לונ     {ז}                      ר'   לוי  פתח הן אתם מאין

וטי     {ז}                      ר'   לוי  פתח הן אתם מאין

מינ     {ז}                                    הן אתם מאין

פריז    {ז} ד"א שור או כשב או עז הה"ד          הן אתם מאין

דפוס    {ז}                      ר'   לוי  פתח הן אתם מאין

ירו1    {ז}                      ר"ל       פתח הן אתם מאין

ירו2    {ז}                      ר"ל       פתח הן אתם מאין

או3     {ז}                      ר'   לוי  פתח הן אתם מאין

או51    {ז}                      ר'   לוי  פתח הן אתם מאין

ששון    {ז}                      ר'   יוסי פתח הן אתם מאין

קב      {ז}                      ר' לוי    פתח הן אתם מאין

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'                                      ואין ?בי? ולא

וטי          ופעלכם  מאפע   וגו'                  מאין      מילא

מינ     אתם  ופעלכם  מאפע   תועבה יבכה     הן אתם מאין מי

פריז         ופעלכם  וג'                   הן אתם מאין מן   לא

דפוס         ופעלכם  מאפע                         מאין      מלא

ירו1         ופעלכם  וגו'                         מאין

ירו2         ופעלכם  [מאפע] תועבה יבחר בכם        מאין

או3          ופעולכם מאפע   תועבה יבחר בכם        מאין

או51         ופעלכם  מאפע   תועבה יבחר בכם        מאין

ששון         ופעלכם  מאפע   תועבה יבחר בכם        מאין

קב           ופעולכם מאפע   וג'                   מאין

--------------------------------------------------------------------

לונ     כלום    ומלחה  פרוחה        מאפע    ממאה       פעיות

וטי     כלום    מליחה  סרוחה        מאפע    ממאה       פעיות

מינ     לאמא    ומילחא סרוחה ופעלכם מאפע    מ(אמ)[מא]ה פעיות

פריז    כלום מן לחה    סרוחה ופעלכם מאפע מן מאה        פעיות

דפוס    כלום    ומלחה  סרוחה        מאפע    מק'        פעיות

ירו1            מטיפה  סרוחה        מאפע    ממאה       פעיות

ירו2            מטיפה  סרוחה        מאפע    ממאה       פע<..>

או3             מטיפה  סרוחה        מאפע    ממאה       פעיות

או51            מטיפה  סרוחה        מאפע    ממאה       פעיות

ששון            מלחה   סרוחה        מאפע    ממאה       פועיות

קב              מטפה   סרוחה        מאפע    ממאה       פועיות בשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהאשה פעה  בשעה שהיא יושבת  על המשבר תשעים ותשעה למיתה

וטי     שהאשה פעה  בשעה שהיא יושבת  על המשבר תשעים ותשעה למיתה

מינ     שאשה  פועה בשעה      שיושבת על המשבר תשעים ותשע  למיתה

פריז    שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר תשעים ותשעה למיתה

דפוס    שהאשה פועה בשעה      שיושבת על המשבר משעים ותשעה למיתה

ירו1    שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר צ"ט         למיתה

ירו2    שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר צ"ט         למיתה

או3     שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר תשעים ותשע  למיתה

או51    שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר תשעים ותשע  למיתה

ששון    שהאשה פועה בשעה שהיא יושבת  על המשבר צ"ט         למיתה

קב      היא   פועה     שהיא  יושבת  על המשבר תשעים ותשע  למיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואחד לחיים

וטי     ואחד לחיים

מינ     ואחד לחיים     ג'  שמות נקראו לה חייתא         מחבלתא

פריז    ואחת לחיים

דפוס    ואחת לחיים

ירו1    וא'  לחיים תני ג'  שמו' נקראו לה חייתא         מחבלתא

ירו2    וא'  לחיים תני ג'  שמות נקראו לה חייתא <..>יתא מתבלתא

או3     ואחד לחיים תני שלש שמות נקראו לה חייתא         מחבלתתא

או51    וא'  לחיים תני ג'  שמות נקראו לה חייתא         מחבלתא

ששון    וא'  לחיים תני ג'  שמות נקראו לה חייתא         מחבלתא

קב      ואחד לחיים תני שלש שמות נקראו לה חייתא         מחבלתא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ומתברא חיתא  דהות                 מיתא  וחית    מחבלתא דהות

