המות לנצח פרשתא

וטי    דשמואל עד ובלע המות לנצח וגו'

מינ                                   ר'  לוי בשם  ר' חמא  ב"ר

פריז                                  ר'  לוי בשם  ר'

דפוס                                  ר'  לוי בשם  ר' חמא  בר'

ג6                                    ר'  לוי בשם  ר' חמא  ברבי

ירו1                                  ר"ל     בש"ר    חייא בר

ירו2

או3                                   ר'  לוי בש"ר    חייא בר

או51                                  ר'  לוי בש"ר    חייא בר

ששון                                  ר"ל     בש"ר    חמא  ב"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    חנינא                        מוטב היה לו לשאול לשאול

פריז   חנינה                        מוטב היה    לדרוש

דפוס   חנינא מה כתיב והיית רק למעלה מוטב היה לו לשאול

ג6     חנינה                        מוטב היה    לשאול לשאול

ירו1   חנינא                        מוטב היה    לשאול לשאול

ירו2

או3    חנינא                        מוטב היה    לשאול לשאול

או51   חנינא                        מוטב היה    לשאול [לשאול]

ששון   חנינא                        מוטב היה    לשאול שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    באורים ותומים של למעלן      מלשאול באורים ותומים     מלמטן

פריז                    שלמעלן ולא        באוב   וידעוני של מטן

דפוס   באורים ותומים של מעלן   ולא        באוב   וידעוני    שלמטן

ג6     באורים ותומים של מעלן   ולא לשאול  באוב   וידעוני    שלמטן

ירו1   באורים ותומים של מעלן   ולא לשאול  באורים ותומים  של למטן

ירו2

או3    באורים ותומים של מעלן   ולא לשאול  באורים ותומים  של מטן

או51   באורים ותומים של מעלן   ולא        באורים ותומים     שלמטן

ששון   באורים ותומים של מעלן   ולא בשל    אורים  ותומים     שלמטן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    והוא  ששאול אמ'  לעבדיו בקשו  לי אשת בעלת אוב   ואלכה אליה

פריז   ויאמר שאול       לעבדיו

דפוס   הוא         שאמ' לעבדיו בקשו  לי אשת בעלת אוב   ואלכה אליה

ג6     היא   ששאול אומר לעבדיו בקשו  לי אשת בעלת ?או?ב

ירו1   הוא   ששאול אומ' לעבדיו בקשו  לי אשת בעלת אוב   ואלכה אליה

ירו2

או3    הוא   ששאול אומ' לעבדיו בקשו  לי     בעלת אוב   ואלכה אליה

או51   הוא   ששאול אומ' לעבדיו ביקשו לי אשה בעלת אוב   ואלכה אליה

ששון   הוא   ששאול או'  לעבדיו בקשו  לי אשה בעלת אוב   ואלכה אליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואדרשה בה      א"ר  שמעון    בן לקיש     למה

פריז                                            למה   היה

דפוס   ואדרשה בה                                למה

ג6                    ר'   <..>מעון בן לקיש אמר <...>

ירו1   ואדרשה בה      אמ'  ריש         לקיש     למה   היה

ירו2

או3    ואדרשה בה      אר"ל                      למה   היה

או51   ואדרשה בה      אר"ל                      למה   היה

ששון   ואדרשה בה וגו' אמ'  ריש         לקי'     למה   היה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאול דומה באותה שעה                  למלך   שנכנס למדינה

פריז   שאול דומה באותה שעה                  לשלטון שנכנס לעיר

דפוס   שאול דומה באותה שעה אמ' ריש לקיש משל למלך   שנכנס למדינה

ג6 

ירו1   שאול דומה באותה שעה                  למלך   שנכנס למדינה

ירו2

או3    שאול דומה באותה שעה                  למלך   שנכנס למדינה

או51   שאול דומה באותה שעה                  למלך   שנכנס במדינה

ששון   שאול דומה באותה שעה                  למלך   שנכנס למדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וגזר ואמר כל התרנגולין שיש כאן שישחיטו בלילה  ביקש לצאת

פריז   גזר  ואמ' כל התרנוגלין שיש כאן ישחטו   לשחרית

דפוס   וגזר ואמ' כל תרנגולין  שיש כאן ישחטו   בלילה  בקש  לצאת

ג6 

ירו1   וגזר ואמ' כל התרנגולין שיש כאן ישחטו   הלילה  ביקש לצאת

ירו2

או3    וגזר ואמ' כל תרנגולין  שיש כאן ישחטו   בלילה  בקש  לצאת

או51   וגזר      כל תרנגולין  שיש כאן ישחטו   בלילה  בקש  ליצא

ששון   וגזר ואמ' כל התרנגולין שיש כאן ישחטו   בלילה  בקש  לצאת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לפוניו אמ'     היכן הוא תרנגול שייקרא אמרו לו       ולא

פריז          אמ' להם אין      תרנגול שיקרא  אמרו לו עבדיו והלא

דפוס          אמ'     יש   כאן תרנגול שיקרא  אמר  לו       לא

ג6 

ירו1   לדרך   אמ'     אין  כאן תרנגול שיקרא  אמרו לו

ירו2

או3    לדרך   אמ'     אין  כאן תרנגול שיקרא  אמרו לו

או51   בדרך   אמ'     אין  כאן תרנגול שיקרא  א"ל

ששון   לדרך   אמ'     אין  כאן תרנגול שיקרא  אמרו לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אתה הוא שעשית  כך    אתמול

פריז   אתה     שגזרת                             שישחטו כלן

דפוס   אתה הוא שגזרת  ואמרת כל    תרנגול שיש כאן ישחטו

ג6 

ירו1   אתה הוא שצויתה                            ונשחטו

ירו2

או3    אתה הוא שצויתה                            ונשחטו

או51   אתה הוא שציתה                             שישחטו

ששון   אתה הוא שצוית                             ונשחטו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       ושאול     הסיר את האובות ואת הידעונים  מן הארץ

פריז   כך שאול      הסיר את האובות ואת הידעונים  מן הארץ  ההיא

דפוס   כך שאול      הסיר את האובות ואת הידעונים  מן הארץ

ג6 

ירו1   כך ושאול     הסיר את האובות ואת הידעונים

ירו2

או3    כך ושאול     הסיר את האובות ואת הידעונים

או51   כך שאול  (ג) הסיר כל האובות     והידעונים

ששון   כך ושאול     הסיר את האובות ואת הידעונים     מהארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          והיום             בקשו לי אשת בעלת אוב ואל אליה ואדרשה

פריז         ואי               בקשו לי אשת בעלת אוב

דפוס         והוא  אומ'        בקשו לי אשת בעלת אוב

ג6 

ירו1   אתמול והיום אומר לעבדיו בקשו לי     בעלת אוב

ירו2

או3    אתמול והיום אמ'  לעבדיו בקשו לי     בעלת אוב

או51   אתמול והיום אמר  לעבדיו בקשו לי אשה בעלת אוב

ששון   אתמול והיום או'  לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בה         ויאמרו    עבדיו אליו הנה אשת בעלת     בעין דור

פריז

דפוס      אפי' כן ויאמרו לו עבדיו      הנה אשת בעלת אוב

ג6 

ירו1              ויאמרו    עבדיו אליו הנה     בעלת אוב בעין דאר

ירו2

או3               ויאמרו לו עבדיו      הנה     בעלת אוב בעין דור

או51              ויאמרו    עבדיו אליו הנה     בעלת אוב בעין דאר

ששון              ויאמרו    עבדיו אליו הנה אשת בעלת אוב בעין דור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ויתחפש שאול                   ויתחפש שאול         כת'

פריז   ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים ויחפש               כת'

דפוס   ויתחפש שאול

ג6 

ירו1                                 ויתחפש שאול בשי"ן   כתיב

ירו2

או3    ויתחפש שאול                               בשין    [כתי']

או51   ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים ויתחפש      [בשי"ן] כתיב

ששון   ויתחפש שאול                               בשין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שיצא חפשי מן המלכות וילבש בגדים אחרי'

פריז   נעשה חפשי מן המלכות וילבש בגדים אחרים מאנין  פגניקא

דפוס   נעשה חפשי    למלכות וילבש בגדים אחרים מאניין פניקא

ג6 

ירו1   שיצא חפשי מן המלכות

ירו2

או3    שיצא חפשי מן המלכות

או51   נעשה חפשי מן המלכות וילבש בגדים אחרים מאינון פגניקן

ששון   שיצא חפשי מן המלכות וילבש בגדים אחרים מאינון פגריקן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא א"ר    יוחנן

פריז   וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא א"ר    אבהו

דפוס   וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא אמר ר' איבו

ג6 

ירו1   וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא אמ' ר' יוחנן

ירו2

או3    וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא א"ר    יצחק

או51   וילך הוא ושני אנשיו עמו זה אבנר ועמשא א"ר    אבהו

ששון   וילך הוא ושני אנשים עמו זה אבנר ועמשא א"ר    יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לימדת  תורה דרך ארץ שלא יוציא אדם           פחות  משני

פריז   למדתך  תורה דרך ארץ שלא יצא   אדם      לדרך פחות  משנים

דפוס   למדתך  תורה דרך ארץ שלא יהא   אדם יוצא לדרך בפחות משנים

ג6 

ירו1   למדתן  תורה דרך ארץ שלא יצא   אדם           בפחות מב'

ירו2

או3    למדתך  תורה דרך ארץ שלא יצא   אדם           בפחות משני

או51   לימדתך תורה דרך ארץ שלא יצא   אדם      לדרך בפחות משני

ששון   למדתך  תורה דרך ארץ שלא יצא   אדם      לדרך בפחות משני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אנשים עמו             בדרך                        סוף

פריז             ואם יצא הוא לדרך פחות  משנים            סוף

דפוס             שאם יצא                                 סופו

ג6 

ירו1   אנשים עמו שאם יצא     בדרך בפחות [מ]שני אנשים עמו סוף

ירו2

או3    אנשים עמו שאם יצא          בפחות משני   אנשים עמו סופו

או51   אנשים עמו שאם יצא          בפחות משני   אנשים עמו סופו

ששון   אנשי' עמו שאם יצא     לדרך בפחות מב'    אנשי' עמו סופ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         שנעשה עבד לעבדים א"ר     אייבו שני  אנשים

פריז   שהוא       עבד לעבדיו א"ר     אבהו  שני  בני   אדם

דפוס        נעשה  עבד לעבדו  דאמ' ר' איבו  שני  בני   אדם

ג6 

ירו1   שהוא נעשה  עבד עבדים  א"ר     איבו  ב'   [בני  אדם]

ירו2

או3    שהוא נעשה  עבד עבדים  א"ר     איבו  שנים

או51   שהוא נעשה  עבד עבדים  א"ר     איבו  שנים

ששון   שהוא עושה  עבד לעבד'  א"ר     איבו  ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עשו  כשורה     אברהם ושאול אברהם  שנ'

פריז   נהגו בדרך  ארץ אברהם ושאול אברהם

דפוס   נהגו בדרך  ארץ אברהם ושאול באברהם מהו אומר וישכם אברהם

ג6 

ירו1   עשו  כשורה     אברהם ושאול אברהם

ירו2

או3    עשו  כשורה     אברהם ושאול אברהם

או51   עשו  כשורה     אברהם ושאול אברהם

ששון   עשו  כשורה     אברהם ושאול אברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         ויקח את שני נעריו אתו                         ושאול

פריז        ויקח את שני נעריו עמו                         שאול

דפוס   בבקר ויקח את שני נעריו עמו ומי  היו ישמעאל ואליעזר בשאול

ג6 

ירו1        ויקח את שני נעריו עמו וגו'                    ושאול

ירו2

או3         ויקח את שני נעריו עמו                         ושאול

או51        ויקח את שני נעריו עמו                         ושאול

ששון        ויקח את שני נעריו                             ושאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שנ'      וילך      הוא ושני אנשים עמו זה      אבנר ועמשא

פריז            וילך      הוא ושני אנשים עמו

דפוס   מהו אומר וילך      הוא ושני אנשים עמו ומי היו אבנר ועמשא

ג6 

ירו1            וילך שאול הוא ושני אנשים עמו זה      אבנר ועמשא

ירו2

או3             וילך      הוא ושני אנשים עמו זה      אבנר ועמשא

או51            וילך      הוא ושני אנשים עמו זה      אבנר ועמשא

ששון            וילך      הוא ושני אנשים עמו זה      אבנר ועמשא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וצאו   אל האשה לילה וכי לילה היה אלא      זו    שעה

פריז   ויבאו  אל האשה לילה וכי לילה היה אלא מלמד       שהשעה

דפוס   ויבאו  אל האשה לילה וכי לילה היה אלא מלמד שהיה  השעה

ג6 

ירו1   ויבואו אל האשה לילה וכי לילה היה אלא מלמד שהיה

ירו2

או3    או אל האשה לילה וכי לילה הוא אלא מלמד שהיה

או51   ויבואו אל האשה לילה וכי לילה הוא אלא מלמד שהיה

ששון   ויבואו אל האשה לילה וכי לילה היה אלא מלמד שהיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שהיתה להם          אפילה     בלילה ויאמר אליה קסמי    לי

פריז                      אפלה  להם כלילה ויאמר      קסמי נא לי

דפוס                      אפלה  להם כלילה ויאמר      קסמי נא לי

ג6 

ירו1         להם אותה שעה אפלה      כלילה ויאמר      קסמי נא לי

ירו2

או3          להם אותה שעה אפלה      כלילה ויאמר      קסמי נא לי

או51         להם אותה שעה אפלה      כלילה ויאמר      קסמי נא לי

ששון         להם אותה שעה אפלה      כלילה ויאמר      קסמי נא לי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    באוב והעלי לי את אשר אומר אליך ותאמר האשה אל   שאול

פריז   באוב וגו'                      ותאמר האשה אליו

דפוס   באוב                           ותאמר האשה אליו

ג6 

ירו1   באוב והעלי לי את אשר אומ' אליך ותאמר האשה

ירו2

או3    באוב והעלי לי את אשר אומר אליך ותאמר האשה

או51   באוב והעלי לי את אשר אומר אליך ותאמר האשה

ששון   באוב והעלי לי את אשר אומר אליך ותאמר האשה אליו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ               את   ידעת  את אשר עשה שאול אשר  הסיר  את האובות

פריז   וג'

דפוס         הנה  נא   ידעתי

ג6 

ירו1   אדני  הנה  אתה  ידעת  את אשר עשה שאול וגו'

ירו2

או3    אדוני      אתה  ידעת  את אשר עשה שאול

או51   אדוני [הנה אתה] ידעת  את אשר עשה שאול

ששון         הנה  אתה  ידעת  את אשר עשה שאול אשר  הכרית את האובות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואת הידעונים מן הארץ ועתה למה מת כנפשי להמיתני וישבע לה

פריז                                                  וישבע לה

דפוס                                                  וישבע לה

ג6 

ירו1                                                  וישבע לה

ירו2

או3                                                   וישבע לה

או51                                                  וישבע לה

ששון   ואת הידעוני'                                   וישבע לה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאול ביי לאמר         אם יקרך עון בדבר הזה א"ר    שמעון

פריז   שאול ביי לאמר וגו'                         אמ'    ריש

דפוס   שאול ביי

ג6 

ירו1   שאול ביי לאמר חי   יי אם יקרך עון בדבר הזה ארשב"ל

ירו2

או3    שאול     לאמר חי   יי אם יקרך עון בדבר הזה ארשב"ל

או51   שאול          חי   יי אם יקרך עון בדבר הזה ארשב"ל

ששון   שאול ביי לאמר         אם יקרך עון בדבר הזה ארשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בן לקיש למה היה שאול דומה באותה שעה

פריז      לקיש למה     הדבר דומה באותה שעה

דפוס           למה     שאול דומה באותה שעה אמר ריש לקיש משל

ג6 

ירו1           למה     שאול דומה באותה שעה

ירו2

או3            למה היה שאול דומה באותה שעה

או51           למה     שאול דומה באותה שעה (ש)

ששון           למה     שאול דומה באותה שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לאשה שהיא  נתונה  אצל        אוהבה   ונשבעה בחיי בעלה כך

פריז   לאשה שהיתה נתונה  אצל        אהובה   ונשבעת בחיי בעלה כך

דפוס   לאשה שהיתה נתונה  אצל        אוהבה   ונשבעת בחיי בעלה כך

ג6 

ירו1   לאשת שהיא  נתונה  אצל        אוהבה   ונשבעת בחיי בעלה כך

ירו2

או3    לאשה       שנתונה אצל        אוהבה   ונשבעת בחיי בעלה כך

או51   לאשה       שנתונה אצל (בעלה) [אוהבה] ונשבעת בחיי בעלה כך

ששון   לאשה       שנתונה אצל        אוהבה   ונשבעת בחיי בעלה כך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאול נשבע                            חי יי  אם   יקרך [עון]

פריז   שאול שואל באוב              ואומ'    חי יי  אם   יקרך

דפוס   שאול שואל באוב וידעוני      ואומר    חי יי  אם   יקרך עון

ג6 

ירו1   שאול שואל באוב וידעוני והיה נשבע  לה חי יי  וגו'

ירו2

או3    שאול שואל באוב וידעוני והיה נשבע  לה חי יי  אם   יקרך עון

או51   שאול שואל באוב וידעוני והוא נשבע  לה חי יי  אם   יקרך עון

ששון   שאול שואל באוב וידעוני      ונשבע    לה ביי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בדבר הזה ותאמר      את מי אעלה לך א"ר יצחק ב"ר חייא

פריז            ותאמר האשה את מי אעלה לך

דפוס   בדבר הזה ותאמ' האשה את מי אעלה לך

ג6 

ירו1            ותאמר האשה את מי אעלה לך

ירו2

או3    בדבר הזה ותאמר האשה את מי אעלה לך

או51   בדבר הזה ותאמר האשה את מי אעלה לך

ששון            ותאמר האשה את מי אעלה לך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לב יודע מרת נפשו אמרה לו את מי או את מי         מאותן שאמרו

פריז                            את מי       מימי       מאותן שאמרו

דפוס                                                   מאותן שאמ'

ג6 

ירו1                                                   מאותן שאמרו

ירו2

או3                                                    מאותן שאמרו

או51                                                   מאותן שאמרו

ששון                                             מאותם מאותם שאמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מי יי אשר אשמע בקולו או  מאותן  שאמרו מי כמוך  נושא  עון

פריז   מי יי                או  מאותן  שאמרו מי כמוך

דפוס   מי יי                או  מאותן  שאמר  מי כמוכה

ג6 

ירו1   מי יי                או  מאותן  שאמרו מי כמוך  באלים יי

ירו2

או3    מי יי                או  מאותן  שאמרו מי כמוכה באלים יי

או51   מי יי                [או מ]אותן שאמרו מי כמוכה באלים יי

ששון   מי יי                או  מאותן  שאמרו מי כמוכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ויאמר אליה      את שמואל  רבן של  כל הנביאים  העלי לי עבדת

פריז   ויאמר           את שמואל  רבן        שלנביאים העלי לי אמרת

דפוס   ויאמר           את שמואל                      העלי לי עבדת

ג6 

ירו1   אמר   לה   שאול את שמואל  רבן מכל    הנביאים  העלה לי עבדת

ירו2

או3    אמ'   לה        את שמואל  רבן של     נביאים   העלי לי עבדת

או51   אמ'   לה        את שמואל  רבן של     נביאים   העלה לי עבדת

ששון   אמ'   לה           לשמואל רבן של     נביאים   העלי לי עבדת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מה דעבדת          אמרת   וסליק

פריז   מה דאמרת עבדת  מה                      דעבדת    וסלק

דפוס   מה דעבדת אמרת  מה דאמרת  ואסיקתיה כיון דחמיתיה  אתדחלת

ג6 

ירו1   מה דעבדת ואמרת מה דאמרת  וסליק    כיון דחמתיה   אידחילת

ירו2

או3    מה דעבדת ואמרת מה דאמרת  וסליק    כיון דחמתי[ה] אידחילת

או51   מה דעבדת ואמרה מה דאמרת  [וסליק]  כיון דחמתיתיה אדחילת

ששון   מה דעבדת ואמרת מה דקאמרת וסליק    כיון דחמתיה   אידחילת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         כיון שעלה ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר

פריז                  ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול

דפוס        שנ'       ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול

ג6 

ירו1                  ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר

ירו2

או3    שנא'           ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר

או51   שנ'            ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר

ששון   שנ'            ותרא האשה את שמואל ותזעק בקול גדול ותאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    האשה אל שאול      למה  רמיתני   ואתה שאול     מאן   הוא

פריז                                                 מהיכן

דפוס                                             וכי מנין

ג6 

ירו1   האשה אל שאול      למה  רמיתני   ואתה שאול     מנאן

ירו2

או3    האשה אל שאול      למה  רימיתני  ואתה שאול     מנא

או51   האשה אל שאול      למה  רמ[י]תני ואתה שאול     מנא

ששון   האשה אל שאול לאמר ולמה רמיתני   ואתה שאול     מנא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הות  ידעת                       אלא אמרו לא כשם

פריז   היתה יודעת            שהוא שאול אלא      לא כשם   שהוא

דפוס   היתה יודעת            שהוא שאול אלא      לא כשם

ג6 

ירו1        ידעה  בההיא שעתא דהוה שאול אלא אמרן לא כשהוא

ירו2

או3         ידעא  בההיא שעתא דהוא שאול אלא אמרו לא כשהוא

או51        ידעה  בההיא שעתא דהוא שאול אלא אמרו לא כשהוא

ששון        ידעא  בההיא שעת' דהוא שאול אלא אמרו לא כשהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שעולה להדיוט כך  עולה למלך                          להדיוט

פריז   עולה  להדיוט כך  עולה למלך למלך הוא עולה פניו למעלה ולהדיוט

דפוס   שעולה להדיוט הוא עולה למלך                          להדיוט

ג6 

ירו1   עולה  להדיוט     עולה למלך                          להדיוט

ירו2

או3    עולה  להדיוט     עולה למלך                          להדיוט

או51   עולה  להדיוט     עולה למלך                          להדיוט

ששון   עולה  להדיוט     עולה למלך                          להדיוט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עולה ראשו    מלמטה              ולמלך     עולה       ראשו

פריז        פניו    למטה

דפוס   עולה פניו    למטה               ולמלך                פניו

ג6 

ירו1   עולה ראשו    למטה  ורגליו למעלה למלך  הוא עולה כדרכו ראשו

ירו2

או3    עולה ראשו    למטה  ורגליו למעלה למלך

או51   עולה ראשו () למטה  ורגליו למעלה למלך                 ראשו

ששון   עולה ראשו    למטה  ורגליו למעלה למלך      עולה       ראשו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מלמעלה                         ויאמר לה המלך אל תראי

פריז                                  ויאמר לה המלך אל תיראי

דפוס   למעלה                          ויאמר לה      אל תראי

ג6 

ירו1   למעלה  ורגליו למטה             ויאמר לה המלך אל תיראי

ירו2

או3           רגליו  למטה וראשו למעלה ויאמ' לה המלך אל תיראי

או51   למעלה  ורגליו למטה             ויאמר לה המלך אל תירא[י]

ששון   למע'   ורגליו למטה             ויאמר לה המלך אל תיראי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול   אלהים ראיתי עולים מן הארץ

פריז   כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול   אלהים ראיתי עולים מן הארץ

דפוס

ג6 

ירו1   כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול   אלהים ראיתי עולים מן הארץ

ירו2

או3    כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול   אלהים ראיתי עולים מן הארץ

או51   כי מה ראית ותאמר האשה אל [ש]אול אלהים ראיתי עולים מן הארץ

ששון   כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול   אל'ים ראיתי עולים מן הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כיון דשמע אלהים    דחל       ויש  אומ'   הרבה צדיקים עלו

פריז   כיון דשמע אלים     ויחל   אף                  צדיקים עלו

דפוס   כיון דשמע אלהים    דחל       ויש  אומרים      צדיקים עלו

ג6 

ירו1   כיון דשמע אלהים    אידחיל    וי"א        הרבה זקנים  עלו

ירו2

או3    כיון דשמע אלהים אז דחיל      וי"א        הרבה זקנים  עלו

או51   כיון דשמע אלהים אז דחיל      וי"א        הרבה זקנים  עלו

ששון   כיון דשמע אלהים    אידחיל    וי"א        הרבה זקנים  עלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עמו           ויאמר לה מה תארו      ולא היה מכירו

פריז   עמו           ויאמר לה מה תארו  וכי לא  היה מכירו

דפוס   עמו באותה שעה ויאמר לה מה תארו      ולא הוה מכיר

ג6 

ירו1   עמו באותה שעה אמ'   לה מה תארו  וכי לא  היה מכירו

ירו2

או3    עמו באותה שעה אמ'   לה מה תארו  וכי לא  היה מכירו

או51   עמו באותה שעה אמ'   לה מה תוארו וכי לא  היה מכירו

ששון   עמו באותה שעה אמ'   לה מה תארו  וכי לא  היה מכירן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        אלא אמרו שלשה דברים נאמרו במי שעולה         בזכורו

פריז       אלא      שלשה דברים נאמרו     למעלה         זכורו

דפוס   ליה אלא      ג'   דברים נאמרו במי שמעלה המת     בזכורו

ג6 

ירו1       אלא      שלשה דברים           במעשה         זכורו

ירו2

או3        אלא      שלשה דברים           במעשה (כמעשה) האוב

או51       אלא      ג'   דברים           במעשה         האוב

ששון       אלא      ג'   דברים           במעשה         זכורו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זה שהוא מעלה   אותו רואה  אותו   ולא   שומע את קולו זה

פריז   מי שהוא מעלה   אותו רואה  אותו   ואינו שומע    קולו מי

דפוס           המעלהו      רואהו        ואינו שומע    קולו מי

ג6 

ירו1   זה      שמעלהו      רואה         ואינו שומע    קולו זה

ירו2

או3    זה      שמעלהו      רואה  [אותו] ואינו שומע    קולו זה

או51   זה      שמעלהו      רואה  אותו   ואינו שומע    קולו זה

ששון   זה      שמעלהו      רואה  אותו   ואינו שומע    קולו זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שהוא צריך  לו   שומע את קולו ולא   רואה  אותו ואת אותו

פריז   שהוא צריך  לו   שומע    קולו ואינו רואה  אותו

דפוס      שומע    קולו ואינו רואהו

ג6 

ירו1        שצריך לו   שומע    קולו ואינו רואה  אותו

ירו2

או3         שצריך לו   שומע    קולו ואינו רואה  אותו

או51        שצריך לו   שומע    קולו ואינו רואה  אותו

ששון        שצריך אותו שומע    קולו ואינו רואהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זה  שאינו צריך לו              לא  רואה  אותו ולא שומע

פריז   ומי שאינו צריך לו לא שומע קולו ולא רואה  אותו

דפוס   ומי שאינו צריך    לא שומע ולא      רואה

ג6 

ירו1   זה  שאינו צריך לו לא שומע קולו ולא רואהו

ירו2

או3    זה  שאינו צריך לו לא שומע קולו ולא רואהו

או51   זה  שאינו צריך לו לא שומע קולו ולא רואה  אותו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את קולו כך שמואל אשה  שהעלת    אותו       ראת   אותו

פריז           כך       האשה שהעלתה   את   שמואל ראתה  אותו

דפוס           כך       האשה שהעלת    את   שמואל ראת   אותו

ג6 

ירו1

ירו2

או3            כך            כשעלתה   אותו       ראתהו

או51           כך            כשהעלתהו            ראתהו

ששון           כך            כשהעלה   אותו       ראתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ולא שמעה את קולו שאול  שהוא צריך  לו     שמע  את קולו ולא

פריז   ולא שמעה    קולו ושאול שהיה צריך  לו היה שומע    קולו ולא

דפוס   ולא שמעה    קולו שאול  שהיה צריך  לו     שמע     קולו ולא

ג6 

ירו1

ירו2

או3    ולא שמעה    קולו שאול       שצריך לו     שומע    קולו ולא

או51   ולא שמעה    קולו שאול       שצריך לו     שמע     קולו ולא

ששון   ולא שמע     קולו שאול       צריך  לו     שמע     קולו ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ראת  אותו אבנר ועמשא שאינן     צריכין לו     לא שמעו  אותו

פריז   ראה  אותו אבנר ועמשא שלא   היו צריכין לו     לא ראו   אותו

דפוס   ראהו      אבנר ועמשא שלא   היו צריכי' לו     לא רואין אותו

ג6 

ירו1             אבנר ועמשא שלא   היו צריכין אותו   לא שמעו  את

ירו2

או3    ראהו      אבנר ועמשא שלא   היו צריכין אותו   לא שמעו

או51   ראהו      אבנר ועמשא שלא   היו צריכין [אותו] לא שמעו  את

ששון   ראהו      אבנר ועמשא שלא   היו צריכין אותו   לא שמעו  את

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         ולא ראו    אותו ותאמר האשה איש זקן עולה והוא עוטה

פריז        ולא שמעו   קולו ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

דפוס        ולא שומעין אותו ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

ג6 

ירו1   קולו ולא ראוהו       ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

ירו2

או3    קולו ולא ראוהו       ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

או51   קולו ולא ראוהו       ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

ששון   קולו ולא ראוהו       ותאמר      איש זקן עולה והוא עוטה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מעיל הה"ד     ומעיל קטן  תעשה לך [אמו]

פריז   מעיל על   שום ומעיל קטן  תעשה לו אמו

דפוס   מעיל על   שום ומעיל קטון תעשה לו אמו

ג6 

ירו1   מעיל הה"ד     ומעיל קטן  תעשה לו אמו   וגו' לפי'  הוא אומ'

ירו2

או3    מעיל הה"ד     ומעיל קטן  תעשה לו אמו        לפי'  הוא אומ'

או51   מעיל הה"ד     ומעיל קטן  תעשה לו אמו        לפיכך הוא אומ'

ששון   מעיל הה"ד     ומעיל קטן  תעשה לו אמו   וגו' לפי'  הוא אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   והוא עוטה מעיל תני  בש"ר נתן כסות היורדת עם אדם לשאול

ירו2

או3    והוא עוטה מעיל תני  בש"ר נתן כסות היורדת עם אדם לשאול

או51   והוא עוטה מעיל תאני בש"ר נתן כסות היורדת עם אדם לשאול

ששון   והוא עוטה מעיל תני  בש"ר נתן כסות היורדת עם אדם לשאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   היא עולה  עמו לעתיד לבוא מה  טעם תתהפך כחומר חותם ויתיצבו

ירו2

או3    היא עולה  עמו לעתיד לבוא מה  טעם תתהפך כחומר חותם ויתיצבו

או51   היא העולה עמו לעתיד לבוא מה  טעם תתהפך כחומר חותם ויתיצבו

ששון   היא עולה  עמו לעתיד לבא  מ"ט     תתקפך כחומר חותם ויתיצבו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   כמו לבוש לפי'  כתי' ומעיל קטן תעשה לו אמו לפי'  היא אומרת

ירו2

או3    כמו לבוש לפיכך כתי' ומעיל     תעשה לו אמו לפי'  היא אומרת

או51   כמו לבוש לפיכך כתי' ומעיל קטן תעשה לו אמו לפיכ' היא אומרת

ששון   כמו לבוש לפי'  כתי' ומעיל קטן תעשה לו אמו לפי'  היא אומרת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                      מיד              שאול בי שמואל הוא

פריז                               וידע   שאול כי שמואל הוא

דפוס

ג6 

ירו1      והוא עוטה מעיל באותה שעה וידע   שאול כי שמואל הוא

ירו2

או3    לו והוא עוטה מעיל באותה שעה ידע    שאול כי שמואל הוא

או51   לו והוא עוטה מעיל באותה שעה [ו]ידע שאול כי שמואל הוא

ששון      והוא עוטה מעיל באותה שעה וידע   שאול כי שמואל הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ויקוד אפים ארצה וישתחו    ויאמר שמואל      אל שאול

פריז                             ויאמר שמואל      אל שאול

דפוס                             ויאמר שמואל      אל שאול

ג6 

ירו1   ויקד  אפים ארצה וישתחו    ויאמר שמואל      אל שאול

ירו2

או3    ויקוד אפים ארצה וישתחו    ויאמר שמואל      אל שאול

או51   ויקוד אפים ארצה וישתחו(ו) ויאמר ש[מו]א(ו)ל אל שאול

ששון   ויקד  אפים ארצה וישתחו    ויאמר שמואל      אל שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    למה הרגזתני להעלות אותי ויי סר מעליך ויהי עריך רבי   הוה

פריז   למה הרגזתני להעלות אותי                        רבינו הוה

דפוס   למה הרגזתני להעלות אותי                        ר'    הוה

ג6 

ירו1   למה הרגזתני וגו'                               ר'    הוה

ירו2

או3    למה הרגזתני                                    ר'    הוה

או51   למה הרגזתני                                    ר'    הוה

ששון   למה הרגזתני להעלות אותי                        ר'    הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    פשיט קריא          כשהיה מגיע לאחד  מששה    קראות  הללו

פריז   פשיט קריי     אם   הוה   מטי  הני   חמשה    קריין

דפוס   פשיט קרייה    וכד  הוה   מטי  להדין פסוקייא

ג6 

ירו1   פשיט קרייה    כי   הוה   מטי  לא    מששה    מקראות הללו

ירו2

או3    פשיט קרא      כי   הוה   מטי  לאחד  מששה    מקראות הללו

או51   פשיט קראי<..> [כי] הוה   מטי  לא'   מששה    מקראות הללו

ששון   פשיט קרייה    כי   הוה   מטי  לא'   מששה    מקראות הללו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        בוכה כי הנה יוצר הרים ובורא רוח מגיד  לאדם מה שיחו

פריז   הוה בכי  כי הנה יוצר הרים ובורא רוח וג'

דפוס   הוה בכי  כי הנה יוצר הרים ובורא רוח מגיד  לאדם מה שיחו

ג6 

ירו1   היה בוכה כי הנה יוצר הרים ובורא רוח וגו'

ירו2

או3    היה בוכה כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו

או51   היה בוכה כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו

ששון   הוה בוכה כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עשה שחר עיפה ודורך על במותי ארץ יי צבאות שמו

פריז

דפוס                                                מהו מגיד לאדם

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   מה שיחו ר' הונא בשם ר' יעבץ אמ' יוצר הרים ובורא רוח ר'

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                             אפי' דברים שאין

פריז

דפוס   הונא בשם ר' יעבץ אמ' אוחרי תהו חשך ואפלה אפי' דברים שאין

ג6 

ירו1                                            אפי' דברים שאין

ירו2

או3                                             אפי' דברי' שאין

או51                                            אפי' דברים שאין

ששון                                            אפי' דברי' שאין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בהן ממש                                    נכתבין  לו לאדם

פריז

דפוס   בהם ממש אפי' שיחה קלה שאדם משיח עם אשתו הן נכתבין

ג6 

ירו1   בהם ממש                                    נכתבין  לו לאדם

ירו2

או3    בהם ממש                                    נכתבין  לו לאדם

או51   בהם ממש                                    נכתבים     לאדם

ששון   בהן ממש                                    ניכתבין לו לאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    על פינקסו                                  ומי כותבן עושה

פריז

דפוס   על פנקסו   של אדם וקוראין לפניו בשעת מיתתו ומי כותבן עושה

ג6 

ירו1   על פינקסו                                  ומי כותבן עושה

ירו2

או3    על פנקסו                                   ומי כותבן עושה

או51   על פ[נ]קסו                                 ומי כותבן עושה

ששון   על פנקסו                                   ומי כותבן עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שחר עיפה        בקשו את יי כל ענוי       ארץ  אשר

פריז                   בקשו את יי כל ענוי       ארץ  וגו'

דפוס   שחר עיפה וחבריה בקשו את יי כל ענוי       הארץ

ג6 

ירו1   שחר עיפה והדין  בקשו את יי כל ענוי       ארץ  אשר

ירו2

או3    שחר עיפה והדין  בקשו    יי כל ענוי       ארץ

או51   שחר עיפה והדין  בקשו את יי כל ע(מי)[נוי] ארץ

ששון   שחר עיפה והדין  בקשו את יי כל עמי        ארץ  אשר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    משפטו פעלו באשר משפטו שם פעלו בקשו צדק  בקשו      אולי

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   משפטו פעלו                    בקשו צדקה בקשו ענוה אולי

ירו2

או3                                  בקשו צדק  בקשו ענוה אולי

או51                                 בקשו צדק  בקשו ענוה אולי

ששון   משפטו פעלו                    בקשו צדק  בקשו ענוה אולי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תסתרו ביום      אף יי

פריז                         יתן בעפר וגו'

דפוס                                       וחבריה

ג6 

ירו1   תסתרו ביום      אף יי               והדין  אוהבי יי

ירו2

או3    תסתרו ביום חרון אף יי               והדין

או51   תסתרו ביום      אף יי               והדין

ששון   תסתרו ביום      אף יי               והדין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שנאו רע ואהבו  טוב והציגו   בשער משפט אולי יחנן יי

פריז   שנאו רע ואהבו  טוב

דפוס   שנאו רע ואהבו  טוב

ג6 

ירו1   שנאו רע ואוהבו טוב והציגו   בשער משפט אולי יחנן יי

ירו2

או3    שנאו רע ואהבו  טוב והשיגו   בשער משפט אולי יחנן יי

או51   שנאו רע ואהבו  טוב [והשיגו] בשער משפט אולי יחנן יי

ששון   שנאו רע ואהבו  טוב והציגו   בשער משפט אולי יחנן יי אלהי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    צבאות שארית יוסף       כי את כל מעשה אלהים  יבא  במשפט

פריז                          כי את כל מעשה אלהים  וגו'

דפוס

ג6 

ירו1   צבאות שארית יוסף והדין    את כל מעשה האלהים יביא במשפט

ירו2

או3    צבאות שארית יוסף והדין כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט

או51   צבאות שארית יוסף והדין כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט

ששון   צבאות שארית יוספ והדין כי את כל מעשה האל'ים יביא במשפט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    על כל  נעלם אם   טוב ואם       רע        יתן בעפר פיהו

פריז

דפוס                                     וחבריה יתן בעפר פיהו

ג6 

ירו1                                     והדין  יתן בעפר פיהו

ירו2

או3                                      והדין  יתן בעפר פיהו

או51               אם   טוב ואם       רע והדין  יתן בעפר פיהו

ששון   על [כל נ..  ...] טוב ו(על)[אם] רע והדין  יתן בעפר פיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אלי  יש תקוה                            והדין  ויאמר

פריז                                           והדין  ויאמר

דפוס                וחבריה כי את כל מעשה האלים וחבריה ויאמר

ג6 

ירו1   אולי יש תקוה                            והדין  ויאמר

ירו2

או3    אולי יש תקוה                            והדין  ויאמר

או51   אולי יש תקוה                            והדין  ויאמר

ששון   אולי יש תקוה                            והדין  ויאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי          לא היה

פריז   שמואל אל שאול למה הרגזתני             א'   ליה לא היה לך

דפוס   שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי אמ'  ליה לא היה לך

ג6 

ירו1   שמואל אל שאול למה הרגזתני וגו'        ואמ' לו  לא היה לך

ירו2

או3    שמואל אל שאול למה הרגזתני             א"ל      לא היה לך

או51   שמואל אל שאול למה הרגזתני             א"ל      לא היה לך

ששון   שמואל אל שאול למה הרגזתני             א"ר      לא היה לך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    להרגיז בוראך   אלא כי עשיתני   עבוד' זרה ולא היית'

פריז   להרגיז בוראך   אלא בי עשיתיני  ע"ז       אין את

דפוס   להרגיז בוראך   אלא    עשיתני   ע"ז       אין אתה

ג6 

ירו1   להרגז  לבוראך  אלא בי שעשיתיני ע"ז       לא  הייתי

ירו2

או3    להרגיש לבוראיך אלא בי עשיתני   ע"ז       לא  היית

או51   להרגיז לבוראך  אלא כי עשיתני   ע"ז       לא  היית

ששון   להרגיז לבוראך  אלא בי עשיתני   ע"ז       לא  היית

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יודע שכשם שנפרעי' מן העובד   בו כך נפרעי' מן הנעבד   ולא

פריז   יודע כשם  שנפרעין מן העובד      כן נפרעין מן הנעבד   ולא

דפוס   יודע כשם  שנפרעין מן העובדין    כך נפרעין מן הנעבדין

ג6 

ירו1   רע   שכשם שנפרעין מן העובד      כך נפרעין מן הנעבד   ולא

ירו2

או3    יודע שכשם שנפרעין מן העובד      כך נפרעין מן הנעבד   ולא

או51   יודע כשם  שנפרעים מן העובדים    כך נפרעים מן הנעבדים ולא

ששון   יודע שכשם שנפרעין מן העובדין    כך נפרעין מן הנעבדין ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עוד אלא           שהייתי סבור      שיום הדין הוא

פריז   עוד אלא           שהייתי סובר שמא  מידת הדין תובעתי והייתי

דפוס       ויש אומ' שהיה שמואל  סבור שהוא יום  הדין

ג6 

ירו1   עוד אלא           שהייתי סבור שהוא יום  הדין

ירו2

או3    עוד אלא           שהייתי סבור שהוא יום  הדין

או51   עוד אלא           הייתי  חושב שהוא יום  הדין

ששון   עוד אלא           שהייתי סבור שהוא יום  הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ונתייראתי

פריז   מתיירא

דפוס   ונתיירא   והעלה       למשה עמו שאין אלים אלא משה שנ' ראה

ג6 

ירו1             והעליתי עמי למשה

ירו2

או3              והעליתי עמי למשה

או51             והעליתי עמי למשה

ששון             והעלתי  עמי למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                     והלא דברי' קל  וחומר ומה אם שמואל

פריז                    והרי דברים קל  וחומר ומה אם שמואל

דפוס   נתתיך אלים לפרעה והרי דברים ק"ו       מה     שמואל

ג6 

ירו1                    והלא דברים ק"ו       ומה אם שמואל

ירו2

או3                     והלא דברים ק"ו       ומה אם שמואל

או51                    והלא דברים ק"ו       ומה אם שמואל

ששון                    והלא דברי  ק"ו       ומה אם שמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רבן של כל הנביאים אותו שכת'  בו וידע כל ישראל מדן ועד באר

פריז   רבן של    נביאים

דפוס                          שכתוב בו וידע כל ישראל מדן ועד באר

ג6 

ירו1   רבן של    נביאים       שכת'  בו

ירו2

או3    רבן של    נביאים       שכתוב בו

או51   רבן של כל הנביאים      שנ'      וידע כל ישראל מדן ועד באר

ששון   רבן של    נביאים       שכתו' בו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שבע כי נאמן שמואל לנביא יי  נתיירא מן

פריז                               נתיירא מן

דפוס   שבע כי נאמן שמואל לנביא ליי על     ידי שהיה סבור שהוא יום

ג6 

ירו1       כי נאמן שמואל לנביא ליי מתיירא מן

ירו2

או3        כי נאמן שמואל לנביא ליי מתיירא                    מיום

או51   שבע כי נאמן שמואל לנביא ליי נתיירא                    מיום

ששון       כי נאמן שמואל לנביא ליי מתירא                     מיום

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הדין        שאר בני אדם על    אחת כמה וכמה ויאמר שאול

פריז   הדין        אני         על    אחת כמה וכמה ויאמר שאול

דפוס   הדין נתיירא אנו         על    אחת כמה וכמה ויאמר שאול

ג6 

ירו1   הדין        שאר בני אדם עאכ"ו              ויאמר שאול

ירו2

או3    הדין        שאר בני אדם עאכ"ו              ויאמר שאול

או51   הדין        שאר     אדם עאכ"ו              ויאמר שאול

ששון   הדין        שאר בני אדם עאכ"ו              ויאמר שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    צר לי מאד ופלשתים  נלחמים בי

פריז   צר לי מאד

דפוס   צר לי מאד

ג6 

ירו1   צר לי מאד ופלישתים נלחמים בי וגו'

ירו2

או3    צר לי מאד ופלשתים  נלחמים בי ואשאל וגו'

או51   צר לי מאד ופלשתים  נלחמים בי ואשאל וגו'

ששון   צר לי מאד ופלשתים  נלחמים בי ואלהי סר   מעלי ולא ענני עוד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                                         מפני מה   לא

דפוס                                              ולמה    אמר

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51                                         מפני מה   לא [א"ל]

ששון   גם ביד הנביאי' גם בחלומות ואקראה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                            א"ר יצחק ב"ר חייא הלב יודע

פריז      שאל    באורים ותומים א"ר יצחק בר  חייא לב  יודע

דפוס   לו        באורים ותומים א"ר יצחק ב"ר חייא לב  יודע

ג6 

ירו1                           א"ר יצחק          לב  יודע

ירו2

או3                            א"ר יצחק          לב  יודע

או51      ש[ש]אל באורים ותומים א"ר יצחק          לב  יודע

ששון                           א"ר יצחק          לב  יודע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מרת נפשו למה לא אמ'      לו גם באורים גם בתומים

פריז   מרת נפשו                                        אילו

דפוס   מרת נפשו                                        שאלו

ג6 

ירו1   מרת נפשו למה לא אמ'         גם באורים גם בתומים שאם

ירו2

או3    מרת נפשו למה לא אמ' (מר) לו גם באורים גם בתומים שאם

או51   מרת נפשו                                        [ש]אלו

ששון   מרת נפשו למה לא אמ'      לו גם באורים גם בתומים שאם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                       היה   לו שיאמר

פריז   שאל             באורים ותומים לא   הוון     אמרין ליה לא

דפוס   אמ'  לו  באורים ותומים             היה            לו  לומ'

ג6 

ירו1   אמ'             באורים ותומים      היה      אומ'  לו

ירו2

או3    אמ'  לו         באורים ותומים      היה      אומ'  לו

או51   [אמ' לו] ש[ש]אל באורים ותומים (לא) הו[ה]    אמר   ליה (למה)

ששון   א"ל             באורים ותומי'      היה      אומ'  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                             אתה הוא           שהרגת  את נוב

פריז                            אתה שאול          שהחרבת את נוב

דפוס   אתה הוא שגרמת על עצמך לא אתה הוא           שהכית     נוב

ג6 

ירו1                            אתה        הרעת   שהרגת     נב

ירו2

או3                             אתה        הרעת   שהרגתה    נוב

או51                            אתה (שואל) [הרעת] שהחרבת    נוב

ששון                            אתה        הרעת   שהרגת     נוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עיר הכהנים                            ויאמר   שמואל

פריז   עיר הכהנים                            ו[י]אמר שמואל

דפוס   עיר הכהנים ואקראה לך להודיעני מה אעשה ויאמר   שמואל

ג6 

ירו1   עיר הכהנים                            ויאמר   שמואל

ירו2

או3    עיר הכהנים                            ויאמר   שמואל

או51   עיר הכהנים                            ויאמר   שמואל

ששון   עיר הכהנים                            ויאמר   שמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ולמה תשאלני   ויי סר מעליך ויהי ערך

פריז   ולמה תשאלני

דפוס   ולמה תשאלני

ג6 

ירו1   למה  תשאלני   ויי סר מעליך ויהי עריך בשביל אותן שכתו' בהם

ירו2

או3    למה  תשאל     ויי סר מעליך ויהי עריך בשביל אותם שכתוב בהם

או51   למה  תשאל[ני] ויי סר מעליך ויהי עריך בשביל אותם שכתוב בהם

ששון   ולמה תשאלני   ויי סר מעליך ויהי עריך בשביל אותם שכתו' בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                          הינו ליה     ערך

פריז                                         האי  דלא גבי ערך

דפוס                                 אמ' ליה הידא לי  גבי שנאך

ג6 

ירו1           וערכו בני אהרן וגו'

ירו2

או3            וערכו בני אהרן הכהנים

או51           וערכו בני אהרן הכהנים

ששון   (וערכו) וערכו בני אהרן הכהנים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הינו ליה     סנאך ויעש לו יי לך כאשר דבר בי'  ויקרע יי

פריז   האי  דלא     חברך ויעש    יי לו כאשר דבר בידי וג'

דפוס   הידא לי  גבי ערך  ויעש    יי לו כאשר דבר בידי היום

ג6 

ירו1                     ויעש    יי לו כאשר דבר בידי ואקרע

ירו2

או3                      ויעש    יי לו כאשר דבר בי   ויקרע

או51                     ויעש    יי לו כאשר דבר בידי ויקרע

ששון                     ויעש לו יי    כאשר דבר בידי ויקרע יי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את הממלכה מידך              ויתנה      לרעך לדוד אמ'

פריז                    תמן א' ליה ונתנה      לרעך

דפוס                               ויתנה      לרעך לדוד אמר

ג6 

ירו1   את הממלכה מידך              ואתנה   אל רעך  לדוד א"ל

ירו2

או3    את הממלכה מידיך             ויתנה      לרעך דוד  א"ל

או51   את הממלכה [מידך]            ויתנה      לרעך לדוד

ששון   את הממלכה מידך              ו[י]תנה    לרעך לדוד א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לי'                                        כד הוית גבן

פריז

דפוס   ליה ולית הילין מילייא קדמייתא דהוית אמר לי בר הוית גבי

ג6 

ירו1                                              כד הוית גבאי

ירו2

או3                                               כד הוית גבאי

או51

ששון                                              כד הוית גבאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         את אמ'           לרעך הטוב ממך כזו   את  אמ'  לי לרעך

פריז                              הטוב ממך וכדון     אמ'     לרעך

דפוס   הוית    אמ'     ונתנה לרעך הטוב ממך וכדון את  אמ'  לי

ג6 

ירו1   הוית    אמ'           לרעך הטוב ממך וכדו  את  אמרת לי לרעך

ירו2

או3    הוית    אמרת לי       לרעך הטוב ממך וכדו  אתה אומ' לי לרעך

או51

ששון   הוית    אמ'  לי       לרעך הטוב ממך וכדו  את  אמ'  לי לרעך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לדוד                                    אמ' ליה כד

פריז   לדוד                                    א'  ליה כד

דפוס        הידא לי גבי שנאך והידא ליה גבי ערך אמר ליה כד

ג6 

ירו1   לדוד                                            כד

ירו2

או3    לדוד                                    א"ל     כד

או51                                           א"ל     כד

ששון   לדוד                                    א"ל     כד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הוית       גבך הוינא   יהיב בעלמא  דשיקרא והוינא

פריז   הויתי יתיב קמן הוינא   יתיב בעלמא  דשקר   והות

דפוס   הוינא      גבך הוינא        בעלם   דשקר   והוית  שמיע מיני

ג6 

ירו1   הוינא      גבך הוינא        בעלמ'  דשיקרא והוינא

ירו2

או3    הוינא      גבך הוינא        בעלמא  דשקרא  והוינא

או51   הוינא      גבך [הוינא]      בע<..> דשקרא  והוינא

ששון   הוינא      גבך הוינא        בעלמ'  דשקרא  והוינא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                       דחיל      מינך דלא תקטלונני

פריז                      צרי    לי מינך דלא תקטיל    יתי

דפוס   מילין שקרין דהוינא דחיל      מינך דלא תקטלונני

ג6 

ירו1                      דחילנא    מיזך דלא תקטלינני     והויתי

ירו2

או3                       דחילנא    מינך דלא תקטלינני     הויתי

או51                      דחילנא    מנך  דלא תקטלנני      [ו]הוינא

ששון                      דחיל      מינך דלא תקטליננו     והויתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                         כדו         אנא  יהיב בעלמא   דקושטא

פריז                        וכדון       דאנא יתיב בעלמא   דקשטא

דפוס                        וכדון       דאנא      בעלם    דקושטא

ג6 

ירו1   אמ'  לך מילין דשיקרא כגון        דאנא יתיב בעלמא   בקושטא

ירו2

או3    אומ' לך מילין דשיקרא כדין  [הכא] דאנא יתיב בעלמא   דקושטא

או51   אמר  לך מילין דשקר   כדין        דאנא יתיב [ב]עלמא דקשוט

ששון   אמ'  לך מילין דשקרא  כדון        דאנא יתוב בעלמ'   דקושטא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                    ולית אנא דחיל מינך ולית

פריז   לית את שמע      אלא       קשוט

דפוס   לית את שמע מיני אלא מילין דקשוט

ג6 

ירו1   לית את שמע מני  אלא       קושטא דלית אנא דחיל מינך

ירו2

או3    לית את שמע מיני אלא       קושטא דלית אנא דחיל מינך

או51   לית את שמע מני  אלא       קושטא דלית אנא דחיל מנך

ששון   לית את שמע מני  אלא       קושטא דלית אנא דחיל מינך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את שמע מיני אלא קשוט

פריז

דפוס                        לא חנם עשה לך הקב"ה זה אלא אשר לא

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                               ויתן יי

פריז                                              ויתן יי

דפוס   שמעת בקול יי אלהיך ולא עשית חרון אפו בעמלק ויתן יי

ג6 

ירו1                                              ויתן יי

ירו2

או3                                               ויתן יי

או51                                              ויתן יי

ששון                                              ויתן יי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    גם את ישר'  עמך ביד פלשתים  אמ' ליה לית  ליה  למערק

פריז   גם את ישראל עמך ביד פלשתים  א'  ליה           למערק  אמ'

דפוס   גם את ישראל עמך ביד פלשתים  אמ' ליה ואת       מיעריק אמ'

ג6 

ירו1   גם את ישראל עמך ביד פלישתים אמ' ליה ולית לי   למעדק  אמ'

ירו2

או3    גם את ישראל עמך ביד הפלשתים א"ל     ולית לי   למערק  א"ל

או51   גם את ישראל עמך ביד פלישתים א"ל     ולית [לי] למיערק א"ל

ששון   גם את ישראל עמך ביד פלשתים  א"ל     ולית לי   למעירק א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        אם  את עריק את משתיזב          ולית לי למיעבד סידרי

פריז   ליה אין    ערקת    משתיזבת

דפוס   ליה אין    ערקת את משתזיב

ג6 

ירו1   ליה אם  את עריק    משתזיב  אמ' ליה ולית לי למעבד  סדרי

ירו2

או3        אי  את עריק    משתיזיב א"ל     ולית לי למעבד  סדרי

או51       אם  את עריק    משתזיב  א"ל     ולית לי למעבד  סדרי

ששון       אי  את עריק    משתזיב  א"ל     ולית לי למעבד  סדרי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    קרבא     אם את עביד סדרי קרבא אם נצח ברם אם      צדקתה

פריז                                            אם  את  מקבל

דפוס                                            ואם אתה מקבל

ג6 

ירו1   קרבא א"ל אי את עביד סדרי קרבא את נצח ברם אם      צדקת

ירו2

או3    קרבא א"ל אי    עביד סדרי קרבא את נצח ברם אם      צדקת

או51   קרבא א"ל אם את עביד סדרי קרבא את נצח ברם אם      צדקת

ששון   קרבא א"ל אי את עביד סדרי קרבא את נצח ברם אם      צדקת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עליך את   הדין                             למחר אתה ובניך

פריז   עליך מידת הדין                             למחר אתה ובניך

דפוס   עליך מדת  הדין                             מחר  אתה ובניך

ג6 

ירו1   עליך את   הדין                             למחר אתה ובניך

ירו2

או3    עליך את   הדין                             למחר אתה ובניך

או51   עליך [את  הדין]                            למחר אתה ובניך

ששון   עליך את   הדין  ברם אם צדקת עליך [את] הדין ומחר אתה ובניך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עמי מהו עמי א"ר  יוחנן עמי      במחיצתי כיון  ששמע

פריז   עמי                    בתוך     מחיצתי  מיד

דפוס   עמי מהו עמי א"ר  יוחנן עמי      במחיצתי כיון  ששמע

ג6 

ירו1   עמי מהו עמי א"ר  יוחנן עמי      במחיצתי וכיון ששמע

ירו2

או3    עמי מהו עמי א"ר  יוחנן עמי      במחיצתי וכיון ששמע

או51   עמי מהו עמי [א"ר יוחנן עמי] (ע) במחיצתי וכיון ששמע

ששון   עמי מהו עמי א"ר  יוחנן עמי      במחיצתי וכיון ששמע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כן שאול               נתיירא הה"ד וימהר שאול ויפל

פריז                                     וימהר שאול ויפל

דפוס           את דברי שמואל נתיירא שנא' וימהר שאול ויפל

ג6 

ירו1      שאול את דברי שמואל נתיירא הה"ד וימהר שאול ויפל

ירו2

או3       שאול את דברי שמואל נתירא  הה"ד            ויפול ארצה

או51      שאול    דברי שמואל נתיירא הה"ד            ויפול ארצה

ששון      שאול את דברי שמואל נתיירא הה"ד וימהר שאול ויפל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מלא קומתו ארצה

פריז   מלא קומתו ארצה

דפוס   מלא קומתו ארצה ויירא מאד מפני  שמואל

ג6 

ירו1   מלא קומתו ארצה ויירא     מדברי שמואל גם  כח לא היה

ירו2

או3    מלא קומתו      ויירא מאד מדברי שמואל וגם כח לא היה

או51   מלא קומתו      ויירא     מדברי שמואל וגם כח לא היה

ששון   מלא קומתו ארצה ויירא מאד מדברי שמואל גם  כח לא היה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                             אתא  לגבי אבנר

פריז

דפוס

ג6 

ירו1   בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה וכיון דאתא גבי  אבנר

ירו2

או3    בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה וכיון דאתא גבי  אבנר

או51   בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה וכיון דאתא גבי  אבנר

ששון   בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה וכיון דאתא גבי  אבנר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ועמשא אמרו ליה            מה אמ' לך שמואל (אמ' להון) אמ'

פריז

דפוס         אמרו לו  אבנר ועמשא מה אמ' לך שמואל            אמ'

ג6 

ירו1   ועמשא אמרו ליה            מה אמ' לך שמואל            אמר

ירו2

או3    ועמשא א"ל                 מה אמ' לך שמואל            אמ'

או51   ועמשא אמרו לו             מה אמ' לך שמואל            א"ל

ששון   ועמשא אמרו ליה            מה אמ' לך שמואל            אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    להון אמ'  לי  אם   את עביד סדרי קרבא  אם נצח

פריז

דפוס   להם  אמ'  לי  למחר את נחית      לקרבא    ונצח ולא עוד אלא

ג6 

ירו1   להן  אמר  לי  אם   את עביד      קרבא  את נצח  ולא עוד אלא

ירו2

או3    להון אמ'  לי  אם   את עביד      קרבא  את נצח  ולא עוד אלא

או51        [אמ' לי] אם   את עביד      קרבא  את נצח  ולא עוד אלא

ששון   להון אמ'  לי  אם   את עביד      קרבא  את נצח  ולא עוד אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                                       מיד יצא למלחמה

דפוס           בניך        מהמנין   רברבין

ג6 

ירו1   דתרין   בנך         מתמנין   רברבין

ירו2

או3    תרין    בניך        מת[מני'] רברבין

או51   [ד]תרין בניך (מתים) [מתמנים] רברבין מיד יצא למלחמה

ששון   דתרין   בניך        מתמנין   רברבין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ונטל שלשת בניו עמו  יהונתן ואבינדב ומלכי    שוע

דפוס   נטל  ג'   בניו ויצא למלחמה                      אמ'

ג6 

ירו1                                                   אמ'

ירו2

או3                                                    ארשב"ל

או51   ונטל שלשת בניו עמו  יהונתן ואבינדב ומלכישוע     ארשב"ל

ששון                                                   אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ               באותה שעה קרא הקב"ה למלאכי השרת ואמ' להם

פריז              באותה שעה א'  הקב"ה למלאכי השרת באו

דפוס   ריש   לקיש באותה שעה קרא הקב"ה למלאכי השרת ואמ' להם באו

ג6 

ירו1   רשב"ל      באותה שעה אמ' הקב"ה למלאכי השרת באו

ירו2

או3               באותה שעה אמ' הקב"ה למלאכי השרת בואו

או51              באותה שעה אמ' הב"ה  למלאכי השרת בואו

ששון   רשב"ל      באותה שעה     אהב"ה למלאכי השרת בואו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ראו  בריאה שבראתי בעולמי       (שצרתי  צורה) [צורה שצרתי]

פריז   וראו ברייה שבראתי              ושיצרתי

דפוס   וראו בריה  שבראתי בעולמי

ג6 

ירו1   וראו בריה  שבראתי בעולמי וצורה שצרתי

ירו2

או3    וראו בריה  שבראתי בעולמי וצורה שצרתי

או51   וראו בריה  שבראתי בעולמי וצורה שצרתי

ששון   וראו בריה  שבראתי בעולמי וצורה שצרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    (בנוה) בעולמי בנוהג שבעולם אדם הולך  לבית המשתה אינו נוטל

פריז                 בנוהג שבעולם אדם הולך  לבית המשתה אינו נוטל

דפוס                 בנוהג שבעולם אדם הולך  לבית המשתה אינו מוליך

ג6 

ירו1          בעולמי בנוהג שבעולם אדם הולך  לבית המשתה אינו נוטל

ירו2

או3           בעולמי בנוהג שבעולם אדם הולך  לבית המשתה אינו נוטל

או51          בעולמי בנוהג שבעולם אדם שהולך לבית המשתה אינו נוטל

ששון          בעולמי בנוהג שבעו'  אדם הולך  לבית המשתה אינו נוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       בניו עמו שמתיירא מפני עין   רעה  וזה

פריז      בניו עמו         מפני מראית העין וזה שיודע באמת

דפוס      בניו עמו         מפני מראית העין וזה

ג6 

ירו1   את בניו עמו         מפני מראית העין וזה

ירו2

או3       בניו עמו         מפני מראית העין וזה

או51      בניו עמו         מפני מראית העין וזה

ששון   את בניו עמו         מפני מראית העין וזה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          יוצא למלחמה ויודע      שנהרג ונוטל      בניו עמו

פריז   שנהרג ויצא למלחמה                  ונטל  שלשת בניו עמו

דפוס         יוצא למלחמה ויודע      שנהרג ונוטל      בניו עמו

ג6 

ירו1         יורד למלחמה ויודע שהוא נהרג

ירו2

או3          יורד למלחמה ויודע שהוא נהרג

או51         יורד למלחמה ויודע שהוא נהרג

ששון         יורד למלחמה ויודע שהוא נהרג

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ושמח                          שמידת הדין פוגעת  בו

פריז   למה שמח                       שמא מידת  הדין פוגעת  בו

דפוס       ושמח על                       מדת   הדין שפוגע' בו

ג6 

ירו1               ולא עוד אלא שיודע     שמדת  הדין פוגעת  בו

ירו2

או3                ולא עוד אלא שיודע     שמדת  הדין פוגעת  בו

או51               ולא עוד אלא שיודע     שמדת  הדין פוגעת  בו

ששון               ולא עוד אלא יודע      שמדת  הדין פוגעת  בו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                              על חמש  חטאות מת   שאול

פריז                       {     על חמש  חטאות מת   שאול

דפוס                       { תאים נהרג אותו צדיק

ג6 

ירו1   ונוטל את בניו             על חמשה חטאות מת   שאול

ירו2

או3    ונוטל את בניו [עמו]       על ה'   חטאות מת   שאול

או51   ונוטל את בניו עמו         על ה'   חטאות מת   שאול

ששון   ונוטל את בניו             על ה'   חטאות מת   שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        וימת שאול במעלו אשר מעל

פריז       וימת שאול במעלו אשר מעל ביי

דפוס   שנ' וימת שאול במעלו אשר מעל ביי ועל שהרג נוב עיר הכהנים

ג6 

ירו1                 במעלו אשר מעל ביי

ירו2

או3                  במעלו אשר מעל ביי

או51                 במעלו אשר מעל ביי

ששון       וימת שאול במעלו אשר מעל ביי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אשר חס   על אגג מלך עמלק ועל אשר מעל  בשמואל

פריז

דפוס   ועל שחמל על אגג                              ועל שלא שמע

ג6 

ירו1   ועל שחס  על אגג מלך עמלק ועל     שמעל בשמואל

ירו2

או3    ועל שחס  על אגג מלך עמלק ועל     שמעל בשמואל

או51   ועל שחס  על אגג מלך עמלק ועל     שמעל בשמואל

ששון   על  שחס  על אגג מלך עמלק ועל     שמעל בשמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           שאמ' לו שבע'  ימים תוחל  עד בואי אליך

פריז          שא'  לו שבעת  ימים תוחל  עד באי  אליך והוא לא

דפוס   לשמואל שנ'     ז'    ימים תוחיל עד באי  אליך      ולא

ג6 

ירו1          שאמ' לו שבעת  ימים תוחל  על בואי אליך      ולא

ירו2

או3           שא"ל    לשבעת ימים תוחיל עד בואי אליך      ולא

או51          שא"ל    שבעת  ימים תוחל  עד בואי אליך      ולא

ששון          שא"ל    שבעת  ימי' תוחל  עד בואי אליך      ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                  והודעתי לך את אשר תעשה את

פריז   עשה כן אלא ויתאפק ואעלה העולה

דפוס   עשה כך

ג6 

ירו1   עשה כן

ירו2

או3    עשה כן

או51   עשה כן

ששון   עשה כן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אשר תעשה ולא עשה ועל דבר יי אשר לא שמר

פריז                    על  דבר יי אשר לא שמר שחס על אגג

דפוס

ג6 

ירו1                    ועל דבר יי אשר לא שמר

ירו2

או3                     ועל דבר יי אשר לא שמר

או51                    ועל דבר יי אשר לא שמר

ששון                    ועל דבר יי אשר לא שמר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        שהרג   את נוב עיר הכהנים וגם לשאול באוב

פריז   ועל שהחריב    נוב עיר הכהנים וגם לשאול באוב         והוא

דפוס                                ועל ששאל  באוב וידעוני

ג6 

ירו1       שהרג   את נב  עיר הכהנים וגם לשאול באוב

ירו2

או3        שהרג   את נוב עיר הכהנים וגם לשאול באוב

או51       שהרג   את נוב עיר הכהנים וגם לשאול באוב וידעוני

ששון       שהרג   את נב  עיר הכהני' וגם לשאול באוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לדרוש באובות ובידעונים דרש ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

פריז   שואל  באוב   וידעוני       ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

דפוס                              ולא דרש את יי  וימיתהו

ג6 

ירו1                              ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

ירו2

או3                               ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

או51                              ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

ששון                              ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאול אל הכהן אסוף ידיך

פריז   שאול אל הכהן אסוף ידיך }

דפוס                            הדא ה"ד כי פעל אדם ישלם לו וכארח

ג6 

ירו1   שאול אל הכהן אסוף ידיך

ירו2

או3    שאול אל הכהן אסוף ידיך

או51   שאול אל הכהן אסוף ידיך

ששון   שאול אל הכהן אסוף ידיך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   איש ימציאנו וכתי' ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ               ר'  יהושע דסיכני בשם   ר' לוי          הראהו

פריז              ר'  יהושע דסכנין בשם   ר' לוי     לפי  שהראה

דפוס   מות יומת } א"ר יהושע דסכנין בשם   ר' לוי     מלמד שהראהו

ג6 

ירו1              ר'  יהושע דסכנין בשר"ל            מלמד שהראה

ירו2

או3               ר'  יהושע דסכנין בשר"ל        אמ' מלמד שהראהו

או51              ר'  יהושע דסכנין בשר"ל        אמ' מלמד שהראהו

ששון              ר"י       דסכנין בשר"ל            מלמד שהראהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       הקב"ה למשה דור דור  וחכמיו         דור  דור  ונביאיו

פריז      הקב"ה לאדם דור      ודורשיו ושמשיו דור  דור  וחכמיו

דפוס      הקב"ה למשה דור דור  ושופטיו        דור  דור  ומלכיו

ג6 

ירו1   לו הקב"ה למשה דוד ודור וחכמיו         דור  ודור ונבוניו

ירו2

או3       הקב"ה למשה דור דור  וחכמיו         דור  דור  ונבוניו

או51      הב"ה  למשה דור ודור וחכמיו         [דור דור  ונבוניו]

ששון      הב"ה  למשה דור      ודורשיו        דור  דור  וחכמיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דור דור  ודורשיו

פריז   דור דור  ופרנסיו דור דור  ומלכיו

דפוס   דור דור  וחכמיו  דור דור  ומנהיגיו דור  דור ומשניו  דור

ג6 

ירו1   דור דור  ודורשיו דור דור  ושופטיו  דור  דור וכהניו  דור

ירו2                             ושופטיו  דור  דור ושוטריו דור

או3    דור דור  ודורשיו דור דור  ושופטיו  דור  דור ושוטריו דור

או51   דור ודור ודורשיו דור ודור וכהניו   [דור דור ולוייו  דור

ששון   דור דור  ונבוניו דור דור  ושופטיו  דור  דור ושוטריו דור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס        דור ושוטריו דור דור  ופרנסיו דור דור  וחומסיו דור

ג6 

ירו1        דור ולוייו  דור דור  ומלכיו

ירו2        דור וכהניו  דור דור  ולוייו  דור דור  ומלכיו

או3         דור וכהניו  דור דור  ולוייו  דור דור  ומלכיו

או51   ...]             דור ודור ושופטיו דור ודור ושוטריו וכן

ששון        דור וכהניו  דור דור  ולוייו  דור דור  ומלכיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                            הראהו

פריז                                     וכיון שהראה  לו

דפוס   דור    וגזלניו דור    דור ונביאיו       והראהו

ג6 

ירו1                                           והראה  לו את

ירו2                                           והראה  לו

או3                                      וכיון שהראה  לו

או51   הלויים וכן     המלכים             וכיון שהראה  לו

ששון                                           והראה  לו את

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאול  מלך      ישראל שהוא  נופל   בחרב אמ' לפניו      רבון

פריז   שאול                       נפל    בחרב

דפוס   שאול                 ובניו נופלים בחרב אמ' לפניו

ג6 

ירו1   שאול  מלך      ישראל       נופל   בחרב אמ' לפניו      רבש"ע

ירו2   שאול                       נופל   בחרב אמ' לפניו רבו' ש"ע

או3    לשאול מלך      ישראל       נופל   בחרב אמ' לפניו      רבש"ע

או51   שאול  (ה)[מ]לך ישראל       נופל   בחרב אמ' לפניו      רבש"ע

ששון   שאול  מלך      יש'         נופל   בחרב אמ' לפניו רבו' ש"ע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    העולמי' כך  הוא כבודו של בניך מלך  שהוא   עתיד למלוך  עליהן

פריז           איה     שבחן  של בניך המלך הראשון      שעומד  להן

דפוס                                 מלך  ראשון       שיעמוד על

ג6 

ירו1           כן  הוא כבודן של בניך מלך              שעומד  להם

ירו2           כך  היא כבודן של בניך מלך              שעומד  להם

או3            כך  הוא כבודן של בניך מלך              שעומד  עליהם

או51           כך  הוא כבודן של בניך מלך              שעומד  עליהם

ששון           כך  הוא כבודן של בניך מלך              שעומד  עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         בתחילה ליפול בחרב אמ' לו  הקב"ה ולי את  אמר  אימר

פריז               נופל  בחרב א'  ליה       ולי את  אמר  אמור

דפוס   בניך        ידקר  בחרב אמ' לו  הב"ה  ולי אתה אומר אמור

ג6 

ירו1        תחלה   נופל  בחרב אמ' לו  הקב"ה ולי אתה אומ' אמר

ירו2        תחלה   נופל  בחרב א"ל     הקב"ה ולי אתה אומ' אמור

או3         תחלה   נופל  בחרב א"ל     הקב"ה ולי את  אומר אמור

או51        תחלה   נופל  בחרב א"ל     הב"ה  ולי אתה אומ' אמור

ששון        תחלה   נופל  בחרב א"ל     הב"ה  ולי את  אומ' אמור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       לכהניא                                דמקטרגין ליה

פריז   אל הכהנים                                דמקטרגין ליה

דפוס   אל הכהנים                       שהרג שהם מקטרגי'  אותי

ג6 

ירו1   אל הכהנים וגו'                           דמקטרגין ליה

ירו2   אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם          דמקטרגין ליה

או3    אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם          דמקטרגין ליה

או51   אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם          דמקטרגין ליה

ששון   אל הכהנים בני  אהרן וגו'                 דמקטרגין ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                        אמר  אל הכהנים בני אהרן

פריז                       אמור אל הכהנים בני אהרן <     על

דפוס   שנ' ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן < ת"ר על

ג6 

ירו1

ירו2                       אמור אל הכהנים

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   חמש חטאות מת   שאול          וימת שאול במעלו אשר מעל ביי

דפוס   ה'  חטאים נהרג אותו צדיק שנ' וימת שאול במעלו אשר מעל ביי

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ועל שהרג נוב עיר הכהנים ועל שחמל על אגג ועל שלא שמע לשמואל

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   שא' לו שבעת ימים תוחל  עד באי אליך והוא לא  עשה כן אלא

דפוס   שנ'    ז'   ימים תוחיל עד באי אליך      ולא עשה כך

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ויתאפק ואעלה העולה על דבר יי אשר לא שמר שחס על אגג ועל

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   שהחריב נוב עיר הכהנים וגם לשאול באוב והוא שואל באוב וידעוני

דפוס                         ועל ששאל  באוב                וידעוני

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ולא דרש    ביי וימיתהו ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידיך

דפוס   ולא דרש את יי  וימיתהו                              הדא

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ה"ד כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימציאנו וכתי' ואיש או

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                                          >

דפוס   אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומת >

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון