לונ     {ו} עמי                               מה עשיתי לך

וטי     {ו} עמי                               מה עשיתי לך    וגו'

מינ     {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

פריז    {ו}     ד"א שור או כשב       הה"ד עמי מה עשיתי לך    ומה

דפוס    {ו}     ד"א שור או כשב או עז הה"ד עמי מה עשיתי לך    ומה

ירו1    {ו} עמי                               מה עשיתי לך או מה

ירו2    {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

או3     {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

או51    {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

ששון    {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

קב      {ו} עמי                               מה עשיתי לך    ומה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ'  ר' אחא  ענה בי   וקבל  שכר ואל

וטי                    א'   ר' אחא  ענה בי   וקבל  שכר ואל

מינ     הלאתיך  ענה בי              ענה בי   ותקבל שכר ואל

פריז    הלאיתיך ענה בי א"ר     דוסא ענה בי   וקבל  שכר אל

דפוס    הלאיתיך ענה בי אמ'  ר' אחא  ענה בי   וקבל  שכר ואל

ירו1    הלאיתיך ענה בי א"ר     יצחק ענה בי   ותקבל שכר ואל

ירו2    הלאיתיך ענה בי אמ"ר    אחא  ענה בי   ותקבל שכר ואל

או3     הלאיתיך ענה בי א"ר     אחא  ענה בי   ותקבל שכר ואל

או51    האלתיך  ענה בי א"ר     אחא  ענה [בי] ותקבל שכר ואל

ששון    הלאיתיך ענה בי א"ר     אחא  ענה בי   ותקבל שכר ואל

קב      הלאיתיך ענה בי אמ"ר    אחא ענה       ותקבל שכר ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ     תענה ברעך            ותקבל      דין  וחשבון לעתיד לבוא

וטי     תענה ברעך            ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבוא

מינ     תדבר בחבירך          ותקבל עליו חובה

פריז    תענה ברעך            ותקבל עליו דין  וחשבון

דפוס    תענה ברעך            ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבוא

ירו1    תענה ברעך   עדות שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבוא

ירו2    תענה ברעך   עד   שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבא

או3     תענה ברעך   עד   שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבא

או51    תענה ברעך   עד   שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבוא

ששון    תענה ברעך   עד   שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבא

קב      תענה ברעך   עד   שקר ותקבל עליו דין  וחשבון לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ     [ל]תוכחה אמ'    ר' שמואל בר נחמן  בשלשה  מקומות בא

וטי              אמ'    ר' שמואל בר נחמן  בשלשה  מקומות בא

מינ              א"ר       שמואל בר נחמני בשלושה מקומות

פריז             א"ר       שמואל בר נחמן  בשלשה  מקומות בא

דפוס             אמר    ר' שמואל בר נחמן  בג'    מקומות בא

ירו1             אר"ש            בר נחמן  בג'    מקומות בא

ירו2             ארשב"ן                   בג'    מקומות בא

או3              א"ר       שמואל בר נחמן  בשלשה  מקומות בא

או51             א"ר       שמואל בר נחמן  בג'    מקומות בא

ששון             ארשב"ן                   בג'    מקומות בא

קב               אמ"ר      שמואל בר נחמן  בג'    מקומות בא

--------------------------------------------------------------------

לונ     הכת'                   להתווכח עם יש'   ושמחו        אומ'

וטי     הקב"ה                  להתווכח עם יש'   ושמחו        אומות

מינ           שמעו אומות העולם תוכחתו  של ישראל ושמחו

פריז    הקב"ה                  להתוכח  עם ישראל         וחיו אומות

דפוס    הב"ה                   להתוכח  עם ישראל ושמחו        אומות

ירו1    הקב"ה                  להתוכח  עם ישראל ושמחו        אומות

ירו2    הקב"ה                  להתוכח  עם ישראל ושמחו        אומות

או3     הקב"ה                  להתוכח  עם ישראל ושמחו        אומות

או51    הב"ה                   להתוכח  עם ישראל [ו]שמחו      אומות

ששון    הב"ה                   להתוכח  עם יש'   ושמחו        אומו'

קב      הקב"ה                  להתוכח עם ישראל  ושמחו        אומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     העו'        ואמ'   כולן אילו יכולין להתווכח עם בוראן עכשיו

וטי     העולם       ואמרו  כלום אלו  יכולין להתווכח עם בוראן עכשיו

מינ

פריז    העולם שמחים

דפוס    העולם       ואמרו  כלן  אינן יכולין להתוכח  עם בוראן עכשו

ירו1    העולם       ואמרו  כלום אלו  יכולין להתוכח  עם בוראן עכשיו

ירו2    העולם       ואמרו  כלום אלו  יכולין להתוכח  עם בוראן עכשיו

או3     העולם       ואמרו  כלום אלו  יכולין להתוכח  עם בוראן עכשיו

או51    העולם       [ואמרו כלום אלו  יכולין להתווכח עם בוראן עכשיו

ששון    העו'        ואמרו  כלום אלו  יכולין להתוכח  עם בוראן עכשיו

קב      העולם       ואמרו  כלום אלו  יכולין להתוכח  עם בוראן עכשיו

--------------------------------------------------------------------

לונ     הוא מכלן      מן העולם  בשעה שאמ'       לכו נא ונוכחה

וטי     הוא מכלה אותן מן העולם  בשעה שאמ' להן   לכו נא ונוכחה

מינ                                             לכו נא ונוכחה

פריז                            בשעה שא'  הב"ה  לכו נא ונוכחה

דפוס    הוא מכלן      מן העולם  בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

ירו1        מכלן      מן העולם  בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

ירו2        מכלן      מן העולם  בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

או3         מכלן      מן העולם  בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

או51        מכלן      מן העולם] בשעה שאמ' [להם] לכו נא ונוכחה

ששון        מכלן      מן העו'   בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

קב          מכלן      מן העולם  בשעה שאמ' להם   לכו נא ונוכחה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     יאמר יי

מינ     יאמר יי                  אמרו  עכשיו הוא מכלה אותה מן העולם

פריז    יאמר יי שמחו אומות העולם ואמרו

דפוס    יאמר יי

ירו1

ירו2    יאמר יי

או3     וגו'

או51

ששון    וגו'

קב      יאמר יי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     היאך אפשר   להן לאילו עם בוראו מי יוכל להתווכח עם בוראו

פריז    היאך יכולין                            להתוכח  עם בוראם

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                           כיון

וטי                                                           כיון

מינ     מי יוכל להתווכח עם בוראו                              כיון

פריז                             עכשיו () ומכלה אותם מן העולם וכיון

דפוס                                                          כיון

ירו1                                                          כיון

ירו2                                                          כיון

או3                                                           כיון

או51                                                          כיון

ששון                                                          כיון

קב                                                            כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ     שראה הקב"ה       שאומ'  העו'  שמיחין     הפכה להן לטובה

וטי     שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחין      הפכה להן לטובה

מינ     שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחים      הפכה להן לטובה

פריז    שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחין  מיד הפכה להם לטובה

דפוס    שראה הב"ה  ששמחו אומות  העולם            הפכה להם לטובה

ירו1    שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחים      הפכה להם לטובה

ירו2    שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחים      הפכה להם לטובה

או3     שראה הקב"ה       שאומו' העולם שמחין      הפכה להם לטובה

או51    שראה הב"ה        שא"ה         שמחים      הפכה להם לטובה

ששון    שראה הב"ה        שאומו' העו'  שמחין      הפכה להם לטובה

קב      שראה הקב"ה       שאומו' העו'  שמחין      הפכה להם לטובה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אם  יהיו חט'

וטי                           אם  יהיו חטאיכם כשנים וגו'

מינ     וכיון ששמעו שאמ'  להן ואם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

פריז                          אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

דפוס                שנאמר     אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

ירו1                          אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

ירו2                שנא'      אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

או3                 שנא'      אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

או51                שנ'       אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

ששון                          אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

קב                  שנא'      אם  יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 באותה          שעה  תמהו  אומ'

וטי                                 באותה          שעה  תמהו  אומות

מינ     ואם  יאדימו כתולע כצמר יהיו

פריז    אם   יאדימו כתולע כצמר יהיו                     תמהו  אומות

דפוס                                באותה          שעה  תמהו  האומות

ירו1    וגו'                        באותה          שעה  תמהו  אומו'

ירו2    וגו'                        באותה שמעו שעה תמהו אומות

או3     ואם  וגו'                   באותה          שעה  תמהו  אומו'

או51    ואם  יאדימו כתולע כצמר יהיו באותה          שעה  תמהו  אומות

ששון    ואם  יאדימו וגו'            באותה          שעה  תמהו  א"ה

קב      גו'                         באותה          שעה תמהו   אומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     העו'  ואמרו זו תשובה          וזו תוכחה לא <...>

וטי     העולם ואמרו זו תשובה          וזו תוכחת לא אתא   אלא

מינ           אמרו                              לא בעי   אלא

פריז    העולם ואמרו זו תשובה          וזו מוכחת לא אתא   אלא

דפוס          ואמ'  זו תשוב'          וזו תוכחת לא אתא   אלא

ירו1    העולם ואמרו זו תשובה          וזו תוכחה לא אתא   אלא

ירו2    העולם ואמרו זו תשובה          וזו תוכחת לא אתא   אל<..>

או3     העולם       זו תשובה          וזו תוכחה לא אתא   אלא

או51    העולם ואמרו זו (תורה) [תשובה] וזו תוכחה לא אתא   אלא

ששון          ואמרו זו תשובה          וזו תוכחת לא אתא   אלא

קב      העולם ואמרו זו תשובה          וזו תוכחה לא אתא   אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מתפוגנא          <...>      ובשעה  שהוא <...> שמעו

וטי     מ()[ת]פוגנא   עם בנוהי      ובשעה  שאמ' להן   שמעו

מינ     לאיתפגגא         עמהון      דכוותה שמעו

פריז    למתפוגגה      עם בניו   וכן בשעה   שאמ'       שמעו

דפוס    למתפרגגה      עם בנוי       ובשעה  שאמר להם   שמעו

ירו1    למתפוגנא      עם בנוהי      ובשעה  שאמ' להם   שמעו

ירו2    מתפוגנא       עם בנוהי      ובשעה  שאמ' להם   שמעו

או3     מתפוגנא       עם בנוהי      ובשעה  שאמ' להם   שמעו

או51    מתפו(נג)[גנ]א עם בנוהיי     ובשעה  שאמ' להם   שמעו

ששון    למתפוגנא      עם בנוי       ובשעה  שאמ'       שמעו

קב      מתפוגנא       עם בנוהי      ובשעה  שאמ' להם   שמעו

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרים את רי<..> יי

וטי     הרים את ריב    יי וגו'

מינ     הרים את רב     יי והאתנים  מוסדי ארץ כי ריב ליי עם עמו

פריז    הרים את ריב    יי והאיתנים וגו'

דפוס    הרים את ריב    יי

ירו1    הרים את ריב    יי

ירו2    הרים את ריב    יי

או3     הרים את ריב    יי

או51    הרים את ריב    יי

ששון    הרים את ריב    יי וגו'

קב      הרים את ריב    יי

--------------------------------------------------------------------

לונ                      שמחו אומ'  העו'  <...>

וטי                      שמחו אומות העולם ואמרו

מינ     ועם ישראל יתווכח                  אמרו  עכשיו מכלה אותן

פריז                     שמחו אומות העולם ואמרו

דפוס                     שמחו אומות העולם ואמ'

ירו1                     שמחו אומו' העולם ואמרו

ירו2                     שמחו אומות העולם ואמרו

או3                      שמחו אומות העולם ואמרו

או51                     שמחו אומות העולם ואמרו

ששון                     שמחו א"ה         ואמרו

קב                       שמחו אומות העולם ואמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אילו  יכולין           להתווכח עם בוראן

וטי              היאך אילו  יכולין           להתוכח  עם בוראן

מינ     מן העולם היאך       אפשר   להן לאילו להתווכח עם בוראו

פריז             היאך       יכולין           להתוכח  עם בוראם

דפוס             היאך אלו   יכולין           להתוכח  עם בוראן

ירו1             כלום אלו   יכולין           להתוכח  עם בוראן

ירו2             כלום <...> יכולין           להתוכח  עם בוראן

או3              כלום אלו   יכולין           להתוכח  עם בוראן

או51             כלום אלו   יכולין           להתוכח  עם בו[ר]אן

ששון             כלום       יכולי'     אלו   להתוכח  עם בוראן

קב                כלום אלו  יכולין           להתוכח  עם בוראן

--------------------------------------------------------------------

לונ                              עכשיו הוא מכלה אותן מן העולם כיון

וטי                              עכשיו הוא מכלה אותן מן העולם כיון

מינ     מי יוכל להתווכח עם בוראו

פריז                             עכשו  הוא מכלה אותם מן העולם וכיון

דפוס                             עכשיו הוא מכלן      מן העולם כיון

ירו1                             עכשיו     מכלן      מן העולם כיון

ירו2                             עכשיו     מכלן      מן העולם כיון

או3                              עכשיו     מכלן      מן העולם כיון

או51                             עכשיו     מכלן      מן העולם כיון

ששון                             עכשו      מכלן      מן העו'  כיון

קב                               עכשיו     מכלן      מן העולם כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ     שראה הקב"ה <..>או' העו'  שמחין הפכה להן לטובה

וטי     שראה הקב"ה שאומות  העולם שמחים הפכה להן לטובה

מינ                                                      כיון ששמעו

פריז    שראה הקב"ה               שמחתן הפכה     לטובה

דפוס    שראה הקב"ה שאומות  העולם שמחין הפכה להן לטובה

ירו1    שראה הקב"ה שאומו'  העולם שמחים הפכה להם לטובה

ירו2    שראה הקב"ה אומות   העולם שמחים הפכה להם לטוב<..>

או3     שראה הקב"ה שא"ה          שמחין הפכה להם לטובה

או51    שראה הב"ה  שא"ה          שמחים הפכה להם לטובה

ששון    שראה הב"ה  שא"ה          שמחין הפכה     לטובה

קב      שראה הקב"ה שאומו'  העולם שמחי' הפכה להם לטובה

--------------------------------------------------------------------

לונ                  עמי מה עשיתי לך                          זכר

וטי                  עמי מה עשיתי לך ומה  הלאיתיך         עמי זכר

מינ     שאמ' להן     עמי מה עשיתי לך ומה  הלאיתיך  ענה בי

פריז                 עמי מה עשיתי לך ומה  הלאיתיך  וג'        זכר

דפוס             שנ' עמי מה עשיתי לך                      עמי זכר

ירו1                 עמי מה עשיתי לך                      עמי זכר

ירו2                 עמי מה עשיתי לך ומה  הלאיתיך  ענה בי עמי זכור

או3                  עמי מה עשיתי לך ומה  הילאיתיך ענה בי עמי זכר

או51                 עמי מה עשיתי לך ומה  האלתיך   ענה בי     זכור

ששון                 עמי מה עשיתי לך וגו'                     זכר

קב                   עמי מה עשיתי לך ומה  הלאיתיך  ענה בי עמי זכור

--------------------------------------------------------------------

לונ         נא מה יעץ  וגו'

וטי     זכר נא מה יעץ  בלק  וגו'

מינ

פריז        נא מה יעץ  וג'

דפוס        נא מי יעץ  בלק  מלך  מואב

ירו1        נא מה יעץת בלק  וגו'

ירו2        נא מה יעץ  בלק  מלך  מואב ומה ענה אותו בלעם ב<..> בעור

או3         נא מה יעץ  בלק  מלך  מואב ומה ענה אותו בלעם

או51        נא מה יעץ  בלק  מלך  מואב ומה ענה אותו בלעם בן    בעור

ששון        נא מה יעץ  בלק  וגו'

קב          נא מה יעץ  בלק מלך מואב

--------------------------------------------------------------------

לונ          תמהו אומ'  העו'        זו        תשובה   וזו תוכחה

וטי          תמהו             ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחת

מינ

פריז         תמהו אומות העול' ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחת

דפוס         תמהו כלם         ואמ'  זו        תשוב'   וזו תוכחת

ירו1         תמהו א"ה         ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחה

ירו2    וגו' תמהו אומות העולם ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחת

או3          תמהו א"ה         ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחה

או51         תמהו כולם        ואמרו זו (תורה) [תשובה] וזו תוכחה

ששון         תמהו א"ה         ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחת

קב           תמהו אומות העו'  ואמרו זו        תשובה   וזו תוכחה

--------------------------------------------------------------------

לונ     זו אחר גו<..> לא   אתא   אלא     למתפוגנא עם בנוי

וטי     זו אחר זו     לא   אתא   אלא     למתפוגנה עם בנוי

מינ                        אמרון לא  בעי לאיפוגגא    עמהון

פריז                  לא   אתא   אלא     למתפוגגה עם בניו

דפוס    זו אחר זו     ?ל?א אתא   אלא     מתפרגגה  עם בנוי

ירו1                  לא   אתא   אלא     למתפוגנא עם בנוהי

ירו2                  לא   אתא           מתפוגנא  עם בנוהי

או3                   לא   אתא   אלא     לאתפוגנא עם בנוהי

או51                  לא   אתא   אלא     מותפנגא  עם בו[ר]אם

ששון                  לא   אתא   אלא     מתפוגנא  עם בנוהי

קב                    לא   אתא   אלא     מתפוגנא  עם בנוהי

--------------------------------------------------------------------

לונ            ומשעה שאמ' להן וריב ליי עם        יהודה

וטי            ובשעה שאמ'     וריב יי  עם        יהודה

מינ     דכוותה                וריב ליי עם        יהודה

פריז           ובשעה שא'      וריב ליי עם        יהודה

דפוס           ובשעה שאמ'     וריב ליי עם        יהודה

ירו1           ובשעה שאמ' להם וריב ליי עם        יהודה

ירו2           ובשעה שאמ' להם וריב ליי עם        יהודה (תמהו אומות

או3            ובשעה שאמ' להם וריב ליי עם        יהודה

או51           ובשעה שאמר להם וריב ליי עם        יהודה

ששון           ובשעה שא"ל     וריב ליי עם (יעקב) יהודה

קב             ובשעה שאמ' להם וריב ליי עם        יהוד'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                     ולפקד  עם יעקב כדרכיו

מינ                                     לפקד   על יעקב כדרכיו וכמעלליו

פריז                                    וג'

דפוס                                    ולפקוד על יעקב

ירו1                                    וגו'

ירו2    העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת) ולפקוד על יעקב כדרכיו

או3                                     ולפקוד על יעקב כדרכיו

או51                                    ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו

ששון                                    ולפקוד על יעקב כדרכיו

קב                                      ולפקוד על יעק' כדרכיו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ישיב לו אמרו עכשיו מכלה אותן מן העולם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    ישיב לו                               שמחו אומות העולם

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמחו אומ'  העו'  ואמרו היאך      יכולין           להתוכח

וטי     שמחו אומות העולם ואמרו היאך אילו יכולין           להתוכח

מינ                            היאך      אפשר   להן לאילו להתווכח

פריז    שמחו אומו' העולם ואמרו היאך      יכולין           להתוכח

דפוס    שמחו             ואמרו היאך אלו  יכולין           להתוכח

ירו1    שמחו א"ה         ואמרו כלום אלו  יכולין           להתוכח

ירו2    שמחו אומות העולם ואמרו כלום      יכולין     אלו   להתוכח

או3     שמחו אומות העולם ואמרו כלום      יכולין     אלו   להתוכח

או51    שמחו אומות העולם ואמרו כלום      יכולי'     אלו   להתוכח

ששון    שמחו אומו' העו'  ואמרו כלום אלו  יכולין           להתוכח

קב      שמחו אומות העולם ואמרו כלום      יכולין     אלו   להתוכח

--------------------------------------------------------------------

לונ     עם בוראן                          עכשיו  הוא מכלה אותן

וטי     עם בוראן

מינ     עם בוראו מי יוכל להתווכח עם בוראו

פריז    עם בוראן                          עכשיו  הוא מכלה אותן

דפוס    עם בוראן                          עכשיו  הוא מכלן

ירו1    עם בוראן                          עכשיו      מכלן

ירו2    עם בוראן                          ועכשיו     מכלן

או3     עם בוראן                          עכשיו      מכלן

או51    עם בוראן                          עכשו       מכלן

ששון    עם בוראן                          עכשיו  הוא מכלן

קב      עם בוראן                          עכשיו      מכלן

--------------------------------------------------------------------

לונ     מן העו'  כיון  שראה הקב"ה וכול'

וטי                                                  וגו'  מיד

מינ

פריז    מן העולם וכיון שראה הקב"ה       שהיו         שמחין

דפוס    מן                                     העולם       מיד

ירו1    מן העולם כיון  שראה הקב"ה       שאומו' העולם שמחי'

ירו2    מן העולם כיון  שראה הקב"ה       שאומות העולם שמחים

או3     מן העולם כיון  שראה הקב"ה       שא"ה         שמחין

או51    מן העולם כיון  שראה הב"ה        שאומות העולם שמחים

ששון    מן העו'  כיון  שראה הב"ה  ששמחו א"ה

קב      מן העולם כיון  שראה הקב"ה       שהאומות      שמחין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          הה"ד          בבטן

וטי     הפכה להן   לטובה                     הדה  היא דכת' בבטן

מינ                      כיון ששמעו שאמ' להן               בבטן

פריז    הפכה להם   לטובה                                   בבטן

דפוס    הפכה להם   לטובה                     הה"ד          בבטן

ירו1    הפכה להם   לטובה                                   בבטן

ירו2    הפכה להם   לטובה                     ואמ'          בבטן

או3     הפכה להם   לטובה                                   בבטן

או51    הפכה עליהם לטובה                                   בבטן

ששון    הפכה להם   לטובה                                   בבטן

קב      הפכה להם   לטובה                     ואמ'          בבטן

--------------------------------------------------------------------

לונ     עקב את אחיו

וטי     עקב את אחיו

מינ     עקב את אחיו ובאונו שרה את אלי                    אמרו

פריז    עקב את אחיו

דפוס    עקב את אחיו

ירו1    עקב את אחיו                     תמהו א"ה         ואמרו

ירו2    עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים תמהו אומות העולם ואמרו

או3     עקב את אחיו                     תמהו א"ה         ואמרו

או51    עקב את אחיו                     תמהו אומות העולם ואמרו

ששון    עקב את אחיו וגו'                תמהו א"ה         ואמרו

קב      עקב את אחיו ובאונו שרה את אלי'ם תמהו אומו' העולם ואמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                 וגו'

מינ                        לא בעי אלא לאיתפוגגא     עמהון

פריז                                                וג'

דפוס

ירו1    זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא למתפוגנא   עם בנוהי

ירו2    זו תשובה וזו תוכחת לא אתא אלא מתפוגנא    עם בנוהי

או3     זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא מתפוגנא    עם בנוהי

או51    זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא [ל]מותפנגא עם בנוהיי

ששון    זו תשובה וזו תוכחת לא אתא אלא מתפוגנא    עם בנוהי

קב      זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אתא מתפוגנא    עם בנוהי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ר' יודן  בר'  שמע'      לאשה אלמנה  שהייתה קובלת

וטי     א'   ר' יודן  בר   שמעון     לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

מינ     א"ר     יהודה ב"ר  סימון          לאלמנה שהיא   קובלת

פריז                                 לאשה        שהיתה  קובלת

דפוס    א"ר     יודן  בר'  שמעון משל לאשה אלמנה         שקובלת

ירו1    א"ר     יודן  בר"ש           לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

ירו2    אמ"ר    יודן  בר"ש       משל לאשה        שהיתה  קובלת

או3     א"ר     יודן  בר"ש       משל לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

או51    א"ר     יודן  בר"ש       משל לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

ששון    א"ר     יודן  בר'  שמעו'     לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

קב      אמ"ר    יודן  בר"ש       משל לאשה אלמנה  שהיתה  קובלת

--------------------------------------------------------------------

לונ     על בנה לדיין כיון  דחמא  דינא  דהוא יתיב  ודאין

וטי        בנה לדיין כיון  דחמת  דינא  דהוה יתיב  ודאין

מינ     את בנה לדיין       חמתיה                  דדאין

פריז    על בנה לדיין וכיון דחמת  דיינא דהוה יתיב  דיין

דפוס    על בנה לדין  כיון  דרחמת דיינא      דיתיב ודיין

ירו1    על בנה לדיין כיון  דחמת  דיינא דהוה יתיב  ודאין

ירו2    על בנה לדיין כיון  דחמת  דיינא דהוה יתיב  ודאין

או3     על בנה לדין  כיון  דחמת  דינא  דהוה יתיב  ודאין

או51    על בנה לדין  כיון  דחמת  דינא  דהוה       דאין  [ויהיב]

ששון    על בנה לדיין כיון  דחמת  דיינא דהוה יתיב  ודאין

קב      על בנה לדיין כיון  דחמית דיינא דהוה יתיב  ודאין

--------------------------------------------------------------------

לונ     בנייר ו<..>ת ובמגלבין              אמ'  אין אנא   מוד<..>

וטי     בנייר ובזפת  ובמגלבין              אמרה אין אנא   מודענא

מינ     במרזו בפת    ובמגלבין              אמרת אם

פריז                                       אמרה אין       מודעה

דפוס    בנור  דזפת   ובמגלבין              אמרה אין אנא   מודענא

ירו1    בנורא ובזפת  ובמלגבין              אמרה אם  אנא   מודענא

ירו2    במרא  ובזפת  ובמלבן                אמרה אם  א<..> מודענא

או3     בנורא ובזפת  ובמ[ג]לבין ובמל[ג]בין אמרה אם  אנא   מודענא

או51    בנורא בזפת   ובמ[ג]לבין            אמרה אם  אנא   מודענא

ששון    בנורא ובזפת                        אמרה אם  אנא   מודענא

קב      בנורא ובזפת  ובמלבין               אמ'  אם  אנא   מודענא

 --------------------------------------------------------------------

לונ         סורחנא            דברי  להדין  דינא  בדין הוא קטיל

וטי         סורחנא            דברי  להדין  דיינא כדון הוא קטיל

מינ                 הוא דאין  יתברי כאילין דיניא          קטיל

פריז    אנא סורחניה     דהדין ברי   לדון   דיינא כדון הוא קטיל

דפוס        סורחנא      דהדין ברי   להדין  דיינא כדון הוא קטיל

ירו1        סירחנא            דברי  להדין  דינא  כדון הוא קטיל

ירו2        סורחנא            דבני  להדין  דיינא כדון הוא קטיל

או3         סורחנא            דברי  להדין  דיינא כדון הוא קטיל

או51        סורחנא            דברי  להדין  דיינא כדנן הוא קטיל

ששון        סורחניה           דברי  להדין  דיינא כדין הוא קטיל

קב          סורחנא            דברי  להדין  דיינא כדון הוא קטיל

--------------------------------------------------------------------

לונ     ליה         דרכת              עד דחסל

וטי     ליה         דרכת              עד דחסל           כיון

מינ     ליה מה עבדת דחלת ואפיכת מיליא

פריז    ליה מה עבדת דרכת              עד דחסל  מי דיין  וכיון

דפוס    ליה         דרכת              עד דחסל     דיינא כיון

ירו1    ליה         ארכת              עד דחסל           כיון

ירו2    ליה         ארכת              עד דחסיל          כיון

או3     ליה         ארכת              עד דחסל           כיון

או51    ליה         ארכת              עד דחסל           כיון

ששון                ארכת              עד דחסל     למידן כיון

קב      ליה         אתת               עד דחסל           כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ' ליה       איט'          הדין בריך מה

וטי     דחסל          אמ' לה        אוטי          הדין בריך מה

מינ                   אמ' ליה

פריז    דחסל מי דיין  א'  לה               מה סרח הדין בריך

דפוס    דחסל          אמ' לה                      הדין בריך מה

ירו1    דחסל          אמ' לה        אימא          הדין ברך  מה

ירו2    דחסל          אמ' לה  הדיין               הדין ברך  מה

או3     דחסל          אמ' לה        אי<..>        הדין ברך  מה

או51    דחסל          אמר לה               מה סרח הדין בריך

ששון    דחסל    למידן אמ' לה               מה סרח הדין בריך

קב      דחסל          אמ' לה         אימ'         הדין ברך  מה

--------------------------------------------------------------------

לונ     סדר עליך אמ'  ליה מרי כד הוה   במעיי  הוה מב<..> בי אמ'

וטי     סרח עליך אמרה ליה מרי כד הוה   במעיי  הוה מבעטבי    א'

מינ

פריז        עלך  אמרה ליה     כד              הוה בעטי      אמ'

דפוס    סרח עליך אמרה ליה מרי    כדהוה במעי   הוה מבעט      אמ'

ירו1    סרח עלך  אמר' ליה מרי כד הוה   במעויי הוה מבעיט     אמ'

ירו2    סרח עלך  אמרה ליה מן  כד הוה   במעוי  הוה מבעט   בי אמ'

או3     סרח לך   אמרה ליה מרי כד הוה   במעוי  הוה מבעט   בי אמ'

או51             אמרה ליה מרי כד הוה   במעוי  הוה מבעט   בי אמ'

ששון        עליך אמרה לי  מרי    כדהוה במעויי הוה מבעיט  בי א"ל

קב      סרח לך   אמרה ליה מרי כד הוה   במעוי  הוה מבעט   בי אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     לה        כדון    הוא עבד  לכך כלום   אמ'  ליה     לא

וטי     לה        כרוז    הוא עביר לך  כלום   אמ'  ליה     לא

מינ

פריז    לה        וכדון   הוא עבד  לך  כלום   אמרה ליה     לא

דפוס    לה        בדין    הוא עבד  לך  כלום   אמ'  ליה     לא

ירו1    לה        כלום    הוא עביד לך  כלום   אמרה לי()[ה]    (ז)לא

ירו2    לה        כלום    הוא עביד לך         אמרה ליה     לא

או3     לה (כלום) [וכדון] הוא עביד לך  [כלום] אמרה ליה     לא

או51    לה        וכדון   הוא עביד לך  כלום   אמ'  ליה     לא

ששון              כדין    הוא עביד לך  כלום   אמרה ליה     לא

קב                כלום    הוא עביד לך         אמרה ליה     לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' לה זיל  ליך ?דלית? ליה בהדא מלתא  סורחן כלום

וטי     אמ' לה זיל  ליך דלית       בהדא מילתא סורחן כלום

מינ                                                       ודא דילי

פריז    א'  לה      לית            בהדא מילתא סרחון דכלום

דפוס    אמ' לה זיל  ליך דלית       בהדא מילתא סורחן כלום

ירו1    אמ' לה זילי לך  דלית       בהדה מילתא סורחן כלום

ירו2    אמ' לה זילי לך  דלית       בהדא מילתא סורחן כלום

או3     אמ' לה זילי     דלית       בהדא מילתא סורחן כלום

או51    אמ' לה זילי     דלית       בהדא מילתא סורחן

ששון    אמ' לה זילי ליך דלית       בהדא מילת' סורחן כלום

קב      אמ' לה זילי     דלית       בהדא מילתא סורחן כלום

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לא כן כת' בבטן עקב את את אחיו ר' יהודה בר סימאי כבוד גדול

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                              כך כיון שראה הקב"ה <...>

וטי                              כך כיון שראה הקב"ה שאומות

מינ     חלק לו הקב"ה ליעקב אבינו

פריז

דפוס                             כך כיון שראה הקב"ה שאומות

ירו1                             כך כיון שראה הקב"ה שא"ה

ירו2                             כך כיון שראה הקב"ה שאומות

או3                              כך כיון שראה הקב"ה שא"ה

או51                             כך כיון שראה הב"ה

ששון                             כך כיון שראה הב"ה  שאומו'

קב                               כך כיון שראה הקב"ה שאומות

--------------------------------------------------------------------

לונ     העו'  שמחין הפכה להן לטובה <...>                  מיד

וטי     העולם שמחים הפכה להן לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

מינ

פריז

דפוס    העולם שמחין הפכה להם לטובה שנ'   בבטן עקב את אחיו מיד

ירו1          שמחי' הפכה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

ירו2    העולם שמחים הפכה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

או3           שמחין הפנה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

או51          שמחים הפנה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו [מיד]

ששון    העו'  שמחין הפכה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

קב      העולם שמחי' הפכה להם לטובה       בבטן עקב את אחיו מיד

--------------------------------------------------------------------

לונ     תמהו אומ'  העו'  ואמ'  זו תשובה וזו <...> זו אחר זו לא

וטי     תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת זו אחר זו לא

מינ

פריז    תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת           לא

דפוס    תמהו אומות העולם ואמ'  זו תשוה  וזו תוכחת זו אחר זו לא

ירו1    תמהו א"ה         ואמרו זו תשובה וזו תוכחה זו אחר זו לא

ירו2    תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת זו אחר זו לא

או3     תמהו א"ה         ואמרו זו תשובה וזו תוכחת זו אחר זו לא

או51    תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת זו אחר זו לא

ששון    תמהו אומו' העו'  ואמרו זו תשובה וזו תוכחת           לא

קב      תמהו אומות העו'  ואמרו זו תשובה וזו תוכחה זו אחר זו לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אתיא אלא    למתפוגנ<..>         עם בנוי  ומה הלאיתיך

וטי     אתיא אלא    למתפוגנה            עם בנוי  ומה הלאיתיך

מינ

פריז    אתא  אלא    למתפוגגה            עם בניו  ומה הלאיתיך

דפוס    אתא  אלא    למתפרגגה            עם בנוי  ומה הלאיתיך ענה

ירו1    אתא  אלא    למתפוגנא            עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

ירו2    אתא  אל<..> מתפוגנא             עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

או3     אתא  אלא    לאיתפגנא            עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

או51    אתא  אלא    מ(ו)[י]תפ(נג)[וגנ]א עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

ששון    אתא  אלא    למתפגנא             עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

קב      אתא אלא     מתפוגנא             עם בנוהי ומה הלאיתיך ענה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'  ר' ברכיה     למלך ששלח שלשה שלוחין

וטי          א'   ר' ברכיה     למלך ששלח שלשה שלוחין

מינ        { א"ר

פריז         א"ר     ברכיה     למלך

דפוס    בי   אמר  ר' ברכיה משל למלך ששלח      שלוחין שלו

ירו1    בי   א"ר     ברכיה     למלך ששלח שלש  שלוחי'

ירו2    בי   אמ"ר    ברכיה משל למלך ששלח ג'   שלוחים

או3     בי   א"ר     ברכיה משל למלך ששלח שלש  שלוחים

או51    בי   א"ר     ברכיה משל למלך ששלח ג'   שלוחים

ששון    בי   א"ר     ברכיה     למלך ששלח ג'   שלוחי'

קב      בי   אמ"ר    ברכיה משל למלך ששלח ג'   שלוחי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושימשו        אותן באימה

וטי     למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושימשו        אותם באימה

מינ

פריז

דפוס    למדינה ועמדו בני המדינה        ושמשו  לפניהם      באימה

ירו1    למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותם באימה

ירו2    למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותם באימה

או3     למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותן באימה

או51    למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותם באימה

ששון    למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותם באימה

קב      למדינה ועמדו בני המדינה לפניהם ושמשו         אותן באימה

 --------------------------------------------------------------------

לונ          ביראה  ברתת ובזיע כך אמ'     הקב"ה ליש'   שלשה שלוחים

וטי     ברתת ביראה       ובזיע כך אמ' להן הקב"ה לישרא' שלשה שלוחין

מינ

פריז

דפוס         וביראה ברתת ובזיע כך אמר להם הקב"ה לישראל

ירו1                              אמ' להם הקב"ה לישראל שלש  שלוחי'

ירו2                              אמ' להם הקב"ה לישראל ג'   שלוחים

או3                               אמ' להם הקב"ה לישראל שלש  שלוחים

או51                              א"ל     הב"ה  לישראל שלש  שלוחים

ששון                           כך אמ' להם הב"ה  ליש'   ג'   שלוחים

קב                                אמ' להם הקב"ה לישר' שלש   שלוחי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם או  שתו

וטי     שלחתי לכם           משה ואהרן ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

מינ

פריז

דפוס    סלחתי לכם ג' שלוחין משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

ירו1    שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלן מכם שמא שתו

ירו2    שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

או3     שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

או51    שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

ששון    שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא

קב      שלחתי לכם           משה אהרן  ומרים שמא אכלו מכם שמא שתו

--------------------------------------------------------------------

לונ     משלכם שמא הטריחו עליכם כלום לא בזכותן אתם     מפרנסין

וטי     מכם   שמא הטריחו עליכם כלום לא בזכותן אתם     מתפרנסין

מינ

פריז

דפוס    מכם   שמא הטריחו עליכם כלום      לא מזכותן אתם אתם מתפרנסין

ירו1    מכם   שמא הטריחו עליכם כלום      לא בזכותם אתם     מתפרנסי'

ירו2    מכם   שמא הטריחו עליכם כלום      לא בזכותם אתם     מתפרנסי'

או3     מכם   שמא הטריחו עליכם כלום      לא בזכותן אתם     מתפרנסי'

או51    מכם   שמא הטריחו עליכם כלום      לא בזכותם אתם     מתפרנסין

ששון              הטריחו עליכם כלום      לא בזכותם אתם     מתפרנסין

קב      מכם   שמא הטריחו עליכם ?(ל)?כלום לא בזכותם אתם     מתפרנסים

--------------------------------------------------------------------

לונ     המן בזכות משה                      הבאר בזכות מרים

וטי     המן בזכות משה                      הבאר בזכות מרים

מינ

פריז

דפוס    המן בזכות משה                      הבאר בזכות מרים

ירו1    מן  בזכות משה ענני כבוד בזכו' אהרן באר  בזכו' מרים

ירו2    מן  בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן באר  בזכות מרים

או3     מן  בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן באר  בזכות מרים

או51    מן  בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן באר  בזכות מרים

ששון    מן  בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן באר  בזכות מרים<..>

קב      מן  בזכות משה ענני כבוד בזכות אהרן באר  בזכות מרים

--------------------------------------------------------------------

לונ     ענני כבוד בזכות אהרן אמ'  ר' יצחק      למלך ששלח  פורס

וטי     ענני כבוד בזכות אהרן א'   ר' יצחק      למלך ששלח  פרוסטוגמה

מינ                                            למלך ששלח  פרסטגמא

פריז                                                ששילח דיוטגמא

דפוס    ענני כבוד בזכות אהרן אמר  ר' יצחק  משל למלך ששלח  פ?ר?זדוגמא

ירו1                         א"ר     ברכיה     למלך ששלח  פרוזטגמא

ירו2                         אמ"ר    ברכיה משל למלך ששלח  פרוסטיגמא

או3                          א"ר     ברכיה     למלך ששלח  פרוסתוגמא

או51                         א"ר     ברכיה     למלך ששלח  פרוטיגמא

ששון                         א"ר     ברכיה     למלך ששלח  דיוטוגמא

קב                           אמ"ר    ברכיה     למלך ששלח  פרוסטגמא

--------------------------------------------------------------------

לונ     דוגמא שלו      למדינה מה עשו      בני המדינה

וטי           שלו      למדינה מה עשו      בני המדינה

מינ           שלו      למדינה          כל     מדינה  ומדינה שהיו

פריז          שלו      למדינה מה עשו   כל בני המדינה נטלו   אותה

דפוס          שלו      למדינה מה עש?ו?    בני המדינה

ירו1                   למדינה מה עשו      בני המדינה

ירו2              לבני המדינה מה עשו      בני המדינה

או3                    למדינה מה עשו      בני המדינה

או51                   למדינה מה עשו      בני המדינה

ששון                   למדינה מה עשו      בני המדינה

קב                     למדינה מה עשו      בני המדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ                              עמדו   על   רגליהן ופרעו

וטי                              עמדו   על   רגליהן ופרעו   את

מינ     כותבין של מלך נכנסין היו עומדין על   רגליהם ופורעי' את

פריז                             ועמדו  על   רגליהם ופרעו   את

דפוס                             עמדו   עליו רגליהם ופרעו   את

ירו1                             עמדו               ופרעו

ירו2                             עמדו               ופרעו

או3                              עמדו               ופרעו

או51                             עמדו               ופרעו

ששון                             עמדו               ופרעו

קב                               עמדו               ופרעו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ראשיהן      וקראו   אותו באימה ובראה  ברתת ובזיע    כך

וטי     ראשיהן      וקראו   אותו באימה ביראה  ברתת ובזיע    כך

מינ     ראשיהן והיו קורין   אותן באימה ביראה  ברתת ובזיע אף כך

פריז    ראשיהם      וקראו   אותה באימה וביראה ברתת ובזיע    כך

דפוס    ראשיהם      וקראוה       באימה ביראה  ברתת ובזיע    כך

ירו1    ראשיהם      וקראו   אותה באימה וביראה ברתת ובזיע    כך

ירו2    ראשיהם      וקראוהו      באימה                      כך

או3     ראשיהם      וקראוהו      באימה                      כך

או51    ראשיהם      וקראוה       באימה                      כך

ששון    ראשיהם      וקראוה       באימה                      כך

קב      ראשיהם      וקראו        באימה                      כך

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'   הקב"ה ליש'       הדא   קרית  שמע  ופרוס     דיגמא

וטי     אמ'   הקב"ה ליש'       הדא   קרית  שמע  ופוסטגמא

מינ     אמ'   הקב"ה                             פרסטגמא

פריז    א'    הקב"ה לישראל בני הדה   קרית  שמע  דיוטגמא

דפוס    אמר   הקב"ה לישראל     הדא              פרוסטוגמא

ירו1    אמ'   הקב"ה לישראל     הדא   קרית  שמע  פרוסטגמא

ירו2    אמ'   הקב"ה לישראל     הדא   ק"ש        פרוסטגמא

או3     אמ'   הקב"ה לישראל     [הדא] קרית  שמע  פרוסתוגמא

או51    אמ'   הב"ה  לישראל           [קרית שמע] פרוטיגמא

ששון    אהב"ה       ליש'       הדא   ק"ש        פרוסטוגמא

קב      אמ'   הקב"ה לישראל     הדא   ק"ש        פרוסטוגמא

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלי                            לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

וטי                                    לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

מינ     שלי        קרית שמע (שלי)      לא הטרחתי עליכם

פריז    שלי  הוא                  ואני לא טרחתי  עליכם ולא אמרתי

דפוס    דידי                           לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

ירו1    דידי                           לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

ירו2    דידי                           לא טרחתי  עליכם ולא אמרתי

או3     דידי [היא]                     לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

או51    שלי  הוא                  ואני לא טרחתי  עליכם ולא אמרתי

ששון    דידי                           לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי

קב      דידי                           לא הטרחתי עליכם לא  אמרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     לכם   שתהו     קורין      לא    עומדין על רגליכן ולא

וטי     לכם   שתהו     קורין אותה לא    עומדין על רגליכם ולא

מינ                               להיות עומדי  על רגליכם ולהיות

פריז    לכם   שתהיו    קורין אותה לא    עומדין על רגליכם ולא

דפוס    אליכם שתהו     קורין ק"ש  לא    עומדין על רגליכם ולא

ירו1    לכם   שתקראוהו                  עומדי'

ירו2    לכם   שתקראוה                   עומדי'

או3     לכם   שתקראוה                   עומדים

או51    לכם   שתקראוה                   עומדים

ששון    לכם   שתקראו                    עומדים

קב      אליכם שתקראוהו                  עומדים

--------------------------------------------------------------------

לונ     פורעין    ראשיכן אלא בשבתך בביתך  וגו'

וטי     פורעין את ראשיכם אלא בשבתך בביתך  ובלכתך   בדרך

מינ     פורעי' את ראשיכם אלא בשבתך בביתך  ובלכתך   בדרך בשכבך

פריז    פורעין    ראשיכם אלא בשבתך בביתך  וג'

דפוס    פורע   8&‏ ראשיכם אלא בשבתך בביתיך ולכתך   בדרך ובשכבך

ירו1    ופרועי    ראש    אלא בשבתך בביתיך ובלכתך   בדרך ובשכבך

ירו2    ופרועי    ראש    אלא בשבתך בביתך  ובלכתך   בדרך ובשכבך

או3     ופרועי    ראש    אלא בשבתך בביתך  ובלכתך   בדרך

או51    ופרועי    ראש    אלא בשבתך בביתיך ובלכתך   בדרך ובשכבך

ששון    ופרועי    ראשי'  אלא בשבתך בביתך  ובלכתך   וגו'

קב      ופרועי    ראש    אלא בשבתך בביתיך ובלכ?ת?ך בדרך ובשכבך

--------------------------------------------------------------------

לונ            עיניין עשר בהמות   אמ'  ר' יהודה בר' סימ'  אמ' הקב"ה

וטי                               א'   ר' יהודה בר  סימון א'  הקב"ה

מינ     ובקומך                    א"ר               סימון

פריז           ד"א    ומה הלאיתיך א"ר     יונה  בר' סימון

דפוס    ובקומך                    א"ר     יהודה בר' סימון אמר הקב"ה

ירו1    ובקומך                    א"ר     יהודה ב"ס       אמ' הקב"ה

ירו2    ובקומך                    אמ"ר    יהודה ב"ס       אמ' הקב"ה

או3                               א"ר     יהודה ב"ר סימון אמ' הקב"ה

או51    ובקומך                    א"ר     יהודה בר' סימון אמ' הב"ה

ששון                              א"ר     יהו'  ב"ס           אהב"ה

קב      ובקומיך                   אמ"ר    יהוד' בר  סימון אמ' הקב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ            עשר      בהמ'         מסרתי לך       שלש  ברשותך

וטי            עשר      בהמות טהורות מסרתי לך       שלוש ברשותך

מינ            עשר      בהמות טהורות מסרתי לך       שלש  ברשותך

פריז           עשר      בהמות        מסרתי לך       שלש  ברשותך

דפוס           י'  מיני בהמות        מסרתי לך       ג'   ברשותך

ירו1    לישראל עשר      בהמו' טהורות מסרתי          שלש  ברשותך

ירו2    לישראל עשר      בהמות טהורו' מסרתי לכם כלום ג'   ברשותכם

או3     לישראל עשר      בהמות טהורות מסרתי לכם      שלשה ברשותך

או51    לישראל עשר      בהמות טהורות מסרתי לכם      ג'   ברשותך

ששון    ליש'   עשר      בהמות טהורות מסרתי לכם      ג'   ברשותך

קב      לישראל עשר      בהמות טהורות מסרתי לכם      ג'   ברשותך

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושבע [אינן] ברשותך               שלש  שהן ברשותך

וטי     ושבע אינן   ברשותך               שלוש שהן ברשותך

מינ     ושבע אינן   ברשותך               אילו הן  שברשותך זאת הבהמה

פריז    ושבע שאינן  ברשותך               אלו  שהן ברשותך

דפוס    וז'  אינן   ברשותך               ג'       ברשותך

ירו1    ושבע אינן   ברשותך

ירו2    וז'  אינם   ברשותכם (כלום הטרחת)

או3     וז'  אינן   ברשותך

או51    וז'  אינן   ברשותך

ששון    וז'  אינן   ברשותך

קב      וז'  אינן   ברשותך

--------------------------------------------------------------------

לונ               שור שה כשנים ושה עזים ושבע     אינן  ברשו'  איל

וטי               שור שה כשבים ושה עזים ושבע     אינן  ברשותך איל

מינ     אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים ואילו הן שלא   ברשותך איל

פריז              שור שה כשבים ושה עזים ואלו     שאינן ברשותך איל

דפוס              שור שה כשבים ושה עזים וז'      אינן  ברשותך איל

ירו1                                                          איל

ירו2                                                          איל

או3                                                           איל

או51                                                          איל

ששון                                                          איל

קב                                                            איל

--------------------------------------------------------------------

לונ     וצבי ויחמור                       לא הטרחתי    לכם   ולא

וטי     וצבי ויחמור וגו'                  לא הטרחתי    עליכם ולא

מינ     וצבי ויחמור וחקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתי    עלי

פריז    צבי  ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתי    עליכם ולא

דפוס    וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתי    עליכם ולא

ירו1    וצבי ויחמור ואקו ודישו  ותאו וזמר לא הטרתיך

ירו2    וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתיך

או3     וצבי ויחמור ואקו ודישו  ותאו וזמר לא הטרחת[י]ך

או51    וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתיך

ששון    וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתיך

קב      וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר לא הטרחתיך

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'   לכם   לעלות        בהרים ולהתיגע       בשדות  ולהביא

וטי     אמרתי לכם   לעלות        בהרים ולהיתיגע      בשדות  להביא

מינ                 להיות   רודף בהרים וליגע    עצמך בבקעות ולהביא

פריז    אמרתי לכם   לעלות        בהרים להתיגע        בשדות  ולהביא

דפוס    אמרתי אליכם להתייגע      בהרים                      להביא

ירו1                לעלות        בהר                        להביא

ירו2                לעלות        להר                        להביא

או3                 לעלות        להר                        להביא

או51                לעלות        בהר                        להביא

ששון                לעלות        להר                        להביא

קב                  לעלות        בהר                        להביא

--------------------------------------------------------------------

לונ     לפני קרבן מאילו שאינן ברשותך   אלא ממה      שברשותך מן

וטי     לפני קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא ממה      שברשותך מן

מינ               ממה   שאינה ברשותך   אלא ממה      שברשותך וממה

פריז    לפני קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא מאלו שהן ברשותך

דפוס    לפני קרבן מאלו  שאינן ?ב?רשותך אלא ממה      שברשותך מן

ירו1    לי   קרבן מאלו  שאינם ברשותך   אלא מאלו שהם ברשותך

ירו2         קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא מאלו שהן ברשותך

או3     לי   קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא מאלו שהן ברשותך

או51    לי   קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא מאלו שהן ברשותך

ששון    לי   קרבן מאלו  שאינן ברשותך   אלא מאלו שהם ברשותך

קב      לי   קרבן מאלו  שאינן שלך      אלא מאלו שהן ברשותך

--------------------------------------------------------------------

לונ     הגדי   על     אבוסך                         שור או כשב

וטי     הגדל   על     האבוס  שלך                    שור או כשב

מינ     שגדל   על גבי אבוסך  הקריב לפני קרבן }

פריז    הגדלים על     אבוסך                         שור או כשב

דפוס    הגדל   על     אבוסיך                   הה"ד שור שה כשבים

ירו1                                                שור או כשב

ירו2                                                שור או כשב

או3                                                 שור או כשב

או51                                                שור או כשב

ששון                                                שור או כשב

קב                                                  שור או כשב

--------------------------------------------------------------------

לונ     או   עז

וטי     או   עז

מינ

פריז    או   עז

דפוס    ושה  עזים

ירו1    וגו'

ירו2    או   עז   כי   יולד

או3     או   עז   כי   יולד וגו'

או51    או   עז   כי   יולד

ששון    או   עז   וגו'

קב      או  עז