פריז

דפוס

ירו1    מתברא  חייתא דהוות                מתה   וחיית   מחבלתא דהות

ירו2    מתברתא חייתא דהות                 מיתה  וחיית   מחבלתא דהות

או3     מתברא  חייתא דהוה                 מתה   וחיית   מחבלתא דהות

או51    מתברא  חייתא דהות   (חייתא ומיתה) [מיתה וחייתא] מחבלתא דהות

ששון    מתברא  חייתא דהות                 מתה   וחיית   מתבלתא דהות

קב      מתברא  חייתא [ד]הוה               מיתה  וחיית   מחבלתא דהות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ממשכנא   למיתא הה"ד       אם חבל  תחבל  שלמת   רעך  מתברא

פריז

דפוס

ירו1    ממשכנא   למיתה היך  כד"א  אם חבל  תחבל  שלמת   רעך  מתברא

ירו2             למיתה היך  כמ"ד  אם חבול תחבול של<..> רעיך מתברתא

או3              למיתה היך  כד"א  אם חבול תחבול שלמת   רעך  מתברא

או51    [ממשכנא] למיתה היך  כד"א  אם חבול תחבול שלמת   רעך  מתברא

ששון    ממשכנה   למיתא הך   כמד"א אם חבל  תחבול שלמת   רעך  מתברא

קב               למיתה היך  כד"א  אם חבול תחבול שלמת   רעיך מתברא

--------------------------------------------------------------------

לונ                      תובעה      יבחר לכם אפעלפי שהתינוק

וטי                      תו(ח)(ע)בה יבחר בכם אפעלפי שהתינוק

מינ     דהוה תבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

פריז                     תועבה      יבחר בכם        שהתינוק

דפוס                     תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

ירו1    דהות חבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

ירו2    דהות תבירה למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

או3     דהוה תבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

או51    דהות תבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

ששון    דהות תבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

קב      דהוה תבירא למיתה תועבה      יבחר בכם אע"פ   שהתינוק

--------------------------------------------------------------------

לונ     הזה יוצא                    ממעי אמו מלוכלך מטונף  מלא

וטי     הזה יוצא                    ממעי אמו מלוכלך ומטונף מלא

מינ         יוצא                    ממעי אמו מלוכלך ומטונף מלא

פריז    הזה יוצא                    ממעי אמו מלוכלך ומטונף מלט

דפוס    הזה יוצא              מתוך  מעי  אמו מלוכלך ומטונף מלא

ירו1        יוצא מלוכלך             ממעי אמו        ומטונף מלא

ירו2    הזה יוצא מלוכלך             ממעי אמו        <..>נף מלא

או3     הזה יוצא מלוכלך             ממעי אמו        ומטונף מלא

או51    הזה יוצא מלוכלך      ומטונף ממעי            אמו    מלא

ששון    הזה יוצא מלוכלך             ממעי אמו        ומטונף מלא

קב      הזה יוצא מ(כ)[ל]וכלך ומטונף ממעי אמו               מלא

--------------------------------------------------------------------

לונ     רירין ודם הכל מחבקין           ומנשקין אותו

וטי     רירין ודם הכל מחבקין אותו      ומנשקין אותו

מינ     רירים ודם הכל מחבקין אותו      ומנשקין וביותר אם    היה

פריז    רירין ודם הכל מחבקין      והכל מנשקין  אותו   ומותר כשהוא

דפוס    רירין ודם הכל מחבקין אותו      ומנשקין אותו         כשהוא

ירו1    רירין דדם הכל מחבדין           ומנשקין אותו

ירו2    רירין ודם הכל מחבקין אותו      ומנשקין אותו

או3     רירין ודם הכל מחבקין           ומנשקין אותו

או51    רירין ודם הכל מחבקין           ומנשקין אותו

ששון    רירין ודם הכל מחבקין           ומנשקין אותו

קב      רירין ודם הכל מחבקין אותו      ומנשקין אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ                    הן אתם מאין

וטי                ד"א הן אתם מאיין וגו'

מינ     זכר        ד"א הן אתם מאין

פריז    זכר        ד"א הן אתם מאין

דפוס    זכר        ד"א הן אתם מאין

ירו1        כך אתם ד"א הן אתם מאין  ופעלכם  מאפע תועבה יבחר בכם

ירו2        כך אתם ד"א הן אתם מאין

או3         כך אתם ד"א הן אתם מאין  ופעלכם  מאפע תועבה יבחר בכם

או51        כך אתם ד"א הן אתם מאין  ופעלכם  מאפע

ששון        כך אתם ד"א הן אתם מאין  ופעלכם  מאפע תועבה יבחר בכם

קב          כך אתם ד"א הן אתם מאין  ופעולכם מאפע

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמ'  ר' ברכיה      הן לשון    יווני

וטי                 א'   ר' ברכיה      הן לשון    יווני

מינ                      ר' ברכיה  אמ'    לשון    יווני

פריז                א"ר     ברכיה         לשון    יוני

דפוס                אמ'  ר' ברכי'      הן לשון    יוני

ירו1           מאין א"ר     ברכיה      הן לשון    יוני

ירו2                אמ"ר    ברכיה         <..>ון  יוני

או3            מאין א"ר     ברכיה      הן [ב]לשון יוני  [אחת]

או51                א"ר     ברכיה      הן בלשון   יוני  אחת

ששון    הן (ל)      א"ר     ברכיה         לשון    יוני

קב             מאין אמ"ר    ?בר?כיה    הן לשון    יוני

--------------------------------------------------------------------

לונ     הוא                            אינה

וטי     הוא                            הינא

מינ

פריז    הוא            שכן  קורין לאחת הן   א'      הקב"ה

דפוס    הוא אחד                             אמ'     הקב"ה ומה

ירו1    הוא אחד

ירו2    הוא     היכן

או3     הוא     (היכן) [שכן קורין לאחת הן   א"ל     הב"ה  אגודה

או51    הוא            שכך  קורין לאחת הן   אמ' להם הב"ה  אגודה

ששון    הוא            שכן  קורין לא'  הן           אהב"ה אומה

קב      הוא      היכן

--------------------------------------------------------------------

לונ                אתם לי מאומ'  העו'  מאיין מאותן שכת'

וטי                אתם לי מאומות העולם מאין  מאותם שכת'

מינ                אתם לי משבעים אומות מאיין מאותו שכת'

פריז    אחת        אתם לי מאומות העולם             שקרויין

דפוס    אחת        אתם לי מאומות העולם מאין  מאותן שכתב

ירו1               אתם לי מאומו' העולם             שכתו'

ירו2               אתם לי אומות  העולם             שכתוב

או3     אמת (אתם)] אתם לי מאומות העולם             שכתו'

או51    אחת               מאומות העולם             שקרויין

ששון    אחת        אתם    מאומו' העו'              שקרויין

קב                 אתם לי מאומות העולם             שכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     בהן      כל הגוים  כאיין נגדי ופעלכם מאפע אמ'  ר' לוי

וטי     בהן      כל הגוים  כאיין נגדו ופעלכם מאפע א'   ר' לוי

מינ     בהן      כל הגויים כאין  נגדו ופעלתם מאפע א"ר     לוי

פריז    אין כד"א כל הגוים  כאין  נגדו ופעלכם מאפע א"ר     לוי

דפוס    בהם      כל הגוים  כאין  נגדו ופעלכם מאפע א"ר     לוי

ירו1    בהם                כאין  נגדו ופעלכם מאפע אר"ל

ירו2    בהם                כאין  נגדו ופעלכם מאפע א"ל

או3     בהם                כאין  נגדו ופעלכם מאפע א"ר     לוי

או51    אין כד"א כל הגוים  כאין  נגדו ופעלכם מאפע אר"ל

ששון    אין כד"א כל הגוים  כאין  נגדו ופעלכם מאפע א"ר     לוי

קב      בהם                כאין  נגדו ופעלכם מאפע אמ"ר    לוי

--------------------------------------------------------------------

לונ     כל פעולות טובות ונחמות                     שהקב"ה עתיד

וטי     כל פעולות טובות ונחמות                     שהקב"ה עתיד

מינ     כל                     ברכות כוזבות ומזמות שהקב"ה

פריז    כל פעולות טובות                            שהקב"ה עתיד

דפוס    כל פעולות טובות ונחמות                     שהקב"ה עתיד

ירו1    כל פעולות טובו' ונחמו'                     שהקב"ה עתיד

ירו2    כל פעולות <..>ת ונחמות                     שהקב"ה עתיד

או3     כל פעולות טובות ונחמות                     שהקב"ה עתיד

או51    כל פעולות טובות ונחמות                     שהב"ה  עתיד

ששון    כל פעולות טובות ונחמות                            שעתיד

קב      כל פעולות טובות                            שהקב"ה עתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ              לעשות עם יש'    אינן אלא בשביל פעייה  אחת שהפעיתם

וטי              לעשות עם יש'    אינן אלא בשביל פיעייה אחת שפעיתם

מינ     מביאן על          ישראל           בשכר  פעייה      שפעו

פריז             לעשות עם ישראל  אינן אלא בשכר  פעיה   אחת שפעיתם

דפוס             לעשות עם ישראל  אינם אלא בשביל פועה       שפעיתם

ירו1             לעשות עם ישראל  אינם אלא בשביל פעייה  אחת שפעיתם

ירו2             לעשות עם ישראל  אינם אלא בשביל פעייה  א'  שפעיתם

או3              לעשות    לישראל אינן אלא בשביל פעייא  אחת שפעיתם

או51             לעשות עם ישראל  אינן אלא בשביל פעייא  אחת שפעיתם

ששון    הב"ה     לעשות עם יש'    אינם אלא בשביל פעייה  א'  שפעיתם

קב               לעשות עם ישראל  אינן אלא בשביל פעייא  אחת שפעיתם

--------------------------------------------------------------------

לונ     לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה       תרעבה

וטי     לפניי     בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

מינ               בסיני ואמרו  כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

פריז    לפני      בסיני        כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

דפוס    לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

ירו1    לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

ירו2    לפני  בהר סיני  ואמרתם <...> אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

או3     לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

או51    לפני  בהר סיני  ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

ששון    לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

קב      לפני      בסיני ואמרתם כל    אשר דבר יי נעשה ונשמע תועבה

--------------------------------------------------------------------

לונ     יבחר בכם אותה התועבה      שכת'  בה             עשו להם

וטי     יבחר בכם אותה התועבה      שכת'  בה             עשו להן

מינ     יבחר בכם מן   התועבה הזאת שכת'  בה             עשו לכם

פריז    יבחר בכם אותה תועבה       שכת'  בה

דפוס    יבחר בכם אותה תועבה       שכתוב בה             עשו להם

ירו1    יבחר בכם אותה תועבה       שכתו' בה             עשו להם

ירו2    יבחר בכם אותה תועבה       שכתו' בה             עשו להם

או3     יבחר בכם אותה תועבה       שכתו' בה             עשו להם

או51    יבחר בכם אותה תועבה       שכתוב בה (אלה אלהיך) עשו להם

ששון    יבחר בכם אותה התועבה      שכתו' בה             עשו להם

קב      יבחר בכם אותה תועבה       שכתו' בה             עשו להם

--------------------------------------------------------------------

לונ     עגל מסכה  מאותה התועבה הביאו  לפניי קרבן     שור או  כשב

וטי     עגל מסכה  מאותה התועבה הביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

מינ     עגל מסכה               תקריבו לפני  קרבן     שור או' כשב

פריז    עגל ומסכה מאותה תועבה  תביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

דפוס    עגל מסכה  מאותה התועבה הביאו  לפני  קרבן שנ' שור או  כשב

ירו1    עגל מסכה  מאותה תועבה  הביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

ירו2    עגל מסכה  מאותה <..>ה  הביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

או3     עגל מסכה  מאותה תועבה  הביאו  לפני  קרבן     []

או51    עגל מסכה  מאותה תועבה  הביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

ששון    עגל ומסכה מאותה תועבה  הביאו  לפני  קרבן     שור או  כשב

קב      עגל מסכה  מאותה תועבה  הביאו  לפני  קרבן      שור או כשב

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'

וטי     או   עז

מינ     או   עז

פריז    או   עז

דפוס

ירו1    או   עז   כי יולד וגו'

ירו2    או   עז

או3

או51    או   עז

ששון    או   וגו'

קב      או   עז