לונ                {א}

וטי     פרשתא כ"ז  {א}

מינ                {א}

פריז    פרשה  כז   {א}       שור  או כשב או עז      הה"ד

דפוס    פרשת  כז   {א}       שור  או כשב או עז      הה"ד צדקתך

ג3      פרש   כ'ז' {א}       שור  או כשב

ירו1    פרשתא כ"ח  {א}

ירו2    פרשתא כ"ח  {א}

או3     פרשת  כ"ט  {א} צדקתך [שור או כשב או עז      הה"ד

או51    פרשתא כ"ח  {א}       שור  או כשב או עז      הה"ד

ששון    פרשת' כ"ח  {א}       שור  או כשב או עז וגו' הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    כהררי אל ההרים מעלין עשבים והצדיקים יש להם מעשים טובים

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    ד"א צדקתך כהררי אל מה ההרים ראוים להזרע ועושים פירות כך

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    הצדיקי' עושים פירות ומטיבין לעצמם ולאחרים למה הדבר דומה

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    לפעמון זהב והגיל שלו מן מרגלית כך הצדיקים מטיבין לעצמן

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    ולאחרים שנא' אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו משפטיך

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    תהום רבה אלו הרשעים מה תהום אינו יכול להזרע ואינו עושה

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    פירות אף הרשעים אין להם מעשים טובים ואין עושין פירות אלא

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    מצירין לעצמן ולאחרים שנא' אוי לרשע רע רע לעצמו ורע לאחרים

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    צדקתך כהררי אל סרס המקרא ודרשהו צדקתך על משפטיך כהררי אל

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    על תהום רבה מה ההרים הללו כובשין על תהום שלא יציף העולם

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    כך הצדקה כובשת הפורענות שלא תבא לעולם צדקתך כהררי אל מה

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    ההרים הללו אין להם סוף כך אין סוף למתן שכרן של צדיקי' משפטיך

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    תהום רבה מה התהום אין לו חקר כך אין חקר לפורענותן של רשעים

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   צדקתך   כהררי א'

וטי                   צדקתך   כהררי אל

מינ                   צדקתך   כהררי אל ומשפטך תהום רבה אדם

פריז                  צדקתך   כהררי אל משפטיך תהום רבה

דפוס    לעתיד לבא ד"א צדקתך   כהררי אל

ג3                    צד<..>ך כהררי אל וגו'

ירו1                  צדקתך   כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו'

ירו2                  צדקתך   כהררי אל וגו'

או3                   צדקתך]  כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם

או51                  צדקתך   כהררי אל משפטיך תהום רבה

ששון                  צדקתך   כהררי אל משפטיך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר' ישמעל  ור' עקיב' ר' ישמעאל

וטי                    ר' ישמעאל ור' עקיבה ר' ישמעאל

מינ     ובהמ' תושיע יי ר' ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל

פריז                   ר' ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל

דפוס                                       ר' ישמעאל

ג3                     ר' ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל

ירו1                   ר' ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל

ירו2                   ר' ישמע'  ור' עקי'  ר' ישמע'

או3     ובהמה תושיע יי ר' ישמעאל ור' עקי'  ר' ישמעאל

או51                   ר' ישמעאל ור' עקיבא ר' ישמעאל

ששון                   ר' ישמע'  ור' עקי'  ר' ישמע'

--------------------------------------------------------------------

לונ     א'      הצדיקין שהן עושין  את התורה    שנתנה  מהררי א'

וטי     אומ'    הצדיקים שהן עושין  את התורה    שנתננה מהררי אל

מינ     אומ'    צדיקים      שקיימו את התורה    שניתנה מהררי אל

פריז    אומ'    הצדיקים     שעושים את התורה    שניתנה מהררי אל

דפוס    אומ' אף הצדיקי'     שעושין    התורה    שניתנה מהררי אל

ג3      או'     הצדיקים שהן עושין  את <..>תורה שניתנה מהררי אל

ירו1    אומ'    הצדיקי'     שעושין את התורה    שניתנה מהררי אל

ירו2    אמ'     הצדיקי'     שעושי' את התורה    שניתנה מהררי אל

או3     אומ'    הצדיקים     שעושין את התורה    שנתנה  מהררי אל

או51    אומר    הצדיקים     שעושין את התורה    שניתנה מהררי אל

ששון    או'     הצדיקי'     שעושי  את התורה    שניתנה מהררי אל

--------------------------------------------------------------------

לונ     הקב"ה עושה עמהן  צדקה          כההרי  א'

וטי     הקב"ה עושה עמהן  צדקה          כהררי  אל

מינ     אתה   עושה עמהן                כהררי  אל   הה"ד

פריז    הקב"ה עושה עמהם  צדקה          כהררי  אל

דפוס    הקב"ה עושה עמהן  צדקה          כהררי  אל

ג3      הקב"ה עושה עימהן צדק<..>ת      כהר<.. ...> שנ'

ירו1    הקב"ה

ירו2

או3

או51

ששון    הב"ה  עושה       צדקה     עמהם כהררי  אל

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אבל הרשעים שאינן עושין את התורה שנתנה  מהררי

וטי                    אבל הרשעים שאינן עושין את התורה שנתנה  מהררי

מינ     צדקתך כהררי אל אבל רשעים  שלא   קיימו את התורה שניתנה מהררי

פריז                   אבל הרשעים שאין  עושין את התורה שניתנה מהררי

דפוס                   אבל רשעים  שאין  עושים    התורה שניתנה מהררי

ג3      צדקתך כהררי אל אבל הרשעים שאין  עושין את התורה שנתנה  מהררי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                   אבל מי     שאין  עושין את התורה שניתנה מהררי

--------------------------------------------------------------------

לונ     א' הקב"ה מדקדק עמהן עד     תהום רבה הה"ד

וטי     אל הקב"ה מדקדק עמהן עד     תהום רבה הה"ד

מינ     אל את    מדקדק עמהן עד     תהום רבה הה"ד

פריז    אל הקב"ה מדקדק עמהם

דפוס    אל הקב"ה מדקדק עמהן עד     תהום רבה

ג3      אל הקב"ה מדקדק עמהן עד     תהום רבה שנ'

ירו1             מדקדק עמהם עד     תהום רבה הה"ד

ירו2       הקב"ה מדקדק עמהם עד     תהום רבה הה"ד

או3        הקב"ה מדקדק עמהם עד     תהום רבה הה"ד

או51       הב"ה  מדקדק עמהם עד     תהום רבה הה"ד

ששון    אל הב"ה  מדקדק עמהם עד     תהום רבה הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ     ומשפטיך תהום רבה                          ר' עקיבה

וטי     ומשפטיך תהום רבה                          ר' עקיבא

מינ     משפטיך  תהום רבה                          ר' עקיבא

פריז

דפוס                                              ר' עקיבא

ג3      ומשפטיך תהום רבה                          ר' עקיבא

ירו1                     כהררי אל משפטיך תהום רבה ר' עקיבא

ירו2    משפטיך  תהום רבה                          ר' עקי'

או3     משפטיך  תהום רבה                          ר' עקי'

או51    משפטיך  תהום רבה                          ר' עקיבא

ששון    משפטיך  תהום רבה                          ר' עקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     א'   אחד אילו ואחד אילו הקב"ה מדקדק      את הדין

וטי     אומ' אחד אלו  ואחד אלו  הקב"ה מדקדק עמהן את הדין

מינ          אחד אילו ואחד אילו       מדקדק עמהן         מדקדק

פריז                                  מדקדק

דפוס    אומ'     אלו       ואלו       מדקדק עמהן

ג3      או'  אחד אלו  ואחד אלו  הקב"ה מדקדק

ירו1    אמ'  אחד אלו  וא'  אלו  הקב"ה מדקדק עמהם

ירו2    אומ' א'  אלו  וא'  אלו  הקב"ה מדקדק עמהם

או3     אומ'     אלו       ואלו הקב"ה מדקדק עמהם

או51    אומ'     אלו       ואלו הב"ה  מדקדק עמהם

ששון    או'  א'  אלו  וא'  אלו  הב"ה  מדקדק עמהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 מדקדק עם הצדיק

וטי                                 מדקדק עם הצדיקים

מינ     עם הצדיקים ומדקדק עם הרשעים מדקדק עם הצדיקים

פריז                                      עם הצדיקים

דפוס                                         הצדיקים

ג3                                        עם הצדיקים

ירו1                                מדקדק עם הצדיקים

ירו2                                      עם הצדיקים

או3                                          הצדיקים מדקדק עמהם

או51                                         הצדיקים מדקדק עמהם

ששון                                מדקדק עם הצדיקים

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגובה מהן         מעט   מעשים                     רעים

וטי     וגובה מהן         מעט   מעשים                     רעים

מינ     וגובה     מתן שכר מיעוט מעשים  טובים ומיעוט מעשים רעים

פריז    וגובה מהם         מיעוט מעשים                     רעים

דפוס    גובה  מהם         מיעוט מעשים                     רעים

ג3      וגובה מהם         מעט   מעשים                     רעים

ירו1    וגובה מהם         מיעוט עבירות

ירו2    וגובה מהם         מיעוט עבירות

או3     וגובה מהם         מעוט  עונות

או51    וגובה מהם         מיעוט עונות

ששון    וגובה מהם         מיעוט עבירות

--------------------------------------------------------------------

לונ     שעשו         בעולם הזה כדי   לשלם  להם שכר  טוב

וטי     שעשו         בעולם הזה כדי   ליפרע מהן          מישלם

מינ     שעשו         בעולם הזה בשביל ליתן      שכרן     משלם

פריז    שעשו         בעולם הזה בשביל ליתן      שכרם     שלמה

דפוס    שעשו         בעולם הזה בשביל ליתן  להם שכר  טוב

ג3      שהן  <..>דים בעולם הזה כדי   לשלם  להם שכר  טוב משלם

ירו1    שעשו         בעה"ז     כדי   לשלם  להם שכר  טוב

ירו2    שעשו         בעה"ז     כדי   [לשלם ל..          מושלם

או3     שעשו         בעה"ז     כדי   לשלם  להם שכר  טוב מושלם

או51    שעשו         בעה"ז     [כדי  לשלם  להם שכר  טוב מושלם

ששון    שעשו         בעה"ז     כדי   לשלם  להם שכר  טוב מושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ     לעתיד לבוא                                 ומשפיע

וטי     לעתיד לבוא                                 (ר)[ו]משפיע

מינ     לעתיד לבא           מדקדק        עם הרשעים ומשפיע

פריז    לעתיד לבא                                  ומשפיע

דפוס    לעתיד לבא                                  ומשפיע

ג3      לעתיד לבוא                                 ומשפיע

ירו1    לעה"ב               ומדקדק  עמהם עם הרשעי' ומשפיע

ירו2    ...                 ומדקד..                ומשפטי

או3     לעתיד לבוא  והרשעים מדקדק   עמהם           ומשפיע

או51    לעתיד לבוא] והרשעים מדקדק   עמהם           ומשפיע

ששון    לעתיד לבוא          ומדקדק  עם      הרשעים ומשפיע

--------------------------------------------------------------------

לונ            שלוה  לרשעים       ועושה להן       שכר מצות  קלות

וטי            שלוה  לרשעים       ונותן [להם]     שכר מצוות קלות

מינ     להם    ברכות                              שכר מיעוט מעשים

פריז    לרשעים שלוה               ומשלם להם           מיעוט מעשים

דפוס           שלום  לרשעים       ומשלם להם           מיעוט מעשים

ג3             שלום  לרשעים       ונותן להם       שכר מצות  קלות

ירו1    להם    שלום               ונותן להם       שכר מצות  קלות

ירו2    ..                        ונותן לה..  קצת ש..

או3     להם    שלוה         בעה"ז ונותן להם       שכר מצות  קלות

או51    להם    שלוה         בעה"ז ונותן להם       שכר מיעוט מעשים

ששון    להם    שלוה               ונותן להם       שכר מצות  קלות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     טובים ומיעוט מעשים רעים שעשו בעולם הזה בשביל ליתן שכרן

פריז    טובים

דפוס    טובים

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51    טובים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     משלם לעתיד לבא מדקדק עם הרשעים ומשפיע להם ברכות שכר מיעוט

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                     שעשו  בעולם הזה כדי          ליפרע

וטי                     שעשו  בעולם הזה כדי          ליפרע

מינ     מעשים טובים     שעשו  בעולם הזה בשביל        ליפרע

פריז                    שעשו  בעולם הזה בשביל        ליפרע

דפוס                    שעשו  בעולם הזה כדי          ליפרע

ג3                  שהן עושין בעולם הזה כדי          להיפרע

ירו1                    שעשו  בעה"ז     כדי          ליפרע

ירו2                                          ליפר'] ליפרע

או3                     שעשו  בעה"ז     כדי          ליפרע

או51                    שעשו  בעה"ז     כדי          ליפרע

ששון                    שעשו  בעה"ז     כדי          ליפרע

--------------------------------------------------------------------

לונ     מהם  משלם  לעתיד לבוא      ר'   מאיר א'   משל  את

וטי     מהן  מישלם לעתיד לבוא      ר'   מאיר או'  משל  את

מינ     מהן  משלם  לעתיד לבא       ר'   מאיר      מושל אתה

פריז    מהן        לעתיד לבא

דפוס    מהם        לעתיד לבא       ר'   מאיר אומר משל

ג3      מהם  מושלם לעתיד לבוא  אמ' ר'   מאיר      משל  את

ירו1    עמהם       לעתיד לבא       רמ"א           משל  את

ירו2    מהם        לעתיד לבא       ר"מ            משל  את

או3     מהם  מושלם לעתיד           ר"מ       אומ' משל  את

או51    מהם        לעתיד לבוא"     ר'   מאיר אומר משל  את

ששון    מהם  מושלם לעתיד לבא       ר"מ       או'  משל  את

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרשעים  בדירתן ביום                      ואת

וטי     הרשעים  בדירתן ביום רדתו שאולה וגו'

מינ     צדיקים  בדירתן                      מושל את  (הצדיקים)

פריז

דפוס    הצדיקים בדיר

ג3      הצדיקים בדירתם                      ומשל את

ירו1    הצדיקים בדירתן

ירו2    הצדיקים בדירתן

או3     הצדיקים בדירתן

או51    הצדיקים בדירתן                      משל  את

ששון    הצדיקי' בדירתן

--------------------------------------------------------------------

לונ     הצדיקים  בדירתן משל  את הצדיק'  בדירתן             מרעה

וטי

מינ     [הרשעים] בדירתן מושל את הצדיקים בדירתן             במראה

פריז                                                       במרעה

דפוס                                                 8&‏    במרעה

ג3      הרשעים   בדירתן משל  את הצדיקים                    במרעה

ירו1                                           בהרים שנאמ' במרעה

ירו2                                           בהרים שנא'  במרעה

או3                                            בהרים שנא'  במרעה

או51    הרשעים   בדירתן משל  את הצדיקים בדירתן בהרים שנא'  במרעה

ששון                                           בהרים שנ'   ב<..>

--------------------------------------------------------------------

לונ     טוב וגו'

וטי

מינ     טוב ארעה אתם  ובהרי מרום ישראל יהיה       מהם  שם תרבצנה

פריז    טוב ארעה אותם וגו'

דפוס    טוב ארעה אותם ובערי מרום ישראל יהיה נויהם

ג3      טוב ארעה אותם וגו'

ירו1    טוב ארעה אותם וגו'

ירו2    טוב ארעה אתכם ובהרי מרום ישראל

או3     טוב ארעה אותם ובהרי מרום ישראל יהיה נויהם וכו'

או51    טוב ארעה אותם ובהרי מרום ישראל יהיה נויהם

ששון    טוב ארעה אותם ובהרי מרום ישראל יהיה נויהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ומשל  את הרשעים

וטי

מינ     בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה אל הרי ישר' ומושל את הרשעים

פריז                                          ומשל  את הרשעים

דפוס                                          ומשל     הרשעים

ג3                                            ומשל  את הרשעים

ירו1                                          משל   את הרשעים

ירו2                                          ומשל  את הרשעים

או3                                           משל   את הרשעים

או51                                          משל   את הרשעים

ששון                                          ומשל  את הרשעים

--------------------------------------------------------------------

לונ     בדירתן                                  ביום רדתו שאולה

וטי

מינ     בדירתן                  כה אמר יי       ביום רדתן שאלה

פריז    ברדתן                   כה אמר יי צבאות ביום רדתו שאולה

דפוס    בדיריתן           שנ'                   ביום רדתו שאולה

ג3      בדירתן                  כה אמר יי אי'ם  ביום רדתו שאולה

ירו1    בדירתן            שנאמ' כה אמר יי       ביום רדתו שאולה

ירו2    בדירתן  בתהום     שנא'  כה אמר יי אלהים ביום רדתו שאולה

או3     בדירתן  בתהום     שנא'  כה אמ' יי       ביום רדתו שאולה

או51    בדירתן  בתהום רבה שנ'   כה אמר יי       ביום רדתו שאולה

ששון    בדירתן  בתהום     שנ'   כה אמר יי       ביום רדתו שאולה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ר' יהודה בר'  א'

וטי                                         יהודה ברבי אמ'

מינ     האכלתי כסיתי  עליו את תהום          יהודה ב"ר  אמ'

פריז                          וגו'       ר' יהודה      או'

דפוס    האכלתי כסיתי  עליו את התהום      ר' יהודה בר'  אמ'

ג3      האבלתי כיסיתי עליו את תהום  וגו'    יהודה ברבי אמ'

ירו1    האבלתי כסיתי  עליו את התהום      ר' יהודה בר'  אומ'

ירו2    האבלתי כסיתי  עליו את תהום       ר' יהודה בר'  אומ'

או3     האבלתי כסיתי  עליו את התהום      ר' יהודה בר'  אומ'

או51    האבלתי כסיתי  עליו את תהום       ר' יהודה בר'  אומר

ששון    האבלתי כסיתי  עליו את התהום      ר' יהודה בר'  או'

--------------------------------------------------------------------

לונ     האבלתי היבלתי כת'  תדע שאין עושין כסות  לגנו    לא של כסף

וטי     האבלתי הובלתי כת'  תדע שאין עושין כסות  לגגות   לא

מינ     האכלתי הובלתי כת'  משל אין  עושין כסוי  לגיגית  לא של כסף

פריז    הובלתי        כתב  משל אין  עושין כיסוי לגיגית  לא של כסף

דפוס                       משל אין  עושין כסוי  ל?ג?גית לא    מכסף

ג3      האבלתי הובלתי כתוב משל שאין עושין כסוי  לגיגית  לא    שלכסף

ירו1    האבלתי הובלתי כתיב תדע שאין עושין כסוי  לגיגית  לא של

ירו2    האבלתי הובלתי כתי' תדע שאין עושין כסות  לגיגית  לא של

או3     האבלתי הובלתי כתי' תדע שאין עושין כסוי  לגיגית  לא של

או51    האבלתי הובלתי כתי' תדע שאין עושין כסוי  לגגית   לא של כסף

ששון    האבלתי הובלתי כתי' תדע שאין עושין כיסוי לגיגית  לא של

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא של זהב   לא                    שלנחשת  ולא    שלברזל

וטי            שלזהב ולא      שלכסף לא     שלנחושת ולא    שלברזל

מינ     ולא של זהב                  ולא של נחשת    לא  של ברזל

פריז    ולא של זהב                  ולא של נחשת    ולא של ברזל

דפוס           וזהב  ולא משאר מתכות

ג3      ולא    שלזהב                ולא    שלנחשת  ולא    שלברזל

ירו1           זהב   ולא של   כסף   ולא של נחשת    ולא של

ירו2           זהב   ולא של   כסף   ולא של נחשת    ולא של ברזל

או3            זהב   ולא של   כסף   ולא של נחושת   ולא של ברזל

או51    ולא של זהב                  לא  של נחשת    ולא של ברזל

ששון           זהב   ולא של   כסף   ולא של נחשת    ולא של ברזל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא       שלבדיל ולא של עפרת    אלא    שלחרס מפני שהוא

וטי     ולא       שלבדיל ולא    שלעופרת אלא    שלחרס מפני שהוא

מינ         לא של בדיל   ולא של עופרת   ולא של חרס   למה  שהוא

פריז    ולא    של בדיל   ולא של עופרת   אלא    חרס   מפני שהוא

דפוס                                    אלא    מחרס  מפני שהוא

ג3      ולא       שלבדיל ולא    שלעופרת אלא    שלחרש מפני שהוא

ירו1              בדיל   ולא של עופרת   אלא של חרס   מפני שהא

ירו2    ולא    של בדיל   ולא של עופרת   אלא של חרס   מפני שהוא

או3     ולא    של בדיל   ולא של עופרת   אלא של חרס   מפני שהוא

או51    ולא    של בדיל   ולא של עופרת   אלא של חרס   מפני שהוא

ששון    ולא    של בדיל   ולא של עופרת   אלא של חרס   מפני שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     ממינו            כך אמ' הקב"ה     גיהינם חשך

וטי     מימינו           כך א'  הקב"ה     גיהנם  חשך

מינ     מין     על מינו  כך     הקב"ה אמ' התהום  חשך

פריז    מין        במינו    קרא הקב"ה     גהינם  חשך

דפוס    מין        במינו כך אמ' הב"ה      גהינם  חשך  דכתי'

ג3      מין        במינו כך אמ' הק"בה     גהנם   חושך

ירו1    ממינו            כך אמ' הקב"ה     גיהנם

ירו2    ממנו             כך אמ' הקב"ה     גיהנם  חשך

או3     ממנו             כך אמ' הקב"ה     גהינם  חשך

או51    ממ[י]נו          כך אמ' הב"ה      גהינם  חושך

ששון    ממינו            כך     אהב"ה     גיהנם  חשך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    יהי דרכם חשך וחלקלקות ותהום  חשך  שנ' וחשך על פני תהום

ג3                            והתהום חושך

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורשעים  חשך                        ותהום  חשך  יבא   חשך

וטי     ורשעים  חשך                        ותהום  חשך  יבוא  חשך

מינ     והרשעים חשך                        וגהינם חשך  יבא   חשך

פריז    והרשעים חשך                                    יבא   חשך

דפוס    והרשעים חשך  שנ' והיה במחשך מעשיהם             יבא   חשך

ג3      והרשעים חושך                                   <..>א חושך

ירו1    ורשעים  חשך                        ותהום  חשך  יבא   חשך

ירו2    ורשעים  חשך                        ותהום  חשך  יבא   חשך

או3     ורשעים  חשך                        ותהום  חשך  יבא   חשך

או51    ורשעים  חושך                       ותהום  חושך יבוא  חשך

ששון    ורשעי'  חשך                        ותהום  חשך  יבא   חשך

--------------------------------------------------------------------

לונ     ויכסה את חשך   בתוך חשך תנ'         כי       בהבל בא וגו'

וטי     ויכסה    חשך   בתוך חשך שנ'         כי       בהבל בא ובחשך

מינ     ויכסה את החשך           הה"ד        כי       בהבל בא ובחשך

פריז    ויכסה את החשך                       כי       בהבל בא ובחשך

דפוס    ויכסה    ?חש?ך          שנא'        כי       בהבל בא ובחשך

ג3      ויכסה על החושך          הדא   ה' ד' כי       בהבל בא ובחושף

ירו1    ויכסה    חשך   בתוך חשך שנאמ'       כי (בחש) בהבל בא ובחשך

ירו2    ויכסה    חשך   בתוך חשך שנא'        כי       בהבל בא ובחשך

או3     ויכסה    חשך   בתוך חשך שנא'        כי       בהבל בא ובחשך

או51    ויכסה    חושך  בתוך חשך שנא'        כי       בהבל בא ובחשך

ששון    ויכסה    חשך   בתוך חשך שנ'         כי       בהבל בא ובחשך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         ילך ובחשך שמו וכו'

מינ     ובא ילך ובחשך שמו יכוסה

פריז        ילך ובחש' שמו יכוסה

דפוס        ילך ובחשך שמו יכוסה ד"א צדקתך כהדדי אל { צדקתך

ג3          ילך

ירו1        ילך ובחשך שמו יכסוה

ירו2        ילך ובחשך שמו יכוסה

או3         ילך ובחשך שמו יכוסה

או51        ילך ובחשך שמו יכסה

ששון        ילך ובחשך שמו יכוסה

--------------------------------------------------------------------

לונ              ר' יונתן   בש' ר' יאשיה  היה מסרס הדין קרייא

וטי              ר' יונתן   בשם ר' יאשיה  היה מסרס הדין קרייא

מינ              רב נתן     בשם ר' יאשיה      מסרס      קרא

פריז             ר' יונתן   בשם ר' יאשיה      מסרס הדין קריא

דפוס    כהררי אל                              סרס       המקרא ודרשהו

ג3               ר' יונתן   בשם ר' <..>יה     מסרס הדן  קייה

ירו1             ר' יונתן          יאשיה  הוה מסרס הדין קרייה

ירו2             ר' נתן     בר'    יאשיהו הוה מסרס הדין קרייה

או3              ר' נתן     בר     יאשיהו היה מסרס הדין קרא

או51             ר' [יו]נתן בר'    יאשיהו הוה מסרס הדין קריה

ששון             ר' נתן     בר'    יאשיה  הוה מסרס הדין קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ     צדקתך על

וטי     צדקתך על משפטיך כהררי אל    תהום רבה

מינ     צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה מה התהום הזה

פריז    צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

דפוס    צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

ג3      צדקתך על משפטי' כהררי אל    תהום רבה

ירו1

ירו2    צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

או3     צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

או51    צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

ששון    צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אין לו חקר כך אין חקר למחת פורענותן של רשעם בגהינם מה הרים

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הללו אין להן מינין כך אין מינין למתן שכרן של צדיקים לעתיד

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         משפט   כהררי א'    תהום     מה תהום

וטי                                                     מה

מינ     לבא                                         מה

פריז                                                מה

דפוס                                                מה

ג3                                                  מה

ירו1        צדק<..>ך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה מה

ירו2

או3                                                 מה

או51                                                מה

ששון                                                מה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרים           הללו   כובשין על תהום      שלא יעלה ויציף

וטי     הרים           הללו   כובשין על תהום      שלא יעלה ויציף

מינ     הרים           הללו   נטשין  על התהום כדי שלא      יציף

פריז    הרים           הללו   כובשים על תהום      שלא יעלה ויציף

דפוס    ההרים          הללו   כובשין על תהום      שלא      יציף

ג3      ההרים          הללו   כובשין על התהום כדי שלא יעלה ויצף

ירו1    הרים           הללו   כובשים על תהום      שלא יעלה ויציף

ירו2                                              שלא יעלה ויציף

או3     הרים  (על תהו)        כובשין על תהום      של  יעלה ויציף

או51    הרים           [הללו] כובשים על תהום      שלא יעלה ויציף

ששון    הרים           הללו   כובשין על תהום      של  מעלה ויצי<..>

--------------------------------------------------------------------

לונ     את העולם כך מעשיהם      שלצדיקים        על הפורענות

וטי     את העולם כך מעשיהן      שלצדיקים        על הפורענות

מינ     את העולם כך             צדיקים   כבושין על הפורעות  כדי

פריז    את העולם כך מעשיהם   של צדיקים   כובשין על הפורענות

דפוס       העולם כך הצדקה                כובשת     הפורענות

ג3      את העולם כך <..>שיהם    שלצדיקים כובשים על הפורענות

ירו1    את העולם כך מעשה        הצדיקים  כובשין על הפורענו'

ירו2    את העולם כך מעשה        הצדיקי'  כובשים על הפורענות

או3     את העולם כך מעשה        צדיקים   כובשין על הפורענות

או51    את העולם כך מעשה        צדיקים   כובשים על הפורענות

ששון    את העולם כך מעשה        הצדיקים  כובשין על הפורענות

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלא תבא            לעולם

וטי     שלא תבוא           לעולם

מינ     שלא תצא  ותחריב את העולם {   צדקתך על משפטיך כהררי

פריז    שלא יבא            לעולם ד"א צדקתך           כהררי

דפוס    שלא תבא            לעולם     צדקתך           כהררי

ג3      שלא תבוא           לעולם ד"א צדקתך           כהררי

ירו1    שלא תבא            לעולם

ירו2    שלא תבא            לעולם

או3     שלא תבוא           לעולם

או51    שלא תבוא           לעולם

ששון    שלא תבא            לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                    מה    הרים    הללו אין  להן סוף כך אין סוף

וטי                    מה    הרים    הללו אין  להם סוף כך אין סוף

מינ     אל על תהום רבה

פריז    אל             מה    הרים    הללו אין  להם סוף כך אין סוף

דפוס    אל             מה    ההרים   הללו אין  להם סוף כך אין סוף

ג3      אל             <...>              אין  להן סוף כך אין <...>

ירו1                   ומה   הרים    הללו אין  להם סוף כך אין ס?ו?ף

ירו2                         וממהרים הללו שאין להם סוף כך אין סוף

או3                    ומה   הרים    הללו אין  להם סוף כך אין סוף

או51                   ומה   הרים    הללו אין  להם סוף כך אין סוף

ששון                   מה    הרים    הללו אין  להם סוף כך אין סוף

--------------------------------------------------------------------

לונ     למתן שכרן    שלצדיקים לעתיד לב'  משפטיך  תהום רבה   מה

וטי     למתן שכרן    שלצדיקים לעתיד לבוא משפטיך  תהום רבה   מה

מינ                                                         מה

פריז    למתן שכרן של צדיקים   לעתיד לבא  ומשפטיך תהום רבה   מה

דפוס    למתן שכרן של צדיקי'              משפטיך  תהום רבה   מה

ג3           שכרן    שלצדיקים לעתיד לבוא         <... ..>בה מה

ירו1    למתן שכר  של צדיקי'   לעתיד לבוא משפטיך  תהום רבה   מה

ירו2    למתן שכרן של צדיקים   לעתיד לבא  משפטיך  תהום רבה   מה

או3     למתן שכרן של צדיקים   לעתיד לבא  משפטיך  תהום רבה   מה

או51    למתן שכרן של צדיקים   לעתיד לבוא [משפטיך תהום רבה   מה

ששון    למתן שכרן של צדיקים   לעה"ב      משפטיך  תהום רבה   מה

--------------------------------------------------------------------

לונ     התהום הזה אין   לה חקר כך אין חקר          לפורענותן

וטי     התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למחת  פורענותן

מינ     התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למחת  פורענותן  של

פריז    תהום  הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למדת  פורענותן  של

דפוס    התהום     אין   לו חקר כך אין חקר          לפורענותן של

ג3      התהום הזה <...>    חקר כך אין חקר    למחות פורענותך

ירו1    התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למדת  פורענו'

ירו2    התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר          לפורענותן של

או3     התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למדת  פורענות

או51    התהום הזה אין   לו חקר כך אין חקר    למדת  פורענות

ששון    התהום הזה אין   לו חקר כך אין חק<..> למדת  פורענות

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלרשעים לעתיד לבוא

וטי     שלרשעים לעתיד לבוא

מינ     רשעם                בגהינם מה הרים הללו אין להן מינין כך

פריז    רשעים   לעתיד לבא

דפוס    רשעים   לעתיד לבא

ג3      שלרשעים לעתיד לבוא

ירו1    לרשעי'  לעתיד לבוא

ירו2    רשעים   לעתיד לבא

או3     לרשעים  לעתיד לבוא

או51    רשעים   לעתיד לבוא]

ששון    רשעים   לעתיד לבוא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               ד'  א' צדקתך

וטי                                               ד"א    צדקתך

מינ     אין מינין למתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא }

פריז                                              ד"א    צדקתך

דפוס                                            }

ג3                                                ד"א    <...>

ירו1                                              ד"א    צדקתך

ירו2                                              ד"א    צדקתך

או3                                               ד"א    צדקתך

או51                                              ד"א    צדקתך

ששון                                              ד"א    צדקתך

--------------------------------------------------------------------

לונ              מה הרים    הללו   נזרעין ועושין  פירות    כך מעשיהן

וטי     כהררי אל מה הרים    הללו   נזרעין ועושין  פירות    כך מעשיהן

מינ              מה הרים    הללו   נזרעין ועושין  פירות    כך

פריז    כהררי אל מה הרים    הללו   גלוים

דפוס

ג3      כהר'     מה ההרים   הללו

ירו1    כהררי אל מה ההרים   הללו   נזרעין ועושיין פיר<..>ת כך מעשה

ירו2    כהררי אל מה הרים           נזרעי' ועושי'  פירות    כך מעשה

או3     כהררי אל מה ההרים   הללו   נזרעי' ועושין  פירות    כך מעשה

או51    כהררי אל מה [ה]הרים [הללו] נזרעים ועושין  פירות    כך מעשה

ששון    כהררי אל מה הרים    הללו   נזרעין ועושין  פירות    כך

--------------------------------------------------------------------

לונ     של צדיקין   עושין פירות הה"ד  אמרו    צדיק

וטי        שלצדיקים עושין       ההד"כ אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

מינ        הצדיקים  עושי' פירות הה"ד  אמרו כי צדיק כי טוב כי פרי

פריז

דפוס

ג3 

ירו1       הצדיקים  עושין פירות הה"ד  אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

ירו2       הצדיקי'  עושי' פירות הה"ד  אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

או3        הצדיקים  עושין פירות הה"ד  אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

או51       הצדיקים  עושין פירות הה"ד  אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

ששון       הצדיקי'  עושי' פירות הה"ד  אמרו    צדיק כי טוב כי פרי

--------------------------------------------------------------------

לונ                   משפטיך תה'  רבה מה התהום הזה לא   נזרע  ולא

וטי     מעלליהם       משפטיך תהום רבה מה התהום הזה לא   נזרע  ולא

מינ     מעלליהם יאכלו                 מה התהום הזה אינו נזרע  ואינו

פריז

דפוס

ג3 

ירו1    מעלליהם יאכלו משפטיך תהום רבה מה התהום הזה אינו נזרע  ואינו

ירו2    מעלליהם יאכלו משפטיך תהום רבה מה התהום הזה אינו נזרע  ואינו

או3     מעלליהם יאכלו משפטיך תהום רבה מה התהום הזה אינו נזרעו ואינו

או51    מעלליהם יאכלו משפטיך תהום רבה מה התהום הזה אינו נזרעו ואינו

ששון    מעלילהם יאכל  משפטיך תהום רבה מה התהום הזה אינו נזרע  ואינו

--------------------------------------------------------------------

לונ     עושה פירות כך מעשיהן שלרשעים אינן עושין פירות הה"ד אוי

וטי     עושה פירות כך מעשיהן שלרשעים אינן עושין פירות הה"ד אוי

מינ     עושה פירות כך        הרשעי'  אין  עושי' פירות      אוי

פריז

דפוס

ג3 

ירו1    עושה פירות כך        הרשעי'  אינם עושי' פירות הה"ד אוי

ירו2    עושה פירות כך מעשה   הרשעי'  אינם עושי' פירות הה"ד אוי

או3     עושה פירות כך מעשה   הרשעים  אינן עושין פירות שנא' א"ר

או51    עושה פירות כך מעשה   הרשעים  אין  עושי' פירות שנ'  אוי

ששון    עושה פירות כך מעשה   הרשעי'  אין  נעשין פירות הה"ד אוי

--------------------------------------------------------------------

לונ     לרשע רע                       ד'  א' צדקתך          מה

וטי     לרשע רע כי גמ'  יד'           ד"א    צדקתך כהררי אל מה

מינ     לרשע רע כי גמול ידיו  יעשה לו                       מה

פריז

דפוס

ג3 

ירו1    לרשע רע כי גמול ידיו  יעשה לו ד"א    צדקתך כהררי אל מה

ירו2    לרשע רע כי גמול <...> יעשה לו ד"א    צדקתך כהררי אל מה

או3     לרשע רע כי גמול ידיו  יעשה לו ד"א    צדקתך כהררי אל מה

או51    לרשע רע כי גמול ידיו  יעשה לו ד"א    צדקתך כהררי אל מה

ששון    לרשע רע כי גמול ידיו  יעשה לו ד"א    צדקתך כהררי אל מה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרים  הללו גלוים                כך מעשיהן    שלצדיקים

וטי     הרים  הללו גלוים                אף מעשיהן    ש()לצדיקים

מינ     הרים  הללו מגולין לכל באי העולם

פריז                                    כך מעשיהם של צדיקים

דפוס

ג3                 גלוים                כך מעשיהם    שלצדיקים

ירו1    ההרים הללו גלויין               כך מעשה      הצדיקי'

ירו2    הרים  הללו גלויים               כך מעשה      הצדיקי'

או3     ההרים הללו גלויין               כך מעשה      הצדיקים

או51    ההרים הללו גלויין               כך מעשה      הצדיקים

ששון    ההרים הללו גלויין               כך מעשי      הצדיקים

--------------------------------------------------------------------

לונ     גלויים        הה"ד        ייראוך עם שמש

וטי     גלוים         הדה  ה' דכ' ייראוך עם שמש

מינ                   שני         ייראוך עם שמש  לפני  ירח  דור

פריז    גלוים         שנ'         ייראוך עם שמש  ולפני ירח  דור

דפוס

ג3                                ייראוך עם ש<.. ...>  <... ..>ה

ירו1    גלויין        הה"ד        ייראוך עם שמש  וגו'

ירו2    גלויי'        הה"ד        ייראוך עם שמש  ולפני ירח  דור

או3     גלויין        הה"ד        ייראוך עם שמש  ולפני ירח  דור

או51    גלויין גלויין הה"ד        יראוך  עם שמש  ולפני ירח  דור

ששון    גלויים        הה"ד        ייראוך עם שמש  ולפני ירח  דור

--------------------------------------------------------------------

לונ           משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשיהן    שלרשע'

וטי           משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשי'

מינ     דורים                  מה התהום הזה טמון כך מעשיהן של רשעים

פריז    דורים ומשפטיך תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשיהן של רשעים

דפוס

ג3                             מה התהום הזה טמון כך מעשיהם    שלרשעים

ירו1          משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשה      הרשעים

ירו2    דורים משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשה      הרשעי'

או3     דורים משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשה      הרשעים

או51    דורים משפטיך  תהום רבה מה התהום     טימן כך מעשה      הרשעים

ששון    דורים משפטיך  תהום רבה מה התהום הזה טמון כך מעשי      הרשעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     טמונין הה"ד                            והיה    במחשך

וטי     טמונין הה"ד                            והיה    במחשך

מינ     טמונים הה"ד הוי המעמיקים מי' לסתיר עצה והיה    במחשך

פריז    טמונים                                 והיה    במחשך

דפוס

ג3                                             והיה    במחש<..

ירו1    טמוני' הה"ד                            ויהי    במחשך

ירו2    טמונים הה"ד                            והי<..>

או3     טמונים הה"ד                            והיה    במחשך

או51    טמונים הה"ד                            והיה    במחשך

ששון    טמונין הה"ד                            והיה    במחשך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     מעשיהם וגו'

מינ     מעשיהם ויאמרו מי   רואנו ומי יודיענו ויאמרו לא יראה יי

פריז    מעשיהם

דפוס

ג3      ...>

ירו1    מעשיהם ויאמרו וגו'

ירו2    מעשיהם

או3     מעשיהם

או51    מעשיהם

ששון    מעשיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ולא יבין אלה יעקב כי אמרו אין יי ראה אתנו עזב יי את הארץ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    ד"א  צדקתך  כהררי אל מה הרים  הללו נזרעים     ועושין פירות

דפוס

ג3      <... ..>דק' כה'   אל מה ההרים הללו נזרעים והן עושין  פירות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    כך מעשיהם של    צדיקים עושין פירות שנ' אמרו צדיק כי טוב

דפוס

ג3      כך מעשיהן <...>        עושין פירות     אמרו צדיק כי טוב

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    כי   פרי מעלליהם יאכלו ומשפטיך תהום רבה מה התהום הזה לא

דפוס

ג3      וגו'                   משפ'    ת'   ר'  מה תהום  הזה לא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    נזרע ולא   עושה פירות

דפוס

ג3      נזרע <...>      פירות כך מעשיהן שלרשעים אין עושין פירות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ד'  א' צדקתך

וטי                                    ד"א    צדקתך כהררי אל

מינ

פריז    אוי לרשע רע כגמול ידיו ישלם לו ד"א    צדקתך כהררי אל

דפוס

ג3      אוי לרשע רע

ירו1                                   ד"א    צדקתך כהררי אל

ירו2                                   ד"א    צדקתך כהררי אל

או3                                    ד"א    צדקתך כהררי אל

או51                                   ד"א    צדקתך כהררי אל

ששון                                   ד"א    צדקתך כהררי אל

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ'  ר' יהו'  בר   סימון

וטי                               א'   ר' יהודה בר   סימון

מינ                               א"ר     יהודה ב"ר  סימון

פריז                                   ר' יונה  בר'  סימון א'

דפוס                                   ר' יהודה בר'  סימון אמר

ג3                                     ר' יודן  ביר' <...> <...>

ירו1                              א"ר     יהודה בר   סימון

ירו2                              אמ"ר    יהודה ב"ס

או3     משפטיך תהום רבה אדם ובהמה א"ר     יהודה בר'  סימון

או51                              א"ר     יהודה בר'  סימון

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     צדקה שעשיתם עם נח בתיבה כהררי אל                     ה'

וטי     צדקה שעשיתה עם נח בתיבה כהררי אל                     דכ'

מינ     צדק  שעשיתה עם נח בתיבה כהררי אל הה"ד צדקתך כהררי אל

פריז    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל

דפוס    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל                     שנא'

ג3      צדקה שעשיתה עם נח בתיבה כהררי אל

ירו1    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל                     שנאמ'

ירו2    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל                     שנא'

או3     צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל                     שנא'

או51    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל                     שנ'

ששון    צדקה שעשית  עם נח בתיבה כהררי אל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ה' ד' ותנח התיבה                               משפטיך תהום

וטי           ותנח התבה  וג'                           משפטיך תהום

מינ

פריז          ותנח התבה  בחדש  השביעי וג'

דפוס          ותנח התיבה                   על הרי אררט

ג3            ותנח התיבה בחודש ה<..>                   משפ'   תהום

ירו1          ותנח התיבה בחדש  הז'         על הרי אררט משפטיך תהום

ירו2          ותנח התיבה בחדש  השביעי      על הרי אררט משפטיך תהום

או3           ותנח התיבה ביום  השביעי וגו' על הרי אררט משפטיך תהום

או51          ותנח התיבה ביום  השביעי      על הרי אררט משפטיך תהום

ששון          ותנח התיבה בחדש  השביעי      על הרי הררט משפטיך תהום

--------------------------------------------------------------------

לונ     רבה     משפטים  שעשית  עם דורי ודקדקת   עמהם עד תהום רבה

וטי     רבה     משפטים  שעשיתה עם דורי ודיקדקתה עמהם עד תהום רבה

מינ         אבל ייסורין שהבאת  על דורו נפרעתה   מהן  עד תהום רבה

פריז            ומשפטים שעשית  עם דורו דקדקת    עמהם עד תהום רבה

דפוס            ומשפטיך שעשית  עם דורו דקדקת    עמהם עד תהום רבה

ג3      ר'      משפט    שעשית  עם דורו דיקדקתה  עמהן עד תהום רבה

ירו1    רבה     משפטים  שעשית  עם דורו ודקדקת   עמהם עד תהום רבה

ירו2    רבה     משפטיך  שעשית  עם דורו ודקדקת   עמהם עד תהום רבה

או3     רבה     משפטים  שעשית  עם דורו ודקדקת   עמהם עד תהום רבא

או51    רבה     משפטיך  שעשית  עם דורו ודקדקת   עמהם עד תהום רבה

ששון    רבה     משפטים  שעשית  עם דורו ודקדקת   עמהם עד תהום רבה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הה"ד                   ביום הזה נבקעו

וטי     הה"ד                   ביום הזה נבקעו

מינ     הה"ד   משפטיך תהום רבה ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה

פריז    ביום                        הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה

דפוס    שנ'                    ביום הזה נבקעו כל מעינות  תהום רבה

ג3      בי<..>                      הזה נבקעו כל מעייני  תהום רבה

ירו1    הה"ד                            נבקעו כל מעיינות תהום רבה

ירו2    הה"ד                   ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה

או3     הה"ד                   ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבא

או51    הה"ד                   ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה

ששון    הה"ד                   ביום הזה נבקעו כל מעינות  תהום רבה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא עוד אלא כשנזכרתי      לא    לבדו נזכרתי         אלא

וטי     לא  עוד     כשנזכרתו      לא    לבדו נזכרתו         אלא

מינ             אבל כשנזכרתה      לא         נזכרתה לו לבדו אלא

פריז    ולא עוד אלא שזכרתו           לו לבדו זכרת           אלא

דפוס                וכשזכרתו      לא    לבדו זכרת           אלא

ג3      ולא עוד אלא כשנזכרתו      לא    לבדו נזכרתו         <...>

ירו1    ולא עוד אלא כשזכרתו       לא    לבדו זכרת           אלא

ירו2    ולא עוד אלא כשזכרתו       לא    לבדו זכרת           אלא

או3     ולא עוד אלא כשזכרתו       לא    לבדו זכרת           אלא

או51    ולא עוד אלא כשזכרת   אותו לא    לבדו זכרת           אלא

ששון    ולא עוד אלא כשזכרתו       לא לו לבדו זכרת           אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ         לו   ולכל מי  שהיה עמו  בתבה  הה"ד         ויזכר

וטי         לו   ולכל מי  שהיה עימו בתיבה הדה  היא דכ' ויזכר

מינ              לכל           שעמו       הה"ד         ויזכור

פריז    (א) הוא  וכל  אשר      אתו  בתבה  הה"ד         ויזכר

דפוס                                                   ויזכור

ג3               לכל                                   ויזכר

ירו1        לו   ולכל מי  שהוא עמו  בתיבה הה"ד         וי<..>כור

ירו2        לומר      מי  שהיה עמו  בתיבה הה"ד         ויזכור

או3         לו   ולכל מי  שהיה עמו  בתיבה הה"ד         ויזכור

או51        לו   ולכל מי  שהיה עמו        הה"ד         ויזכור

ששון        לו   ולכל מי       שעמו בתיבה הה"ד         ויזכור

--------------------------------------------------------------------

לונ     א'ה'ים את נח

וטי     אל'ים  את נח  ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה

מינ     אלהים  את נח  ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה         אשר אתו

פריז    אלהים  את נח

דפוס    אלים   את נח  ואת  כל החיה

ג3      א'ים   את נח  וגו'

ירו1    אלהים  את נח  ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה וגו'

ירו2    אלהים  את נח  ואת  כל החיה וגו'

או3     אלהים  את נח  ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה         אשר אתו

או51    אלהים     לנח ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה         אשר אתו

ששון    אל'ים  את נח  ואת  כל החיה ואת  כל הבהמה ואת  כל אשר אתו

--------------------------------------------------------------------

לונ                ד'  א'  צדקתך כהררי א'

וטי                ד'  אל  צדקתך כהררי אל

מינ     בתיבה

פריז

דפוס

ג3 

ירו1               דבר אחר צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו'

ירו2               ד"א     צדקתך כהררי אל

או3     בתיבה וגו' ד"א     צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה

או51    בתיבה      ד"א     צדקתך כהררי אל

ששון    בתיבה      ד"א     צדקתך כהררי אל

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ר' יהוש'        בן  חנניה    אזל  לרומי וראה שם

וטי         ר' יהושע        בן  חנניה    אזל  לרומי וראה שם

מינ         ר' יהושע        בן  לוי      אזל  לרומי חזא

פריז        ר' יהושע דסכנין              סליק לרומי וראה שם

דפוס        ר' יהושע        בן  לוי   כי סליק רומי  ראה  שם

ג3          ר' יהושע בשם    ר'  לוי      סלק  לרומי וראה שם

ירו1        ר' יהושע        בר  חנינא    אזל  לרומי ראה  שם

ירו2        ר' יהושע        בן  חנניה    אזל  לרומי ראה  שם

או3         ר' יהושע        בר  חנינא    אזל  לרומי ראה  שם

או51        ר' יהושע        בר' חנניא    אזל  לרומי ראה  שם

ששון        ר' יהושע        בר  חנניה    אזל  לרומי ראה  שם

--------------------------------------------------------------------

לונ     עמודים         שלשיש מכורכין בקיטאות    משופעות

וטי     עמודים         שלשיש מכורכין בקיטאות    משופעות

מינ     עמודיא         דשישא מכסן    בדפוטיא    פי       מכסה של

פריז    עמודים    של   שיש   מכורכים בקיוטות    משופעות

דפוס    עמודים    של   שיש   מכוסים  בטיפיטיאות

ג3      עמודי<..>      שלשיש בקיטיות            משופעות

ירו1    עמודים    של   שיש   מכורכין בקוטאות    משופעות

ירו2    עמודי          שיש   מכורכין בקוטאין    משופעות

או3     עמודי'    [של] ש[י]ש מכורכין בקוטאין    משופעות

או51    עמודי     [של] שיש   מכורכין בקויטיות   [משופעות

ששון    עמודי          שש    מכורכים בקוטאין    משופעות

--------------------------------------------------------------------

לונ         בשרב     שלא          יפקעו       ובצינה     שלא

וטי         בשרב     של           יפקעו       ובצינה     שלא

מינ     משי                                מן הצינה  כדי שלא

פריז        בשרב     שלא          יפקעו       ובצנה      שלא

דפוס        בשרב     שלא          יפקעו       ובצנה      שלא

ג3          בשרב     שלא          יפקעו       ובצינה     שלא

ירו1        בשרב     שלא          יפקעו       ובצנה      שלא

ירו2        בשרב     שלא          יפקעו       ובצנה      שלא

או3         בשרב כדי שלא          יפקעו       ובצנה      [שלא]

או51        בשרב     שלא (יקרושו) [יפקעו]]    ובצינה     שלא

ששון        בשרב     שלא          יפקעו       ובצנה      שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ     יקרשו                          כיון שיצא       פגע  באחד

וטי     יקרשו                          כיון שיצא משם   פגע

מינ     יקרשו   ומן השרב כדי שלא יבקעו מאן  דנפק לשוקא חמא  חד

פריז    יקרושו                                         וראה שם

דפוס    יקרשו                                          ראה  שם

ג3      <..>סו                                         וראה ש<..>

ירו1    יקרשו                          כיון שיצא משם   פגע

ירו2    י<..>שו                        כיון שיצא משם   פגע

או3     יקרשו                          כיון שיצא משם   פגע

או51    יקרושו                         כיון שיצא משם   ראה

ששון    יקרשו                          כיון שפגע משם   פגע

--------------------------------------------------------------------

לונ     עני                   מחצלת       קנים תחתיו  ומחצלת

וטי     בעני        אחד והיה  מחצלת       קנים מתחתיו ומחצלת

מינ     (מחסן) מסכן     כריך  במחצלתאה

פריז    עני                   מחצלת       קנים מתחתיו ומחצלת

דפוס    עני         אחד       ומחצלת      קנים תחתיו  ו?מ?חצלת

ג3      עני         אחד       ומחצלת      קנים

ירו1    בעני        אחד והיתה מחצלת    של קנים מתחתיו ומחצלת

ירו2    בעני        א'  והיה  מחצלת    של קנים מתחתיו ומחצלת

או3     בעני        אחד והיה  מחצלת    של קנים תחתיו  ומחצלת

או51    עני         א'        ומחצלת   של קנים תחתיו  ומחצלת

ששון    בעני        א'  והיה  מחצלת    של קנים מתחתיו ומחצלת

--------------------------------------------------------------------

לונ        קנים         מעל גביו

וטי        קנים         מעל גביו

מינ                               ואית דאמרין בפלגות מרדעתא דחמרא

פריז       קנים         על  גביו

דפוס       קנים         על  גביו

ג3                      על  גביו

ירו1    של קנים         מעל גביו

ירו2    של קנים         מעל גביו

או3     של קנים         מעל גביו

או51    של קנים (תחתיו) [על גביו]

ששון    של קנים         על  גביו

--------------------------------------------------------------------

לונ     על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  א'   אמ' אין זאת יהיב

וטי     על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל   אמ' אין דאת יהיב

מינ     על אותן העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל       הן      דיהבת

פריז    על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל   א'  הן  דאת

דפוס    על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  ?אל?     אן  דאת יהיב

ג3      על      העמודים קרא צדקתך   <..>רי אל       הן  דאת

ירו1    על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל

ירו2    על      העמודי' קרא צדקתך   כהררי  אל

או3     על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל

או51    על ה'   העמודים קרא [צדקתך] כהררי  אל

ששון    על      העמודים קרא צדקתך   כהררי  אל       מאן דאת יהיב

--------------------------------------------------------------------

לונ     את יהיב ומשפע על       העני קרא   משפטיך תה'  רבה אן  דאת

וטי     את יהיב ומשפע על       העני קרא   משפטיך תהום רבה אן  דאתמחי

מינ             אשפעת על  אותו מסכן קרא   משפטיך תהום רבה הן  דמחית

פריז

דפוס    את      משפע  ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה אן  דאת

ג3              <...>               <...> מש<..>          הן  את

ירו1                  ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה מאן דאת

ירו2                  ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה מאן דאת

או3                   ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה מאן דאת

או51                  ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה מאן דאת

ששון    את      משפע  ועל      העני קרא   משפטיך תהום רבה מאן דאת

--------------------------------------------------------------------

לונ     מחי      ומדקדק

וטי              ומדקדק

מינ              דקדיקתא

פריז    מחי   את מדקדק

דפוס    מחי   את מדקדק

ג3      מדקדק את מדקדק   עד   תהומה

ירו1    מחי   את מדקדק

ירו2    מחי   את מדקדק   עליו

או3     מחי   את מדקדק

או51    מחי   את מדקדק   עמיה עד    תהום רבה

ששון    מחי   את מדקדק

--------------------------------------------------------------------

לונ     מעשה אלכסנדרוס   מקדון    אזל לגבי  מלכא   קציאה  אחורי

וטי          אלכסנדרוס   מקדון    אזל גבי   מלכא   קצאיה  אחורי

מינ          אלכסנדרוס   מקדון    אזל לגבי  מלכא   דקאיא  לאחורי

פריז         אלכסנדרוס   מוקדון   אזל לגביה מלכא   קצייה  לאחורי

דפוס         אלסכנדרוס   מקדון    אזל לגבי  מלכא   קציא   לאחורי

ג3           אלכסנדר<..>          אזל גבי   מל<..> קצייה  לאחורי

ירו1         אלכסנדרוס   מוקדון   אזל גבי   מלכא   לקצייה לאחורי

ירו2         אליס<..>    מקדון(ל) אזל לגבי  מלכא   דקייצי אחורי

או3          אלסכנדרוס   מוקדון   אזל לגביה מלכא   קצייה  לאחורי

או51         אליסכנדרוס  מוקדון   אזל לגבי  מלכא   קצייה  לאחורי

ששון         אלסכנדרוס   מקדון    אזל גבי   מלכא   קציה   אחור

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרי חשך   על  לחדא מדינה            ושמה  קרתגינה   והיה

וטי     הרי החושך על  לחדא מדינה       והיה שמה   קרתגינה   והיה

מינ     הרי חשך   על  לחדא מדינת'      הוה  שמה   קרתיגני   הות

פריז    הרי חשך   אזל לחדא מדינת                  קרטיגניון והוות

דפוס    הרי חשך   אזל להדא מדינתא           דשמה  קרטיגנא   והות

ג3      הרי חושך  על  לחדא מדינה            ושמה  קרטיגינה  הוות

ירו1    הרי חשך   עאל      למדינתא חדא והוה שמה   קרטגנא    והות

ירו2    הרי חשך   עאל      למדינתא חדא והוה שמה   קרתיגנא   והו<..>

או3     הרי חשך   על       למדינה  חדא דהוה שמה   קרטיגנאה  והוה

או51    הרי חושך  עאל      למדינתא חדא דהוה שמה   קרטיגנא   והות

ששון    הרי החשך  עאל      למדינתא חדא והוה שמה   קרתיגנא   והוה

--------------------------------------------------------------------

לונ          כולה  דנשין  נפקין  קדמוי   ואמרין

וטי          כולה  דנשין  נפקון  קדמוי   ואמרין

מינ          כולהם דנשין                 אמרון       ליה

פריז         כולה  דנשין  ונפקין קדמוניה ואמרין      ליה

דפוס         כולה  דנשי   נפקן   קדמוי   אמרין       ליה

ג3           כולה  נשים   נפקין  קדמוניה ואמרן

ירו1         כלה   דנשין  נפקון  קדמוי   ואמרין      ליה

ירו2         כלה   דנשיין נפקן   קדמוהי  ואמ(י)[ר]ין ליה

או3          כולה  דנשין  נפקו   קדמוי   ואמרין      ליה

או51    (שמ) כולה  דנשין  נפקיו  קדמוי   ואמרין      ליה

ששון         כולה  דנשין  נפקין  קריטי   ואמרון      ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אין  את עביד             קרבא עימן ונצח

וטי                     אין     עביד   את        קרבא עימן ונצח

מינ     אלכסנדרוס מקדון אי   את עביד             קרבא עמנא ונצחתנון

פריז                    אין  את עביד        עמן  קרבא      ונצח

דפוס                    אי   את ע?ב?יד      עמנא קרבא      ונצחת

ג3                      אין  את עביד        עמן  קרב       ונצח

ירו1                    אין     עביד             קרבא עימן ונצח

ירו2                    אי   את עביד             קרבא      ונצח

או3                     אין  את עביד             קרבא עמן  ונצח

או51    (את)            [אי]    עביד   [את]      קרבא עמן  ונצח

ששון                    אין  את עביד             קרבא עמן  ונצח

--------------------------------------------------------------------

לונ     לן שמך נפיק בעלמא דמחוזא   דנשיא

וטי     לן שמך נפק  בעלמא דמחוזהון דנשייא

מינ                                       הא כדו בריאת' אמרו אלכסנדרוס

פריז    לן שמך נפיק בעלמא דמחוזא   דנשיא

דפוס    לן שמך נפק  לעלמ' דמחוז'   דנשי

ג3      לן שמך נפיק בעלמא מד<..>   דנשיא

ירו1    לן שמך נפיק בעלמ' דמחוזא   דנשין

ירו2    לן שמך נפיק בעלמ' דמחוזי   דנשיא

או3     לן שמך נפיק בעלמא דמחוזא   דנשי

או51    לן שמך נפיק בעלמא דמחוזא   דנשי

ששון    לן שמך נפיק בעלמ' דמחוזא   דנשי

--------------------------------------------------------------------

לונ                             חרבת    ואין אנן עבדין  עימן  קרבא

וטי                             חרבית   ואין אנן עבדין  עימך  קרבא

מינ     מקדון עביד קרבא עם נשיא ונצחתון אם   אנן עבדון        קרבא

פריז                            חרבת    ואין אנן עבדין  עמך   קרבא

דפוס                            אחרבת   ואי  אנן עבדינן עמך   קרבא

ג3                              חרבת    ואין אנן עבדינן עימך  קרב

ירו1                            חרבת    ואי  אנן עבדין  עמך   קרבא

ירו2                            ח<..>   ואי  אנן עבדין        קרבא

או3                             חרבת    ואי  אנן עבדינן       קרבא

או51                            חרבת    ואי  אנן עבדין  [עמך] קרבא

ששון                            חרבת    ואי  אנן עבדין        קרבא

--------------------------------------------------------------------

לונ         ונצחין  לך  שמך נפיק בעלמא

וטי         ובצחין  לך  שמך נפיק בעלמא

מינ     עמך ונצחנן                     הא כדו בריאתה אמרו אלכסנדרוס

פריז        ונצחן   לך  שמך נפיק בעלמא

דפוס        ונצחינך     שמך נפיק בעלמא

ג3 

ירו1        ונצחין  לך  שמך נפיק בעלמ'

ירו2        ונצחין  לך  שמך נפיק בעלמ'

או3         ונצחין  לך  שמך נפיק בעלמ'

או51        נצחין   ליך שמך נפק  בעלמא

ששון    עמך ונצחין  לך  שמך נפיק בעלמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ           דעבדת קרבא עם נשיא                  ונצחתך      ותוב

וטי           דעבדת קרבא עם נשייא                 ונצחונך     ותובן

מינ     מקדון עבד   קרבא עם נשיא                  וניצחוה     ולא

פריז                        דנשיא  עבדין עמך קרבא ונצחינן ליה ותוב

דפוס                        דנשיא                 נצחוך       ותו

ג3                                                ונצחין  לך

ירו1                        דנשייא                נצחוך       ותו

ירו2                        דנשייא                נצחוך       ותוב

או3                         דנשיא                 נצחוך       ותוב

או51                        דנשיא                 נצחיך       ותוב

ששון                        דנשי                  נצחוך       ותו

--------------------------------------------------------------------

לונ             לא  את        קאים קדם     מלכו  בההוא ענתא

וטי             לית את        קאים קדם     מלכא  בההיא ענתא

מינ     עוד אלא לית את   יכיל למקם קום     מלכו

פריז            לית את        קאים קדם     מלכו

דפוס            לית את        קאים קדם     מלכו

ג3              לית את        קיים קודם    מ<..>

ירו1            לית את        קאים קדם     מלכי  בההיא עונתא

ירו2            ליה את        קאים ()[ק]דם מלכא  <...> עיליתיה

או3             לית [את]      קאים קדם     מלכיא בההיא עונתא

או51            לית את        קאים קדם     מלכיא בההיא עונתא

ששון            לית את        קאים קדם     מלכי  בההיא עונתא

--------------------------------------------------------------------

לונ            אמך       אפוי ונפק  ליה מני        ליה

וטי            אמך    על אפוי ונפק  ליה מאני נפק   ליה

מינ            אפך       אפיה ונפק      מן

פריז

דפוס                                    כי   נפק

ג3      מה עבד אמיך      אפוי ונפק  ליה      מינפק

ירו1           דמיך   על חפוי ונפיק ליה כד   נפק

ירו2           אימך   על אפוי ונפיק ליה כד   נפק

או3            דמיך   על אפוי ונפיק ליה כד   נפק

או51           אמ[י]ך על אפוי ונפיק ליה כד   נפיק

ששון           אימך   על אפוי ונפיק ליה      כדנפק

--------------------------------------------------------------------

לונ                כתב (ליה) על תרע  פולי   ואמ' אנא אלכסנדרוס

וטי                כתב       על תרע  פילי   ואמר אנא אלכסנדרוס

מינ     דמטא לפילי כת'       על      פילי        אנא אלכסנדרוס

פריז               כתב       על תרע  פיליי       אנא אלכסנדרוס

דפוס               כתב       על תרע  פילי        אבא אלסכנדרוס

ג3                 כתב       על תרע  פילי   ואמר אנה אלכסנדרו<..>

ירו1               כתב       על תרע  פילי   ואמ' אנא אלסכנדרוס

ירו2               כתב       על תרעי פילי   ואמ' אנא אליסכנדרוס

או3                כתב       על תרע  פ[י]לי ואמ' אנא אלסכנדרוס

או51               כתב       על תרע  פיליא       אנא אליסכנדרוס

ששון               כת'       על תרע  פילי        אנא אלסכנדרוס

--------------------------------------------------------------------

לונ     מקדון        כמלך       שטי  הוינא עד דעיילת לקרתא דמיתקרי

וטי     מקדון        כמלך       שטי  הוינא עד דעילית לקרתא דמיתקרי

מינ     מקדון  הויתי       ככלב שטי        עד דאתית

פריז    מקדון        ()מלך      שטי  הוינא עד דאתינא

דפוס    מקדון                   שטי  הוינא עד דאתית

ג3                   מלך        שטי  הוינא עד דעלית

ירו1    מוקדון       מלך        שטיי הויתי עד דעאלית לקרתא דא

ירו2    מקדון        מלך        שטי  הויתי עד דעלית  לקרתא

או3     מקדון        מלך        שטי' הויתי עד דעלית  לקרתא דא

או51    מוקדון       מלך        שטיי הויתי עד דעלית  לקרתא דא

ששון    מקדון        כמלך       שטיי הויתי עד דאעלית לקרתא דא

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרתגינא          וילפית   עצה   מן נשיא      על

וטי     קרתגינה          וילפית   עיצא  מן נשייא     על

מינ     לקרתיגני         וגמראתית עצה   מן נשיא      על

פריז    לקרטינגא  מדינתא וילפית   עינא  מן נשיא      אזל

דפוס    לקרטיגנא  מדינתא ואלפית   עצה      מנשיא     אזל

ג3      לקסטגנא   מדינתה וילפית   עיצא  מן נשייה     <...>

ירו1                     וילפת    עצה   מן נשיא      עאל

ירו2                     דאלפית         מן נשיא  עצה עאל

או3                      וילפ[י]ת [ע..] מן נשיא      עאל

או51    דאקרטיגנא        וילפית         מן נשיא      עאל

ששון                     וילפת    עצה   מן נשייא     אעל

--------------------------------------------------------------------

לונ           למדינה            אוחרי      ושמה אפריקי נפקון  וקדמוניה

וטי     לההוא מדינה             אחורי והוה שמיה אפריקי נפקון  וקדמוניה

מינ           (למדיתנא) למדינתא אוחרי הוה  שמה  אפרקי  נפקון  לאפיה

פריז    לחדא  מדינתא            הרי        דשמא אפריקי נפקין  קדמוניה

דפוס          למדינתא           אוחרי      דשמא אפריקי נפקין  קדמוניה

ג3            למדינא            חורי       ושמה אפריקי ונפקון קד<..>ניה

ירו1          למדינתא           אוחרי די   שמה  אפריקי נפקון  קדמוי

ירו2          למדינה            אוחרי די   שמה  אפריקי נפקין  קדמו<..>ה

או3           למדינה            אוחרי די   שמיה אפריקי נפקון  קדמוי

או51          למדינתא           אחורי די   שמה  אפריקי נפקון  קדמוהי

ששון          למדינה            אוחרי      דשמה אפריקי נפקון  קדמני

--------------------------------------------------------------------

לונ     בחיזורין      וברימונין    דדהב   ובלחם    דדהב

וטי     בחזורין       וברימונין    דדהב   ובלחם    דדהב

מינ     בגורומין דדהב ברימונין     דדהב   ובלחם    דדהב

פריז    בדיזירין דדהב                     ובלחם    דדהב ובתפוחין

דפוס    בחזורין  דדהב וברמונין     דדהב   ובלחם    דדהב

ג3      בחיורין  דדהב וברימון      דד<..> ובלחם    דדהב

ירו1    בחיזורין      וברמונין     דדהב   ובלחם    דדהב

ירו2    בחיזורין      וברמונין     דדהב   ובלחם    דדהב

או3     בחיזורין      וברימונין די דהב    ובלחם די דהב

או51    בחיזורין      וברימונין די דהב    ובלחם די דהב

ששון    בחיזורין      ורמונין   די דהב    ובלחם די דהב

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'      דין                        דמתאכל  בארעכון

וטי          אמ'      דין                        דמיתאכל בארעכון

מינ          אמ' להון               לית לכון לחם למיכל

פריז    דדהב א'  להן  מהדין    ארעא              מתאכל   בארעהון

דפוס         אמ'      ומה   זה דהבא              מתאכיל  בארעכון

ג3           אמ' להון מה       דהבה              מתאכל   גבכון

ירו1         אמ'      דין                        דמתאכיל (בארכון)

ירו2         אמ'      דא                         מתאכל   בארעכון

או3          אמ'      דין                        דמתאבל  בארעכון

או51         אמ'      דא                         מתאכל   בארעכון

ששון         אמ'      דין                        דמתאכל  בארעכון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ'   ליה     ולא הוה  לך   כאן לארעך

וטי                          אמרין ליה     ולא הוה  לך   כן  בארעך

מינ             אלא הדין דהב אמרון ליה ואת לא  הוה  לך   לחם למיכל

פריז                         אמרין ליה     ולא הוה  לך

דפוס                         אמ'   ליה     ולא הוה       כן  בארעך

ג3      בארעכון              אמ'   ליה ועל דלא ה<.. ...> כן  בארעך

ירו1    בארעכון              אמרי  ליה     ולא הוה  לך   כן  בארע(ך)[א]

ירו2                         אמרי  ליה     ולא הוה  לך   כן  בארעך

או3                          אמרי  ליה     ולא הוה  לך   כן  בארעך

או51                         אמרי  ליה     ולא הוה  לך   כן  בארעך

ששון                         אמרי  ליה     ולא הוה  לך   כן  בארעאך

--------------------------------------------------------------------

לונ        דאתית   לך   להכא אמ' להון                עיתרכון

וטי        דאתית   לך   להכא א'  להון                עותרכון

מינ     עד דאתית        לגבן אמ' להון לא אתית  למחמי עתריכון

פריז                         אמ' להן  לא <...>

דפוס                         אמ' להון לא             עבידתיכון

ג3         אתיתא   לך   לגבן אמ' לון                 עיתריכון

ירו1       דאתית        הכא  אמ' להו                 עותריכון

ירו2       דאת<..> הלך  הכא  אמ' להם                 עתירן

או3        דאתית   לך   הכא  א"ל                     ע[י]תרכון

או51       דאתית   [לך] להכא א"ל                     עותיריכון

ששון       דאתית   לך   הכא  א"ל                     עתירכון

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא אתית   למיחמי     דינכון           אתית  למחמי

וטי     לא אתית   למיחמי     דינכון           אתית  למיחמי

מינ                      אלא דיניכון

פריז       אתיתי  למיחמי אלא דיניכון          איתתי למיחמי

דפוס       אתיתי  למחמי  אלא דנכון            אתיתי למחמי

ג3         <..>ית למחמי  אלא דנ<..>כון        א<..> למחמי

ירו1    לא אתיתי  למיחמי     דינכון           אתיתי למיחמי

ירו2    לא אתיתי  למחמי  אלא                               היאך

או3     לא אתיתי  למיחמי אלא דינכון    דינכון אתית  למיחמי

או51    לא אתיתי  למחמי      [דינכון                למחמי]

ששון    לא אתיתי  למחמי

--------------------------------------------------------------------

לונ                 עד אינון  קיימין  תמן אייתון תרין גברין

וטי                 עד דאינון קיימין  תמן אתון   תרין גברין

מינ                 עד דהוה   קאים        אתון   תרין

פריז                עד דאינון יתבין   תמן אתן    תרין נכרין

דפוס                עד דאינון יתבין       אתו    תרי  גברי

ג3                  עד דאינון יתבין   תמן אתון   תרין גב<..>

ירו1                עד        דקיימין     אתון   תרין גברי

ירו2    אתון דיינין עד        דחמין       אתון   תרי  גברי

או3                 עד דהוו   []          אתון   תרי  גברי

או51                עד דאינון יתבין   תמן אתון   תרי  גברי

ששון                עד        דקיימין     אתון   תרין גברי

--------------------------------------------------------------------

לונ             קדם מלכא לדינא דין      הוה  רחיק מן גזילה ודין

וטי             קדם מלכא לדינא דין      הוה  דחיק מן גזילא ודין

מינ     ודיינין קדם מלכא

פריז    לדינא   קדם מלכא

דפוס    לדינא   קדם מלכא

ג3      לדינה   קדם מלכה

ירו1            קדם מלכא לדינא דין      הוה  רחיק מן גזילה ודין

ירו2            קדם מלכא לדינא דין דחיל הוא       מן גזילה ודין

או3     (נ"א)   קמי מלכא לדינא דין      הוה  רחיק מן גזילה ודין

או51    לדינא   קדם מלכא       דין      הוה  רחיק מן גזילה ודין

ששון            קדם מלכא לדינא דין      דהוה רחיק מן גזילה ודין

--------------------------------------------------------------------

לונ     הוה רחיק                       חד מינהון אמ'

וטי     הוה דחיק                       חד מנהון  אמ'

מינ                            אמ' ליה חד מינהון     מרי  מלכא

פריז                                   חד        אמ'

דפוס                                   חד        אמ' מרי  מלכא

ג3                                     חד        אמר

ירו1    הוה רחיק      מן גזילה         חד מנהון  אמ'

ירו2    הוה      דחיל מן גזלה          חד מנהון  אמ'

או3     הוה רחיק      מן גזילה         חד מנהון  אמ' מארי מלכא

או51    הוה רחיק      מן גזילה         חד מנהון  אמר

ששון    הוה רחיק      מן גזילה         חד מנהון  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ             חרבא    זבנית  מן הדין  גברא             חפרית

וטי             חרבא    זבנית  מן הדין  גברא             חפרית

מינ                               הדין  גברא  זבין לי חד מחית

פריז    אנא חדא         זבנית  מן הדין  גברא             וגרפיתיה

דפוס            חירובא  זבינית    מהאי  גברא             וגריפתה

ג3          אנא חורבה   זבנית  מן הדן   גוברא            וגרפיתא

ירו1            חורבא   זבנית     מהדין גברא             חופרית

ירו2            חורבה   דביני     מדין  גברא             ח<..>

או3             ח[ו]רבא זבנית  מן דין   גברא             חפרית

או51            חורבא   זבנית     מדין  גברא             וחפרית

ששון            חרבא    זבנית     מהדין גברא             חפרית

--------------------------------------------------------------------

לונ           ואשכחית    בגוה    סימא           ואמרית ליה סב סימתך

וטי     בגוה  ואשכחית    בה      סימה           ואמרית ליה סב סומתך

מינ           אשכחית     ביה     סימתא פי' אוצר

פריז          ואשכחיתיה  בה      סומנא          ואמרית לו  סב סינך

דפוס          ואשכחית    בה      סימא           ואמרית ליה סב סימתיך

ג3            <..>אשכחית בה      סימא           אמ'    ליה סב סימתך

ירו1    בגווה ואשכחית    בה      סימא           ואמרית ליה סב סימתא

ירו2    בגוה             ואשכחית סימא           ואמרית ליה סב סימא

או3     בגווה ואשכחית    בה      סימא           ואמרית ליה סב סימא

או51    בגווה ואשכחית    בה      סימא           ואמרית ליה סב סימא

ששון    בגוה  ואשכחית    בה      סימא           ואמרית ליה סב סימתא

--------------------------------------------------------------------

לונ          חרבא    זבנית     סימא  לא זבנית            וחרנא

וטי          חרבא    זבנית           לא זבנית            ואחרנא

מינ          פחית    זבין   לי סימתא לא זבין   לי אמ' לי אוחרן

פריז                                                     ואוחרן

דפוס         דחרובא  זבינית    וסימא לא זבינית           ואחרינא

ג3           חרבה    זבנת      סימא  לא זבנת             וחרנה

ירו1         חורבא   זרנית     סימתא לא זבנית            וחודינא

ירו2    דידך חורבא   זבנית     סימא  לא זבנית            וחורינא

או3          ח[ו]רבא זבנית     סימא  לא זבנית            וחורינא

או51    ידך  חורבה   זבנית     סימא  לא זבנית            וחרינ'

ששון         חרבא    זבנית     סימתא לא זבנית            וחורינא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'                                         כד זבנית

וטי     אמ'                                         כד זבנית

מינ         מרי מלכא אנא

פריז    א'                                          כל דאית

דפוס    אמ' כמה דאת  מסתפי מעונש גזל כך מסתפינא אנא כד זבינית לך

ג3      אמ'                                     אנא כד זבינת  להדן

ירו1    אמ'                                         כד זבנית

ירו2    אמ'                                         כד זב<..>

או3     אמ'                                         כד זבינית

או51    אמ'                                         כד זבנית

ששון    אמ'                                         כד זבנית

--------------------------------------------------------------------

לונ     חורבתא להדין גברא הוא וכל מה דאית  בה  זבנית  ליה

וטי     חורבתא להדין גברא היא וכל מה דאית  ביה זבנית  ליה

מינ     פחית                  וכל מה דאית  ביה זבינית ליה

פריז                                       בה  זבינית לך

דפוס    חרובתא                וכל    דאיהו בה  זבינית לך

ג3      חרבתה  להדן  גברא     כל  מה 8&‏    בה  זבנית  ליה

ירו1    חורבא  להדין גברא וא וכל    דאית  ביה זבנית  ליה

ירו2    חורבא  להדין גברא היא וכל    דאית  בה  זבנית  ליה

או3     חרבה   להדין גברא היא וכל    דאית  בה  זבנית  ליה

או51    חורבא  להדין גברא היא וכל    דאית  בה  זבנית  [ליה]

ששון    חרבא   להדין גברא היא וכל    דאית  בה  זבנית  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרא        מלכא לחד מנהון  ואמ'                       לך

וטי     קרא        מלכא לחד מנהון  וא'  [ליה]      אית        לך

מינ                                אמ'  ליה   לדין אית        לך

פריז    קרא        מלכא לחד מינהון א'   ליה        אית        לך

דפוס    קרא        מלכא לחד מנהון  אמ'  ליה        אית        לך

ג3          <..>רא מלכא לחד מינהון אמ'  ליה            אי<..> לך

ירו1    קרא        מלכא לחד מנהון  ואמ' ליה        אית        לך

ירו2    קרא        מלכא לחד מנהון  וא"ל            אית        לך

או3     קרא        מלכא לחד מנהון  א"ל             אית        לך

או51    קרא        מלכא לחד מנהון  א"ל             אית        לך

ששון    קרא        מלכא לחד מנהון  א"ל             אית        לך

--------------------------------------------------------------------

לונ     אית לך בר  דכר אמ' ליה           קרא מלכא לחרנה

וטי            בר  דכר א'  ליה אין       קרא מלכא לאחרינא

מינ            נר      אמ' ליה אין (אין) אמ'      לדין

פריז           בר  דכר א'  ליא                    דחורנא

דפוס           ברא     אמ' ליה הן        קרא      לאחרינא

ג3             בר  דכר אמ' ליה אין       קרא      לחורנא

ירו1           בר      א"ל     אין       קרא      לאחרינא

ירו2           בר      א"ל     הן        קרא      לחורת<..>

או3            בר      א"ל     הן        קרא      לאחרינא

או51           בר      א"ל     הן        קרא      לאחרינא

ששון           בר      א"ל     הן        קרא      לאחרינא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ליה    אית לך ברתא אמ' ליה אין

וטי     ואמ' ליה    אית לך ברתא                 א'  ליה  אין

מינ                 אית לך ברת  אמ' ליה אין     אמ' להון איזלון

פריז                אית לך ברתא א'  ליה אין     א'  לון  יזלון

דפוס    אמ'  ליה    אית לך ברתא אמ' ליה הן      אמ' ליה  יזל?ו?ן

ג3      אמ'  לי<..> אית לך ברתא אמ' ליה אין     אמ' ליה

ירו1    וא"ל        אית לך ברתא א"ל     אין     א"ל

ירו2    אמ'         אית לך ברתא א"ל     הן      אמ' להון

או3     א"ל         אית לך ברתה א"ל     הן  א"ל אמ' להון

או51    א"ל         אית לך ברתא א"ל     הן      א"ל

ששון    א"ל         אית לך ברתא א"ל     הן      אמ' לון

--------------------------------------------------------------------

לונ     אסבון   דין לדין וייכלון         סומתא      תריהון

וטי     אסבון   דין לדין וייכלון         סימתא      תריהון

מינ     אנסבון  דין לדין וייכלון תרויהון סימתא

פריז    ויסבון  דין לדין ויאכלון         סימתא      תריהון

דפוס    וינסבון דין לדין ויכלון  תרויהון סימא

ג3      יסון    דין לדין ויאכלון         סימתא      תריהון

ירו1    יסבון   דין לדין ויכלון  תרויהון ממונא

ירו2    יסבון   דין לדין וייכלון         ממונא      תרויהו

או3     יסבון   דא  לדא  וייכלון         ממונא      תרויהו

או51    יסבון   דא  לדא  ויכלון          ממונא      תרויהו

ששון    יסבון   דא  לדא  ויכלון          ממונא (דא) תרויהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     שרי    אלכסנדרוס        מקדון  תמיה אמ'   ליה

וטי     שרי    אלכסנדרוס        מקדון  תמה  א'    ליה

מינ     קם     ליה                     תמה

פריז           אלכסנדרוס        מוקדון תהה  א'    ליה

דפוס    שרי    אלסכנדרוס        מוקדון תמה  אמר   ליה מלכא

ג3      <..>רי אלכסנדרוס   מלכה        תמה  אמ'   ליה

ירו1    שרי    אלסכנדרוס               תמה  א"ל

ירו2    שרי    אליסכנדרוס              תהי  א<..>     מלכא

או3     שרי    אלסכנדרוס               תמה  א"ל

או51    שרי    אל[ס]כנדרוס             תמה  א"ל

ששון    שרי    אלסכנדרוס               תמה  א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ומה לך תמיה      לא דנית  טבות    אמ' ליה אין אמ' ליה אילו

וטי     ומה לך תמיה      לא דינית טבאות   א'  ליה אין א'  ליה אילו

מינ                      לא דאמת  טבאות   אמ' ליה אין אמ' ליה אילו

פריז    מה  את תמה       לא דנית  טבאות   א'  ליה אין א'  ליה ואי

דפוס    מה  את תמה       לא דנתי  טב<..>ת אמ' ליה הן  אמ' ליה אלו

ג3      מה  לך איתמה     לא דנית  טאבות   אמ' ליה אין אמ' ליה <..>ילו

ירו1    למה את תמה       לא דנית  טיבות   א"ל     הן  א"ל     אלו

ירו2    למה    תהי       לא דנית  טיבותא  א"ל     הן  א"ל     אלו

או3     למה את תמה       לא דנית  טיבותא  א"ל     הן  אמ' ליה אלו

או51    למה את תמיה  א"ל לא דנית  טיבותא  א"ל                 אלו

ששון    למה את תמה       לא דיינת טיבות   א"ל                 אילו

--------------------------------------------------------------------

לונ     הוה  הדין דינא בארעבון  היך הויתון    דיינון לה   אמ'

וטי     הוה  הדין דינא בארעכון  היך הוויתון   דיינין ליה  א'

מינ               הוון באתרינון מה  אתון      עבדין  ליה  אמ'

פריז    הוה  הדין דינא בארעכון  מה  הוית      אמרין       אמ'

דפוס    הוה  הדין דינ' בארעכון  מה  <..>ויתון עבדין       אמר

ג3      הוות הדין דינא בארעכון  היך הויתון    דיינין ליה  אמ'

ירו1    הוה  דין  דינא בארעכון  היך הויתון    דינין  יתיה א"ל

ירו2    הוה  דין  דינא בארעכון  איך הויתון    דיינין ליה  א<..>

או3     הוה       דין  בארעכון  היך הויתון    דיינין ליה  א"ל

או51    הוה       כן   בארעכון  איך הויתון    דינין  ליה  א"ל

ששון    הוה       הן   בארעכון  היך הויתון    דיינין ליה  א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ליה הוינן          מרימין   רישיה    דדין ומרימין רישיה

וטי     ליה הווינן         מרימין   ראשיה    דדין ומרימין רישיה

מינ     ליה                קטלין             דין

פריז    ליה                סריס     רישיה    לדין         ורישיה

דפוס    ליה                מרים     רישא     דדין         ורישא

ג3      ליה דוינה          <..>ימין ראשיה

ירו1        הוינא          מרימין   רישיה    דדין         ורישיה

ירו2        הוו            מרימין   רישיה    דדין         ורישיה

או3         הוינן          מרמין    רישיה די דין          ורישיה

או51        הוינן  (גזרין) [מרמין]  רישיה    דדין         ורישיה

ששון        הוינן          מרימין   רישיה    דדין         ורישיה

--------------------------------------------------------------------

לונ        דדין         וסומתא סלקא     למלכותא

וטי        דדין         וסומתא סלקא     למלכותא

מינ        לדין  ויהבין סימתא           למלכא

פריז       דדין         וסימתא סלקא     למלכא

דפוס       דדין         וסימא  סלקא לבי מלכא

ג3         <...>

ירו1       דדין         וסימתא סלקא     למלכותא

ירו2       דדין         וסימא           למלכא   (ל) סלקא

או3     די דין          וסימתא סלקא     למלכותא

או51       דדין         וסימא  סליק     למלכא

ששון       דדין         וסימתא סליק     למלכותא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ליה מטרא  נחית עליכון  אמ' ליה אין (אית בארעכון) ושמשא

וטי     א'  ליה מיטרא נחית עליכון  אמ' ליה אין               ושמשא

מינ     אמ' ליה                                     באתריכון שימשא

פריז    אמ' ליה                                              שמשא

דפוס    אמ'                                                  ושמשא

ג3 

ירו1    א"ל     מטרא  נחית עליכון                            ושמשא

ירו2    א"ל     מיטרא נחית בארעכון א"ל     הן                ושמשא

או3     א"ל     מטרא  נחית עליכון                            ושמשא

או51    א"ל     מטרא  נחית עליכון                            ושמשא

ששון    א"ל     מיטרא נחית עליכון                            ושמשא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מדנחא עליכון                 אמ' ליה אין

וטי     דנחא  עליכון                 א'  ליה אין

מינ     דנחא                                     אמ' ליה באתריכון

פריז    נחית  עליכון  אמ' ליה עליכון אמ' ליה אין

דפוס    דנחא  בארעכון                אמ' ליה הן

ג3 

ירו1    נחית  עליכון                 א"ל     אין

ירו2    מדנח  עלהון                  א"ל     הן

או3                                  אמ' ליה אין

או51                                 א"ל     אין

ששון    נחית  עליכון                 א"ל     אין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עיבא סליק אמ' לי' אין באתריכון מיטרא  נחית            אמ'

פריז                                   ומטרא  נחית    עליכון  א'

דפוס                                   ומיטרה נ<..>ית בארעכון אמ'

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ליה אין אמ'    ליה באתריכון עישבא סליק

פריז    ליה אין ודילמא                    סלקא למלכא א' ליה שמשא

דפוס    ליה הן

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                               אמ' ליה אין

פריז    נחית עליכון אמ' ליה אין ומטרא נחית עליכון א'  ליה אין

דפוס

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אית בארעכון      בעיר  דקיק

וטי     א'  ליה        אית בארעכון      בעיר  דקיקא

מינ             דילמא      באתריכון אית בעירא רקיקא

פריז    א'  ליה ודילמא אית בארעכון      בעיר  דקיקא

דפוס    אמ' ליה דילמא  אית בארעכון      בעיר  דקיק

ג3 

ירו1        א"ל        אית בארעכון      בעיר  דקיק

ירו2        א"ל        אית              בעיר  דקיק  בארעכון

או3         א"ל        אית בארעכון      בעיר  דקיק

או51                   אית בארעכון      בעיר  דקיק

ששון                   אית בארעכון      בעיר  דקיק

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ליה אין     תיפח  רוחיה דההוא גברא

וטי     א'  ליה אין     תיפח  רוחיה דההוא גברא

מינ     אמ' ליה אין     תפח   רוחיה דההו' גברא

פריז    א'  ליה         איזיל       דההוא גברא דבזכות בעירא דקיקא

דפוס    אמר ליה         תפח   רוחיה דההוא גברא בזכות  בעירא דקיקא

ג3 

ירו1    א"ל     אין א"ל תפח   רוחיה דההוא גברא

ירו2    א"ל     הן  א"ל תפח   רוחיה דההוא גברא

או3     א"ל     אין א"ל תפח   רוחיה דההוא גברא

או51    א"ל     אין א"ל תיפח  רוחיה דההוא גברא

ששון    א"ל     אין א"ל תיפח  רוחיה דההוא גברא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    שמשא נחית עליכון ובזכות בעירא דקיקא נחית מטרא       עליכון

דפוס    שמשא דנחא עליכון                         ומטרא נחית עליכון

ג3 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     דבזכותא דבעירא דקיקא אתין משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

וטי     דבזכותא דבעירא דקיקא אתון מישתזבין הדה  ה' דכ' א'ם ובהמה

מינ     בזכות   בעירא  דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

פריז    ובזכות  בעירא  דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

דפוס    אמטו    בעירא  דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

ג3 

ירו1    דבזכותא דבעירא דקיקא אתון מתשזבין  הה"ד        אדם ובהמה

ירו2    דבזכותא דבעירא דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

או3     דבזכותא דבעירא דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

או51    דבזכותא דבעירא דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

ששון    דבזכותא דבעירא דקיקא אתון משתזבין  הה"ד        אדם ובהמה

--------------------------------------------------------------------

לונ     תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי        אדם מפני  בהמה

וטי     תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי        אדם מפני  במה

מינ     תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי  (אנח) אדם אנחנו כבהמה

פריז    תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי        אדם עם    בהמה

דפוס    תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי

ג3 

ירו1    תושיע יי    אדם  בזכות בהמה תושיע יי

ירו2    תושיע יי

או3     תושיע יי כך [אדם בזכות בהמה תושיע יי]

או51    תושיע יי    [אדם בזכות בהמה תושיע יי]

ששון    תושיע יי    אדם  בזכו' בהמה תושיע יי

--------------------------------------------------------------------

לונ     תושיע   יי

וטי     תושיע   יי אדם מפני במהמה תושיע יי  כך

מינ     תושיענו

פריז    תושיע   יי אדם מפני בהמה  תושיע יי  כך

דפוס                                           אמר  ישראל

ג3 

ירו1                                        כך

ירו2                                        כך אמ'

או3                                            אמרו ישראל לפני

או51                                        כך את

ששון                                        כך את

--------------------------------------------------------------------

לונ                         כך   אנחנו  נמשכין           כבהמה

וטי                         אדם  אנחנו                   כבהמה

מינ                         לפי  שאנחנו נמשכין אחר הקב"ה

פריז                        אדם  אנחנו                   ובהמה

דפוס          רבונו של עולם כאדם אנחנו                   כבהמה

ג3 

ירו1                        אדם  אנחנו                   וכבהמה

ירו2                                                     כבהמה

או3     הקב"ה               אדם  אנחנו                   כבהמה

או51                                                     כבהמה

ששון                                                     כבהמה

--------------------------------------------------------------------

לונ     תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אח'

וטי     תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחריך

מינ

פריז    תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך כבהמה      משכני    אחריך

דפוס    תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך כבהמה הה"ד משכנ<..> אחריך

ג3 

ירו1    תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחרי()ך

ירו2    תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחריך

או3     תושיענו לפי שאנן נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחריך

או51    תושיענו לפי שאנן נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחריך

ששון    תושיענו לפי שאנו נמשכין אחריך       הה"ד משכני    אחריך

--------------------------------------------------------------------

לונ     נרו'               ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

וטי     נרוצה              ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

מינ                        להיכן        נמשכן

פריז    נרוצה נרוצה  כבהמה להיכן  אנחנו נמשכין אחריך כבהמה אמרין

דפוס    נרוצה              להיכן  אנו   נמשכין אחריך

ג3 

ירו1    נרוצה              ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

ירו2    נרוצה              ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

או3     נרוצה הביאני המלך  ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

או51    נרוצה              ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

ששון    נרוצה              ולהיכן אנו   נמשכין אחריך

--------------------------------------------------------------------

לונ     לגן  עדן דכת'

וטי     לגן  עדן דכת'

מינ     לגן  עדן הה"ד  משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נזכירה

פריז    לגן  עדן

דפוס    לגן  עדן הה"ד

ג3 

ירו1    לגן  עדן הה"ד

ירו2    לגן  עדן דכתי'

או3     לג"ע     הה"ד

או51    לג"ע     הה"ד

ששון    לג"ע     דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ירויון  מד'  ביתך

וטי                                     ירוויון מדשן ביתך

מינ     דוריך מיין מישרים אהבון ואמ' ר' ירויון  מדשן ביתך

פריז                                            מדשא ביתי

דפוס                                    ירויון  מדשן ביתיך

ג3 

ירו1                                    ירויון  מדשן ביתיך

ירו2                                    ירויון  מדשן ביתך

או3                                     ירויון  מדשן ביתיך

או51                                    ירויון  מדשן ביתיך

ששון                                    ירויון  מדשן ביתיך

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ'  ר' לעזר  בר  מנחם עדנך

וטי                וגו'      א'   ר' אלעזר בר  מנחם עדנך

מינ     ונחל עדניך      תשקם

פריז    ונחל עדניך      תשקם א"ר     אלעזר בר  מנחם עדנך

דפוס    ונחל עדניך      תשקם אמר  ר' אלעזר בר' מנחם עדנך

ג3 

ירו1    ונחל עדניך      תשקם א"ר     אלעזר ב"ר מנחם ערכך

ירו2    ונחל עדנך       תשקם אמ"ר    אלעזר בר  מנחם עדנך

או3     ונחל עדניך      תשקם אמר  ר' אלעזר בר' מנחם עדנך

או51    ונחל עדניך      תשקם א"ר     אלעזר בר' מנחם עדנך

ששון    ונחל עדניך      תשקם א"ר     אלעז' בר' מנחם עדנך

--------------------------------------------------------------------

לונ     אין כת'  כאן אלא עדניך    מיכן שכל צדיק וצדיק יש  לו

וטי     אין כת'  כן  אלא עדניך    מיכן שכל צדיק וצדיק יש' לו

מינ                                    לכל צדיק וצדיק יש  לו

פריז    אין כת'  כאן אלא עדניך    מלמד שכל צדיק וצדיק יש  לו

דפוס    אין כתיב כאן אלא עדנ<..>ך מלמד שכל צדיק וצדיק יש  לו

ג3 

ירו1    אין כתי' כאן אלא עדניך    מכאן שכל צדיק וצדיק יש  לו

ירו2    אין כתי' כאן אלא עדניך    מכאן שכל צדיק וצדיק יש  לו

או3     אין כתי' כאן אלא עדניך    מכאן שכל צדיק וצדיק יש  לו

או51    אין כתי' כאן אלא עדניך    מכאן שכל צדיק וצדיק יש  לו

ששון    אין כתי' כאן אלא עדניך    מכאן שכל צדיק וצדיק יש  לו יש

--------------------------------------------------------------------

לונ        עדן בפני עצמו                             אמ' ר' יצ'

וטי        עדן בפני עצמו                             א'  ר' יצחק

מינ        עדן בפני עצמו הה"ד ועל   יובל  ישלח שרשיו א"ר    יצחק

פריז       עדן בפני עצמו                             א"ר    יצחק

דפוס       עדן בפני עצמו אדם  ובהמה תושיע יי         א"ר    יצחק

ג3 

ירו1       עדן בפני עצמו                             א"ר    יצחק

ירו2       ג"ע בפני עצמו                             אמ' ר' יצחק

או3        עדן בפני עצמו                             א"ר    יצחק

או51       עדן בפני עצמו                             א"ר    יצחק

ששון    לו עדן בפני עצמו                             א"ר    יצחק

--------------------------------------------------------------------

לונ              כת' משפט אדם ומשפט בהמה       משפט    אדם

וטי              כת' משפט אדם ומשפט בהמה       משפט    אדם

מינ     בן אלעזר     משפט אדם כמשפט בהמה            מה אדם

פריז                 משפט אדם ומשפט בהמה  שוין משפט    אדם אדם

דפוס                 משפט אדם ומשפט בהמה  שוין משפט    אדם

ג3 

ירו1                 משפט אדם כמשפט בהמה       משפט    אדם כמ"ש

ירו2                 משפט אדם כמשפט הבהמה      משפט    אדם

או3                  משפט אדם כמשפט הבהמה      משפט    אדם

או51                 משפט אדם כמשפט הבהמה      משפט    אדם

ששון                 משפט אדם כמשפט בהמה       משפט    אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ     וביום השמיני   ימול             ומשפט    בהמה  מיום  השמיני

וטי     וביום השמיני   ימול             משפט     בהמה  ומיום השמיני

מינ     וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו       אף בהמה  וביום השמיני

פריז    וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו ומשפט    בהמה  ומיום השמיני

דפוס    וביום הש?מ?יני ימול בש?ר? ערלתו משפט     בהמה  ומיום השמיני

ג3 

ירו1    וביום הח'      ימול בשר   ערלתו משפט     בהמה  ומיום השמיני

ירו2    וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו משפט     הבהמה ומיום השמיני

או3     וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו משפט     הבהמה ומיום השמיני

או51    וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו משפט     הבהמה ומיום השמיני

ששון    וביום השמיני   ימול בשר   ערלתו ומשפט    הבהמה ומיום השמיני

--------------------------------------------------------------------

לונ     והל'  כול' עיניין

וטי     והלאה

מינ     והלאה ירצה לקרבן  אשה ליי

פריז    והלאה ירצה לקרבן  אשה ליי

דפוס    והלאה ירצה וגו'

ג3 

ירו1    והלאה וגו'

ירו2    והלאה ירצה לקרבן  אש

או3           ירצה

או51    והלאה ירצה לקרבן  אשה ליי

ששון    והלאה ירצה וגו'