לונ     {ד}                           מה שהיה כבר הוא

וטי     {ד}                           מה שהיה כבר הוא

מינ     {ד}                           מה שהיה כבר הוא ואשר להיות

דפוס    {ד} ד"א שור או כשב או עז הה"ד מה שהיה כבר הוא

ירו1    {ד}                           מה שהיה כבר הוא ואשר להיות

ירו2    {ד}                           מה שהיה כבד הוא ואשר להיות

או3     {ד}                           מה שהיה כבר הוא ואשר להיות

או51    {ד}                           מה שהיה כבר הוא ואשר להיות

ששון    {ד}                           מה שהיה כבר הוא וגו'

קב      {ד} <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          ר'

וטי                                                          ר'

מינ     כבר היה                         והאלהים יבקש את נרדף ר'

דפוס                                                         ר'

ירו1    כבר היה                         והאלהים יבקש את נרדף ר'

ירו2    כבר היה <...>                   האלהים  יבקש את נרדף ר'

או3     כבר היה                         והאלהים יבקש את נרדף ר'

או51    כבר היה לעולמים אשר היו מלפנינו והאלהים יבקש את נרדף ר'

ששון                                    והאלים  יבקש את נרדף ר'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה      א' אם יאמר לך אדם      שאילו

וטי     יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' אם    יאמר לך אדם      שאילו

מינ     יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אמ'  אם    יאמר לך אדם אפשר שאילו

דפוס    יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' אם    יאמר לך אדם      שאלו

ירו1    יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אמ'  אם    יאמר לך אדם      אלו

ירו2    יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' אם    יאמר לך אדם      אלו

או3     יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ' אם    יאמר לך אדם      אלו

או51    יהודה ור' נחמיא ר'  יהודה אומר אם    יאמר לך          אלו

ששון    יהו'  ור' נחמ'  ר"י       אומ' אם    יאמ' לך אדם      אילו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ         לא חטא   אדם הראשון ואכל מאותו העץ

וטי         לא חטא   אדם הראשון ואכל מאותו העץ     היה

מינ     אכל לא (אכל) אדם הראשון      מאותו העץ     היה לו שיהא

דפוס        לא חטא   אדם הראשון ואכל מאותו העץ     היה

ירו1        לא חטא   אדם הראשון ואכל מן    העץ     היה

ירו2        לא חטא   אדם הראשון ואכל מן    העץ     היה

או3         לא חטא   אדם הראשון ואכל מן    העץ כבר היה

או51        לא חטא   אדם הראשון ואכל מן    העץ כבר היה

ששון        לא חטא   אדם הראשון ואכל מן    העץ     היה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     חי וקיים היה עד      עכשיו             כל פיתחא דקהלת

וטי     חי וקיים     עד      עכשיו             כל פותחת דקהלת

מינ     חי וקיים     לעולם         אמר  לו

דפוס    חי וקיים     לעולם         אמור לו אתה

ירו1    חי           לעולם         אמור לו

ירו2    חי           לעולם         אמור לו

או3     אי           לעולם         אמור לו

או51    חי           לעולמים       אמור לו

ששון    חי           לעו'          אמרו לו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כבר הוא   שהרי אליהו               חי וקיים לעולם   ואשר

דפוס    כבר היה        אליהו   שלא חטא הוא חי וקיים לעולם

ירו1    כבר            אליהו               חי וקיים לעולם   ואשר

ירו2    כבר            אליהו               חי וקיים לעולמים ואשר

או3     כבר            אליהו               חי וקיים לעולם   ואשר

או51    כבר (היה)      [אליהו]             חי וקיים לעולמים ואשר

ששון    כבר            אליהו               חי וקיים לעולמים ואשר

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     להיות כבר היה ר'  נחמיה      אם ייאמר לך     אפשר

דפוס

ירו1    להיות כבר היה ר'  נחמיה אומ' אם יאמר  לך אדם איפשר

ירו2    להיות כבר היה ר'  נחמי' אמ'  אם יאמ'  לך אדם אפשר

או3     להיות כבר היה ר'  נחמי  אומ' אם יאמר  לך אדם איפשר

או51    להיות כבר היה ר'  נחמיא אומר אם יאמר  לך אדם איפשר

ששון    להיות כבר היה ר"נ       או'  אם יאמ'  לך אדם איפש'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שמתחילה היה עולם  כולו מלא מים      אמרו לו כבר הוא עוק?יניס/צים?

דפוס

ירו1    שמתחלה  היה העולם כלו      מים במים אמור לו כבר היה אוקיאנוס

ירו2    שמתחלה  היה העולם כלו      מים במים אמור לו כבר היה אוקיאנוס

או3     שמתחלה  היה העולם כולו     מים במים אמור לו כבר היה אוקיאנוס

או51    שמתחלה  היה העולם כולו     מים במים אמור לו כבר היה אוקיאנוס

ששון    שמתחלה  היה העולם כולו     מים במים אמור לו כבר היה אוקיינוס

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מלא מים        תאמר  שהקב"ה עתיד ליבשו        אמור

דפוס

ירו1    מלא מים              והקב"ה עתיד ליבשו  שנאמ'      מה שהיה

ירו2    מלא מים              והקב"ה עתיד ליבשו  שנא'       מה שהיה

או3     מלא מים              והקב"ה עתיד ליבשו  שנא'       מה שהיה

או51    מלא מים [במים]       והב"ה  עתיד לייבשו שנ'        מה שהיה

ששון    מלא מים        ועתיד הב"ה        לייבשו שנ'        מה שהיה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לו כבר היה ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

דפוס

ירו1       כבר היה                                ואשר להיות כבר

ירו2       כבר הוא

או3        כבר הוא

או51       כבר הוא

ששון       כבר הוא

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

דפוס

ירו1    היה אוקיאנוס מלא מים והקב"ה עתיד ליבשו שנא' מה שהיה כבר

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         ואשר להיות כבר היה    תאמר                    שהקב"ה

דפוס        ואשר להיות כבר היה אם יאמר  לך אדם            שהקב"ה

ירו1    הוא ואשר להיות כבר היה    האומ'        איפשר      הקב"ה

ירו2        ואשר להיות כבר היה    האומר        אפשר  עתיד הקב"ה

או3         ואשר להיות כבר היה    האומר        איפשר      שהקב"ה

או51        ואשר להיות כבר היה    האומר                   הב"ה

ששון        ואשר להיות כבר היה    האו'         איפש'      הב"ה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עתיד להחיות את  המתים אמור לו כבר היה וכבר החיה את המתים

דפוס    עתיד להחיות לנו מתים  אמור לו כבר היה

ירו1    עתיד להחיות     מתים  אמור לו כבר          החיה    מתים

ירו2         להחיות     המתים אמור לו כבר          החיה    מתים

או3     עתיד להחיות את  המתים אמור לו כבר          החיה    מתים

או51    עתיד לחיות      המתים אמור לו כבר          החיה    מתים

ששון         להחיות את  המתי' אמור לו כבר          החיה    המתי'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     על  ידי אליהו וע"י     אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

דפוס    על  ידי אליהו ועל  ידי אלישע ועל  ידי יחזקאל

ירו1    ע"י     אליהו וע"י     אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

ירו2    ע"י     אליהו וע"י     אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

או3     ע"י     אליהו וע"י     אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

או51    על  ידי אליהו ועל  ידי אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

ששון    ע"י     אליהו וע"י     אלישע וע"י     יחזקאל בבקעת דורא

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ר' אחא     בשם ר'                חלפתא כל מה

דפוס    ר' אחא אמ' בשם ר'      אליעזר בן חלפתא כל מה

ירו1    ר' אחא         בשר"ש          בן חלפתא כל מה

ירו2    ר' אחא         בשרשב"ן           חלפתא כל מה שעתיד

או3     ר' אחא         בש"ר    שמעון  בן חלפתא כל מה

או51    ר' אחא         בשר"ש          בן חלפתא כל מה

ששון    ר' אחא         בשר"ש          בן חלפתא כל מה שעתיד

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שהקב"ה עתיד לעשות              לעתיד  לבא  כבר הראה  להן

דפוס    שהקב"ה עתיד לעשות ולחדש בעולמו לעתיד  לבא  כבר הקדים ועשה

ירו1    שהקב"ה עתיד לעשות              בעה"ב       כבר הראה  להם

ירו2    הקב"ה       לעשות              בעולם  הבא  כבר הראה  להם

או3     שהקב"ה עתיד לעשות              בעה"ב       כבר הראה  להם

או51    שהב"ה  עתיד לעשות              [בעולם הבא] כבר הראה  להם

ששון    הב"ה        לעשות              בעה"ב       כבר קדם   להם

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                 בעולם   הוה אמ'      שמחיה

דפוס    מקצתו על ידי נביאיו הצדיקים בעולם   הזה

ירו1                                בעה"ז           שהוא מחיה

ירו2                                בעה"ז           שהוא מחיה

או3                                 בעה"ז           שהוא מחיה

או51                                [בעה"ז]         שהוא מחיה

ששון                                בעה"ז           שהוא מחיה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     את המתים כבר החיה את המתים ע"י     אליהו וע"י אלישע וע"י

דפוס

ירו1       מתים  כבר החיה    מתים  ע"י     אליהו וע"י אלישע וע"י

ירו2       מתים  כבר החיה    מתים  ע"י     אליהו וע"י אלישע וע"י

או3        מתים  כבר החיה    מתים  ע"י                אלישע וע"י

או51       מתים  כבר החיה    מתים  על  ידי אליהו            ועל

ששון       מתי'  כבר החיה    מתי'  ע"י     אליהו וע"י אלישע וע"י

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         יחזקאל בבקעת דורא אמ'

דפוס                          אמ' הקב"ה אני הוא  שאני עתיד

ירו1        יחזקאל                          שהוא

ירו2        יחזקאל                          שהוא

או3         יחזקאל                          שהוא

או51    ידי יחזקאל                          שהוא

ששון        יחזקאל                          שהוא

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                        כי תעבר  במים אתך אני     וכבר עשה

דפוס    לעשות ים     יבשה                        ולא כבר  עשיתי

ירו1    מעביר        ביבשה כי תעבור במים אתך אני     כבר  העברתי

ירו2    מעביר        ביבשה כי תעבור במים אתך אני     כבר  העביר

או3     מעביר [במים] ביבשה כי תעבור במים אתך אני     כבר  העביר

או51    מעביר במים   ביבשה כי תעבור במים אתך אני     כבר  העביר

ששון    מעביר        ביבשה כי תעבור במים אתך אני     כבר  העביר

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כן       ע"י     משה                ובני ישר'  הלכו ביבשה

דפוס             על  ידי משה          דכתי'

ירו1    את ישראל ע"י     משה                ובני ישראל הלכו ביבשה

ירו2    את ישראל                            ובני ישראל הלכו ביבשה

או3     את ישראל ע"י     משה                ובני ישראל הלכו ביבשה

או51    את ישראל ע"י     משה רבי' ע"ה       ובני ישראל הלכו ביבשה

ששון    את יש'   ע"י     משה                ובני משה   הלכו ביבשה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בתוך הים                 ואמר שהוא ממתיק את המר וכבר

דפוס             ואתה הרם את מטך

ירו1    וגו'

ירו2

או3     בתוך הים

או51

ששון    וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עשה כן ע"י משה ויצעק אל יי ויורהו יי עץ וישליך אל המים

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וימתקו המים אמר ונהרות  לא ישטפוך וכבר עשה כן על  ידי יהושע

דפוס

ירו1                    ובנהרות לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

ירו2                    ובנהרות לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

או3                     ובנהרות לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

או51                    ובנהרות לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

ששון                    ובנהרות לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

קב                              לא ישטפוך כבר  עשה    ע"י     יהושע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          והודעתם את בניכם לאמור ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה

דפוס

ירו1    שנא'                        ביבשה עבר ישראל את הירדן

ירו2    שנא'                        ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה

או3     שנא'                        ביבשה עבר ישראל את הירדן

או51    שנ'                         ביבשה עבר ישראל את הירדן

ששון    שנ'                         ביבשה עבר יש'   את הירדן

קב      שנא'                        ביבשה עבר ישר'  את הירדן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ואמר כי תלך ?ב/כ?מו אש לא תכוה ולהבה לא תגער בך וכבר עשה

דפוס

ירו1         כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

ירו2         כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

או3          כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

או51         כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

ששון         כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

קב           כי תלך במו     אש לא תכוה                  כבר  עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כן ע"י חנניה  מישראל ועזריה דכת'

דפוס

ירו1           לחנניה מישראל ועזריה      ולהבה לא תבער בך כבר עשה

ירו2           לחנניה מישאל  ועזריה כך   ולהבה לא יבער בך כך  עשה

או3        ע"י חנניה  מישאל  ועזריה (כך) ולהבה לא תבער בך כבר עשה

או51       ע"י חנניה  מישאל  ועזריה      ולהבה לא תבער בך כבר עשה

ששון           לחנניה מישאל  ועזריה כך   ולהבה לא תבער בך כבר עשה

קב         ע"י חנניה  מישאל  ועזריה      ולהבה לא יבער בך כך  עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        וריח עד  לא עדת בהון

דפוס

ירו1       וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את      המר   כבר עשה

ירו2       וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את      המר   כבר עשה

או3     כך וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את      המרים כבר עשה

או51    כך וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את      המרים כבר עשה

ששון       וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את      המרים כבר עשה

קב         וריח נור לא עדת בהון שהוא ממתיק את המים המרים כבר עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

דפוס

ירו1    ע"י משה   דכתי' ויורהו  יי עץ  וגו'

ירו2    ע"י משה         ויורהו  יי עץ                וימתקו המים

או3         משה         ויורהו  יי עץ

או51    ע"י מרע"ה       [ויורהו יי עץ] וישלך אל המים וימתקו המים

ששון    ע"י משה         ויורהו  יי עץ  וישלך אל המים וימתקו המים

קב      ע"י משה         ויורהו יי  עץ  וישלך אל המים וימתקו המים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ואמ' שהוא ממתיק    מר  מר  וכבר עשה כן ע"י אלישע דכת'

דפוס

ירו1         שהוא ממתיק את המר במר כבר  עשה    ע"י אלישע שנא'

ירו2         שהוא ממתיק את המר במר כבר  עשה    ע"י אלישע שנא'

או3          שהוא ממתיק את המר במר כבר  עשה    ע"י אלישע שנאמ'

או51         שהוא ממתיק את המר     כבר  עשה    ע"י אלישע שנא'

ששון         שהוא ממתיק את המר במר כבר  עשה    ע"י אלישע שנ'

קב           שהוא ממתיק    מר במר  כבר  עשה    ע"י אלישע שנא'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח ו<..>מר כה אמר יי רפאתי

דפוס

ירו1                      ושלך  שם מלח ויאמר   כה אמר יי רפאתי

ירו2                      וישלך שם מלח ויאמר   כה אמר יי רפאתי

או3                       וישלך שם מלח ויאמר   כה אמ' יי רפאתי

או51                      וישלך שם מלח ויאמר   כה אמר יי רפאתי

ששון                            שם מלח ויאמר          יי רפאתי

קב                        וישלך שם מלח ויאמר   כה אמר יי רפאתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     למים האלה לא יהיה עוד שם מות ומשכלת ואמר שהוא מברך אתה

דפוס

ירו1    המים האלה                                שהוא מברך את

ירו2    למים האלה                                שהוא מברך את

או3     המים האלו                                שהוא מברך את

או51    המים האלו                                שהוא מברך את

ששון    המים                                     שהוא מברך את

קב      המים                                     שהוא מברך את

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           כבר עשה כן ע"י אליהו        שנ'

דפוס

ירו1    המועט כבר עשה    ע"י אליהו ואלישע     כי כה אמר יי אלהי

ירו2    המועט כבר עשה    ע"י אליהו ואלישע     כי כה אמר יי

או3     המועט כבר עשה    ע"י אליהו ואלישע     כי כה אמ' יי אלהי

או51    המועט כבר עשה    ע"י אליהו ואלישע     כי כה אמ' יי אלהי

ששון    המועט כבר עשה    ע"י אלישע               כה אמר יי

קב      המועט כבר עשה    ע"י אליהו ואלישע     כי כה אמר יי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           כד הקמח לא   כלתה וצפחת השמן לא חסרה ואמ' שהוא

דפוס                                               אני  הוא

ירו1    ישראל כד הקמח וגו'                              שהוא

ירו2          כד הקמח לא   תכלה וצפחת השמן לא תחסר      שהוא

או3     ישראל כד הקמח לא   תכלה וצפחת המים לא תחסר      שהוא

או51    ישראל כד הקמח לא   תכלה וצפחת המים לא תחסר      שהוא

ששון          כד הקמח לא   תכלה וצפחת המים לא תחסר      שהוא

קב            כד הקמח לא   תכלה וספחת השמן לא תחסר      שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           פוקד את עקרות וכבר עשה   כן ע"י                 שרה

דפוס    שעתיד לפקד    עקרות כבר  עשיתי        שנא' ויי פקד את שרה

ירו1          פוקד    עקרות כבר  עשה      ע"י                 שרה

ירו2          פוקד    עקרות כבר  עשה      ע"י                 שרה

או3           פוקד    עקרות כבר  עשה      ע"י                 שרה

או51          פוקד    עקרות כבר  עשה      ע"י                 שרה

ששון          פוקד    עקרות כבר  עשה      ע"י                 שרה

קב            פוקד    עקרות כבר עשה       ע"י                 שרה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ורבקה ורחל     וחנה כי פקד יי את חנה ויזכרה יי ואמ'

דפוס

ירו1    רבקה  רחל  לאה וחנה

ירו2    ורבקה רחל      וחנה

או3     רבקה  רחל      וחנה

או51    רבקה  רחל      וחנה

ששון    רבקה  רחל      וחנה

קב      ורבקה ורחל     וחנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     זאב וטלה ידעו כאחד וכבר עשה כן ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

דפוס

ירו1    זאב וטלה ירעו כא'  כבר  עשה    ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

ירו2    זאב וטלה ירעו כאחד כבר  עשה    ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

או3     זאב וטלה ירעו כאחד כבר  עשה    ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

או51    זאב וטלה ירעו כאחד כבר  עשה    ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

ששון    זאב וטלה ירעו כא'  כבר  עשה    ע"י חזקיהו וגר זאב     עם

קב      זאב וטלה ירעו כאחד כבר  עשה    ע"י חזקיה וגר זאב(?מ?) עם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כבש ונמר עם גדי ירבץ

דפוס                         אני הוא שעתיד לעשות מלכים שישתחוו

ירו1    כבש וגו'

ירו2    כבש וגו'

או3     כבש וגו'

או51    כבש

ששון    כבש וגו'

קב      כבש וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         ואמר  יהיו מלכים אומניך ושרותיהן מניקותיך וכבר עשה

דפוס    לכם שנ'   והיו מלכי' אומניך ושרותיהם מניקותיך כבר  עשיתי

ירו1        ואומ' והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך וכבר עשה

ירו2              והיו מלכים אמניך  ושרותיהם מניקותיך כבר  עשה

או3               והיו מלכים אמניך                    כבר  עשה

או51              והיו מלכים אומניך                   כבר  עשה

ששון              והיו מלכים אומניך                   כבר  עשה

קב                והיו מלכים אמניך                    כבר  עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כן ע"י     דניאל  באדין מלכא

דפוס       על  ידי דניאל             שהשתחוה נבוכדנצר לדניאל שנ'

ירו1               לדניאל באדין מלכא

ירו2       ע"י     דניאל  באדין מלכא

או3        על  ידי דניאל  באדין מלכא

או51       ע"י     דניאל  באדין מלכא

ששון       ע"י     דניאל  באדין מלכא

קב         ע"י     דניאל  באדין מלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           נבוכד     נצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיר ומנחה וניחוח

דפוס    באדין נבוכדנצר      נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד

ירו1          נבוכדנאצר     נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד וגו'

ירו2          נבוכדנאצר     נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד

או3           נבוכדנאצר     נפל על אפוהי  ולדניאל סגיד

או51          נבוכדנאצר     נפל על אפוהי  ולדניאל סגיד

ששון          נבוכדנצר      נפל על אנפוי  ולדניאל סגיד וגו'

קב            נבוכדנאצר     נפל על אפוהי  ולדניאל סגיד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמר לנסבא ליה

דפוס                  אני פוקח עורים לעתיד לבא כבר עשיתי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

דפוס    שנ' ויפקח אלי'ם את עיני הנער של אלישע

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון