לונ     {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי בש'   ר' אבהו  פתח

וטי     {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי בשם   ר' אבהו  פתח

מינ     {ג}                  ר' יעקב  בן זבדי בשם   ר' אבהו  פתח

פריז    {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי בשם   ר' אבהו  פתח

דפוס    {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי                פתח

ירו1    {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי בש"ר     אבהו  פתח

ירו2    {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי                פתח

או3     {ג} שור או כשב או עז ר' יעקב  בר זבדי                פתח

או51    {ג}                  ר' יהודה בר זבדי [בש"ר    אבהו] פתח

ששון    {ג}                  ר' יעקב  בר זבדי בש"ר     אבהו  פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא יהיה עוד לבית יש'   למבטח וגו'

וטי     ולא יהיה עוד לבית יש'   למבטח מזכיר עון וגו'

מינ     ולא יהיה עוד לבית ישר'  למבטח מזכיר עון בפנו[תם] אחריהם

פריז    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח

דפוס    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

ירו1    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון וגו'

ירו2    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

או3     ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

או51    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

ששון    ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      כת'   שרפים עומדים ממעל

וטי                                      כת'   שרפים עומדים ממעל

מינ     וידעו כי אני יי א"ר יעק' בן זבדי כת'   שרפים עומדי' ממעל

פריז                                     כת'   שרפים עומדים ממעל

דפוס                                     וכתי' שרפים עומדים ממעל

ירו1                                     וכתי' שרפים עומדים ממעל

ירו2                                     וכתי' שרפים עומדים ממעל

או3                                      וכתי' שרפים עומדי' ממעל

או51                                     וכתי' שרפים עומדים ממעל

ששון                                     וכתי' שרפים עומדים ממעל

--------------------------------------------------------------------

לונ     לו

וטי     לו שש כנפים וגומ'

מינ     לו שש כנפים שש    כנפים   לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה

פריז    לו

דפוס    לו שש כנפים שש    כנפים   לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה

ירו1    לו שש כנפים               לא'

ירו2    לו שש כנפים שש    <..>פים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה

או3     לו שש כנפים שש    כנפים   לאחד בשתים יכסה פניו

או51    לו שש כנפים שש    כנפים   לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה

ששון    לו שש כנפים שש    כנפים   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ           בשתים  יעופף בקילוס ובש'    יכסה פניו     שלא יביט

וטי           בשתים  יעופף בקילוס ובשתים  יכסה פניו     שלא יביט

מינ     רגליו ובשתים יעופף        בשתים   יכסה פניו     שלא יביט

פריז          בשתים  יעופף לקילוס ובשתים  יכסה פניו     שלא להביט

דפוס    רגליו              לקילוס ובשתים  יכסה פניו     שלא להביט

ירו1          ובשתים יעופף לקילוס בשתים   יכסה פניו עד  שלא יביט

ירו2    רגליו ובשתים יעופף בקילוס בשתים   יכסה פניו כדי שלא יביט

או3           ובשתים יעופף בקילוס בשתים   יכסה פניו עד  שלא יביט

או51    רגליו ובשתים יעופף בקילוס [ב]שתים יכסה פניו עד  שלא יביט

ששון          בשתים  יעופף בקילוס בשתים   יכסה פניו עוד שלא יביט

--------------------------------------------------------------------

לונ     בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראו            פני

וטי     בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראו            פני

מינ     בשכינה    בשתים  יכסה רגליו    שלא יביט במעשה העגל

פריז    בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראו            פני

דפוס    בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראו            פני

ירו1    בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראה מעשה  העגל

ירו2    <..>שכינה ובשתים יכסה רגליו עד שלא יראה מעשה  העגל

או3     בשכינה    ובשתים יכסה רגליו עד שלא יראה מעשה  העגל

או51    בשכינה    ובשתים יכסה רגליו עד שלא יביט במעשה העגל

ששון    בשכינה    ובשתים יכסה רגליו    שלא יראה מעשה  העגל

--------------------------------------------------------------------

לונ     שכינה וכת'      וכף רגליהם בכף      רגל עגל וכת'  עשו להם

וטי     שכינה דכת'      וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכת'  עשו להם

מינ           על    שום וכף רגליהם ככף  (ע) רגל עגל וכת'  עשו להם

פריז    שכינה דכת'      וכף רגליהם ככף      רגל עגל

דפוס    שכינה דכתי'     וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכתי' עשו להם

ירו1          דכתי'     וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכתי' עשו להם

ירו2          דכתי'     וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכתי' עשו להם

או3           דכתי'     וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכתי' עשו להם

או51          דכתי'     וכף רגליהם ככף      רגל עגל וכתי' עשו להם

ששון          דכתי'     וכף רגליהם ככפי     רגל עגל וכתי' עשו להם

--------------------------------------------------------------------

לונ     עגל מסכה                     על  שום לא  יהיה עוד לבית

וטי     עגל מסכה                     על  שום ולא יהיה     לבית

מינ     עגל מסכה ובשתים יעופף לקילוס על  שום לא  יהיה עוד לבית

פריז                                 על  שום ולא יהיה עוד לבית

דפוס    עגל מסכה                     על  שם  ולא יהיה עוד לבית

ירו1    עגל מסכה                     ע"ש     ולא יהיה עוד לבית

ירו2    עגל מסכה                     על  שום ולא יהיה עוד לבית

או3     עגל מסכה                     על  שום ולא יהיה עוד לבית

או51    עגל מסכה                     על  שום ולא יהיה עוד לבית

ששון    עגל מסכה                     ע"ש     ולא יהיה עוד לבית

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'   למבטח תוכחה     תמן תנינן  כל השופרות כולן

וטי     יש'   למבטח וגו'      תמן תנינן  כל השופרות

מינ     ישר'  למבטח מזכיר עון     {תנינן כל השופרות

פריז    ישראל למבטח מזכיר עון תמן תנינן  כל השופרות

דפוס    ישר'  למבטח מזכיר עון תמן תנינן  כל השופרות כלן

ירו1    ישראל למבטח מזכיר עון

ירו2    ישראל למבטח מזכיר עון

או3     ישראל למבטח מזכיר עון

או51    ישראל למבטח מזכיר עון

ששון    יש'   למבטח מזכיר עון תמן תנינן  כל השופרו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     כשירין חוץ     משלפרה ולמה חוץ     משלפרה     מפני שהוא

וטי     כשירין חוץ     משלפרה ולמה חוץ     שלפרה  אלא מפני שהוא

מינ     כשרין  חוץ משל פרה                            מפני שהוא

פריז    כשרין  חוץ משל פרה                            מפני שהוא

דפוס    כשרין  חוץ משל פרה    ולמה חוץ משל פרה    אלא מפני שהוא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    כשרים  חוץ משל שור                            מפני שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרן              עגל   וכת'  עשו להם עגל מסכה על שום לא

וטי     קרן              שלעגל וכת'  עשו להם עגל מסכה על שום לא

מינ     קרן למה שהוא קרן עגל                          על שום לא

פריז    קרן          של  עגל                          על שום ולא

דפוס    קרן          של  עגל   וכתי' עשו להם עגל מסכה על שום ולא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    קרן          של  עגל   ע"ש                           ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהיה עוד                                 תני

וטי     יהיה עוד וגו'                            תנינן

מינ     יהיה עוד      ישראל למבטח מזכיר עון }    תנינן

פריז    יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

דפוס    יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכי' עון      תאנה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    יהיה עוד לבית יש'   למבטח מזכיר עון

--------------------------------------------------------------------

לונ     מפני מה אין שוטה(ח)      שותה בכוס שלח ברתה    שלא

וטי     מפני מה אין סוטה         שותה בכוס     שלחברתה שלא

מינ

פריז

דפוס    מפני מה     סוטה    אינה שותה בכוס של  חברתה   שלא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     יאמרו בכוס זה  שתה חברתה  ומתה על שום לא  יהיה עוד וגו'

וטי     יאמרו בכוס הזה שתת חברתה  ומתה על שום לא  יהיה עוד וגו'

מינ

פריז

דפוס    יאמרו בכוס זה  שתת פלונית ומתה על שום ולא יהיה עוד לבית

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                תנינן והרגת את האשה וגו'

וטי                                תנינן והרגת את האשה ואת

מינ                                      והרגת את האשה ואת

פריז                          ותמן תנינן והרגת את האשה ואת

דפוס    ישראל למבטח מזכיר עון      תנינן והרגת את האשה ואת

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                          תמן  תנינן והרגת את האשה ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 אם אדם חטא בהמה מה חטאת אלא

וטי     הבהמה וגו'                  אם אדם חטא בהמה מה חטאת אלא

מינ     הבהמה ואמ' ואת הבהמה תהרוג  אם אדם חטא בהמה מה חטא

פריז    הבהמה                       אם אדם חטא בהמה מה חטאת אלא

דפוס    הבהמה                       אם אדם חטא בהמה מה חטאת אלא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    הבהמה                תהרוגו אם אדם חטא בהמה מה חטאת

--------------------------------------------------------------------

לונ     לפי  שבאת לאדם תקלה      על ידה             אמרה  תורה

וטי     לפי  שבאת לאדם תקלה      על ידה             אמרה  תורה

מינ

פריז    לפי  שבאת      תקלה לאדם על ידיה      לפיכך א'    הכת'

דפוס    מפני שבאת      תקלה      על ידה  לאדם       אמרה  תורה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    לפי  שבאה לאדם תקלה      על ידה  בשוק לפי'  אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     תיסקל ד'  א' שלא תהא  בהמה  עוברת בשוק ויהו  א'

וטי     תיסקל ר'  א' שלא תהא  בהמה  עוברת בשוק ויהיו אומרין

מינ

פריז    תסקל  ד"א    שלא תהיה הבהמה עוברת בשוק       ויאמרו

דפוס    תסקל         שלא תהא  בהמה  עוברת בשוק ויהיו אומרים

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    סלק   דא     שלא תהא  בהמה  עוברת בשוק       ויאמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ     זו היא הבהמה שנסקל         פלו'  על ידיה על  שםו ולא יהיה

וטי     זו היא הבהמה הנסקל         פל'   על ידה  על  שום ולא יהיה

מינ                                              על  שום לא  יהיה

פריז    זו היא       שנסקל איש איש פלני  על ידה  על  שום ולא יהיה

דפוס    זו     בהמה  שנסקל         פלוני על ידה  על  שום ולא יהיה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    זו היא       שנסקל         פלוני על ידה  ע"ש     ולא יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עוד

וטי     עוד

מינ     עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון   תאני מפני  מה

פריז    עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון   ותני מפני  מה

דפוס    עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון {      מפני  מה

ירו1                                          ומפני מה

ירו2                                          ומפני מה

או3                                           ומפני מה

או51                                          ומפני מה

ששון    עוד לבית יש'   למבטח מזכיר עון        ומפני מה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          אין      שוטה           שותה בכלי ששתת כח חברתה  כדי

פריז    אמרו אין שותה שוטה                בכוס של      חברתה

דפוס                  סוטה      אינה שותה בכוס של      חברתה

ירו1         אין      שוטה           שותה בכוס של      חברתה

ירו2         אין      סוטה           שותה בכוס         חברתה

או3          אין      (ש)[ס]וטה      שותה בכוס         חבירתה

או51         אין      סוטה           שותה בכוס [של]    חבירתה

ששון         אין      סוטה           שותה בכוס         חבירתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שלא            יאמרו  הכלי    הזה שתת      בו פלונית  לפיכך

פריז    שלא יהיו חברות אומרות בכוס    זו  שתת         פלוניתא

דפוס    שלא            יאמרו  בכוס    זה  שתת         פלונית

ירו1    שלא            יאמרו  בכוס    זה  ש(ש)[ת]ת    חברתה

ירו2    שלא            יאמרו  <..>כוס זה  שתה         חברתה

או3     שלא            יאמרו  בכוס    זה  שתת         חבירתה

או51    שלא            יאמרו  בכוס    זה  שתת         חבירתה

ששון    שלא            יאמרו  בכוס    זה  שתה         חבירתא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     היא מיתה על  שום לא  יהיה עוד לבית ישר'  למבטח מזכיר עון

פריז        ומתה על  שום ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

דפוס        ומתה על  שום ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

ירו1        ומתה ע"ש     ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח וגו'

ירו2        ומתה ע"ש     ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

או3         ומתה על  שום ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

או51        ומתה על  שום ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון

ששון        ומתה ע"ש     ולא יהיה עוד לבית יש'   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       תנינן כל השופרות כשרין חוץ משל פרה מפני שהוא קרן

פריז

דפוס    }

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     למה שהוא קרן עגל על שום לא יהיה עוד ישראל למבטח מזכיר עון

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואף כאן שור או כשב או עז כי   יולד        שור נולד

וטי     ואף כן  שור או כשב או עז כי   יולד

מינ     אף  הכא שור                   נולד

פריז    אף  כאן שור או כשב או עז כי   יולד וכי    שור נולד

דפוס            שור או כשב                 וכי    שור נולד

ירו1    ואף כאן שור או כשב או עז כי   יולד וכי    שור נולד

ירו2    ואף כאן שור או כשב או עז כי   יולד <..>כי שור נולד

או3     ואף הכא שור או כשב או עז כי   יולד וכי    שור נולד

או51    ואף כאן שור או כשב או עז כי   יולד וכי    שור נולד

ששון    ואף כאן שור או כשב או עז וגו'      וכי    שור נולד

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא      עגל נולד אלא

וטי     ולא      עגל נולד אלא

מינ              עגל נולד

פריז    והלא     עגל נולד אלא

דפוס    והלא     עגל נולד אלא

ירו1    והלא (נ) עגל נולד אלא

ירו2    והלא     עגל נולד אלא

או3     והלא     עגל נולד אלא

או51    והלא     עגל נולד אלא משום דכתיב ולא יהיה עוד לבית ישראל

ששון    והלא     עגל נולד אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ                     משום שנ'   ועשו  להם עגל מסכה לפיכך קראו

וטי                     משום דכ'   עשו   להם עגל      לפיכך קראו

מינ                                                         קראו

פריז                    לפי  שכת'  עשו   להם עגל מסכה לפיכך קראו

דפוס                    משום       עשו   להם עגל מסכה לפיכ' קראו

ירו1                    משום דכתי' עשו   להם עגל מסכה

ירו2                    משום דכתי' עשו   להם עגל מסכה

או3                     משום דכתי' ויעשו להם עגל מסכה

או51    למבטח מזכיר עון משום דכתי' יעשו  להם עגל מסכה

ששון                    משום דכתי' עשו   להם עגל מסכה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הכת'  שור ולא קראו עגל      שור או כשב או עז

וטי     הכתוב שור ולא קראו עגל      שור או כשב או עז

מינ     הכת'  שור ולא קראו עגל      שור או כשב או עז

פריז    הכת'  שור ולא קראו עגל      שור או כשב או עז כי יולד

דפוס    הכתוב שור ולא      עגל הה"ד שור או כשב או עז

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון