לונ     {ח}                             ברעתם ישמחו מלך

וטי     {ח}                             ברעתם ישמחו מלך וגו'

מינ     {ח}                             ברעתם ישמחו מלך ובנחשיהם

פריז    {ח} ד"א שור או כשב או עז הה"ד   ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם

דפוס    {ח}                             ברעתם ישמחו מלך

ירו1    {ח}                             ברעתם ישמחו מלך

ירו2    {ח}                             ברעתם ישמחו מלך גו'

או3     {ח}     שור או כשב או עז [הה"ד] ברעתם ישמחו מלך

או51    {ח} ד"א שור או כשב או עז הה"ד   ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם

ששון    {ח}                             ברעתם ישמחו מלך

קב      {ח}                             ברעתם ישמחו מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ          וכי מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

וטי              מה ראה       שור       להעשות     ראש     הקרבנות

מינ     שרים וכי מה ראה       שור       ליעשות     ראש לכל הקרבנות

פריז    שרים וכי מה ראה הקב"ה בשור      לעשותו     ראש לכל הקרבנות

דפוס         וכי מה ראה                 לעשות  שור ראש לכל הקרבנות

ירו1             מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

ירו2             מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

או3              מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

או51    שרים וכי מה ראה       הב"ה בשור להעשות     ראש לכל הקרבנות

ששון             מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

קב               מה ראה       שור       להעשות     ראש לכל הקרבנות

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ר' לוי     למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   אחד

וטי     א'   ר' לוי     למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   אחד

מינ     א"ר     לוי     למטרונה שייצא עליה שם רע

פריז    א"ר     לוי     למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   אחד

דפוס    אמ'  ר' לוי משל למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   אחד

ירו1    אר"ל            למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   א'

ירו2    אמ"ר        משל למטרונה שיצא  עליה שם רע      לא'

או3     אר"ל        משל למטרונה שיצא  עליה שם רע      לאחד

או51    אר"ל        משל למטרונה שיצא  עליה    רע [עם] (ל)אחד

ששון    א"ר     לוי     למטרונה שיצא  עליה שם רע עם   א'

קב      אמ"ר    לוי משל למטרונה שיצא  עליה שם רע      לאחד

--------------------------------------------------------------------

לונ     מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהן ממש מה עשה המלך

וטי     מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהן ממש מה עשה המלך

מינ     מגדולי מלכות  ברק  המלך בדברים ולא מצא בהן ממש מה עשה

פריז    מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש מה עשה

דפוס    מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

ירו1    מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברי' ולא מצא     ממש מה עשה המלך

ירו2    מגדולי המלכות ובדק המלך בדבריו ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

או3     מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

או51    מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

ששון    מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברי' ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

קב      מגדולי מלכות  ובדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש מה עשה המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשה סעודה והשיב    אותו  האיש בראשון    שלמסובין כל  כך

וטי     עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראשן     שלמסובין כל  כך

מינ     עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראשו  של מסובין   וכל כך

פריז    עשה סעודה והושיב   לאותו האיש בראש      המסובין  כל  כך

דפוס    עשה סעודה וה?ו?שיב אותו  האיש בראש   של מסובי'   כל  כך

ירו1    עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש      המסובין  כל  כך

ירו2    עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש      המסובין  כל  כך

או3     עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש   כל המסובין  כל  כך

או51    עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש      המסובין  כל  כך

ששון    עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש      המסובין  כל  כך

קב      עשה סעודה והושיב   אותו  האיש בראש      המסובין  כל  כך

--------------------------------------------------------------------

לונ     למה         שבדק המלך בדברים ולא מצא בהן       ממש

וטי     למה         שבדק המלך בדברים ולא מצא בהן       ממש

מינ     למה להודיעך שבדק המלך בדברים ולא מצא בהן       ממש

פריז    למה להודיעם שבדק המלך בדברים ולא מצא בהם       ממש

דפוס    למה להודיעך שבדק המלך בדברים ולא מצא בהן       ממש

ירו1    למה         שבדק המלך        ולא מצא בהם       ממש

ירו2    למה לפי     שבדק המלך        ולא     <..>הם    ממש

או3     למה         שבדק המלך        ולא מצא בהם       ממש

או51    למה לפי     שבדק המלך        ולא מצא ב(דברי)הם ממש

ששון    למה         שבדק המלך        ולא מצא בהם       ממש

קב      למה         שבדק המלך        ולא מצא בהם       ממש

--------------------------------------------------------------------

לונ     כך          אומ'   העו'  מונין להן        ואו'    להן

וטי     כך          אומות  העולם מונין להן ליש'   ואומ'   להן

מינ     כך לפי      שאומות העולם מונין את  ישר'   ואומרי' להם   אתם

פריז    כך לפי שהיו אומות  העולם מונין את  ישר'   ואומ'   להם   אתם

דפוס    כך          אומו'  העולם מונין להם לישראל ואומ'   להם

ירו1    כך          א"ה          מונין להם לישראל ואומרי' להם   אתם

ירו2    כך          אומות  העולם מונין     לישראל ואומרי' להם

או3     כך          א"ה          מונין להם לישראל ואומרי' להם   אתם

או51    כך          אומו'  העולם מונין להם לישראל ואומרי' להם   אתם

ששון    כך          אומו'  העו'  מונין את  יש'    ואומ'   להם   אתם

קב      כך          אומות העולם מונין  להם לישראל ואומרי' לישר' אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשיתן         את      העגל ובדק הקב"ה בדברים ולא מצא בהן

וטי     (ליש')[עש]יתם את      העגל ובדק הקב"ה בדברים ולא מצא בהן

מינ     עשיתם         את      העגל ובדק הקב"ה בדברים ולא מצא בהן

פריז    עשיתם         את      העגל ובדק הקב"ה בדברים ולא מצא בהם

דפוס    עשיתם         את      העגל ובדק הב"ה  בדברים ולא מצא בהם

ירו1    עשיתם            מעשה העגל ובדק הקב"ה        ולא מצא בהם

ירו2    עשיתם         את      העגל ובדק הקב"ה        ולא מצא <..>ם

או3     עשיתם         את      העגל ובדק הקב"ה        ולא מצא בהם

או51    עשיתם         את      העגל ובדק הב"ה         ולא מצא בהם

ששון    עשיתם         את      העגל ובדק הב"ה  בדברי' ולא מצא בהם

קב      עשיתם         את      העגל ובדק הקב"ה        ולא מצא בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ     ממש לפיכך [נעשה]      ראש לכל הקורבנות      שור או כשב

וטי     ממש לפיכך נעשה   שור  ראש     לקורבנות      שור או כשב

מינ     ממש לפיכך נעשה   שור  ראש לכל הקרבנות       שור או כשב

פריז    ממש לפיכך נעשה   שור  ראש לכל הקרבנות       שור או כשב

דפוס    ממש לפי'  נעשה   שור  ראש לכל הקרבנות  הה"ד שור או כשב

ירו1    ממש לפ'   נעשה        ראש לכל הקרבנות

ירו2    ממש לפי'  עשה    אותו ראש לכל הקרבנות

או3     ממש לפי'  נעשה        ראש לכל הקרבנות

או51    ממש לפיכ' נעשה        ראש לכל הקרבנות

ששון    ממש לפי'  נעשה   שור  ראש לכל הקרבנות       שור או כשב

קב      ממש לפי'  נעשה        ראש לכל הקרבנות

--------------------------------------------------------------------

לונ     או עז

וטי     או עז

מינ     או עז כי יולד ר' לוי ב"ר חייא פתח ברעתם ישמחו מלך

פריז    או עז

דפוס    או עז

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    או עז

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וכי יש אדם עושה רעה והקב"ה אינו שמח אלא בטובה אלא ברעה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שעשו שחטאו בשור וימירו את כבודם כתבנית שור אוכל עשבי' שימחו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                             רב הונא ורב אידי בש'     ר'

וטי                             רב חונא ורב אידי בשם     ר'

מינ     להקב"ה שור או כשב או עז ר' הונא ור' אידי בש'     ר'

פריז                            ר' הונא ור' אידי בשם     ר'

דפוס                            ר' הונא ור' איבו בשם     ר'

ירו1                            רב חונא ורב אידי בש"ר

ירו2                            ר' חונא ורב אידי בשרשב"ג

או3                             רב הונא ור' אידי בש"ר

או51                            רב הונא ורב אידי בשרשב"ן

ששון                            ר' חונא ור' אידי בשם     רשב"ן

קב                              רב הונא ורב אידי בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמוא' בר נחמ'     מוצילין היו יש'   מאותו מעשה

וטי     שמואל בר נחמן     מוצלים  היו יש'   מאותו מעשה  שלעגל

מינ     שמאול בר נחמן     מוצלין  הן  ישראל מאותו מעשה

פריז    שמו'  בר נחמן     מוצלים  היו ישר'  מאותו עון

דפוס    שמואל בר נחמן     מוצלין  היו ישראל מאותו מעשה

ירו1    שמואל בר נחמן     מוצלין  היו ישראל       ממעשה העגל

ירו2    אמרי              ניצולין היו ישראל       ממעשה <..>גל

או3     שמואל בר נחמן אמ' מוצלין  היו ישראל       ממעשה העגל

או51                  אמ' מוצלין  היו ישראל       ממעשה העגל

ששון                      מוצלין  היו יש'         ממעשה העגל

קב      שמואל בר נחמן אמ' מוצלין  היו ישר'        ממעשה העגל

--------------------------------------------------------------------

לונ     שאילו   יש' עשו           את העגל   היה להן לומ' אלה א'ה'ינו

וטי     שאילו       עשו   יש'        העגל   הזה להם לומר אלה אל'נו

מינ     שאילולי     עשאום                   היה להן לומר אלה אלהינו

פריז    שאילו       עשה   ישראל             היה להם לומר אלה אלהינו

דפוס    שאלו        עשו   ישראל   את הע?ג?ל היה להם לומר אלה אל'ינו

ירו1    שאלו        עשו   ישראל   את העגל   היה להם לומ' אלה אלהינו

ירו2    שאלו        עשו   ישראל   את העגל   היה להם לומר אלה אלהינו

או3     שאלו        עשו   ישראל   את העגל   היה להם לומר אלה אל'ינו

או51    שאלו        עשו   [ישראל] את העגל   היה להם לומר אלה אלהינו

ששון    שאילו       עשו   יש'     את העגל   היה להם לומ' אלה אל'ינו

קב      שאילו       עשו   ישר'    את העגל   היה להם לומ' אלה אלהינו

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'             אלא           הגרים שעלו עם   יש'   ממצרים

וטי     יש'             אלא           הגרים שעלו עם   יש'

מינ     ישראל               מי  עשאום גרים  שעלו עמהן

פריז    ישראל אשר העלנו אלא אלו       הגרים שעלו עמהם

דפוס                    אלא           הגרים שעלו עמהם       ממצרים

ירו1    ישראל           אלא           הגרים שעלו עם   ישראל ממצרי'

ירו2    ישראל           אלא           הגרים שעלו עם   ישראל ממצרים

או3     ישראל           אלא           הגרים שעלו            ממצרים

או51    ישראל           אלא           הגרים שעלו            ממצרים

ששון                    אלא           הגרים שעלו עם   יש'   ממצרים

קב      ישר'            אלא           הגרים שעלה            ממצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ                   וגם ערב רב         הם  עשו   את העגל והיו

וטי              שנ'  וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל והיו

מינ                                          עשאום         והיו

פריז                                     שהם עשו   את העגל והם

דפוס                                         עשוהו         והם

ירו1             שנא' וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל והיו

ירו2    עשו אותו שנא' וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל והיו

או3              שנא' וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל והיו

או51             שנ'  וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל

ששון             שנ'  וגם ערב רב עלה אתם הם  עשו   את העגל והיו

קב               שנא' וגם ערב רב עלה אתם הם עשו    את העגל והיו

--------------------------------------------------------------------

לונ     מונין     להן        וא'     להן אלה א'הי'ך יש'

וטי     אומ'          ליש'               אלה אל'יך  יש'

מינ     מונין     את  ישראל  ואומרי' להן                  עשיתם

פריז    מונים     את  ישראל  ואומ'   להם אלה אלהיך  ישראל

דפוס    מונים         לישראל ואומ'       אלה אל'יך  ישראל

ירו1    אומרי'        לישראל             אלה אלהיך  ישראל

ירו2    אומרי'        לישראל             אלה אלהיך  ישראל

או3     אומרי'        לישראל             אלה אל'יך  ישראל

או51    וא[ו]מרים     לישראל             אלה אלהיך  ישראל

ששון    אומ'          ליש'               אלה אל'יך  יש'

קב      אומרי'        לישראל             אלה אלי'ך  ישר'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עגל עגל עשיתם עגל וכי לא היו יודעי' אלא שהיו דשין בעקב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'        ר' יהודה בר'   סימ'  כת'  ידע שור קונהו

וטי         א'     ר' יהודה בר    סימון כת'  ידע שור קרנהו

מינ         דכוותה                           ידע שור קונהו

פריז        א"ר       יונה  בר    סימון כת'  ידע שור קונהו

דפוס        א"ר       יהודה בר'   סימון כתי' ידע שור קונהו

ירו1        א"ר       יהודה בר"ס        כתי' ידע שור קונהו

ירו2        אמ"ר      יהודה <...>       כתי' ידע שור קונהו

או3         א"ר       יהודה ב"ר   סימון כתי' ידע שור קונהו

או51        א"ר       יהודה בר'   סימון כתי' ידע שור קונהו

ששון        א"ר       יהו'  ב"ס         כתי' ידע שור קונהו

קב          אמ"ר      יהודה בר    סימון כתי' ידע שור קונהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וחמור אבוס בעליו ישר'  לא ידע עמי לא התבונן וכי לא היו

פריז    וחמור אבוס בעליו ישראל

דפוס

ירו1

ירו2    וחמור אבוס בעליו וגו'

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ           ולא היו יודעין אלא      שדשו בערב ודכוותה כי

וטי           ולא היו יודעין          שדשו בעקב ודכותה

מינ     יודעי                אלא שהיו דשין בעקב

פריז          לא      ידע    ולא

דפוס          ולא היו יודעין אלא      שדשו בעקב ודכוות' כי

ירו1          ולא היו יודעי' אלא      שדשו בעקב ודכותה

ירו2          ולא היו יודעים אלא      שדשו בעקב

או3           ולא היו יודעין אלא      שדשו בעקב ודכוותה

או51          ולא היו יודעים אלא      שדשו בעקב ודכוותה

ששון          ולא היו יודעין אלא      שדשו בעקב ודכותה

קב            ולא היו יודעי' אלא      שדשו בעקב ודכוותה

--------------------------------------------------------------------

לונ             אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו  יודעין אלא שדשו

וטי     כ(ל)[י] אויל עמי אתי  לא ידעו ולא הוון ידעין  אלא שדשו

מינ

פריז                                      הוו  ידעין  אלא שדשין

דפוס            אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו  יודעי' אלא שדשו

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     בעקב ודכוותה והיא לא ידעה         וגו'

וטי     בעקב ודכותה  והיא לא ידעה כי אנכי וגו'

מינ          דכוותה  וכי  לא ידעה כי אנכי נתתי    הדגן והתירוש

פריז    בעקב ודכותה  והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש

דפוס    בעקב דכותה   והיד לא ידעה כי אנכי נתתי לה

ירו1                 והיא לא ידעה כי אנכי וגו'

ירו2

או3                  והיא לא ידעה כי אנכי וגו'

או51                 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש

ששון                 והיא לא ידעה כי אנכי

קב                   והיא לא ידעה כי אנכי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     והיצהר וכסף הרביתי לך וזהב עשו לבעל

פריז    והיצהר

דפוס

ירו1                                             ולא ידעה אלא שדשה

ירו2

או3                                         והיא לא  ידעה אלא שדשה

או51                                             לא  ידעה אלא שדשה

ששון                                             ולא ידעה אלא שדשה

קב                                               ולא ידעה אלה שדשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     ולא היו

וטי                                                     ולא הות

מינ

פריז                                                    ולא הות

דפוס                                                    ולא הוה

ירו1    בעקב ודכותה            כי אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו

ירו2

או3     בעקב ודכותה  (לא ידעה) כי אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו

או51    בעקב ודכוותה           כי אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו

ששון    בעקב ודכוותה           כי אויל עמי אותי לא ידעו ולא היו

קב      בעקב ודכותה            כי אויל עמי אותי לא      ולא היו

 

--------------------------------------------------------------------

לונ     יודעין אלא שדשה בעקב

וטי     ידעה   אלא שדשה בעקב

מינ                                           < א"ר למלך

פריז    ידעה   אלא שדשה בעקב

דפוס    יד?ע?ה אלא שדשה בעקב

ירו1    יודעי' אלא שדשו בעקב

ירו2                         שור או כשב או עז

או3     יודעין אלא שדשו בעקב

או51    יודעים אלא שדשו בעקב

ששון    יודעין אלא שדשו בעקב

קב      יודעים אלא שדשה בעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ששלח פרסטגמא שלו למדינה כל מדינה ומדינה שהיו כותבין של

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מלך נכנסין היו עומדין על רגליהם ופורעי' את ראשיהן והיו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     קורין אותן באימה ביראה ברתת ובזיע אף כך אמ' הקב"ה פרסטגמא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שלי קרית שמע (שלי) לא הטרחתי עליכם להיות עומדי על רגליכם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ולהיות פורעי' את ראשיכם אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשכבך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ובקומך א"ר סימון עשר בהמות טהורות מסרתי לך שלש ברשותך ושבע

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אינן ברשותך אילו הן שברשותך זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כשבים ושה עזים ואילו הן שלא ברשותך איל וצבי ויחמור וחקו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ודישון ותאו וזמר לא הטרחתי עלי להיות רודף בהרים וליגע עצמך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בבקעות ולהביא ממה שאינה ברשותך אלא ממה שברשותך וממה שגדל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     על גבי אבוסך הקריב לפני קרבן >

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב