לונ     {יב} וכי תזבחו זבח תודה                    ר' פינחס ור'

וטי     {יב} וכי תזבחו זבח תודה וגו'               ר' פינחס ור'

מינ     {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנחס  ור'

פריז    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי  לרצונכם תזבחו ר' פנחס  ור'

דפוס    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פינחס ור'

ירו1    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנחס  ור"ל

ירו2    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנחס  ור'

או3     {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנחס  ור'

או51    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנחס  ור'

ששון    {יב} וכי תזבחו זבח תודה ליי                ר' פנח'  ור"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     לוי ור' יוחנן בש'  ר' מנחם      דגליא       לעתיד לבוא

וטי     לוי ור' יוחנן בשם  ר' מנחם      דגליא       לעתיד לבוא

מינ             יוחנן בשם     מנחם      דגליא       לעתיד לבא

פריז    לוי ור' יוחנן בשם  ר' מנחם      דגלייה      לעתיד לבא

דפוס    לוי ור' יוחנן בשם  ר' מנחם      דגליא       לעתיד לבא

ירו1        ור' יוח'  בש"ר    מנחם      דגלייא      לעתיד לבוא

ירו2    לוי ור' יוחנן בש"ר    מנחם      דגליא  אומ'

או3     לוי ור' יוחנן בש"ר    מנחם אומ' דגליא       לעתיד לבא

או51    לוי ור' יוחנן בש"ר    מנחם      דגלייא      לעתיד לבוא

ששון        ור' יוחנ' בש"ר    מנחם      דגלייא      לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ     כל הקרבנות  כולן בטילין וקרבן  תודה אינו בטל לעולם כל ההודיות

וטי     כל הקורבנות      בטילין וקורבן תודה אינו בטל לעולם

מינ     כל                                                    התפלות

פריז    כל הקרבנות       בטלות  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם כל התפלות

דפוס    כל הקרבנות       בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם כל ההודיות

ירו1    כל הקרבנות       בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם

ירו2    כל ה<..>         בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם

או3     כל הקרבנות       בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם

או51    כל הקרבנות       בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולה

ששון    כל הקרבנות       בטלין  וקרבן  תודה אינו בטל לעולם כל התפלות

--------------------------------------------------------------------

לונ     בטילין והודיית תורה אינה בטלה        לעולם הה"ד   קול

וטי

מינ     בטילות וההודאה      אינה בטילה             הה"ד   קול

פריז    בטלות  והודיית תפלה אינה בטלה        לעולם הה"ד   קול

דפוס    בטלות  והודיית תודה אינה בטלה        לעולם הה"ד   קול

ירו1                                               שנא'

ירו2                                               שנא'

או3                                                שנא'

או51                                               הה"ד   קול

ששון    בטלי'  והודיית תודה אינה בטלה  (שנ')       [הה"ד] קול

--------------------------------------------------------------------

לונ     ששון וקול שמחה קול  שמחה קול חתן וקול כלה קול א'

וטי

מינ     ששון קול  שמחה           קול חתן וקול כלה קול אומרין

פריז    ששון קול  שמחה וג'

דפוס    ששון קול  שמחה           קול חתן וקול כלה קול אומרים

ירו1

ירו2

או3

או51    ששון וקול שמחה           קול חתן קול  כלה     אומרים הודו

ששון    ששון וקול שמחה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 הודו את יי

וטי                                                 הודו    ליי

מינ                                                 הודו    ליי

פריז                                                הודו את יי

דפוס                                                הודו את יי

ירו1                                                הודו    ליי

ירו2                                                הודו    ליי

או3                                                 הודו    ליי

או51    ליי כי טוב כי לעולם חסדו מביאים תודה בית יי הודו    ליי

ששון                                                הודו    ליי

--------------------------------------------------------------------

לונ           כי טוב               וגו'                   אילו

וטי           כי טוב                                      אילו

מינ     צבאות כי טוב יי כי   לעולם חסדו                   זו

פריז    צבאות                                             אלו

דפוס    צבאות כי טוב                                      אלו

ירו1          כי טוב    כל"ח            הודו    ליי       אלו

ירו2          כי טוב    כי   לעולם חסדו                   אלו

או3           כי טוב    כי   לעולם חסדו                   אלו

או51          כי טוב                                      אלו

ששון          כי טוב    כל"ח            הודו את יי  צבאות אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ההודיות מביאים  תודה בבית    זה קרבן תורה  וכן

וטי     ההודיות מביאים  תודה בבית יי זה קרבן תודה  וכן

מינ     הודאה                                      וכן

פריז    ההודיות ומביאי  תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן

דפוס    ההודיות מביאים  תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן אמר

ירו1    ההודאו' מביאי'  תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן

ירו2    ההודאות מביאים  תודה בית  יי זה קרבן תורדה וכן

או3     ההודאות מביאים  תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן

או51    ההודאות מביאים  תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן

ששון    ההודיות ומביאים תודה בית  יי זה קרבן תודה  וכן

--------------------------------------------------------------------

לונ     דוד  אמ'  עלי א'ה'ים נדריך אשלם תודה                אין

וטי     דויד או'  עלי אל'ים  נדריך אשלם תודות לך       תודה אין

מינ     דוד       עלי אל'ים  נדריך אשלם תודות לך            אין

פריז    דוד  או'  עלי אלהים  נדר   אשלם תודה  לך            אין

דפוס    דוד       עלי אלים   נדריך אשלם תודות לך       תודה אינו

ירו1    דוד  אומ' עלי אל'ים  נדריך אשלם תודות לך       תודה אין

ירו2    דוד  אומ' עלי אלהים  נדריך אשלם תודות לך       תודה אין

או3     דוד  אומ' עלי אלהים  נדריך אשלם תודות לך (אין) תודה אין

או51    דוד  אומ' עלי אלהים  נדריך אשלם תודות לך       תודה אין

ששון    דוד  או'  עלי אל'ים  נדריך אשלם תודות לך       תודה אין

--------------------------------------------------------------------

לונ     כת'  כאן אלא      תודות        ההודיה  וקרבן תודה

וטי     כת'      אלא      תודות        ההודייה וקרבן תודה

מינ     כת'  כאן אלא אשלם תודות  לך זו הודאה   וקרבן תודה סליק פרשתא

פריז    כת'  כאן אלא      תודות  לך    הודייה  וקרבן תודה

דפוס    אומר     אלא      תודות        ההודייה וקרבן תודה

ירו1    כתי' כאן אלא      תודות        התודייה וקרבן תודה

ירו2    כתי' כאן אלא      תודותי       ההודאה  וקרבן תודה

או3     כתי' כאן אלא      תודות        ההודיה  וקרבן תודה

או51    כתי' כאן אלא      תודות        ההודאה  וקרבן תודה

ששון    כתי' כאן אלא      תודות        ההודייה וקרבן תודה