לונ     {ב}               מי הק()[ד]ימני ואשלם

וטי     {ב} ר' תנחומא פתח מי הקדימני     ואשלם

מינ     {ב}           פתח    הקדימני     ואשלם תחת  כל השמים לי

פריז    {ב} ר' תנחומא פתח מי הקדימני     ואשלם וגו'

דפוס    {ב} ר' תנחומא פתח מי הקדימני     ואשלם תחת  כל השמים לי

ירו1    {ב} ר' תנחומ' פתח מי הקדימני     ואשלם וגו'

ירו2    {ב} ר' תנחו'  פתח מי הקדימני     ואשלם

או3     {ב} ר' תנחומא פתח מי הקדימני     ואשלם

או51    {ב} ר' תנחומא פתח מי הקדימני     ואשלם

ששון    {ב} ר' תנחו'  פתח מי הקדימני     ואשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ         ר'  תנחומ' פתר קריא     ברווק שהר  שרוי  במדינה

וטי         ר'  תנחומא פתר קרייא    ברווק שהוא שרוי  במדינה

מינ     הוא א"ר תנחומא           זה רוק        שגדל  בתנור  ואין

פריז        ר'  תנחומא פתר קריא     ברווק שהוא שרוי  במדינה

דפוס    הוא                      זה רווק       הדר   במדינה

ירו1        ר'  תנחומא פתר קרייה    ברווק      השרוי במדינה

ירו2        ר'  תנחום  פתח קרייה    ברווק      השרוי במדינה

או3         ר'  תנחומא פתר קרייה    ברווק      השרוי במדינה

או51        ר'  תנחומא פתר קרייה    ברווק      השרוי במדינה

ששון        ר'  תנחו'  פתר קרייה    בכור       השרוי במדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ           ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמ' הקב"ה עלי לשלם

וטי           ונותן שכר סופרין      ומישנין א'  הקב"ה עלי לשלם

מינ     לו בן ונותן שכר סופרים ושכר משנים   אמ' הקב"ה עלי לשלם

פריז          ונותן שכר סופרים      ומשנים  א'  הקב"ה עלי לשלם

דפוס          ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמ' הקב"ה עלי לשלם

ירו1          ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמ' הקב"ה עלי לשלם

ירו2          ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמ' הקב"ה עלי לשלם

או3           ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמ' הקב"ה עלי לשלם

או51          ונותן שכר סופרים      ומשנים  אמר הב"ה  עלי לשלם

ששון          ונותן שכר סופרי'      ומשנין      אהב"ה עלי לשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ     לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר הה"ד  וכגמולו

וטי     לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר ההד"כ וגמולו

מינ     לו       שכרו  עלי ליתן    לי     בן זכר

פריז    לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר

דפוס       גמולו ושכרו     וליתן   לו     בן זכר

ירו1    לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר הה"ד  וגמולו

ירו2    לו גמולו           וליתן   לו שכר        הה"ד  וגמולו

או3     לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר הה"ד  וגמולו

או51    לו גמולו           [ו]ליתן לו     בן זכר הה"ד  וגמולו

ששון    לו גמולו           וליתן   לו     בן זכר הה"ד  וגמולו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ישלם לו אמ'  לו ר'  ירמיה בן  אלעזר עתידה         הק'

וטי     ישלם לו אמ'     רבי       בן  אלעזר עתידה רוח     הקודש

מינ             א"ר         ירמיה           עתידה בת      קול

פריז            א"ר         ירמיה                 בת      קול

דפוס            א"ר         ירמיה בר' אלעזר עתידה בת      קול

ירו1    ישלם לו א"ר         אלעזר           עתידה רוח     הקדש

ירו2    ישלם לו אמ"ר                  אלעזר עתידה רוח (ר) הקדש

או3     ישלם לו א"ר                   אלעזר עתידה רוח     הקדש

או51    ישלם לו א"ר                   אלעזר עתידה רוח     הקדש

ששון    ישלם לו א"ר                   אלעז' עתידה רוח     הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ     להיות   מפוצצת     בראשי ההרים      וא'       מי פעל

וטי     להיות   מפוצצת     בראשי ההרים      וא'       מי פעל

מינ     להיות   צווחת      בראשי הרי   ישר' ואומרת    מי פעל

פריז    להיות   מפוצצת  על ראשי  ההרים      ואומרת    מה פעל

דפוס    ל?ה?יות מפוצצת     בראשי ההרים      ואומ'  כל מי שפעל

ירו1    להיות   מתפוצצת    בראשי ההרים      ואומרת    מי פעל

ירו2    להיות   מפוצצת     בראשי ההרים      ואומרת    מי פעל  ()

או3     להיות   מפוצצת     בראשי ההרים      ואומרת    מי פעל

או51    להיות   מפוצצת     בראשי ההרים      ואומרת    מי פעל

ששון    להיות   מתפוצצת    בראשי ההרים      ואומרת    מי פעל

--------------------------------------------------------------------

לונ     עם אל                 כל  מי שפעל  עם א'  יבא  ויטול

וטי     עם אל                 כל  מי שפועל עם אל  יבוא ויטול

מינ     עם יי    מי פעל עם אל כל  מי שפעל  עם אל' יבא  ויטול

פריז       אל                 וכל מי שפעל  עם אל  יבא  ויטול את

דפוס    עם אל                                     יבא  ויטול

ירו1    עם אל                                     יבוא ויטול

ירו2    עם הקב"ה                                  יבא  ויקבל

או3     עם אל                                     יבא  ויטול

או51    עם אל                                     יבוא ויטול

ששון    עם אל                                     יבא  ויטול

--------------------------------------------------------------------

לונ     שכרו הה"ד  כעת יאמר ליע'

וטי     שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       וליש'   מה פעל אל

מינ     שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל

פריז    שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל וכל מי

דפוס    שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל

ירו1    שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל

ירו2    שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעק' ליעקב ולישראל מה פעל אל

או3     שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל

או51    שכרו [הה"ד כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל

ששון    שכרו הה"ד  כעת יאמר ליעקב       ולישראל מה פעל אל

--------------------------------------------------------------------

לונ                עכשיו יבא  ויטול  שכרו

וטי                עכשיו יבוא ויטול  שכרו

מינ                                            א"ר יצחק בן אלעזר

פריז    שפעל עם אל       יבא  ויטול  שכרו הה"ד

דפוס                                 וגו'

ירו1                     יבוא ויטול  שכרו

ירו2               ועתה  יבא  ויטול  שכרו

או3                ועתה  יבוא ויטול  שכרו

או51               ועתה  יבוא ויטול]

ששון               עתה   יבא  ויטול  שכרו

--------------------------------------------------------------------

לונ          ורוח הקו'        א'

וטי          ורוח הקודש       אומרת

מינ     עתיד רוח  הקדש  להיות צווחת  בראש הרי ישראל ואומרת

פריז         ורוח הקדש        ואומרת

דפוס         ורוח הקדש        אומרת

ירו1         ורוח הקדש        אומרת

ירו2         ורוח הקדש        אומרת

או3          ורוח הקדש        אומרת

או51         ורוח הקדש        אומרת

ששון         ורוח הקדש        אומרת

--------------------------------------------------------------------

לונ     מי הקדימני ואש'                      מי קילס   לפני עד

וטי     מי הקדימני ואשלם                     מי קילס   לפני עד

מינ     מי קדמני   ואשלם                     מי קילסני      עד

פריז    מי הקדימני ואשלם לו                  מי קילס   לפני עד

דפוס    מי הקדימני ואשלם                     מי קלס    לפני עד

ירו1    מי הקדימני ואשלם                     מי קלס    לפני עד

ירו2    מי הקדימני ואשלם                     מי קלס    לפני עד

או3     מי הקדימני ואשלם                     מי קלס    לפני עד

או51    מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא מי קלס    לפני עד

ששון    מי הקדימני ואשלם                     מי קילס   לפני עד

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלא נתתי לו      נשמה מי מל       עד שלא נתתי לו בן זכר

וטי     שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

מינ     שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

פריז    שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לפני עד שלא נתתי לו בן זכר

דפוס    שלא נתתי לו      נשמה מי מלל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

ירו1    שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

ירו2    שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

או3     שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

או51    שלא נתתי (ל)[ב]ו נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

ששון    שלא נתתי בו      נשמה מי מל  לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     מי עשה לי   סוכה עד שלא נתתי לו מקום

מינ                                          מי קבע לי מזוזה עד

פריז                                         מי עשה לי ציצית עד

דפוס

ירו1    מי עשה לי   סוכה עד שלא נתתי לו מקום

ירו2    מי עשה      סוכה עד שלא נתתי לו מקום

או3     מי עשה      סוכה עד שלא נתתי לו מקום

או51    מי עשה [לי] סוכה עד שלא נתתי לו מקום

ששון    מי עשה לי   סוכה עד שלא נתתי לו מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מי עשה לו   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

וטי                      מי עשה לי   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

מינ     שלא נתתי לו בית  מי עשה לו   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

פריז    שלא נתתי לו טלית

דפוס                     מי עשה לי   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

ירו1                     מי עשה לי   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

ירו2                     מי עשה לי   מעקה <...> שלא נתתי לו   גג

או3                      מי עשה      מעקה עד    שלא נתתי [לו] גג

או51                     מי עשה [לי] מעקה עד    שלא נתתי      גג

ששון                     מי עשה לי   מעקה עד    שלא נתתי לו   גג

--------------------------------------------------------------------

לונ     מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

וטי     מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

מינ                                          מי עשה לי ציצית עד

פריז    מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית מי עשה לי מעקה  עד

דפוס    מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

ירו1    מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

ירו2    מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

או3     מי עשה      מזוזה עד שלא נתתי לו בית

או51    מי עשה [לי] מזוזה עד שלא נתתי לו בית

ששון    מי עשה לי   מזוזה עד שלא נתתי לו בית

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי    מקום מי

וטי                                                         מי

מינ     שלא נתתי לו טלית מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום מי

פריז    שלא נתתי לו גג   מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו חצר

דפוס                     מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום מי

ירו1                                                        מי

ירו2                                                        מי

או3                                                         מי

או51                                                        מי

ששון                                                        מי

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

וטי     עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

מינ     עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים

פריז

דפוס    עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

ירו1    יעשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה    ציצית עד

ירו2    נטל     לולב עד שלא נתתי לו דמים ליקח מי עשה לי ציצית עד

או3     עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

או51    עשה     לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

ששון    עשה  לי לולב עד שלא נתתי לו דמים      מי עשה לי ציצית עד

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלא נתתי לו טלת  מי הפריש לי   פיאה עד שלא נתתי לו שדה

וטי     שלא נתתי לו טלת  מי הפריש לפני פיאה עד שלא נתתי לו שדה

מינ

פריז

דפוס    שלא נתתי לו טלית מי הפריש לפני פיאה עד שלא נתתי לו שדה

ירו1    שלא נתתי לו טלית מי הפריש לפני פאה  עד שלא נתתי לו שדה

ירו2    שלא נתתי לו טלית מי הפריש לפני פאה  עד שלא נתתי לו שדה

או3     שלא נתתי לו טלית מי הפריש לפני פאה  עד שלא נתתי לו שדה

או51    שלא נתתי לו טלית מי הפריש לפני פאה  עד שלא נתתי לו שדה

ששון    שלא נתתי לו טלית מי הפריש לי   פאה  עד שלא נתתי לו שדה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מי הפריש לי   תרומה ומעשר   עד שלא נתתי לו גורן

וטי     מי הפריש לפני תרומה ומעשרות עד שלא נתתי לו גורן

מינ     מי הפריש לי   מעשר  ותרומ'  עד שלא נתתי לו פירות מי הפריש

פריז    מי הפריש לפני תרומה ומעשר   עד שלא נתתי לו גרן

דפוס    מי הפריש לי   תרומה         עד שלא נתתי לו גורן

ירו1    מי הפריש לפני תרומה ומעשר   עד שלא נתתי לו גורן

ירו2

או3     מי הפריש לפני תרומה         עד שלא נתתי לו גורן

או51    מי הפריש לפני תרומה [ומעשר] עד שלא נתתי לו גורן

ששון    מי הפריש לפני תרומה ומעשר   עד שלא נתתי לו גרן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                מי הפריש לי   חלה עד שלא נתתי

וטי                                מי הפריש לפני תלה עד שלא נתתי

מינ     לי פיאה עד שלא נתתי לו שדה

פריז

דפוס                               מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי

ירו1                               מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי

ירו2                               מי הפריש לי   חלה עד שלא נתתי

או3                                מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי

או51                               מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי

ששון                               מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     לו עיסה                                       מי הפריש

וטי     לו עיסה                                       מי הפריש

מינ                                                   מי הקריב

פריז                                                  מי הפריש

דפוס    לו עיסה                                       מי הפריש

ירו1    לו עיסה                                       מי הפריש

ירו2    לו עיסה מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן מי הפריש

או3     לו עיסה                                       מי הפריש

או51    לו עיסה                                       מי הפריש

ששון    לו עיסה                                       מי הפריש

--------------------------------------------------------------------

לונ     לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב

וטי     לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

מינ     לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

פריז    לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

דפוס    לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה הה"ד  שור או כשב או

ירו1    לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

ירו2    לי   גורן קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

או3     לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה [הה"ד שור או כשב וגו']

או51    לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה הה"ד  שור או כשב או

ששון    לפני      קרבן עד שלא נתתי לו בהמה       שור או כשב או

--------------------------------------------------------------------

לונ     עז

וטי     עז

מינ     עז

פריז    עז

דפוס    עז

ירו1    עז

ירו2    עז

או3

או51    עז

ששון    עז