לונ     {ט}     שור    או כשב               שור בזכות אברהם שנ'

וטי     {ט}     שור    או כשב או עז         שור בזכות אברהם דכת'

מינ     {ט}     שור    או כשב או עז         פר  בזכות אברהם

פריז    {ט}     שור                             בזכות אברהם

דפוס    {ט} ד"א שור    או כשב או עז         שור בזכו' אברה' שנ'

ירו1    {ט}     שור    או כשב או עז         שור בזכות אברהם דכתי'

ירו2    {ט}     <..>ור                          בזכות אברהם

או3     {ט}     שור    או כשב או עז         שור בזכות אברהם דכתי'

או51    {ט}     שור    או כשב או עז כי יולד     בזכות אברהם דכתי'

ששון    {ט}     שור    או כשב או עז         שור בזכות אברהם דכתי'

קב      {ט}     שור    או כשב או עז         שור בזכות אברהם דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכותו שליצחק דכ'

וטי     ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכותו שליצחק

מינ     ואל הבקר רץ אברהם איל בזכות  יצחק         וישא אברהם את

פריז    ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכות  יצחק

דפוס    ואל הבקר רץ אברהם כשה בזכות  יצחק   דכתי'

ירו1    ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכו'  יצחק   דכתי'

ירו2    ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכות  יצחק   דכתי'

או3     ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכות  יצחק   שנא'

או51    ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכות  יצחק   דכתיב

ששון    ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכות  יצחק   דכתי'

קב      ואל הבקר רץ אברהם כשב בזכו'  יצחק    שנא'

--------------------------------------------------------------------

לונ           וירא והנה        איל

וטי           וירא והנה        איל

מינ     עיניו וירא והנה        איל

פריז          וירא והנה        איל אחר

דפוס          וירא והנה        איל

ירו1               והנה        איל אחד

ירו2               והנה        איל אחר

או3                והנה        איל אחר

או51               והנה        איל אחר

ששון               והנה        איל אחר

קב                 והנה (א?ר?) איל אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ                     עז

וטי                     עז

מינ                     ושני  שעירי עזים

פריז   נאחז             עז

דפוס                    עז

ירו1   נאחז בסבך בקרניו עז

ירו2   נאחז בסבך בקרניו <..>ז

או3    נאחז בסבך בקרניו עז

או51   נאחז בסבך בקרניו עז

ששון   וגו'             עז

קב     נאחז וגו'        עז

--------------------------------------------------------------------

לונ     בזכותו של יעקב   דכת'  ביה                            לך

וטי     בזכותו    שליעקב דכת'  ביה                            לך

מינ     בזכות     יעקב                                        לך

פריז    בזכות     יעקב   שנ'                                  לך

דפוס    בזכות     יעקב   דכתי'                                לך

ירו1    בזכו'     יעקב   דכתי' ביה                            לך

ירו2    בזכות     יעקב   דכתי'     ואת עורות גדיי העזים וכתי' לך

או3     בזכות     יעקב   דכתי'                                לך

או51    בזכות     יעקב   דכתיב                                לך

ששון    בזכות     יעקב   דכתי'                                לך

קב      בזכות     יעקב   דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     נא   אל הצאן                                  מהו

וטי     נא   אל הצאן     וגו'                   טובים מהו

מינ     נא   אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מה     הוא

פריז    נא   אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

דפוס    נא   אל הצאן וקח לך   משם שני גדיי עזים טובים מהו

ירו1    נא   את הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

ירו2    נא   אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים <..>הו

או3     נא   אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

או51    [נא] אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

ששון    נא   אל הצאן וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

קב                   וקח לי   משם שני גדיי עזים טובים מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     טובים ר'  ברכיה      בש'  ר' חלבו

וטי     טובים ר'  ברכיה      בשם  ר' חלבו

מינ     טובים א"ר ברכיה                        אמר לו אמו (מה) בני

פריז    טובים ר'  ברכיה      בשם  ר' חלבו  אמ'

דפוס    טובי' ר'  ברכיה      בשם  ר' חלבו  אומ'

ירו1    טובים ר'  ברכיה      בש"ר    חלבו  אמ'

ירו2    טובים ר'  ברכיה      בש"ר    חלאבו אמ'

או3     טובים ר'  ברכיה אומר         חלאבו

או51    טובים ר'  ברכיה אומר בש"ר    חלאבו

ששון    טובים ר'  ברכיה      בש"ר    חלאבו אמ'

קב      טובים ר'  ברכיה      בשם  ר' חלאבו אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     טובים לך וטובים לבניך

וטי     טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהן את  מקבל ממני

מינ     טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהם את  מקבל

פריז    טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידם   אתה מקבל

דפוס    טובים לך טובים  לבניך טובים לך שעל ידיהם אתה מקבל סימני

ירו1    טובים לך טובים  לבניך טובים לך שעל ידיהם את  מקבל ממנו

ירו2    טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהם אתה      מקבל

או3     טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהן את  מקבל ממנו

או51    טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהם אתה      מקבל

ששון    טובים לך טובי'  לבניך טובים לך שעל ידיהן את  מקבל ממנו

קב      טובים לך וטובי' לבניך טובים לך שעל ידיהם אתה מקבל

--------------------------------------------------------------------

לונ                         שעל  ידיהן הוא מתכפר להן   ביום הכיפורים

וטי     ברכות  טובים  לבניך שעל  ידיהן הוא מתכפר להן   ביום הכיפורים

מינ     נדבה   וטובים לבניך שעל  ידיהם     מתכפר להן   ביום הכפורי'

פריז    ברכות  וטובים לבניך שעל  ידם       מתכפר לבניך ביום הכיפורים

דפוס    ברכות  וטובים לבניך שעל  ידיהם     מתכפר להם   ביום הכפורים

ירו1    ברכו'  טובים  לבניך שע"י           מתכפר להם   ביום הכפורי'

ירו2    הברכות וטובים לבניך שעל  ידיהם     מתכפר לבניך ביום הכפורי'

או3     ברכות  וטובים לבניך שעל  ידיהן     מתכפר להן   ביום הכפורים

או51    ברכות  וטובים לבניך שעל  ידיהם     מתכפר להם   ביום הכפורים

ששון    ברכות  טובים  לבניך שעל  ידיהם     מתכפר להם   בי"ה

קב      הברכות טובי'  לבניך שעל  ידיהם     מתכפר לבניך ביום הכיפורי'

--------------------------------------------------------------------

לונ           כי ביום הזה יכ'

וטי     דכת'  כי ביום הזה יכפר עליכם

מינ

פריז    שנ'   כי ביום הזה יכפר עליכם           וג'

דפוס    הה"ד  כי ביום הזה יכפר עליכם

ירו1    דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם           וגו'

ירו2    דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם גו'

או3     דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו'

או51    דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם      מכל חטאתיכם

ששון    דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו'

קב      דכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם גו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    לפני יי תטהרו

ששון

קב