מינ    {ח}

פריז   {ח}                 אמור אל הכהנים בני  אהרן ואמרת אליהם

דפוס   {ח} ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים בני  אהרן וגו'

ג3     {ח} <...

ירו1   {ח} ויאמר יי אל משה אמר  אל הכהנים וגו'

ירו2   {ח}

או3    {ח} ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים

או51   {ח} ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים

ששון   {ח} ויאמר יי אל משה אמור אל הכהנים

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר' יוחנן         בשם ר' שמואל שמעון בן יוחי

פריז   ר' יוחנן         בשם ר' שמעון       בן יוחאי

דפוס

ג3 

ירו1            רשב"י

ירו2   ר' יוחנן בשרשב"י                             אמ'(א)

או3    ר' יוחנן בשרשב"י

או51   ר' יוחנן בשרשב"י

ששון   ר' יוח'  בשרשב"י

--------------------------------------------------------------------

מינ    כל  מקום      שנ'             ויאמר  ויאמר שני פעמים צריך

פריז   כל  מקום      שנ'             ויאמר  ויאמר           צריך

דפוס   כל  מקום שהוא אומר            ויאמר  ויאמר           צריך

ג3 

ירו1   כל  מקום      שנאמ' שני פעמים ויאמר                  צריך

ירו2   כל  מקום      שנאמ            <..>מר       ב'  פעמים צריך

או3    כל  מקום      שנא'            ויאמר  ויאמר שני פעמי' צריך

או51   כל  מקום      שנא'            ויאמר  ויאמר שני פעמים ניתן

ששון   כ"מ           שנ'                    ויאמר ב"פ       צריך

--------------------------------------------------------------------

מינ    לידרש

פריז   להדרש

דפוס   לידרש < ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה ויאמר ויאמר

ג3 

ירו1   להדרש

ירו2   להדרש

או3    להדרש

או51   לידרש

ששון   להדרש

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   למה אמ' לה אם הוא זה מוטב ואם לאו יאמרו שהוא הוא ר' אומ'

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   עד שהכיר בה שהיא יהודית היה מסיח עמה על ידי תורגמן ומשהכיר

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   בה התחיל מספר עמה > < כיוצא בו ויגש איש האלים ויאמר אל

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   מלך ישראל ויאמר כה אמר יי ויאמר ויאמר כשיפול בן הדד בידך

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   לא תחמול עליו אמירה שנייה אמ' לו הוי יודע כמה מצודות וחרמים

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   פרשתי לו עד שבא לידך ועכשיו אם יפקד והיתה נפשך תחת נפשו

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                   הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

פריז                                ויאמר אל האיש לבוש הבדים

דפוס   ועמך תחת עמו >      כיוצא בו ויאמר אל האיש לבוש הבדים

ג3 

ירו1                  הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

ירו2                  הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

או3                   הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

או51                  הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

ששון                  הה"ד          ויאמר אל האיש לבוש הבדים

--------------------------------------------------------------------

מינ        ויאמר בוא אל הבינות לגלגל אל תחת הכרוב ומלא חפניך גחלי

פריז       ויאמר בא  אל וג

דפוס   ויאמר

ג3 

ירו1       וגו'

ירו2       ויאמר בא  אל בינות  לגלגל

או3        ויאמר בא  אל בינות  לגלגל

או51       ויאמר בוא אל בינות  לגלגל

ששון       ויאמר בא  אל בינות  לגלגל

--------------------------------------------------------------------

מינ    אש מבינות לכרובים וזרוק על העיר ויבא לעיני מהו ויאמר ויאמר

פריז                                                  ויאמר ויאמר

דפוס

ג3 

ירו1                                              מהו ויאמר ויאמר

ירו2                                              מהו ויאמר

או3                                               מהו ויאמר ויאמר

או51                                              מהו ויאמר ויאמר

ששון                                              מהו ויאמר ויאמר

--------------------------------------------------------------------

מינ        שתי פעמים                    הקב"ה אומ' למלאך

פריז   מהו                       אמ'    הקב"ה      למלאך והמלאך

דפוס                                        הקב"ה אמ'  למלאך והמלאך

ג3 

ירו1       שני פעמים    אלא מלמד שאמר   הקב"ה      למלאך והמלאך

ירו2       שני <..>עמים אלא מלמד שאמ'   הקב"ה      למלאך והמלאך

או3        ב'  פעמים    אלא מלמד שאמ'   הקב"ה      למלאך והמלאך

או51       שני פעמים    אלא מלמד שאמר   הב"ה       למלאך והמלאך

ששון       ב"פ          אלא מלמד שאהב"ה            למלאך והמלאך

--------------------------------------------------------------------

מינ    אומר לכרוב לפי     שגזר עלי המקום     ליטול ממך   שני גחלים

פריז   א'   לכרוב אע"פ    שגז      הקב"ה עלי

דפוס        לכרוב אמ'  לו גזר  עלי הקב"ה

ג3 

ירו1        לכרוב לפי     שגזר עלי הקב"ה     ליטול ממך   שני גחלים

ירו2        לכרוב לפי     שגזר עלי הקב"ה     ליטול ממך   ב'  גחלים

או3         לכרוב לפי     שגזר     הקב"ה     ליטול ממך   שני גחלים

או51   אמ'  לכרוב לפי     שגזר     הב"ה  עלי ליטול [ממך] שני גחלים

ששון        לכרוב לפי     שגזר עלי הב"ה      ליטול ממך   ב'  גחלים

--------------------------------------------------------------------

מינ         ואיני יכול      ליכנס         למחיצתך אבל

פריז        ואיני יכול      ליכנס   לפנים ממחיצתך אלא

דפוס   ואני אין   לי   רשות ליכנס         למחיצתך אלא

ג3 

ירו1        ואין  לי   רשות ליכנס         במחיצתך אלא את

ירו2        ואין  לי   רשות <..>כנס       במחיצתך אלא אתה

או3         ואין  לי   רשות ליכנס         במחיצתך אלא את

או51        ואין  לי   רשות להכנס         במחיצתך אלא

ששון        ואין  לי   רשות ליכנס         במחיצתך אלא את

--------------------------------------------------------------------

מינ    עשה  עמי צדקה ותן   לי שני   גחלים מעל  גבי המזבח מה

פריז   עשה  עמי צדקה ותן   לי שני   גחלים משלך           הה"ד

דפוס   עשה  עמי צדקה ותן   לי שני   גחלים משלך שלא אכוה  מיד

ג3 

ירו1   עשה  לי  חסד  ותן   לי שני   גחלים מעל      המזבח מה

ירו2   עושה לי  חסד  ונותן לי ב'    גחלים מעל  גבי המזבח מה

או3    עושה לי  חסד  ותן   לי שני   גחלים מעל  גבי המזבח מה

או51   עשה  עמי צדקה ותן   לי [שני] גחלם  משלך שלא אכוה  מה

ששון   עושה לי  חסד  ותן   לי ב'    גחלי' מע"ג     המזבח מה

--------------------------------------------------------------------

מינ    כת'  תמן וישא ויתן אל חפני לבוש   הבדים ויקח ויצא

פריז            וישא ויתן

דפוס            וישא ויתן אל האיש לבוש   הבדים

ג3 

ירו1   כתיב תמן וישא ויתן אל חפני לבוש   הבדים ויקח ויצא

ירו2   כתי' תמן וישא ויתן אל חפני <..>וש הבדים ויקח ויצא

או3    כתי' תמן וישא ויתן אל חפני לבוש   הבדים ויקח ויצא

או51   כתיב תמן וישא ויתן אל חפני לבוש   הבדים ויקח [ויצא]

ששון   כתי' תמן וישא ויתן אל חפני לבוש   הבדים ויקח ויצא

--------------------------------------------------------------------

מינ    מהו וישא ויתן ר'   פנחס   אמ' הפשירן ונתן  לו    ר'  יהושע

פריז   מהו וישא ויתן א"ר  פנחס       הפשירן ונתנן בחיקו ר'  יהושע

דפוס                 ר'   פנחס   אמ' הפשירן ונתנן לו    א"ר יהושע

ג3 

ירו1   מהו וישא ויתן א"ר  פנחס       הפשירן ונתנן לו    ר'  יהושע

ירו2   מהו וישא ויתן אמ"ר פנחס       הפשירן ונתנן לו    ר"י

או3    מהו וישא ויתן א"ר  פנחס       הפשירן ונתנן לו    ר'  יהושע

או51   מהו וישא ויתן א"ר  [פנחס]     הפשירן ונתנן לו    ר'  יהושע

ששון   מהו וישא ויתן א"ר  פנחס       הפשירן ונתנן לו    ר"י

--------------------------------------------------------------------

מינ             בשם   ר' לוי      שש שנים       היו אותן הגחלים

פריז   דסכנין   בשם   ר' לוי      שש שנים       עשו      הגחלים

דפוס   דסכנין   בשם   ר' לוי      ו' שנים       היו אותן גחלים

ג3 

ירו1   דסכנין   בשר"ל             שש שנים ומחצה היו אותן הגחלים

ירו2            בשר"ל        אמ'  שש שנים ומחצה היו      הגחלים

או3             בש"ר     לוי אומר שש שנים ומחצה היו אותן הגחלים

או51   [דסכנין] בשר"ל             שש שנים ומחצה היו אותן הגחלים

ששון   דסיכנין  בשר"ל             שש שנים ומחצה היו אותן הגחלים

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמומות  בחופנו  של גבריאל כסבור ישראל  עושין תשובה

פריז   עמוסים  בידו    של גבריאל דבור  שיש    עושים

דפוס   עמומות  בידו    של גבריאל סבור  שישר'  עושין תשובה

ג3 

ירו1   עוממות  בחפניו  של גבריאל כסבור שישראל עושין תשובה

ירו2   עוממות  בחפניו  של גבריאל כסבור שישראל עושין תשובה

או3    עוממות  בחופניו של גבריאל כסבור שישראל עושין תשובה

או51   עמומיות בידו    של גבריאל כסבור שישראל עושין תשובה

ששון   עוממו'  בחופניו של גבריאל כסבור שיש'   עושין תשובה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא עשו    כיון  שלא עשו       בא  לזורקן עליהן בחימה

פריז   ולא עשו    וכיון שלא עשו       בקש לזרקם  עליהם בחימה

דפוס              כיון  שלא עשו       בקש לזרקן

ג3 

ירו1   ולא עשו    כיון  שלא עשו תשובה בא  לזורקן עליהם       כדי

ירו2   ולא עשו כן כיון  שלא עשו תשובה בא  לזורקן עליהם       כדי

או3    ולא עשו    כיון  שלא עשו תשובה בא  לזורקן עליהם       כדי

או51   ולא עשו    כיון  שלא עשו תשובה בא  לזורקן עליהם       כדי

ששון   ולא עשו    כיון  שלא עשו תשובה בא  לזורקן עליהם       כדי

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולקעקע    ביצתן          אמ' לו הקב"ה גבריאל

פריז                            אמ' לו הקב"ה לגבריאל גבריאל

דפוס   ולקעקע    ביצתן          אמ' לו הקב"ה גבריאל  גבריאל

ג3 

ירו1   לקעקע     ביצתן של ישראל אמ' לו הקב"ה לגבריאל

ירו2   לקעקע     ביצתן של ישראל א"ל    הקב"ה לגבריאל

או3    לקעקע     ביצתן של ישראל א"ל    הקב"ה לגבריאל גבריאל

או51   לקעקע     ביצתם של ישראל א"ל    הב"ה  לגבריאל

ששון   לקעקע  את ביצתן של יש'   א"ל    הב"ה  לגבריאל גבריאל

--------------------------------------------------------------------

מינ    להונך להונך   פי' בנחת בנחת יש     בני אדם שעושי'

פריז   להונך                       יש בהם         עושים

דפוס                               יש בהם בני אדם שעושי'

ג3 

ירו1   להונך להונך                 יש בהם בני אדם שעושין

ירו2   להונך להונך                 יש בהם בני אדם שעושין

או3    להונך [להונך]               יש בהם בני אדם שעושין (תשובה)

או51   להונך להונך                 יש בהם         עושי

ששון   להונך להונך                 יש בהם בני אדם שעושין

--------------------------------------------------------------------

מינ    צדקה   אילו על אילו

פריז   צדקה   אלו  עם אלו  הה"ד  וירא לכרובים   תבנית יד אדם

דפוס   צדקה   אלו  עם אלו  שנ'   וירא לכרובים   תבנית יד אדם

ג3                                                       ..>?ם?

ירו1   צדקה   אלו  עם אלו  שנאמ' וירא לכרובים   תבנית יד אדם

ירו2   צדקה   אלו  עם אלו  שנא'  וירא לכרובים   תבנית יד אדם

או3    [צדקה] אלו  עם אלו  שנא'  וירא לכרובים   תבנית יד אדם

או51   צדקה   אלו  עם אלו  שנא'  וירא לכרובי[ם] תבנת  יד אדם

ששון   צדקה   אלו  עם אלו  שנ'   וירא לכרובים   תבנית יד אדם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   וג'             ר' אבא          בשם ר' ברכיה    מי

דפוס              אמ'  ר' אבא          בשם ר' ברכיה    מי

ג3     ת'  כ'          ר' אבא בר  כ<.. ...    ..>?כ?יה מי

ירו1   תחת כנפיהם אמ'  ר' אבא בר  כהנא                 כשם

ירו2   תחת כנפיהם אמ"ר    אבא                          כשם

או3    תחת כנפיהם א"ר     אבא בר  כהנא                 כשם

או51   תחת כנפיהם א"ר     אבא בר  כהנא                 כשם

ששון   תחת כנפיהם א"ר     אבא ב"כ                      כשם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   מעמיד       העליונים והתחתונים צדקה     שיש  עושים  ביד

דפוס   מעמיד       העליוני' והתחתוני' הצדקה         שעושי' ביד

ג3     מעמיד       עליונים  ותחתונים  <...>    שיש' עושין  אלו

ירו1   שהתחתונים   צריכין   צדקו      אלו      מאלו כך     העליונים

ירו2   שהתחתוני'   צריכין   צדקה      אלו      מאלו כך     <..>ליונים

או3    שהתחתונין   צריכין   צדקה      אלו      מאלו כך     העליונים

או51   שהתחתונים   צריכין   צדקה      אלו   עם אלו  כך     העליונים

ששון   [ש]התחתוני' צריכין   צדקה      אלו      מאלו כך     העליוני'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                        הה"ד     צדקתך    אלהים עד מרום

דפוס                        הה"ד     וצדקתך   אלים  עד מרום

ג3     <...>                שנ'      צדקתך    אי'ם  עד מרום

ירו1   צריכין צדקה אלו מאלו ומה  טעם וצדקתך   אלהים עד מרום

ירו2                        מ"ט      וצדקתך   אלהים עד מרום

או3                         מה   טעם צדקתך    אלהים עד מרום

או51   כך                   מה   טעם [ו]צדקתך אלהים עד מרום

ששון                        מ"ט      צדקתך    כהררי אל וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   וגו'

ג3     וגו'                            מי ?כמו?כה <..>?נ?ים מי

ירו1   אשר  עשית גדולות וגו'           מי כמוך    בעליונים  מי

ירו2   וגו'                            מי כמוך    בעליונים  מי

או3    אשר  עשית גדולות אלהים          מי כמוך    בעליונים  מי

או51   אשר  עשית גדולות אלהים מי כמוכה מי כמוכה   בעליונים  מי

ששון                    אל'ים מי כמוך  מי כמוך    בעליוני'  מי

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                דכוותה

פריז                                               ודכותה

דפוס                                             { כיוצא

ג3     כמוך  בתחתונים מי כמוך  כובש על מידת הדין   ודכותיה

ירו1   כמוך  בתחתונים מי כמוך  כובש על מדת  הדין   ודכותה

ירו2   כמוך  בתחתוני' מי כמוך  כובש על מדת  הדין   ודכוותיה

או3    כמוך  בתחתונים מי כמוך  כובש על מדת  הדין   ודכוותה

או51   כמוכה בתחתונים מי כמוכה כובש על מדת  הדין   ודכוותה

ששון   כמוך  בתחתוני' מי כמוך  כובש את מדת  הדין   ודכוותה

--------------------------------------------------------------------

מינ       ויאמר איש האלהים    מלך ישר'

פריז            איש האלהים   מהו ויאמר

דפוס   בו ויגש  איש האלים        ויאמר אל מלך  ישראל ויאמר כה

ג3        <...> איש אי'ם         ויאמר אל מלך  יש'   ויאמר

ירו1      ויגש  איש האלהים       ויאמר    למלך ישראל ויאמר כה

ירו2      ויגש  איש האלהים       ויאמר    למלך ישראל ויאמר כה

או3       ויגש  איש [ה]אלהים     ויאמר    למלך ישראל ויאמר כה

או51      ויגש  איש האלהים       ויאמר    למלך ישראל ויאמר כה

ששון      ויגש  איש האל'ים       ויאמר    למלך יש'   ויאמר כה

--------------------------------------------------------------------

מינ                   מהו ויאמר ויאמר     שתי פעמים

פריז

דפוס   אמר יי             ויאמר ויאמר

ג3                                    למה שני [פ]עמים אלא

ירו1   אמר יי וגו'    מהו ויאמר ויאמר     ב"פ         אלא

ירו2   אמר יי             ויאמר ויאמר     ב'  פעמים

או3    אמ' יי         מהו ויאמר ויאמר     ב"פ         אלא

או51   אמר יי [וגומ'] מהו ויאמר ויאמר     שני פעמים   אלא

ששון   אמר יי         מהו ויאמר ויאמר     ב"פ         אלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמירה      הראשונה אמ' לו       אם     בא    מלך ארם

פריז   באמירה     ראשונה  אמ' לו הקב"ה אם        בן הדד     תחת

דפוס                                   כשיפול    בן הדד

ג3     באמירה     <..>ונה אמ' לו       אם     בא בן הדד

ירו1   באמירה     ראשונה  אמ' לו       אם     בא    מלך ארם

ירו2   <..>באמירה ראשונה  א"ל          אם     בא    מלך ארם על

או3    באמירה     ראשונה  אמ' לו       אם     בא    מלך     ארם

או51   באמירה     ראשונה  א"ל          אם     בא    מלך     ארם

ששון   באמירה     ראשונה  א"ל          אם     בא    מלך ארם על

--------------------------------------------------------------------

מינ    לידך  אל תחוס         עליו  אמ' אמירה    שנייה אמ'

פריז   ידך   אל תחוס         עליו      באמירה   שניה  אמ'

דפוס   בידך  לא תחמול        עליו      אמירה    שנייה אמ'

ג3     לידך  אל תשלחנו       בשלום     ובאמי<.. ..>יה <...>

ירו1   בידיך אל תחוס   עיניך עליו      באמירה   שנייה אמ'

ירו2   ידיך  אל תחוס         עליו               בשניה א"ל

או3    לידיך אל תחוס         עליו      באמירה   שנייה א"ל

או51   עליך  אל תחוס         עליו      באמירה   שניה  א"ל

ששון   ידיך  אל תחוס         עליו      באמירה   שנייה א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    לו          כמה מצודות      וכמה   חרמים  פרשתי עליו עד

פריז   לו ראה      כמה רפשים  עשית וכמה   חרמים  החרמת      עד

דפוס   לו הוי יודע כמה מצודות             וחרמים פרשתי לו   עד

ג3     לו          כמה מצודות      וכמה   חרמים             עד

ירו1   לו          כמה מצודות      וכמה   חרמים  פרשתי עליו

ירו2               כמה מצודות      וכמה   חרמים  פרשתי עליו

או3                כמה מצודות      וכמה   חרמים  פרשתי עליו

או51               כמה מצודות      [ו]כמה חרמים  פרשתי עליו

ששון               כמה מצודות      וכמה   חרמים  פרשתי עליו

--------------------------------------------------------------------

מינ        שהבאתי     לתחת ידיך   ושילחתו                    בשלום

פריז       רפשתיו          בידך   ואתה         הוצאת בשלום   לכן

דפוס                  שבא  לידך   ועכשיו       אם            יפקד

ג3     שלא הכנסתיו         ביד?ך? ו?ה?<..>?תו?       <..>לום לפיכך

ירו1       והבאתיו אל תחת  ידיך   ושלחתו             בשלום   לפי'

ירו2       והבאתיו    לתחת ידך    ושלחתו             בשלום   לפי'

או3        והבאתיו    לתחת ידיך   ושלחתו             בשלום   לפי'

או51       והבאתיו    לתחת ידיך   ושלחתו             לשלום   לפי'

ששון       והבאתיו אל תחת  ידיך   ושלחתו             בשלום   לפי'

--------------------------------------------------------------------

מינ    והיתה   נפשך   תחת נפשו ועמך     תחת עמו     דכוותה

פריז   היתה    נפשך   תחת נפשו

דפוס   והיתה   נפשך   תחת נפשו ועמך     תחת עמו } {

ג3     והיתה   נפש?ך? תחת נפשו ועמך     תחת עמו     וד?כו?<..

ירו1   והיתה   נפשך   תחת נפשו ועמך     תחת עמו     ודכותה

ירו2   והיתה   נפשך   תחת נפשו ועמך     תחת עמו     ודכוותיה

או3    והיתה   נפשך   תחת נפשו עמך  עמך תחת עמו     ודכוותה

או51   והי[ת]ה נפשך   תחת נפשו עמך      תחת עמו     ודכוותה

ששון   והיתה   נפשך   תחת נפשו ועמך     תחת עמו     ודכוותה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ויאמר    המלך    אחשורוש ויאמר (המלך) לאסתר המלכה מהו ויאמר

פריז

דפוס   ויאמר    המלך    אחשורוש ויאמר        לאסתר המלכה     ויאמר

ג3     ..>?אמר? <..>מלך אחשורוש ויאמר

ירו1   ויאמר    המלך    אחשורוש ויאמר        לאסתר וגו'  מהו ויאמר

ירו2   <..>אמר  המלך    אחשורוש ויאמר        לאסתר       מהו ויאמר

או3    ויאמ'    המלך    אחשורוש ויאמר        לאסתר המלכה מהו ויאמר

או51   ויאמר    [המלך]  אחשורוש ויאמר        לאסתר המלכה מהו ויאמר

ששון   ויאמר    המלך    אחשורוש ויאמר        לאסתר המלכה מהו ויאמר

--------------------------------------------------------------------

מינ    ויאמר     שתי פעמים

פריז

דפוס   ויאמר למה           אמ' לה אם הוא זה מוטב ואם לאו יאמרו

ג3           למה שני פעמים

ירו1   ויאמר     ב"פ

ירו2   ויאמר     ב'  פעמים

או3    ויאמר     שני פעמים

או51   ויאמר     שני פעמים

ששון   ויאמר     ב"פ

--------------------------------------------------------------------

מינ             רב   בשם  ר'  אליעזר            עד שלא   הרגיש

פריז

דפוס   שהוא הוא ר'                   אומ'       עד שהכיר

ג3              רב   בשם  ר'  לע?זר?            עד שלא   הרגיש

ירו1            רב   בש"ר     אלעזר  אמ'        עד שלא   הרגיש

ירו2            רב   בש"ר     אלעזר  אמ'        עד שלא   הרגיש

או3             ר'   בשם  רבי אלעזר  אמ'        עד שלא   הרגיש

או51            ר[ב] בש"ר     אלעזר  אמר  (ע"י) עד שלא   הרגיש

ששון            רב   בש"ר     אלעז'  אמ'        עד שלא   הרגיש

--------------------------------------------------------------------

מינ    בה   שהיא יהודיה היה מדבר עמה  מפיו          משהכיר  בה

פריז

דפוס   בה   שהיא יהודית היה מסיח עמה

ג3     בה   שהיא יהודית היה מדבר עימה בפרהסיא וכיון שהירגיש בה

ירו1   בה   שהיא יהודית היה מדבר עמה

ירו2   בה   שהיא יהודית היה מדבר

או3    בה   שהיא יהודית היה מדבר עמה

או51   [בה] שהיא יהודית היה מדבר עמה

ששון   בה   שהיא יהודית היה מדבר עמה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהיא יהודיה היה מדבר עמה  מפי     התורגמן הה"ד ויאמר

פריז

דפוס                             על  ידי תורגמן       ומשהכיר

ג3     שהיא יהודית היה מדבר עימה על  ידי מתורגמן      ויאמר

ירו1                             ע"י     תורגמן       ויאמר

ירו2                             ע"י     תורגמן       ויאמר

או3                              ע"י     תורגמן       ויאמר

או51                             ע"י     תורגמן       ויאמר

ששון                             ע"י     מתורגמן      ויאמר

--------------------------------------------------------------------

מינ    אחשורוש למתורגמן ויאמר התורגמן  לאסתר המלכה   והדין

פריז                                                 ודכותה

דפוס   בה      התחיל    מספר  עמה                  } ואף

ג3     המלך    לתורגמן  ויאמר התורגמן  לאסתר         והדן

ירו1   המלך    לתורגמן  ויאמר התורגמן  לאסתר המלכה   והדין

ירו2   המלך    לתורגמן  ויאמר התורגמן  לאסתר         והדין

או3    המלך    לתורגמן  ויאמר התורגמן  לאסתר המלכה   והדין

או51   המלך    לתורגמן  ויאמר התורגמן  לאסתר המלכה   והדין

ששון   המלך    לתורגמן  ויאמר המתורגמ' לאסתר המלכה   והדין

--------------------------------------------------------------------

מינ        ויאמר יי אל משה [אמר] אל הכהנים          ואמרת אליהם

פריז                       אמור  אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם

דפוס   כאן                 אמור  אל הכהני'          ואמרת אליהם

ג3         ויאמר יי אל משה אמר   אל הכהנם

ירו1                       אמור  אל הכהנים בני אהרן וגו'

ירו2                       אמור  אל הכהנים          ואמרת אליהם

או3                        אמור  אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם

או51                       אמור  אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם

ששון                       אמור  אל הכהני'          ואמרת אליהם

--------------------------------------------------------------------

מינ    מהו אמר  ואמרת               אמירה  הראשונה אמור לו   לנפש

פריז                                באמירה ראשונה  אמ'  לו   לנפש

דפוס                                אמירה  ראשונה  למת  מצוה

ג3     למה אמר  ואמרת           אלא באמירה ראשונה  אמ'  להם  לנפש

ירו1   מהו אמור ואמרת שני פעמים אלא באמירה ראשונה  אמ'  לו   לנפש

ירו2   מהו אמור ואמרת ב'  פעמים אלא באמירה ראשונה  א"ל       לנפש

או3    מה  אמור ואמרת ב"פ       אלא באמירה ראשונה  אמ'  לו   לנפש

או51   מהו אמור ואמרת שני פעמים אלא באמירה ראשונה  א"ל       לנפש

ששון   מהו אמור ואמרת ב"פ       אלא באמירה ראשונה  א"ל       לנפש

--------------------------------------------------------------------

מינ    לא יטמא בעמיו אמירה    שנייה  אמור   לו אם   בא   מת

פריז   לא יטמא       באמירה   שניה             אם   בא   מת

דפוס      יטמא                והשניה לאחרי' לא יטמא לפי' נאמ

ג3     לא יטמא       ובאמירה  שנייה  אמר    לו אם   בא   מת

ירו1   לא יטמא       באמירה   שנייה  אמ'    לו אם   בא   מת

ירו2   לא יטמא בעמיו <..>מירה שניה   א"ל       אם   בא   מת

או3    לא יטמא בעמיו באמירה   שניה   אמ'    לו אם   בא   מת

או51   לא יטמא בעמיו באמירה   שנייה  א"ל       אם   בא   מת

ששון   לא יטמא       באמירה   ב'     א"ל       אם   בא   מת

--------------------------------------------------------------------

מינ    מצוה   לתחת  ידך   הוי זקוק ליטמא לו לפי  שבעולם הזה כהן

פריז   מצוה         לידך           היטמא לו לפי  שבעולם הזה אתם

דפוס   אמור   ואמרת

ג3     מצ?וה? על    ידך       הטפל       בו לפי  שבעולם הזה כהנים

ירו1   מצוה         בידך      הזקק       לו לפי  שבעה"ז     הכהן

ירו2   מצוה         לידך      הזקק       לו לפי  שבעה"ז     הכהן

או3    מצוה         לידיך     הזקק       לו לפי  שבעה"ז     הכהן

או51   מצוה         לידך      הזקק       לו לפי  שבעה"ז     הכהן

ששון   מצוה         לידיך     הזקק       לו לפי' שבעה"ז     הכהן

--------------------------------------------------------------------

מינ    מטמא    למת מצוה אבל לעתיד     לבא  מה  כת'  בלע

פריז   מטמאים  במת מצוה אבל לעתיד     לבא  אין אתם  מטמאין

דפוס

ג3     מיטמאים במת מצוה אבל ל<..>?י?ד לבוא מה  כתוב בלע

ירו1   מטמא    למת מצוה אבל לעתיד     לבא  מה  כתיב בלע

ירו2   מטמא    למת מצוה אבל לעתיד     לבא  מה  כתי' בלע

או3    מטמא    למת מצוה אבל לעתיד     לבא  מה  כתי' בלע

או51   מטמא    למת מצוה אבל לעתיד     לבוא מה  כתיב בלע

ששון   מיטמא   למת מצוה אבל לעתיד     לבא  מה  כתי' בלע

--------------------------------------------------------------------

מינ    המות לנצח ומחה          יי   אלהים דמעה  מעל  כל פנים וחרפת

פריז   כל   עיקר לפי           שאין מיתה  לעתיד לבא

דפוס

ג3     המות לנצח

ירו1   המות לנצח ו(ג)[מ]ח?ה/ר? יי   אלהים דמעה  מעל  כל פנים וחרפת

ירו2   המות לנצח וגו'

או3    המות לנצח ומחה          יי   אלהים דמעה  מעל  כל פנים וחרפת

או51   המות לנצח ומחה          יי   אלהים דמעה  וגו'

ששון   המות לנצח וג'

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמו יסיר מעל כל הארץ כי יי דבר סליק פרשתא

פריז

דפוס

ג3 

ירו1   עמו יסיר מעל כל הארץ כי יי דבר

ירו2

או3    עמו יסיר מעל כל הארץ כי יי דבר

או51

ששון